รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ โรงเรียนกุมภวาปี
ระหว่างวันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ดวงตา
 
1. นางอภิชยา  เขตผดุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวธนาภรณ์  โภคาพานิชย์
 
1. นางสุวรรณี  แอบอิง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรัญย์พร  รูปเหมาะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พันธวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายธีรศักดิ์  ดวงพิมพ์
 
1. นางสาวภัทฐิชา  วรรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  นามวิเศษ
 
1. นางมลิวัลย์  เภาพาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวศุภนุช  วรรณพราหมณ์
 
1. นางมลิวัลย์  เภาพาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายเทพเทวา  เนื่องชมภู
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวแพรวพราว  สรวงศิริ
 
1. นางวรารัตน์  จิตต์ผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงปรินทร  ตุ๋ยสิมมา
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ชัยทา
3. เด็กชายเจษฎา  จรุงพันธ์
 
1. นางสาวธรรมิกา  นครชัย
2. นางสาวนิยากร  จำปี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวชญานันท์  วะตุประโส
2. นางสาวพิมพ์มาดา  มะโนศิลป์
3. นางสาวไพลิน  สุโพธิ์แสน
 
1. นางสาวภัทฐิชา  วรรัตน์
2. นางสาวภัทรา  ริกำแง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิดา  ดวงคุณ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กองเพชร
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเกียรติ
2. นางเพียงใจ  พรมเลิศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวปริชมน  บุตตอินทร์
2. นางสาวอรพินท์  ศิริปะกะ
 
1. นางสุกัญญา  ปัญจิต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นางสาววิชุดา  มโนรินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  สิมมา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาววาทินี  ซิกว้าง
 
1. นายสุพรรณ  สมฤทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาววิภารัตน์  วุฒิสาร
2. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ละคร
3. นางสาวอังคณาลักษณ์  แก้ววิเศษ
 
1. นางกิตติยา  หัวตันหาญ
2. นางสาวปรัศนีย์  ไพศาล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นายนพคุณ  จันทร์ทูล
2. นางสาวปริชญา  เจริญไข
3. นางสาวศุภัคทรา  พละขันธ์
 
1. นายเดชา  แสนโยธา
2. นางสาวช่อพยงค์  คนกล้า
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  น้อยอามาตย์
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สิงห์พุ้ย
3. เด็กชายแก้วกล้า  ปัญญาดี
 
1. นายเดชา  แสนโยธา
2. นางอัจฉริยาพร  ลมอ่อน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  จรุงพันธ์
2. นางสาวรัชนิดา  พรมโสภา
3. นายสหโชค  บุญเสริม
 
1. นายกฤษณะ  อิ่มเจือ
2. นางอัจฉราภรณ์  สังฆ์พันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกนกอร  สิมาวัน
2. เด็กชายญาณวุฒิ  อุนาสี
 
1. นายพิทักษ์  เนื่องมัจฉา
2. นายณัฐพงศ์  อ่อนสุด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายภานุพงศ์  น้อยนิล
2. นายศุภมงคล  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตน์ศญาณ์ดา  ขันธุแสง
2. นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กชายธนพนธ์  มะนัส
 
1. นายจีรวัฒน์  พลอุทัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งระวี  บุญสา
 
1. นางทัชชกร  ประทีปพลาธิป
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญครอง
2. เด็กหญิงอริสรา  ไกรหาญ
3. เด็กชายไวยวิทย์  รอบรู้
 
1. นางสาวณัฐฐิญา  หล้าคอม
2. นางสุพรรณี  นาคพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายณัฐฏพันธ์  หาญกุล
2. นางสาวปรีดาวรรณ  พรมกุล
3. นายภัทรพล  เลิศสงคราม
 
1. นางสาวธิชานันท์  บุตรวิเศษ
2. นางสาวรัตน์จาณี  อรัญเพิ่ม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยสิริ  พันธ์แก่น
2. เด็กชายวัชระ  แว่นแก้ว
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  วรรณพราหมณ์
 
1. นางสาวชนิสรา  บุญปก
2. นายอนันต์  ไมยะปัน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายธนงศักดิ์   ทาทอง
2. นางสาวปิยธิดา  นรากูล
3. นางสาววริศรา  กันชัยภูมิ
 
1. นางสาวพาชื่น  วรรณพงษ์
2. นางจิตรดา   จันทะรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  บุ่งนาม
2. เด็กชายนครินทร์  แบบบาง
3. เด็กหญิงมนธิรา  บัวเหลือง
 
1. นางกุสุมา  ใสสะอาด
2. นางสาวอุบล  ไชยชนะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  เขตบุญไสย
2. นายประชา  สรวงศิริ
3. นายอภิสิทธิ์  สีสวาท
 
1. นายยุทธภพ  ศรีกงพาน
2. นางสาวอาทิยา  อินทรประเสริฐ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวบุญยานุช  สินเติม
2. นางสาวปิยวรรณ  นกขุนทอง
3. นายภานุวัฒน์  จิตรซ้าย
 
1. นางนิราวรรณ  ปัสสาโท
2. นางสาวพัชรา  สายมนตรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวจิรวดี  อุสุพานิชย์
2. นายธีระรัตน์  อุดรเขตร์
3. นางสาวเวนดี้  อุ้ยปะโค
 
1. นางกนกวรรณ  พลอาษา
2. นางสาวจรุณี  ศรีทาดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายนลธวัช  นาคสร้อย
2. นายอนุพงษ์   บรรเทิงสุข
 
1. นายยุทธภพ  ศรีกงพาน
2. นางสุพรรณี  นาคพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกรกช  แสนเสนา
2. นายธัชพล  มาพล
 
1. นางสาวประไพศรี  หินซุย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัฒน์  โยธาพันธ์
2. นายนฤคม  ชุ่มกระโทก
 
1. นายสิทธิพงค์  สุ่มมาตย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายศิริโรจน์  ผาแก้ว
2. เด็กชายสาริน  โสภากุล
 
1. นายจตุวีร์  จุดโต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายภูชิตย์  สุวรรณิกร
2. นายวรพงศ์  ไชยแก้ว
3. นายศราวุธ  พิมพ์ศรี
 
1. นายจรรยา  ชินฝั่น
2. นางสาวจิรนุช  วินทะไชย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  คำภูเวียง
2. เด็กหญิงภมรรัตน์  แวงวรรณ
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีส่อง
4. เด็กหญิงมันทนา  หลักคำ
5. เด็กหญิงเปรมกมล  วรรณใส
 
1. นางสาวสายฝน  พรมมา
2. นายกิตติราษ  เจริญคร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกานต์มณี  เรือกิจ
2. นางสาวปนัดดา  กีตา
3. นางสาวปัณณิกา  นามมัน
4. นางสาววันเพ็ญ  ดวงตา
5. นางสาวอาทิติยา  เกษโสภา
 
1. นางสาวกมลชนก  มงคลแก้วเลิศ
2. นายประสิทธิ์  จันซ้าย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลำไธสง
2. เด็กหญิงดวงกมล  เลิศชัย
3. นางสาวปาริชาติ  โมครัตน์
4. เด็กหญิงภูสุดา  ทองงาม
5. เด็กหญิงสุนิษา  แสงไทย
 
1. นางจิราภา  แก้วจรูญ
2. นางสาวเบญจมาศ  ปวงสุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  มีนารัตน์
2. นายธวัชชัย  สุนทรวิสัย
3. นายนนทชัย  บัวทองหลาง
4. นายศราวุธ  สายมนตรี
5. นางสาวศิริพร  จันทะมูล
 
1. นายประเดิมชัย  โสพุฒอ่อน
2. นางวัชราภณ์  ทาชาติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงจริยา  กาลบุตร
2. เด็กหญิงธชนก  ภูวิโคตร
3. เด็กหญิงธนัชชา  นามมูลน้อย
4. เด็กหญิงธีรภรณ์  คนซื่อ
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  วงษามิ่ง
 
1. นายธงชัย  สังสุทธิ
2. นายอาคม  ไชยโคตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวนิพาดา  หอมสิน
2. นางสาววารุณี  ปีสิทธิ์
3. นายสันทัด  ทองคำ
4. นางสาวอนัญลักษณ์  พิลาวัลย์
5. นางสาวอรพรรณ  โอชารส
 
1. นายเสน่ห์  อุ่นสิม
2. นายสุวิทย์  ธรรมรัง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศิลาพจน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์ซ้าย
3. นายจิระศักดิ์  ชูแก้ว
4. เด็กชายฉัจธร  ชื่นใจ
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วผิวอาจ
6. นางสาวนงนุชนารถ  ไชยราช
7. เด็กชายนนทวัฒน์  เหมือดขุนทด
8. เด็กหญิงพิธุณิศรา  ภักดีโชติ
9. เด็กชายภูตะวัน  แก่นคำ
10. เด็กหญิงรุ่งดาว  โอ้อุ้ย
11. นางสาววราภรณ์  แพงวาปี
12. นายวิวัฒน์  สีสุขา
13. นายศุภชัย  ฤทธิ์มหา
14. นายสุรพล  ภูพวก
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาญณรงค์
16. เด็กหญิงอรนุช  ผายเผย
17. นายอลังการ  พรหมพัฒน์
18. นายอเนชา  สาระรัตน์
 
1. นายประยูร  บุญสิทธิ์
2. นายสุทธินันท์  พลสงคราม
3. นางสาวมุธิตา  บุญสิทธิ์
4. นางสาวกุลชา  ระบาเลิศ
5. นางสาวช่อพยงค์  คนกล้า
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภิสรา  สีหามาตย์
 
1. นางธมลวรรณ  ศรีหริ่ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวปิยะนันท์  บาคารมย์
 
1. นายสุกัน  สีดามุย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สายเสมา
2. เด็กชายศุภกร  โฮ่หนู
 
1. นางวรังคณา  คำถา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายกฤติศักดิ์  หลักคำ
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหริ่ง
 
1. นางภัทรา  ศรีธรรมบุตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  ลีละครจันทร์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วรสาร
3. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงนะโม  เพชรจันทร์โท
5. เด็กหญิงพรวดี  จันทร์งาม
6. เด็กหญิงพิยดา  โคตรทา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  โม้นอก
8. เด็กหญิงสุภัสสร  ราชสีเมือง
9. นางสาวอนงค์นาถ  ปาปะโม
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีราชา
 
1. นายธิติเดช  ชมภูราช
2. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
3. นางพรทิพย์  บรรเทา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  รังรส
2. นางสาวขวัญฤดี  ศรีสุก
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวอ่อน
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  น้อยชาคำ
5. นางสาวชิวาภร  พรมบุตร
6. นางสาวชีวาพร  พรมบุตร
7. นางสาวชุติกาญน์  อัมภาพร
8. นางสาวณิชกานต์  ศิลาพัฒน์
9. นางสาวธิฆัฆภร  สุดที
10. นางสาวพรนรินทร์  วงษ์เพ็ญ
11. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสาคร
12. นางสาวรุจิรา  องคะกาศ
13. เด็กหญิงศรัญญา  จันทะรัตน์
14. เด็กหญิงสุภัณณี  เม่นเกิน
15. นางสาวอรัญญา  ธาตุวิสัย
 
1. นายประกาศิต  สีดามาตย์
2. นายจิระวัฒน์  วุฒิสาร
3. นายคุณากร  ไชยหาเทพ
4. นายอรรถพล  พรหมผัน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  เจียมจรรยาสิริ
2. เด็กหญิงโสภาวรรณ  จันทเมธี
 
1. นายประหยัด  อินแปง
2. นางสาวสมฤทัย  ทองคำ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาววณิชชา  วรรณหอม
2. นางสาวสุนิสา  ภูพรรณา
 
1. นางสาวนิภาพร  สิงห์ละคร
2. นายศิริพงษ์  ดาตะเห
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลดา  ภูล้นก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  แสนเมือง
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงศ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กชายคมกฤษ  ภูมิศาสตร์
 
1. นายคิมหันต์  ติกาพันธ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวพัชระขวัญ  ทองชมภู
 
1. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตา  คำย่อย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวสิริกัลยา  สนิท
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิภัทร  สุนทร
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายชิงชัย  สุจริต
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวธิติยา  แก้วหนองสังข์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภักคุย
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นางรัชฎา  ศรีโลห้อ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพสุดา  ศาสตรา
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญารัตน์  วาริชน
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  อินทร์อุดม
2. เด็กหญิงนริศรา  อนุมาตย์
3. เด็กหญิงระวีวรรณ  เฟื่องสีไหม
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นายวีรวัฒน์  ชารี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวนงลักษณ์  ภูษา
2. นางสาวประภัสสร  ปุริเส
3. นางสาวพัชรา  อุนาสี
 
1. นายสมเกียรติ  รัตนจันทร์
2. นายประเสริฐ  สีดำ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เหลาทอง
 
1. นายธนกร  ฟองสินธุ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายอนุพงศ์  ทศศรีลา
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงสโรชา  ครองยุทธ
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงประภารุ่ง  ปัดถาวะโร
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายณภัทร  สันโดด
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายจรัญ  นครศรี
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยสีหา
 
1. นางสาวเทวารินทร์  ไชยนาพันธ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดี
2. นายณภัทร  สันโดด
3. นายธีระวัฒน์  แสงห้าว
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ภูพากพระ
5. นายอภิวัฒน์  เหลาทอง
6. เด็กชายเสกสรร  ศรีอุดม
 
1. นายอำนาจ  นามโส
2. นายสมควร  พลทอง
3. นายอนาวิล  โพธิ์เลิศบำรุงงาม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายจรัญ  นครศรี
2. นายชัยณรงค์  บุษดี
3. นายธนชัย  ภูชัว
4. นายปัญญา  ปาสะโน
5. นายปัญญาวัฒน์  ลีทหาร
6. นายอนุพงษ์  ทศศรีลา
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
2. นายอำนาจ  นามโส
3. นายสุพจน์  สุวรรณภักดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลมี
2. เด็กหญิงกนกอร  ปัตตานี
3. เด็กชายคุนากร  นันทะมาตย์
4. นางสาวจันจิรา  ภูนางาม
5. นางสาวจินตา  ยางธิสาร
6. เด็กชายฉัตรชัย  เทพนวน
7. นางสาวชลธิชา  กูลเดช
8. นายณัฐติเทพ  โคตรแก้ว
9. นางสาวณัฐธิดา  ศรีเชียงสา
10. เด็กหญิงณัฐภัสสรณ์  หลักคำ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตตะอินทร์
12. นายทีปกร  มาตรมงคล
13. นางสาวธนัชชา  สีหาโคตร
14. นางสาวนันทิดา  พรรคพล
15. นางสาวนีราภา  อักษรดี
16. นางสาวพนิตธิดา  มหาดไทย
17. นายพัชรพล  ภาวงศ์
18. นางสาวพิสมัย  จันทะมัน
19. นายภูธเนศ  บุญเหลื่อม
20. นางสาววิกานดา  ทองดี
21. นายศรุต  กัสสนุกา
22. นางสาวศลิษา  มาสะโถ
23. นายศุภจิต  มาตย์บรรเทา
24. นางสาวศุภาวรรณนา  เจิมขุนทด
25. เด็กหญิงสุกัญญา  ภักดีวุธ
26. นางสาวหฤทัย  มังคะรัตน์
27. นายอดิศร  ชัยปา
28. นายอธิศ  มินทะระ
29. นายอธิส  โตนา
30. นายอนุชา  มังคะรัตน์
31. เด็กหญิงอภิญญา  ไทสะนุ
32. เด็กชายอโนชา  ชูประยูร
33. เด็กหญิงเบญจทิพย์  พลศิลา
34. นางสาวเบญจวรรณ  พันธ์เหนือ
 
1. นายมานพ  พงศ์สวัสดิ์
2. นายกิตติเทพ  ธรรมพงษ์
3. นายนภัทรศิลป์  คุณศักดิ์
4. นายวชิรานนท์  พันธ์หอม
5. นางสาวบุษยา  วิเศษ
6. นางสาวสุพรรณี  แสงจำปี
7. นางสาวสุดารัตน์  สุทธิวงศ์
8. นางสาวศาธิกร  พลสงคราม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายศักด์ิชาย  กมลมิตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ชาติ
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิดา  พระลี
 
1. นางสุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวศุภมาศ  ทิพย์โชติ
 
1. นางสุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิรักษ์  จันทะคัด
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายเอกรัตน์  บุตรศิริ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงมุทิตา  ตะวัน
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยรัตน์  ตาลลาด
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายนิธิศ  ลาภไพศาล
 
1. นางกนกวรรณ  ประกอบศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพฤทธิ์  โสภาบุตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรัติศัย  เสริฐสาย
 
1. นางสาวสุภาพร  ยะสะกะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวแพรวพรรณ  ดุลย์มา
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายบูรพา  กุลมา
 
1. นายพงศ์พิสุทธิ์  คูหานา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายภานุพงศ์  พรหมทา
 
1. นางเบญจจภรณ์  อาษาสร้อย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวณัฐณิชา  เกษแก้ว
 
1. นางเบญจจภรณ์  อาษาสร้อย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  วันจรูญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วระวิสันต์
3. นายจารุเดช  กลิ่นเกษร
4. เด็กชายชวลิต  บรรเทา
5. เด็กชายทักษิณ  พิมพ์สาร
6. นางสาวมุทิกา  ติชาวัน
7. เด็กหญิงรชัสกมล  เจริญหลาย
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ธนะเวช
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภูโอบ
10. นายสิทธิกร  ปีกุล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายกฤษณศักดิ์  โคตรวงศ์
2. นายกองทัพ  โกสินธุ์
3. นายกิตติศักดิ์  สอนสติ
4. นางสาวกุสุมา  ไชยวงทิพย์
5. นางสาวขวัญจิรา  พาดี
6. นางสาวชนาภา  อุ้ยปะโค
7. นางสาวชุติมา  ไสวงาม
8. นายณัฐวุฒิ  สว่างหล้า
9. นางสาวดวงใจ  มาตงามเมือง
10. นายต้น  ศรีรักษา
11. นางสาวทอฝัน  สอนสติ
12. นายธนพนธ์  โคตรทม
13. นายธีรวัฒน์  กบิลพัสดุ์
14. นางสาวนภัสสร  สุดบุญมา
15. นางสาวนภัสสร  โพนแป๊ะ
16. นางสาวนิชากร  นามวงษา
17. นางสาวนิตยา  ถมโพธิ์
18. นางสาวปาริชาติ  รัตนวงศ์
19. นางสาวพลอยนภา  ธรรมลี
20. นางสาวพัชริดาภรณ์  มะชัย
21. นายพิชิตชัย  ประดิษฐ์ธรรม
22. นายภูมิพัฒน์  เทวินรัมย์
23. นางสาวรัตติกา  จันทร์ทะเพชร
24. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงจันทร์
25. นางสาวราตรี  พิลาศรี
26. นางสาววิสุดา  วังสาไหว้
27. นายสรณ์ศิริ  พวงศรี
28. นางสาวสาวิตรี  ครัวกลาง
29. นายสิทธิชัย  ขุนศรี
30. นางสาวสุกัญญา  ต้นวงศ์
31. นายสุรพัฒน์  คำเบ้าเมือง
32. นายสุวัฒน์ชัย  วงธิราช
33. นายอัษฎาวุธ  อุ้ยปะโค
34. นางสาวโชติกา  ปามะ
 
1. นายอรรณพ  จันทร์แสง
2. นายโสภณ  แก้ววิเศษ
3. นางสาวสุทิศา  ศรีมาตย์
4. นางสาวสายฝน  สุวรรณศรี
5. นางสุดาทิพย์   สิริบุตรวงศ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธฺ์ไทร
2. เด็กชายทิเบต  สุเสวี
3. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีแก้วอ้ม
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงวริศา  จรุงพันธ์
6. เด็กหญิงหัทยา  พะละสำลี
7. เด็กชายอนิรุทธิ์  อินทร์อุดม
8. เด็กชายอภินันท์  รอดพันธุ์
9. เด็กชายอรรถพล  อินอุดม
10. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นายกิตติชัย  ปีณะสา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกันตพงศ์  เนียมบุญเจือ
2. นายณัฐกิตติ์  สาโท
3. นางสาวบุญญากร  พรมบุตร
4. นางสาวปิยะศิริ  ดวงดี
5. นางสาวพรนภา  กาลวิบูลย์
6. นางสาววรรณศา  โฟฟูม
7. นายวุฒิพงษ์  ขุนแอบ
8. นางสาวศิริลักษณ์  สาคร
9. นายสุวัฒน์  สุระภา
10. นายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นายกิตติชัย  ปีณะสา
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ผิวผา
2. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีแก้วอ้ม
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุวรรณศรี
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำกอง
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ไชยคำ
6. เด็กหญิงวริศรา  จรุงพันธ์
7. เด็กหญิงหัทยา  พะละสำลี
8. เด็กชายอภินันท์  รอดพันธุ์
 
1. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นายกิตติชัย  ปีณะสา
4. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกันตพงศ์  เนียมบุญเจือ
2. นางสาวบุญญากร  พรมบุตร
3. นางสาวปิยะศิริ  ดวงดี
4. นางสาวพรนภา  กาลวิบูลย์
5. นายวุฒิพงษ์  ขุนแอบ
6. นางสาวศิริลักษณ์  สาคร
7. นายสุวัฒน์  สุระภา
8. นายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางวิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นายกิตติชัย  ปีณะสา
4. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธฺ์ไทร
2. เด็กหญิงปภัสร  มีแวว
3. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีแก้วอ้ม
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ลุนสะแกวงษ์
5. เด็กหญิงวริศรา  จรุงพันธ์
6. เด็กหญิงสิริยากร  ผ่องแผ้ว
7. เด็กหญิงหัทยา  พะละสำลี
8. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นายกิตติชัย  ปีณะสา
4. นายสมควร  พลทอง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกนกอร  นันทะชัย
2. นางสาวกิตติยา  ปานเทศ
3. นางสาวชนัญธรณ์  โกสี
4. นางสาวธัญสุดา  โสดาดี
5. นางสาวปวีณา  พระเจริญ
6. นางสาวมนัสชนก  ชนะเทพ
7. นางสาวศิริวรรณ  ยอดคำปา
8. นางสาวสุภาพร  วันจรูญ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
3. นายสมศักดิ์  ชัยฤาชา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศาลาน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรณพราหมณ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญโสภา
4. นายกิตติพศ  เกษจันทร์
5. นายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
6. นายฉัตรดนัย  ชัยประโคม
7. เด็กชายชนาสิน  วงษาบุตร
8. เด็กหญิงณัฐพร  คุณาปฐม
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสมบัติ
10. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยอยู่
11. เด็กหญิงพิยดา  ไมยกิจ
12. เด็กหญิงวนิดา  อัครปัญญา
13. นายสรวิชญ์  อนันตกำเนิด
14. เด็กชายสิทธิกร  บุญทา
15. เด็กหญิงสุธิดา  สมศิริ
16. เด็กหญิงอนุตรา  บุญครอง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นายสมศักดิ์  ชัยฤาชา
3. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
4. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกันตพงศ์  เนียมบุญเจือ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ดวงปินตา
3. นางสาวชลดา  พันธุ์พรหม
4. นางสาวทัชศินา  เพิ่มนาม
5. นางสาวบุญญากร  พรมบุตร
6. นางสาวปิยะศิริ  ดวงดี
7. นางสาวพรนภา  กาลวิบูลย์
8. นางสาวพรพิมล  จรูญวรรณ
9. นางสาวพลอยไพลิน  ภู่เกษ
10. นางสาวยุพดี  เลือดสูงเนิน
11. นางสาววรรณนิศา  โฟฟูม
12. นายวุฒิพงษ์  ขุนแอบ
13. นางสาวศิริลักษณ์  สาคร
14. นายสุวัฒน์  สุระภา
15. นายองอาจ  ใยเมือง
16. นางสาวเพชรไพลิน  ภุ่เกษ
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นายกิตติชัย  ปีณะสา
4. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
5. นายสุขุม  ธีระสาร
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายชรุจน์  สีใส
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิพนัส
3. นายณัทกร  ทับสอน
4. นายภานุพงษ์  จันทรเสนา
5. นายวรวิชญ์  พรมกุล
 
1. นายวิสูตร  คำฤาชัย
2. นายชนินทร์  เกษจ้อย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  วรรณคำ
 
1. นางสาวปนัดดา  นันทะภา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวอัมพร  ทิพย์เสถียร
 
1. นางสาวภควรรณ  ห่อคนดี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ขันเลื่อน
 
1. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวสุธิดา  กะวิกุล
 
1. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายฐิตินันท์  วงค์จันทร์๋
2. นายณัฐพล  ศรีกงพาน
3. นายพงษ์กรณ์  ใจมนต์
4. นายรุ่งระวิน  เรืองรัมย์
5. นายอภิสิทธิ์  สุระเสนา
 
1. นางสาวธีรารัตน์  ดวงเทียน
2. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวธันยารัตน์  เนตรภักดี
2. นางสาวพรรธิราภรณ์  วันริโพธิ์
 
1. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  พันรู้้ดี
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีวิรัตน์
3. เด็กชายณัฐพล  วุฒิสาร
4. นายบูรพา  วรรณพราหมณ์
5. เด็กชายผ่านศึก  กองณรงค์
6. นายวัชรพล  ชานันโท
7. นายอัมรินทร์  บุรมศรี
8. เด็กชายเดชาธร  ยลวงค์
 
1. นางธัญญานี  กียะกูล
2. นายสมศักดิ์  กียะกูล
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายจักรกฤษณ์  แสงตา
2. นายรักไทย  ศรีเคนา
3. นายวรพล  ไชยเนตร
4. นายอาทิตย์  ชมพุธ
5. นายเอกรินทร์  แสนคำ
6. นายโพธิกร  แสนศรี
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
2. ว่าที่ร้อยโทวิชาญชัย  ฤทธิ์มหา
3. นางสาวจรรยาวัฒน์  ศรีใส
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายณัฐชัย  ไชยคำ
2. นายธนบดี  ธนูทอง
3. นางสาวบุรนิศา  บุนรสิงห์
4. นายภูวดล  แก้วแดง
5. นางสาววรธา  บุตรธนู
6. นางสาววาสนา  หลาบคำ
7. นายวีระชัย  บุบผาสังข์
8. นางสาวสุทธิดา  ปัดขานัง
9. นางสาวอรพรรณ  พานโคกสูง
10. นางสาวอัจฉรา  สุขรมย์
 
1. นายฉลาด  สิทธิคุณ
2. นายรัฐพงษ์  วิชัยวงศ์
3. นายพิทักษ์  พันธุวาปี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงชนาธิป  จันทร์ประหยัด
2. เด็กหญิงชลดา  ภูธรมิตร
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ภูมิเพ็ง
4. เด็กหญิงนภัสสร  มงคลแสน
5. เด็กหญิงภัณธิรา  ถาวงศ์กลาง
 
1. นางกนกวรรณ  ประกอบศรี
2. นางสุรางคณา  ปะตังถาโต
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวนพัสร  พิมพ์แพง
2. นายวงศพัทธ์  จริยกิตติกุล
3. นางสาวสุภาพร  ประโม
4. นายเฉลิมวุฒิ  พลนามอินทร์
5. นางสาวเพ็ญศิริ  แสงนาค
 
1. นายธีรสันต์  เคร่ื่องพาที
2. นางพนารัตน์  เอกทัศน์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสรารินทร์  ชัยจุมพล
2. เด็กชายศิวรักษ์  นิโรจน์
3. เด็กหญิงเฉิดโฉม  ศรีพรมมา
 
1. นางมลิวัลย์  เภาพาน
2. นางสาวอำพิกา  แสบงบาล
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยา 1. นางสาวรัชนีกร  ภาวงศ์
2. นางสาวลักษณารีย์  ผาสุก
3. นางสาวอาทิตยา  ภาวงศ์
 
1. นางสาวปัญชลิกา  ไชยเชษฐ์
2. นางตรีประดับ  บุญสาร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลชนารถ  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ยิ้มยัง
3. นางสาวสิราวรรณ  ชำนาญยิ่ง
 
1. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
2. นายสุวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกัลยวรรธน์  โคตมะณี
2. นางสาวจุฑามาส  อุสุภราช
3. นางสาวจุฑารัตน์  บุษบง
 
1. นางมลิวัลย์  เภาพาน
2. นางสาวอำพิกา  แสบงบาล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพันวสา  ศรีวารมย์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีสุข
 
1. นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวสุกัญญา  จุลบุรมย์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กชายรณชัย  ศรีวงษ์ราช
2. เด็กหญิงสิริเกศ  ฺ สืบแสน
 
1. นายสถาพร  วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร  วงษ์เจริญ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายธีรกิต  บุตรอินทร์
2. นายศรชัย  เสมามิ่ง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
2. นายพงศกร  โกชารักษ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายสิขเรศ  เนตรภักดี
2. เด็กชายไกรวุฒิ  โอสถศรี
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายชนัญญู  นะวะโคกศรี
2. นายพลวัฒน์  โคตะมี
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาตะนน
2. เด็กชายอภิสิทธิ  สืบแสน
 
1. นายสถาพร  วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นายชุมพร  ปิ่นโพธิ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระเทพ  ร่วมจิตร
2. เด็กชายวัชรพงศ์  รสธรรม
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
2. นายวราวุฒิ  บุราณเดช
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายนิรัติศัย  วงษ์บัว
2. เด็กชายสรศักดิ์  พิมพากุล
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายบัณฑิต  ชนะพจน์
2. นายพีระชัย  ราชโสภา
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายวรวิทย์  มูลลี
2. นายวสันต์  โคตรจันทา
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายจิณณวัตร  พลน้ำเที่ยง
2. นายสุุรชน  นนทะมาตร์
 
1. นายสมนึก  พิมพ์นนท์
2. นางสาวสุกัญญา  วะบังลับ
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สายสมคุณ
2. เด็กหญิงจิดาภา  อริยะวงศ์
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  บุญชูศรี
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นางสาวปวริศา  ศรีดามาตย์
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  กุลกั้ง
2. นายนิรันดร์  บุตรอินทร์
3. นางสาวอัญชริกา  สังฆ์พันธ์
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นายพงศกร  โกชารักษ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายนรากร  วงษ์โคตร
2. นางสาวศศิวิมล  แสนบุตร
 
1. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
2. นายวีระพล  ศรีมูลดา
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชายทรรษวรรษ  พรมแสนปัง
2. เด็กชายธนพัฒน์  พูลสุขสม
3. เด็กชายพงษภัคร  ไชยสาส์น
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. นายกฤษณะ  เล็กน้อยกุล
2. เด็กชายธนวัฒน์   บุตตะโยธี
3. นายอภิสิทธิ์  ถนอมสัจกุล
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สีดาวงค์
2. เด็กชายพัชรพงษ์   ชูเวียง
3. เด็กชายภานุพงษ์   จันทรมณี
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายกษิตินาถ  อุ่นทานนท์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายภูริ  ทาสี
2. เด็กชายสิขเรศ  เนตรภักดี
3. เด็กชายไกรวุฒิ  โอสาศรี
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกฤษดา  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
2. นายพลพล  ชูศรีนาค
3. นายศตวรรษ  ทุมพุทธา
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายจิราวุฒิ  บุราณผาย
2. เด็กชายธนชัย  บุระสิทธิ์
3. เด็กชายปรัชญา  นาใจคง
 
1. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
2. นายสุขุม  ธีระสาร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  สีอ่อน
2. นายสุทธิพงษ์  วิบูลย์กุล
3. นายอรรถพร  ปุยอ่อน
 
1. นายนันทวุฒิ  ปะนะทัง
2. นายนิติกร  จำปาวงศ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คลื่นสนั่น
2. เด็กหญิงอาทิตพร  คุณชัยภูมิ
3. เด็กชายเชิดพงษ์  คำแล่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางรัตติพร  บรรณาลัย
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อาษา
2. นางสาวกัญญารัตน์  พลโยธา
3. นางสาวณัฐริกา   พลโยธา
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  อินทะวิเศษ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  โนนสูง
3. นายมินธาดา  หอมดวง
4. นางสาววรรณษา  ช่างน้ำ
5. นายวันชนะ  ช่างน้ำ
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  อังคะฮาด
 
1. นางสาวสาวิตรี  ดีสินธุ์
2. นางสาวอภิญญา  แน่อนอุดร
3. นางสาวอังคนา  เกษมสานต์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  คำย่อย
2. นายปิยะพงษ์  มะไลเงิน
3. นายปิยะศักดิ์  ชรารัตน์
4. นางสาววริศรา  ฤทธิ์มนตรี
5. นางสาววิจิตรา  บุตดา
6. นางสาวศิรประภา  สรวงศิริ
 
1. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
2. นายสุวิทย์   แดงพวง
3. นางจมาศ  สิมมะโน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แพนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงทักษพร  สงวนนาม
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  บุริพัก
 
1. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
2. นางเจนจิรา  โสวันทา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  ภูผาเด็น
2. นางสาวศรัญญา  ข่าทิพย์พาที
3. นางสาวอริษา  แต้มคำภี
 
1. นายภัทรพล  ทิพย์กรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์  แสนลคร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  มุงคุณแสน
2. เด็กหญิงธนิยา  พูลณะเทศ
3. นางสาววิชุดา  มโนรินทร์
 
1. นายสุระพล  นามโส
2. นายเกรียงไกร  สิมมา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  สุขวาปี
2. นายธนโชติ  อุดมพันธ์
3. นางสาวศิรินทิพย์  ภูมี
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  โคบุตตรี
2. เด็กหญิงนีรนุช  รอดพ้นภัย
3. เด็กหญิงสุภาพร  จันทรสงเคราะห์
 
1. นางสาวอภิญญา  แน่นอุดร
2. นางสาวสาวิตรี  ดีสินธุ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายชิชา  หาดจันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  สระกลาง
3. นายวินัย  แก้วโคกกลาง
 
1. นางวรรณา  พระไตรราช
2. นางรัตติพร  บรรณาลัย
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กชายคณิศร  เสสา
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ชมพุธ
3. เด็กหญิงปริกา  โคกสูงไชโย
 
1. นางเหลาทอง  สมฤทธิ์
2. นายอิศรา  ภาประเวช
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายสายันต์  โชติมลทิน
2. นางสาวสุธาสินี  วิบูลย์กุล
3. นางสาวสุรางคณา  มะโนมัย
 
1. นางเหลาทอง  สมฤทธิ์
2. นางสาวนาฏยา  อะเวรา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ขันตีกุล
2. เด็กหญิงดวงฤดี  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงศิรินตรา  รวมภักดี
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายพีระพงษ์  กิติราช
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. นางสาววิภาวินี  พูลพุทธา
2. นางสาวสุมัจฉา  ศรีหงษ์
3. นายอธิพงษ์  เกียบกลาง
 
1. นางสุมาลี  คำวิเลิศ
2. นางสาวยุพารัตน์  แก้วเนตร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  หลักคำ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  สายทอง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  วงษ์รินยอง
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางจมาศ  สิมมะโน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  เกษโสภา
2. นางสาวสุทธิดา  เหลาลาพระ
3. นางสาวอารียาภรณ์  หลักคำ
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  คำทา
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจินตนา  สมพาน
2. เด็กหญิงวิภา  พรมโยธา
3. เด็กหญิงสุชานารถ  อ่อนสาคร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางสาววารี  สมพงษ์เวช
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวกมลพรรณ  ภูมูล
2. นายศราวุธ  หอมสมบัติ
3. นางสาวอรอุมา  แสงหัวช้าง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางสาววารี  สมพงษ์เวช
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายนัฐพล  ชัยคำภา
 
1. นางพูลศรี  จันโทพลัง
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายธนพงษ์  สุทธินานัส
 
1. นางบัวเงิน  มหาเพชร
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชริดา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฐากร  อินทร์เลี้ยง
 
1. นายวิสูตร  คำฤาชัย
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวทิพวรรณ  ไชยทา
 
1. นางบัวเงิน  มหาเพชร
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพล  บุญหลาย
2. เด็กชายเรืองชัย  สุโพธิ์
 
1. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง
2. นางศิริพร  สุขเกษม
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายฐิติศักดิ์  วิบูลย์กุล
2. นายเกรียงไกร  ผักไหม
 
1. นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ
2. นางบัวเงิน  มหาเพชร
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพา
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายภานุเดช  นนทะมาศ
 
1. นายวุฒิศักด์ิ  มานะศรี
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพลภูมิ  เครื่องประดับ
 
1. นายวุฒิศักด์ิ  มานะศรี
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายธนพล  พรหมรักษ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายวัชระ  ดอนยง
 
1. นายวุฒิศักด์ิ  มานะศรี
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายสกล  กาละเพชร
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำฮัง
 
1. นายวุฒิศักด์ิ  มานะศรี
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายภูมิอนันต์  พันธ์ภูวงศ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวดี  โทรัตน์
2. นายกฤษฎา  สุพรรณ์
3. นางสาวกฤษยาลักษณ์  วงศ์ศรีรักษา
4. นายกิตติชัย  คุณาปฐม
5. นายคมศักด์ิ  ยศสงคราม
6. นางสาวจุฬารัตน์  ทองอ่อน
7. นางสาวฐิตาพร  โพวิเศษ
8. เด็กชายณัชพล  จุตาผิว
9. เด็กชายณัฐพงศ์  คำฮัง
10. นายณัฐพล  วารินทร์อินทร์
11. นางสาวธิดารัตน์  วันชูเสริฐ
12. นางสาวนภัสสรี  วิไชยวงษ์
13. เด็กชายนันธพงค์  ศรีสวัสดิ์
14. นางสาวผ่องนภา  บุราณเดช
15. นายพงศ์พิสุทธ์ิ  อันทรบุตร
16. เด็กชายพลภูมิ  เครื่องประดับ
17. นายภาณุเดช  นนทะมาศ
18. นายยุทธพงษ์  แสนลุน
19. นายวงศกร  จีนสุคนธ์
20. นางสาววนิดา  ธนเวช
21. เด็กชายวัชระ  ดอนยง
22. นายวิษณุ  นามนา
23. นางสาวศิริผล  แพงแสง
24. นางสาวศิริรัตน์  ศรีมงคล
25. เด็กชายสราวุธ  ริสดี
26. นางสาวสุกัญญา  อุตอามาตย์
27. นางสาวสุดารัตน์  ชนะพันธ์
28. นายอดิศร  วุฒิสาร
29. นางสาวเกวรินทร์  หอมสิน
30. นางสาวเมทนี  ธูปเทียนทอง
 
1. นายวุฒิศักด์ิ  มานะศรี
2. นายสมศักด์ิ  ชัยฤาชา
3. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
4. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
5. นางสาวพัชรินทร์  ไชยสาร
6. นายประกาศิต  ศรีดามาตย์