หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 039 โรงเรียนบ้านตรวจ 40 89 60
2 040 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) 33 99 53
3 041 โรงเรียนบ้านรุน 30 54 44
4 042 โรงเรียนบ้านสะเดา 39 70 55
5 001 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 101 258 152
6 002 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 64 135 89
7 003 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 6 47 13
8 005 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 85 204 128
9 006 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 27 46 39
10 009 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 99 263 146
11 010 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 39 102 61
12 012 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 84 203 124
13 011 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 58 102 72
14 015 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 39 65 50
15 016 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 27 37 31
16 017 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 60 186 92
17 018 โรงเรียนตานีวิทยา 22 68 36
18 019 โรงเรียนตาเบาวิทยา 36 76 54
19 021 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 33 53 39
20 024 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 28 57 40
21 025 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 47 108 77
22 022 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 99 264 156
23 023 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 32 55 47
24 030 โรงเรียนธาตุศรีนคร 41 79 59
25 031 โรงเรียนนาดีวิทยา 61 116 84
26 032 โรงเรียนนาบัววิทยา 13 26 20
27 033 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 73 147 100
28 038 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 106 280 159
29 043 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 19 40 29
30 044 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 64 162 100
31 046 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 57 133 88
32 047 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 101 290 163
33 048 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 44 102 64
34 051 โรงเรียนพญารามวิทยา 37 64 40
35 052 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 79 212 132
36 053 โรงเรียนพนาสนวิทยา 65 163 105
37 054 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 19 44 24
38 055 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 63 137 96
39 059 โรงเรียนมหิธรวิทยา 38 75 50
40 060 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 26 50 32
41 061 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 7 44 15
42 062 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 40 84 59
43 066 โรงเรียนยางวิทยาคาร 38 92 59
44 067 โรงเรียนรัตนบุรี 104 278 168
45 068 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 69 161 102
46 070 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 61 141 86
47 071 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 32 59 44
48 072 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 22 40 31
49 073 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 85 263 130
50 074 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 38 66 50
51 075 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 11 29 16
52 077 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 36 86 64
53 078 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 49 140 76
54 076 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 24 48 36
55 079 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 100 241 151
56 080 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 105 312 158
57 081 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 84 202 124
58 082 โรงเรียนสังขะ 90 246 146
59 084 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 86 227 127
60 085 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 59 162 96
61 086 โรงเรียนสิรินธร 136 375 200
62 087 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 87 222 134
63 088 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 122 319 193
64 089 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 41 87 64
65 090 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 29 44 39
66 091 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 25 48 37
67 094 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 36 212 79
68 096 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 36 113 47
69 097 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 32 61 40
70 095 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 72 171 116
71 098 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 83 210 137
72 013 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 42 89 49
73 026 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 42 78 57
74 027 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 27 53 34
75 045 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 69 152 105
76 064 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 40 78 61
77 065 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 38 77 49
78 063 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 32 63 48
79 004 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 55 86 69
80 020 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 67 138 98
81 034 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 80 182 108
82 069 โรงเรียนแร่วิทยา 14 21 18
83 093 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 16 29 22
84 007 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 49 95 72
85 008 โรงเรียนโคกยางวิทยา 53 110 76
86 014 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 43 78 61
87 035 โรงเรียนโนนเทพ 51 104 78
88 036 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 19 42 30
89 029 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 59 114 84
90 037 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา 0 0 0
91 028 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 59 131 87
92 100 โรงเรียนบาลีสาธิต วัดศาลาลอย 0 0 0
93 050 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0
94 099 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0
95 049 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 2 12 6
96 101 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดจอมพระ 0 0 0
97 056 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0
98 057 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0
99 102 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง (แผนสามัญศึกษา) 0 0 0
100 092 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 54 102 78
101 058 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม 0 0 0
102 083 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 13 21 17
รวม 4797 11399 7134
18533

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955) , ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797) , นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]