สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 36 2 0 1 38
2 บ้านท่าสว่าง 32 8 0 2 40
3 บ้านตูม 28 4 1 0 33
4 บ้านสำโรงเกียรติ 27 6 3 3 36
5 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 27 6 2 3 35
6 บ้านตาเอก 27 2 2 0 31
7 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 24 6 3 3 33
8 บ้านตระกาศขอนแก่น 24 3 1 1 28
9 มารีย์อุปถัมถ์ 23 3 2 6 28
10 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 21 4 1 2 26
11 บ้านกระแชงใหญ่ 20 2 0 2 22
12 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19 6 0 1 25
13 บ้านขนุน 17 4 1 1 22
14 บ้านโพธิ์กระสังข์ 14 0 2 0 16
15 บ้านหนองจิก 13 2 1 1 16
16 อนุบาลศรีรัตนะ 13 1 0 0 14
17 บ้านโคกระเวียง 13 0 0 0 13
18 สว่างคูณวิทยา 12 5 3 2 20
19 บ้านสามเส้า 12 4 1 1 17
20 บ้านหนองหว้า 12 3 0 0 15
21 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 11 3 1 1 15
22 บ้านร่องตาซุน 11 0 0 1 11
23 บ้านจันทน์หอมตาเสก 10 2 0 2 12
24 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 10 1 1 3 12
25 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 10 1 0 1 11
26 บ้านศรีอุดมซำตารมย์ 10 0 1 0 11
27 บ้านโคกเจริญ 10 0 0 1 10
28 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 10 0 0 0 10
29 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 9 2 2 2 13
30 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 9 2 0 1 11
31 บ้านตระกวน 9 2 0 0 11
32 บ้านสามแยกหินกอง 9 2 0 0 11
33 บ้านโพธิ์กระมัล 9 1 0 0 10
34 บ้านผือ 9 1 0 0 10
35 บ้านสวนกล้วย 8 5 1 3 14
36 บ้านกระทิง 8 3 0 1 11
37 บ้านโดนอาว 8 2 0 0 10
38 อนุบาลเบญจลักษ์ 8 1 5 1 14
39 บ้านพยอม 8 1 0 0 9
40 บ้านดาน 8 1 0 0 9
41 บ้านจำนรรจ์ 8 0 0 0 8
42 บ้านหนองหิน 8 0 0 0 8
43 บ้านหนองสังข์ 7 4 1 0 12
44 บ้านหนองบัวใหญ่ 7 3 2 0 12
45 บ้านศรีแก้ว 7 1 0 1 8
46 บ้านกระเบา 7 1 0 1 8
47 บ้านบึงมะลู 7 1 0 1 8
48 บ้านขุนหาญ 7 1 0 0 8
49 บ้านหนองบักโทน 7 1 0 0 8
50 บ้านโนนสำราญ 7 0 0 2 7
51 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 7 0 0 0 7
52 บ้านจำนันสายเจริญ 7 0 0 0 7
53 บ้านคำสะอาด 7 0 0 0 7
54 บ้านภูมิซรอล 6 3 0 1 9
55 บ้านโนนสูง 6 3 0 0 9
56 บ้านท่าพระตระกาศ 6 1 1 2 8
57 บ้านชำแจงแมง 6 1 1 1 8
58 บ้านซำตาโตง 6 1 0 0 7
59 บ้านกันทรอม 6 1 0 0 7
60 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 6 0 3 4 9
61 บ้านสดำ 6 0 1 1 7
62 บ้านจานเลียว 6 0 1 0 7
63 บ้านตาหมื่น 6 0 0 0 6
64 บ้านหนองบัวเรณ 6 0 0 0 6
65 บ้านสว่าง 6 0 0 0 6
66 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 6 0 0 0 6
67 บ้านเดียงตะวันตก 6 0 0 0 6
68 บ้านโนนเรือคำบอน 5 4 3 1 12
69 บ้านบักดอง 5 3 0 0 8
70 บ้านภูดินพัฒนา 5 2 0 3 7
71 บ้านตาปรก 5 2 0 0 7
72 จานทองกวาววิทยา 5 1 1 1 7
73 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 5 1 1 0 7
74 บ้านโคก(อสพป.32) 5 1 0 1 6
75 บ้านพอกบำรุงวิทยา 5 1 0 1 6
76 บ้านไผ่หนองแคน 5 1 0 0 6
77 บ้านหนองบัวทอง 5 0 2 0 7
78 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 5 0 1 0 6
79 บ้านดู่ 5 0 0 1 5
80 บ้านดอนข่า 5 0 0 0 5
81 บ้านซำผักแว่นนาซำ 5 0 0 0 5
82 บ้านตาเส็ด 5 0 0 0 5
83 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 4 2 0 0 6
84 บ้านหนองหัวช้าง 4 1 1 2 6
85 อนุบาลเบญจมิตร 4 1 0 2 5
86 บ้านกระหวัน 4 1 0 1 5
87 บ้านระหาร 4 1 0 0 5
88 บ้านชำม่วง 4 0 1 1 5
89 บ้านจะเนียว 4 0 0 1 4
90 บ้านสะพุง 4 0 0 0 4
91 บ้านเดื่อ 4 0 0 0 4
92 เกษตรประชาตาทวด 3 2 2 0 7
93 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 3 2 0 2 5
94 บ้านเสาธงชัย 3 2 0 0 5
95 บ้านหนองบัว 3 2 0 0 5
96 บ้านกันตรวจห้วย 3 1 2 0 6
97 บ้านภูทอง 3 1 0 1 4
98 บ้านหนองคู 3 1 0 1 4
99 บ้านชำเขียน 3 1 0 0 4
100 บ้านหนองใหญ่ 3 0 1 0 4
101 บ้านรุงสมบูรณ์ 3 0 0 4 3
102 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 0 1 3
103 บ้านจานบัว 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองยาว 3 0 0 0 3
105 บ้านกระบี่ 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองปิงโปง 3 0 0 0 3
107 บ้านโคกวิทยา 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 3 0 0 0 3
109 บ้านกันจาน 3 0 0 0 3
110 บ้านโศกขามป้อม 3 0 0 0 3
111 บ้านด่าน 2 5 0 1 7
112 อรจันทร์วิทยา 2 3 0 2 5
113 บ้านตาลอยหนองคัน 2 2 1 3 5
114 โนนสูง 2 2 1 0 5
115 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 2 2 0 3 4
116 บ้านไร่เจริญ 2 2 0 0 4
117 บ้านหนองกระทิง 2 1 2 1 5
118 บ้านสร้างเม็ก 2 1 1 0 4
119 บ้านปุน 2 1 0 0 3
120 บ้านหนองฮาง 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองเม็กพิทยา 2 1 0 0 3
122 บ้านขะยูง 2 1 0 0 3
123 บ้านซำขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
124 บ้านกันจด 2 1 0 0 3
125 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1 0 0 3
126 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 1 0 0 3
127 บ้านนาไพรงาม 2 1 0 0 3
128 บ้านละลายมีชัย 2 1 0 0 3
129 บ้านเพ็ก 2 1 0 0 3
130 บ้านคำกลาง 2 0 1 0 3
131 บ้านนารังกา 2 0 0 1 2
132 บ้านจองกอ 2 0 0 0 2
133 บ้านตาแท่น 2 0 0 0 2
134 บ้านกุดนาแก้ว 2 0 0 0 2
135 บ้านโนนแก 2 0 0 0 2
136 มหาราช 2 2 0 0 0 2
137 ชนะใช้กิจการ 2 0 0 0 2
138 บ้านกระมัลพัฒนา 2 0 0 0 2
139 บ้านปุนวิทยา 2 0 0 0 2
140 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 2 0 0 0 2
141 บ้านนาขนวน 1 2 0 1 3
142 บ้านโนนคำแก้ว 1 1 1 0 3
143 บ้านทุ่งเลน 1 1 0 2 2
144 บ้านโตนด 1 1 0 2 2
145 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 1 0 1 2
146 บ้านตระกาจ 1 1 0 0 2
147 บ้านโนนเปือย 1 1 0 0 2
148 บ้านขนาด 1 1 0 0 2
149 บ้านดอนเขียว 1 1 0 0 2
150 บ้านเสื่องข้าว 1 1 0 0 2
151 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 1 0 2
152 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0 1 0 2
153 บ้านศิวาลัย 1 0 0 1 1
154 บ้านโนนงาม 1 0 0 1 1
155 บ้านกระเจา 1 0 0 1 1
156 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 1
157 ไทยรัฐวิทยา 27 1 0 0 1 1
158 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 0 1
161 บ้านโนนสำโรง 1 0 0 0 1
162 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0 0 0 1
163 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 0 0 0 1
164 บ้านตานวน 1 0 0 0 1
165 บ้านบกห้วยโนน 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองเก่า 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
168 บ้านตายู 1 0 0 0 1
169 บ้านท่าคล้อ 1 0 0 0 1
170 บ้านสลับ 1 0 0 0 1
171 บ้านโนนแฝก 1 0 0 0 1
172 บ้านระโยง 1 0 0 0 1
173 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 0 0 0 1
174 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0 0 0 1
175 บ้านซะวาซอ 1 0 0 0 1
176 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 1 0 0 0 1
177 บ้านปะทาย 1 0 0 0 1
178 บ้านม่วง(รามคำแหง) 1 0 0 0 1
179 บ้านศิลาทอง 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนจักจั่น 1 0 0 0 1
181 บ้านสังเม็ก 0 2 0 0 2
182 บ้านหินวิทยา 0 1 1 1 2
183 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 1
184 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ 0 1 0 0 1
185 บ้านทุ่งขนวน 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองคับคา 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองทา 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 0 1
189 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 1 0 0 1
190 บ้านอาราง 0 1 0 0 1
191 บ้านโนนจิก 0 1 0 0 1
192 วัดโพธิ์น้อย 0 0 1 2 1
193 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 1 0 1
194 บ้านกราม 0 0 0 1 0
195 บ้านขนา 0 0 0 1 0
รวม 1,043 209 71 112 1,323