สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 16 12 3 31 36 2 0 1 38
2 บ้านตูม 12 5 5 22 28 4 1 0 33
3 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 12 1 3 16 19 6 0 1 25
4 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 10 3 3 16 27 6 2 3 35
5 บ้านตาเอก 8 4 2 14 27 2 2 0 31
6 บ้านตระกาศขอนแก่น 8 3 4 15 24 3 1 1 28
7 บ้านหนองหว้า 8 2 3 13 12 3 0 0 15
8 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 7 5 4 16 24 6 3 3 33
9 บ้านท่าสว่าง 6 4 8 18 32 8 0 2 40
10 บ้านสามเส้า 6 1 1 8 12 4 1 1 17
11 บ้านสำโรงเกียรติ 5 7 9 21 27 6 3 3 36
12 บ้านโคกระเวียง 5 5 1 11 13 0 0 0 13
13 บ้านโพธิ์กระสังข์ 5 4 1 10 14 0 2 0 16
14 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 4 7 5 16 21 4 1 2 26
15 บ้านกระทิง 4 3 0 7 8 3 0 1 11
16 บ้านโคกเจริญ 4 2 3 9 10 0 0 1 10
17 บ้านศรีอุดมซำตารมย์ 4 1 3 8 10 0 1 0 11
18 บ้านกระแชงใหญ่ 3 3 2 8 20 2 0 2 22
19 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 3 3 0 6 6 0 3 4 9
20 บ้านหนองสังข์ 3 2 2 7 7 4 1 0 12
21 บ้านดอนข่า 3 2 0 5 5 0 0 0 5
22 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 1 2 6 10 1 1 3 12
23 บ้านตาหมื่น 3 1 1 5 6 0 0 0 6
24 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 3 1 0 4 10 1 0 1 11
25 บ้านซำผักแว่นนาซำ 3 1 0 4 5 0 0 0 5
26 บ้านบักดอง 3 0 0 3 5 3 0 0 8
27 บ้านร่องตาซุน 2 4 0 6 11 0 0 1 11
28 อนุบาลศรีรัตนะ 2 3 3 8 13 1 0 0 14
29 บ้านขุนหาญ 2 3 2 7 7 1 0 0 8
30 บ้านสวนกล้วย 2 2 2 6 8 5 1 3 14
31 บ้านจันทน์หอมตาเสก 2 2 1 5 10 2 0 2 12
32 บ้านสดำ 2 2 1 5 6 0 1 1 7
33 บ้านพยอม 2 2 0 4 8 1 0 0 9
34 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 2 0 4 7 0 0 0 7
35 บ้านศรีแก้ว 2 1 1 4 7 1 0 1 8
36 บ้านสะพุง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
37 บ้านเสาธงชัย 2 1 0 3 3 2 0 0 5
38 บ้านดู่ 2 0 2 4 5 0 0 1 5
39 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
40 บ้านเดื่อ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
41 บ้านภูดินพัฒนา 2 0 0 2 5 2 0 3 7
42 บ้านชำม่วง 2 0 0 2 4 0 1 1 5
43 บ้านกันตรวจห้วย 2 0 0 2 3 1 2 0 6
44 บ้านจองกอ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านตาแท่น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 5 2 8 9 2 2 2 13
47 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 3 1 5 9 2 0 1 11
48 บ้านตระกวน 1 3 1 5 9 2 0 0 11
49 บ้านตาเส็ด 1 3 1 5 5 0 0 0 5
50 บ้านขนุน 1 2 5 8 17 4 1 1 22
51 บ้านจำนรรจ์ 1 2 1 4 8 0 0 0 8
52 สว่างคูณวิทยา 1 2 0 3 12 5 3 2 20
53 บ้านหนองบัวเรณ 1 2 0 3 6 0 0 0 6
54 บ้านหนองบัวทอง 1 2 0 3 5 0 2 0 7
55 มารีย์อุปถัมถ์ 1 1 3 5 23 3 2 6 28
56 บ้านโพธิ์กระมัล 1 1 1 3 9 1 0 0 10
57 บ้านโนนสำราญ 1 1 1 3 7 0 0 2 7
58 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1 1 1 3 5 1 1 0 7
59 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1 1 1 3 5 0 1 0 6
60 บ้านจะเนียว 1 1 1 3 4 0 0 1 4
61 บ้านทุ่งสว่าง 1 1 1 3 3 0 0 1 3
62 บ้านหนองหิน 1 1 0 2 8 0 0 0 8
63 บ้านสว่าง 1 1 0 2 6 0 0 0 6
64 บ้านไผ่หนองแคน 1 1 0 2 5 1 0 0 6
65 บ้านสร้างเม็ก 1 1 0 2 2 1 1 0 4
66 บ้านสามแยกหินกอง 1 0 3 4 9 2 0 0 11
67 บ้านดาน 1 0 3 4 8 1 0 0 9
68 บ้านโดนอาว 1 0 2 3 8 2 0 0 10
69 บ้านจำนันสายเจริญ 1 0 1 2 7 0 0 0 7
70 บ้านจานบัว 1 0 1 2 3 0 0 0 3
71 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 3 0 0 0 3
72 บ้านด่าน 1 0 1 2 2 5 0 1 7
73 บ้านคำสะอาด 1 0 0 1 7 0 0 0 7
74 บ้านกระหวัน 1 0 0 1 4 1 0 1 5
75 เกษตรประชาตาทวด 1 0 0 1 3 2 2 0 7
76 บ้านกระบี่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
77 บ้านหนองปิงโปง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
78 โนนสูง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
79 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1 0 0 1 2 2 0 3 4
80 บ้านปุน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
81 บ้านหนองฮาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านหนองเม็กพิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านโนนสำโรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองจิก 0 4 4 8 13 2 1 1 16
90 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 0 4 0 4 11 3 1 1 15
91 บ้านหนองบัวใหญ่ 0 3 3 6 7 3 2 0 12
92 บ้านซำตาโตง 0 3 2 5 6 1 0 0 7
93 บ้านโนนสูง 0 3 1 4 6 3 0 0 9
94 บ้านกระเบา 0 2 4 6 7 1 0 1 8
95 บ้านชำแจงแมง 0 2 3 5 6 1 1 1 8
96 บ้านโคก(อสพป.32) 0 2 3 5 5 1 0 1 6
97 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0 2 1 3 6 0 0 0 6
98 บ้านตาปรก 0 2 1 3 5 2 0 0 7
99 บ้านหนองหัวช้าง 0 2 1 3 4 1 1 2 6
100 บ้านขะยูง 0 2 1 3 2 1 0 0 3
101 อนุบาลเบญจลักษ์ 0 1 3 4 8 1 5 1 14
102 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 1 2 3 10 0 0 0 10
103 บ้านจานเลียว 0 1 2 3 6 0 1 0 7
104 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 1 2 3 3 2 0 2 5
105 บ้านผือ 0 1 1 2 9 1 0 0 10
106 บ้านโนนเรือคำบอน 0 1 1 2 5 4 3 1 12
107 บ้านซำขี้เหล็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
108 บ้านโนนแก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
109 บ้านบึงมะลู 0 1 0 1 7 1 0 1 8
110 บ้านหนองบักโทน 0 1 0 1 7 1 0 0 8
111 บ้านระหาร 0 1 0 1 4 1 0 0 5
112 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
113 บ้านหนองกระทิง 0 1 0 1 2 1 2 1 5
114 บ้านกันจด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 มหาราช 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 0 1 0 1 1 1 0 1 2
117 บ้านตระกาจ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
118 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านตานวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านบกห้วยโนน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองเก่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านโนนน้ำอ้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านภูมิซรอล 0 0 2 2 6 3 0 1 9
124 อนุบาลเบญจมิตร 0 0 2 2 4 1 0 2 5
125 บ้านท่าพระตระกาศ 0 0 1 1 6 1 1 2 8
126 บ้านกันทรอม 0 0 1 1 6 1 0 0 7
127 บ้านเดียงตะวันตก 0 0 1 1 6 0 0 0 6
128 บ้านชำเขียน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
129 บ้านรุงสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 0 0 4 3
130 บ้านโคกวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
131 บ้านโนนเปือย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
132 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
133 บ้านศิวาลัย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
134 บ้านโนนงาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
135 บ้านตายู 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 บ้านท่าคล้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 บ้านสลับ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านโนนแฝก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 จานทองกวาววิทยา 0 0 0 0 5 1 1 1 7
140 บ้านพอกบำรุงวิทยา 0 0 0 0 5 1 0 1 6
141 บ้านภูทอง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
142 บ้านหนองคู 0 0 0 0 3 1 0 1 4
143 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
144 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 บ้านกันจาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
146 บ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 อรจันทร์วิทยา 0 0 0 0 2 3 0 2 5
148 บ้านตาลอยหนองคัน 0 0 0 0 2 2 1 3 5
149 บ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
150 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านนาไพรงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านเพ็ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
156 บ้านนารังกา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
157 ชนะใช้กิจการ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านกระมัลพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านปุนวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านนาขนวน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
162 บ้านโนนคำแก้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
163 บ้านทุ่งเลน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
164 บ้านโตนด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
165 บ้านขนาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านดอนเขียว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านเสื่องข้าว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 บ้านกระเจา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 ไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 บ้านระโยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านซะวาซอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านปะทาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านม่วง(รามคำแหง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านศิลาทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนจักจั่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านสังเม็ก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านหินวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
183 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองคับคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านอาราง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 วัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
193 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านกราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านขนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 232 194 166 592 1,043 209 71 112 1,323