สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 15 10 2 27 32 2 0 1 34
2 บ้านตูม 10 4 4 18 23 3 1 0 27
3 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 9 3 2 14 25 5 2 3 32
4 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 9 1 3 13 16 4 0 1 20
5 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 7 5 4 16 24 6 3 3 33
6 บ้านหนองหว้า 6 2 2 10 9 3 0 0 12
7 บ้านสามเส้า 6 1 1 8 11 4 1 1 16
8 บ้านตระกาศขอนแก่น 5 2 4 11 20 3 1 1 24
9 บ้านโคกระเวียง 5 2 1 8 10 0 0 0 10
10 บ้านสำโรงเกียรติ 4 5 9 18 24 6 3 3 33
11 บ้านโพธิ์กระสังข์ 4 4 1 9 13 0 2 0 15
12 บ้านท่าสว่าง 4 3 8 15 25 8 0 2 33
13 บ้านโคกเจริญ 4 1 2 7 8 0 0 1 8
14 บ้านศรีอุดมซำตารมย์ 4 0 2 6 8 0 1 0 9
15 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 3 3 0 6 6 0 3 4 9
16 บ้านกระทิง 3 2 0 5 6 3 0 1 9
17 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 1 2 6 10 1 1 3 12
18 บ้านตาเอก 2 4 2 8 21 2 2 0 25
19 บ้านร่องตาซุน 2 3 0 5 10 0 0 1 10
20 อนุบาลศรีรัตนะ 2 2 2 6 10 1 0 0 11
21 บ้านสวนกล้วย 2 2 2 6 8 5 1 3 14
22 บ้านสดำ 2 2 1 5 6 0 1 1 7
23 บ้านขุนหาญ 2 2 1 5 5 0 0 0 5
24 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 2 0 4 6 0 0 0 6
25 บ้านเสาธงชัย 2 1 0 3 3 2 0 0 5
26 บ้านดอนข่า 2 1 0 3 3 0 0 0 3
27 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
28 บ้านภูดินพัฒนา 2 0 0 2 5 2 0 3 7
29 บ้านบักดอง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
30 บ้านชำม่วง 2 0 0 2 4 0 1 1 5
31 บ้านสะพุง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 บ้านกันตรวจห้วย 2 0 0 2 2 1 2 0 5
33 บ้านตาแท่น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 5 4 10 15 4 1 2 20
35 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 5 2 8 9 1 2 2 12
36 บ้านกระแชงใหญ่ 1 3 2 6 17 2 0 2 19
37 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 3 1 5 9 2 0 1 11
38 บ้านตาเส็ด 1 3 1 5 5 0 0 0 5
39 บ้านจันทน์หอมตาเสก 1 2 1 4 8 1 0 2 9
40 สว่างคูณวิทยา 1 2 0 3 12 5 3 2 20
41 มารีย์อุปถัมถ์ 1 1 3 5 23 3 2 6 28
42 บ้านโพธิ์กระมัล 1 1 1 3 8 0 0 0 8
43 บ้านโนนสำราญ 1 1 1 3 7 0 0 2 7
44 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1 1 1 3 5 1 1 0 7
45 บ้านจะเนียว 1 1 1 3 3 0 0 1 3
46 บ้านทุ่งสว่าง 1 1 1 3 3 0 0 1 3
47 บ้านหนองหิน 1 1 0 2 8 0 0 0 8
48 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1 1 0 2 7 1 0 1 8
49 บ้านไผ่หนองแคน 1 1 0 2 5 1 0 0 6
50 บ้านหนองบัวเรณ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
51 บ้านหนองบัวทอง 1 1 0 2 4 0 2 0 6
52 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1 1 0 2 3 0 1 0 4
53 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
54 บ้านสร้างเม็ก 1 1 0 2 2 1 1 0 4
55 บ้านสามแยกหินกอง 1 0 2 3 7 2 0 0 9
56 บ้านดาน 1 0 2 3 7 0 0 0 7
57 บ้านดู่ 1 0 2 3 4 0 0 1 4
58 บ้านจานบัว 1 0 1 2 3 0 0 0 3
59 บ้านตาหมื่น 1 0 1 2 3 0 0 0 3
60 บ้านด่าน 1 0 1 2 2 5 0 1 7
61 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านคำสะอาด 1 0 0 1 7 0 0 0 7
63 บ้านกระหวัน 1 0 0 1 4 1 0 1 5
64 บ้านสว่าง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
65 เกษตรประชาตาทวด 1 0 0 1 3 2 2 0 7
66 บ้านกระบี่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
67 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1 0 0 1 2 2 0 1 4
68 บ้านหนองเม็กพิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านโนนสำโรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองจิก 0 4 4 8 13 2 0 1 15
76 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 0 4 0 4 10 3 0 0 13
77 บ้านหนองบัวใหญ่ 0 3 3 6 7 3 2 0 12
78 บ้านตระกวน 0 3 0 3 7 2 0 0 9
79 บ้านขนุน 0 2 5 7 16 4 1 1 21
80 บ้านชำแจงแมง 0 2 3 5 6 1 1 1 8
81 บ้านโคก(อสพป.32) 0 2 2 4 4 1 0 0 5
82 บ้านโนนสูง 0 2 1 3 6 2 0 0 8
83 บ้านขะยูง 0 2 1 3 2 1 0 0 3
84 บ้านจำนรรจ์ 0 2 0 2 6 0 0 0 6
85 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0 2 0 2 5 0 0 0 5
86 บ้านกระเบา 0 1 4 5 6 1 0 1 7
87 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 1 2 3 9 0 0 0 9
88 บ้านจานเลียว 0 1 2 3 5 0 1 0 6
89 บ้านผือ 0 1 1 2 8 0 0 0 8
90 บ้านตาปรก 0 1 1 2 3 2 0 0 5
91 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 1 2 3 0 1 2 4
92 บ้านโนนเรือคำบอน 0 1 1 2 2 4 3 1 9
93 บ้านซำขี้เหล็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
94 บ้านโนนแก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
95 บ้านบึงมะลู 0 1 0 1 7 0 0 1 7
96 บ้านหนองบักโทน 0 1 0 1 5 1 0 0 6
97 บ้านศรีแก้ว 0 1 0 1 4 0 0 1 4
98 บ้านกันจด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
99 บ้านซำตาโตง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
100 มหาราช 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 0 1 0 1 1 1 0 1 2
102 บ้านตระกาจ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านหนองกระทิง 0 1 0 1 1 0 2 1 3
104 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านตานวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านบกห้วยโนน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองเก่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านโนนน้ำอ้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 อนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 3 3 5 1 4 1 10
110 บ้านภูมิซรอล 0 0 2 2 6 3 0 1 9
111 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 0 2 2 2 2 0 2 4
112 บ้านกันทรอม 0 0 1 1 6 1 0 0 7
113 บ้านจำนันสายเจริญ 0 0 1 1 6 0 0 0 6
114 บ้านโดนอาว 0 0 1 1 5 2 0 0 7
115 บ้านท่าพระตระกาศ 0 0 1 1 5 1 1 2 7
116 อนุบาลเบญจมิตร 0 0 1 1 4 0 0 2 4
117 บ้านเดื่อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 บ้านศิวาลัย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
119 บ้านโนนงาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
120 บ้านตายู 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านท่าคล้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 บ้านสลับ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 บ้านโนนเปือย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านโนนแฝก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านพอกบำรุงวิทยา 0 0 0 0 5 1 0 0 6
126 จานทองกวาววิทยา 0 0 0 0 4 1 1 1 6
127 บ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
128 บ้านภูทอง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
129 บ้านกันจาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 อรจันทร์วิทยา 0 0 0 0 2 3 0 2 5
132 บ้านตาลอยหนองคัน 0 0 0 0 2 2 1 3 5
133 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
134 บ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
135 บ้านหนองคู 0 0 0 0 2 1 0 1 3
136 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านนาไพรงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 บ้านระหาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
140 บ้านรุงสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 4 2
141 บ้านนารังกา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
142 ชนะใช้กิจการ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านกระมัลพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านปุนวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านพยอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านโคกวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 โนนสูง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
150 บ้านนาขนวน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
151 บ้านโนนคำแก้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
152 บ้านโตนด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
153 บ้านทุ่งเลน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
154 บ้านขนาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านหนองฮาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านเพ็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านเสื่องข้าว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านกระเจา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 ไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านซะวาซอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านปะทาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านม่วง(รามคำแหง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านศิลาทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองปิงโปง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโนนจักจั่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านสังเม็ก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านหินวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
172 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
173 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านชำเขียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านดอนเขียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านปุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองคับคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 วัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
184 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านกราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านขนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 174 156 138 468 865 185 66 105 1,116