รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ หอประชุมโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางมยุรีย์  พิริยะกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงอรพินท์  กีบขุนทด
 
1. นางสาวผ่องศรี  ปราณีตพลกรัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วอำนาจ
 
1. นางนุชสรา  บุญไทยกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ปกคลุม
 
1. นางชลอ  ภูมิโคกรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศล้ำ
 
1. นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นางสาวพลอยสุดา  แต้มพิมาย
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุจิรา  พิลา
 
1. นางพันธ์ผกา  เทียบแสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 1. นางสาวชรินรัตน์  ฉาสันเทียะ
 
1. นางสาวละอองดาว  รักกุศล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายทินวงษ์  เพิ่มสันเทียะ
 
1. นางมัณฑนา  แพทย์เกาะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญสันเทียะ
 
1. นางนาถฤดี  ไวยขุนทด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นางสาวสุวรรณี  ปั้นจาด
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงญาณิศา  เลาสูงเนิน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ขอแอบกลาง
3. เด็กหญิงวนิดา  ศรีจันทร์กลาง
 
1. นางศรีไพร  สุวรรณกลาง
2. นางรุ่งนภา  เชิงกลาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกนกรวี  หวังมีกลาง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  กาฬพันธุ์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกษม
 
1. นางศุภลักษณ์  สมบูรณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงเกศราพร  หงษ์สกุล
3. เด็กหญิงเปรมสินี  คำบุญเกิด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ใยงูเหลือม
2. นางสุทธินี  วัดศรีพะเนา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงอรดา  ภูหัตถการ
 
1. นางศิราณี  หมายซ่อนกลาง
2. นางสาวเพ็ญนภา  ใยงูเหลือม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  เสาร์กลาง
2. เด็กหญิงศิริพร  เลียบสันเทียะ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ใยงูเหลือม
2. นางศิราณี  หมายซ่อนกลาง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 1. เด็กชายพชร  ศรีกำปัง
 
1. นางสาวสายลดา  เผ่าเครื่อง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 1. เด็กชายพีรสิษฐ์  เมียกขุนทด
 
1. นางฉวีวรรณ  ต้นทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันชนะ 1. นายโรจนศักดิ์  พอมขุนทด
 
1. นางจินตนา  ดิเรกศิลป
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายกษิเดช  วงศ์สาโรจน์
2. เด็กชายวีรกิตติ์  ชมขุนทด
3. เด็กหญิงวีราพร  พื้นทะเล
 
1. นายบุริพัชร  คุขุนทด
2. นางส่งศรี  บริรักษ์กุลธร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังล้อมกลาง
2. นางสาวภัทธาภรณ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แผ่วสูงเนิน
 
1. นายทศพล  ยอดมณี
2. นางวันเพ็ญ   ยอดมณี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงกนกพร  กำขุนทด
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  คะชนัน
3. เด็กหญิงบุญญาพร  ฝ่ายจันทร์
 
1. นางสรณ์สิริ  สีหาราช
2. นางวรารักษ์  พุธสระน้อย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงปาริชาต  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงมนัสชนก  ช่วงกลาง
3. เด็กหญิงแพรวา  ดีจ้าย
 
1. นายศุภวิทย์  พุธสระน้อย
2. นางนัดดา  บุตรราช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กชายจุฑานันท์  แย้มผกา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  โสภาพ
 
1. นางพรพิมล  โกสันเทียะ
2. นางปิยภรณ์  ญาติสันเทียะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายคิตธิชัย  อิ่มตะคุ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังเคียงกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
2. นางชุติมา  อิสโร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายณัชพล  แหขุนทด
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายชนัญญู  แพนขุนทด
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  งันขุนทด
 
1. นางสาวธนัญญา  ทะยอมใหม่
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองมาก
2. เด็กหญิงนันทิตา  ภาคใจ
3. เด็กหญิงสุพิชา  แหขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนุช  อบอุ่น
2. นางสาวธิดาการณ์  ใจเป็ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุดาวัลย์  ชูเกษม
3. เด็กหญิงอริสรา  นามกิง
 
1. นายประหยัด  ถอยกระโทก
2. นางวรรณนิสา  ถอยกระโทก
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  สินชัยยา
2. เด็กชายนารายณ์ลักษณ์  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดสันเทียะ
 
1. นายเกียรติภูมิ  ท่วมกลาง
2. นายบุญเอนก  ประเสริฐ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายกฤชนันต์  ปิ่นนาค
2. เด็กชายวาคิม  ขอวรกลาง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทองพวง
 
1. นางสุภัค  ศรีสา
2. นางทรงพร  โลสันเทียะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ไชยกิจ
2. เด็กชายเตชสิทธิ์  ตระการวณิชยกุล
3. เด็กชายไชยกร  หัดขุนทด
 
1. นายสัญญา  กันจินะ
2. นายสมบัติ  มะเดื่อชุมพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แทนกลาง
2. เด็กชายวรเชษฐ์  โปรดสันเทียะ
3. เด็กชายเขมทัศน์  ทองจุลกลาง
 
1. นายจันทรวัทน์  ศรีเพชร
2. นางสาวพนิดา  มุ่งยนต์กลาง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงจุตินันท์  พุฒบุรี
2. เด็กหญิงนัทชา  สายบุญเกิด
3. เด็กหญิงภารดี  บำรุงศิลป์
 
1. นายพงศ์สุธี  หรรษา
2. นายธราเทพ  เลขกลาง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ตระกูลสา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เยื่องกลาง
3. เด็กหญิงอิศริยา  หมอกโคกสูง
 
1. นายพงศ์สุธี  หรรษา
2. นายธราเทพ  เลขกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 1. เด็กชายธัชชัย  เรืองเดช
2. เด็กชายศุภชัย  เอ็มประโคน
 
1. นายสัญญา  กันจินะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จั่นจันทึก
2. เด็กหญิงมนัชพร  ก้านขุนทด
 
1. นายทรงธรรมเดช  เหมือนจันทึก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายณัฐวัทน์  ขอด่านกลาง
2. เด็กชายพรเทพ  หวังเจือกลาง
 
1. นายขจรศักดิ์  รังกระโทก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 1. เด็กชายชัยรัตน์  นาดี
2. เด็กชายอนุชา  แย้มอยู่
 
1. นางวาสนา  หาดขุนทด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายธิเบต  เวกสันเทียะ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ธุระสุข
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 1. เด็กชายนิรันดร์  เสาะขุนทด
2. เด็กชายพีรณัฐ  เมฆขุนทด
 
1. นายชาญชัย  เผือกกลาง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันชนะ 1. เด็กชายธนพล  โพรงขุนทด
2. นายอัมรินทร์  ราชประทุม
 
1. นางณัชพร   สังขมณี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ราษฎร์กลาง
2. เด็กหญิงนงนภัส  มุ่งแฝงกลาง
3. เด็กหญิงวรรณวรานิชย์  สมัยกลาง
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ฮวดศรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  ผ่องพูน
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ
2. นางจามรี  วงศ์พัฒนชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  ปรักมาตย์
2. เด็กหญิงมุขสุดา   บุไธสง
3. เด็กหญิงวนิดา  น้อยจันทึก
4. เด็กชายศราสิณี  วรรณพนม
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  วรรณพนม
 
1. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
2. นางสาววรรณภา  ดลขุนทด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ระหาญนอก
2. เด็กหญิงสวรืนทร์  ชูทิพย์
3. เด็กหญิงสุนิตรา  จำปา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองเดือน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แทรกพุทรา
 
1. นางศิริรดา  นาสันเทียะ
2. นางปาหนัน  กิ่งกุ่มกลาง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับพลู 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยทองหลาง
3. เด็กชายณัฐภัทร  เวสูงเนิน
4. เด็กหญิงณิชากร  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  คำเมือง
 
1. นางหยาดฟ้า  พรพล
2. นางสุวิมล  มานะยิ่ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  แปดด่านจาก
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นราศรี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จงเจือกลาง
4. เด็กหญิงสุชาดา  ทันสันเทียะ
5. เด็กชายอชิระ  ขาดจัตุรัส
 
1. นางฒิรางค์กุล  พรมพันธ์ใจ
2. นางสมัคร  ศรีเนาวรัตน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ควรมี
2. นางสาวปภาวรินทร์  โมบขุนทด
3. นางสาวพลอยทิพ์  กุมขุนทด
4. เด็กหญิงวริศรา  แขขุนทด
5. เด็กหญิงวสิพร  มาวขุนทด
 
1. นางปุณนัฏฐา  มีพูล
2. นายสุริยา  กอมขุนทด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงนรกมล  เวกสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิชนาฎ  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงวาศินี  บุญภูมิ
4. เด็กหญิงสุทธิมนต์  กำขุนทด
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ร่วงจันทึก
 
1. นายสิปปวิชญ์  กนกธาดาสกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิษา  ทนขุนทด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กหญิงจุติพร  ไผผักแว่น
2. เด็กหญิงชไมพร  นนท์ศิริ
3. เด็กชายธนพล  บมขุนทด
4. เด็กหญิงปานตะวัน  สุดวิสัย
5. เด็กชายอภิเดช  บึนขุนทด
 
1. นายศิราวุธ  ฉายชูวงษ์
2. นางลำปาง  ฉายชูวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อาบสุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ถั่วสันเทียะ
3. เด็กชายธนาทร  เถรหมื่นไวย์
4. เด็กชายธาวัน  เชียงสันเทียะ
5. เด็กชายนนทนันต์  ราศรี
6. เด็กชายนวพล  นุ่มขุนทด
7. เด็กหญิงนิรมล  ตีบสันเทียะ
8. เด็กชายบุรธัช  ผลโคกสูง
9. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุชรา
10. เด็กหญิงปนัดดา  แสงสายออ
11. เด็กหญิงประกายวรรณ  มาขุนทด
12. เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ชือ
13. เด็กหญิงปวีณา  สระพิม
14. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ชือ
15. เด็กชายพรชนิษถ์  บุตรวาปี
16. เด็กชายพรประเสริฐ  ปัญญาดี
17. เด็กหญิงวีรยา  งามขุนทด
18. เด็กชายสิทธิชาติ  หวินกำปัง
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื่่องสุวรรณ์
20. เด็กหญิงแววตา  เทดี
 
1. นางสมทรง  พนมชัย
2. นางเสาวรส   บุตรวาปี
3. นายประเสริฐ  บุตรวาปี
4. นางมัทนา  อรรคบุตร
5. นางสาวรวีวรรณ  ดีหมื่นไวย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปวิชญา  หวังพังกลาง
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หวังขอบกลาง
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สวยขุนทด
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายวัฒนา  นนท์ขุนทด
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูเจริญ
 
1. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
2. นางเจนจิรา  ทุมจาน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายกษิกานต์  หยุนแดง
2. เด็กหญิงวริสา  สุพันพิม
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  บรรดิษเสน
2. เด็กชายอรรพล  พิทักษ์
 
1. นางอมรรัตน์  ปราญช์สันเทียะ
2. นางวิจัย  โพธิปัญญา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เสี้ยมแหลม
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  มอมขุนทด
3. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิโคกรักษ์
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิพย์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงพรทิพา  ภูมิโคกรักษ์
6. เด็กหญิงพัชราภา  มูลขุนทด
7. เด็กหญิงมีนา  กิริรัมย์
8. เด็กหญิงรติมา  จอมเกษม
9. เด็กหญิงสุเมธินี  ภู่คงทน
10. เด็กหญิงอนัญญา  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางจำเนียร  กองนิล
2. นางจุไรรัตน์  คำสระ
3. นายคเชนทร์  กองนิล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทนต์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยณรงค์
3. เด็กหญิงทัศมาลี  ยศทหาร
4. เด็กหญิงนริศรา  หาขุนทด
5. เด็กหญิงนฤมล  จุลนาค
6. เด็กหญิงบัวชมพู  บุญญา
7. เด็กหญิงพัชรา  แดงสูงเนิน
8. เด็กหญิงวรัญญา  แบขุนทด
9. เด็กหญิงสัณหฤทัย  ชำนาญ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ห่อทอง
11. เด็กหญิงสุนิศา  ทิขุนทด
12. เด็กหญิงอภิญญา  อาจวิชัย
13. เด็กหญิงเกศรินทร์  ม่วงเรือน
14. เด็กหญิงเจนจิรา  อันจันทึก
15. เด็กหญิงเมตตา  ดาวทอง
 
1. นางสาวปวีณา  เลิศกิจลักษณ์
2. นางดวงพร  บุ้งจันทร์
3. นายธวัชชัย  ยศฉิมพลี
4. นายสุภพ  สมบูรณ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงกนกอร  กกขุนทด
2. เด็กหญิงกศิกานต์  ชำนิจ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  หร่ายขุนทด
4. เด็กหญิงชนานันท์  โสจันทึก
5. เด็กหญิงนภัสกร  เสียนขุนทด
6. เด็กหญิงนัฐนิชดา  อันทราศรี
7. เด็กหญิงปนัดดา  โภชนา
8. เด็กหญิงประนอม  นันขุนทด
9. เด็กหญิงพรนัชชา  หร่ายขุนทด
10. เด็กหญิงมาริษา  หร่ายขุนทด
11. เด็กหญิงวรัชญา  ธูปขุนทด
12. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขุนตาล
13. เด็กหญิงสุวรรณอัมพร  หร่ายขุนทด
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ผักกระโทก
15. เด็กหญิงอโณทัย  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางขวัญเรือน  โสภาคย์
2. นางอุ่นเรือน  ลิ้มสุวรรณ
3. นางสาวสินีนาฎ  อริยานุวัฒน์
4. นางมนัสนันท์  โสภาคย์สิริ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณกลาง
2. เด็กชายอัครวิทย์  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวชูชีพ  ระหาญนอก
2. นางพวงรัตน์  วิทยสัมพันธ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กชายจักรินทร์  ดีสัมพันธ์
2. เด็กชายศรัณยู  กระดาษทอง
 
1. นายเกษม  มิกขุนทด
2. นายคมสัน  หึกขุนทด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายธนภัทร  วายุภักตร์
 
1. นายสุทัศน์  ทองมาก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขอวางกลาง
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นางสาวอารยา  ชาวโพธิ์
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายปิยพัทย์  คือสันเทียะ
 
1. นางสาววราพร   เกตุเลขา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองมาก
 
1. นายสุทัศน์  ทองมาก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นางสาวสุภา  สดกำปัง
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงนันทิชา  งามจันทร์
 
1. นายสุทัศน์  ทองมาก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซำสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สอสูงเนิน
 
1. นางวรรณา  เม่นนิ่ม
2. นางวารุณี  ทองมาก
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงพิชญา  บุญหอม
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสูงเนิน
 
1. นางอรพิน  เจิมขุนทด
2. นายบุญยัง  เจิมขุนทด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงวัชรารัตน์  โคตนะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  แถมจะโป๊ะ
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
2. นายสำราญ  หกขุนทด
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางอัชฌารัตน์  พรหมเศรณี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเพกา 1. เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ใจรักษา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ใจอ่อน
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  บนสันเทียะ
 
1. นางสาวนุษรา  ใจชอบงาม
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจซื่อ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  แช่มขุนทด
2. เด็กหญิงสุนัสฌา  แช่มขุนทด
3. เด็กหญิงแพงทองธา  ทองทัศน์
 
1. นายอนุรักษ์  ทองทัศน์
2. นางสุชาดา  ทองทัศน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวณัฐชยา  อักษรดี
2. นางสาวปนัดดา  สาธุสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรไตรแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  ทองทัศน์
2. นางสุชาดา  ทองทัศน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กชายนภดล  พันธุ์กระวี
 
1. นางเจษฎาพร  กอบศรีไตรรัตน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พวงสันเทียะ
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีพุทรา
 
1. นายกงจักร  ต่อศิริ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์  บัวขาว
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชอบเรียบร้อย
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทานโสตถี
 
1. นางเพ็ญพรรณ  มีงิ้วราย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอุกฤษ  บินสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  พาเจริญตะคุ
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรสิริ  บุญโสม
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 1. เด็กชายธีระพงศ์  รักงาม
 
1. นายวิริยาพน  ฉิมสันเทียะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงพิชญา  แยกสันเทียะ
 
1. นางพรทิพย์  ดีน้อย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงศิริพร  โสชาลี
 
1. นางจิดาภา  บุญพิริยากร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกนกพล  สายประสาท
2. เด็กชายธนโชค  โภชนานนท์
3. เด็กหญิงผกามาศ  ง้างกลางดอน
4. เด็กชายวิศรุต  มณีอินทร์
5. เด็กชายศิริโรจน์  รัมย์กุล
6. เด็กชายเฉลิมชัย  พันธ์งาม
 
1. นายพิษณุ  ก่ำสระน้อย
2. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
3. นางเจนจิรา  ทุมจาน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์กลาง
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กชายอานนท์  คงขุนทด
 
1. นางภีชาณิกา  แจ่มจำรัสแสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   มุ่งกล่อมกลาง
 
1. นางมยุรี  ตรีรัตนกุลพร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนมะเริง
 
1. นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 1. เด็กชายวชิรวิทย์   ผ่องเมืองปัก
 
1. นายพรชัย  ศรีเนาวรัตน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายจิรภัทร์  จงแจ้งกลาง
 
1. นางภานุเกต  มนต์ทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฮ้องหาญ
 
1. นางอรุโณทัย  โพธิ์พุดซา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงเมษิณี  คำสอนพันธ์
 
1. นายเชิดชัย  พรมพันธ์ใจ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายวรชิต  ทวนขุนทด
 
1. นางสาวศรีประภา  กุดขุนทด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธันยบูรณ์  โตชมภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกานต์ศักดิ์  ดัดขุนทด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1. เด็กหญิงปวีณา  คลังชำนาญ
 
1. นางสาวรุจิรา   คลังชำนาญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 1. เด็กหญิงประภาภร  พวงมาลัย
 
1. นางสาวสุนทรี  แพบขุนทด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์  สุหร่าย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ชมโคกสูง
 
1. นางอรุณศรี  สีหปัญญา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงสุธาสิณี  ขุนอินทร์
 
1. นางอรุโณทัย  โพธิ์พุดซา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสุรัญญา  เกวียนสูงเนิน
 
1. นางสุภาวดี  สมาคม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชาริสา  แหมสันเทียะ
2. เด็กชายตะวัน  เหวขุนทด
3. เด็กหญิงธิดาพร  มาขุนทด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  จงอ้อมกลาง
5. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วสันเทียะ
6. เด็กหญิงมาริสา  สรวงนอก
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจียมสันเทียะ
8. เด็กหญิงเกศกานต์  ศิรินทร์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวลอย
 
1. นายนริศร์  สมศรี
2. นายสมศักดิ์  พรหมเมตตา
3. นายศุภกิจ  ภูโอบ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีสันเทียะ
2. เด็กหญิงกรวรรณ  เชิดสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตอนสันเทียะ
4. เด็กหญิงกัญญาวี  เงางาม
5. เด็กหญิงขวัญชนก  แนบสันเทียะ
6. เด็กหญิงจันทิมา  ใจอ่อน
7. เด็กหญิงจิตติภัทรา  สิงขุนทด
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขวดพุทรา
9. เด็กหญิงชลิตา  คำก้อน
10. เด็กหญิงณภัสสร  พานิชชา
11. เด็กชายณัฐภัทร  รักชาติ
12. เด็กหญิงณัฐวดี  ชอบระเบียบ
13. เด็กหญิงดากานดา  แก้วมะลัง
14. เด็กชายทศพร  อยู่พันดุง
15. เด็กหญิงทิพย์วรินทร์  แก้วมะลัง
16. เด็กหญิงธัญสิริ  รักงาม
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบือขุนทด
18. เด็กหญิงพรชวัล  ชอบสงวน
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  แคสันเทียะ
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละไมพล
21. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เมืองสันเทียะ
22. เด็กชายภูวดล  เหิกขุนทด
23. เด็กหญิงมนฑกานต์  ศรีสันเทียะ
24. เด็กชายยศวริส  ลาสันเทียะ
25. เด็กหญิงลลิตา  ดั้งขุนทด
26. เด็กหญิงวรรณษา  หลงจำปา
27. เด็กหญิงวรัญญา  ฟาวสันเทียะ
28. เด็กหญิงศรันย์รัตน์  ชัยบุรีรัมย์
29. เด็กหญิงศิรินัน  ผกามาศ
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรสันเทียะ
31. เด็กหญิงสุชานันท์  เหิกขุนทด
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยมงคล
33. เด็กหญิงอภิชยา  สุวรรณโน
34. เด็กหญิงอภิญญา  ด้วงเมฆ
35. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณปักษ์
36. เด็กหญิงอมิตา  แก้วมะลัง
37. เด็กหญิงอรณิชา  เหมือดชัยภูมิ
38. เด็กหญิงเบญญาภา  นีสันเทียะ
 
1. นายพงกฤษฏ  รักษาไพร
2. นางทัศนีพร  พิลา
3. นายสุรเดช  พึ่งโคตร
4. นายสุขเกษม  จันทรแสน
5. นางสาวอัญชลิตา  แผ่วสูงเนิน
6. นายโสพิศ  ศรีเนาวรัตน์
7. นางทักษพร  นาคประกอบ
8. นางสาริณี  ขวดพุทรา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกรกัญญา  จันละหงษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขอสูงเนิน
4. เด็กชายพัฒนา  แฉขุนทด
5. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  โตมสันเทียะ
6. เด็กชายพีรพล  แสงชัย
7. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
8. เด็กชายภากร  สุวรรณปัก
9. เด็กหญิงรพีพัช  โนมขุนทด
10. เด็กหญิงศิริญาดา  ใบสูงเนิน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เดสันเทียะ
2. นางสุทิสา  ภู่พงษ์พัฒน์
3. นางปัญจรัศม์  ศุภรานนท์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายจตุพล  ลนขุนทด
2. เด็กชายธันยบูรณ์  มุมขุนทด
3. นายนิรชา  ง่างกลางดอน
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  โอฐจันทึก
5. เด็กหญิงพรนภา  เพียงซาย
6. เด็กหญิงภัทร์ดา  ดีจันทึก
7. เด็กหญิงยลดา  ใจซื่อ
8. เด็กหญิงวริศราภรณ์  มูลเพ็ญ
9. เด็กชายสหฤทธิ์  แสงนอก
10. เด็กชายเพิ่มลาภ  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ฝ้ายจันทึก
2. นางณิกัญญา  สายธนู
3. นายพิเชษฐ  สายธนู
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงณิศากมนมาศ  นิธิกรณ์กุลภรน์
2. เด็กหญิงปรียากร  นุขุนทด
3. เด็กหญิงมัญชรี  เดชขุนทด
4. เด็กหญิงวรรณวนัช  แคบขุนทด
5. เด็กหญิงวรรณิภา  สุขเหลือง
6. เด็กหญิงสุภิญญา  บวกขุนทด
 
1. นางอัญชลี  เพียรภูเขา
2. นางกฤติกา  ชมขุนทด
3. นางใจทิพย์  แทนสุโพธิ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงกนกพร  ชื่นนอก
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีศิลป์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นรินทร์นอก
4. เด็กหญิงนราพร  ลื่นกลาง
5. เด็กหญิงประติภา  สูนขุนทด
6. เด็กหญิงพิมพา  นพคุณ
7. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ครัวกลาง
8. เด็กหญิงวนัชพร  ก้อนคำ
9. เด็กหญิงวิรัญญา  เขตนอก
 
1. นางสาวสนธิยา  สันทรุนัย
2. นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน
3. นางสาววรรณภา  บินนอก
4. นางสาวอัจฉรา  ปิวชัยภูมิ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 1. เด็กหญิงกรพิณ  ดีสันเทียะ
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  พรขุนทด
3. เด็กหญิงชลธิชา  เดขุนทด
4. เด็กหญิงณัชณิชา  เทาขุนทด
5. เด็กหญิงนันธิดา  เทาขุนทด
6. เด็กหญิงนิตยา  ชิขุนทด
7. เด็กหญิงพัชริดา   เจียรวาปี
8. เด็กหญิงศศิตรา  ปลื้มสุข
9. เด็กหญิงศศิภา  เดิมสันเทียะ
10. เด็กหญิงศิรินภา  กินขุนทด
11. เด็กหญิงสิริรันทร์  ธงสันเทียะ
12. เด็กหญิงสุภัสร  สิทธิจันทร์
13. เด็กหญิงสุภาพร  พูนขุนทด
14. เด็กหญิงสุรีมาศ  ประยูรวงค์
15. เด็กหญิงอนิลธิตา  เพราะขุนทด
16. เด็กหญิงเขมจิรา  บางหลวง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เพราะขุนทด
2. นางสาวธารารัตน์  กินขุนทด
3. นางสุนิชา  เพราะขุนทด
4. นางโสพิศ  กิจขุนทด
5. นางสาวขวัญเดือน  แส่กระโทก
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มูลละ
2. เด็กหญิงชนิสรา  หาญวิชา
3. เด็กชายณภัทร  จิตจันทึก
4. เด็กหญิงณัฐพร  กัวะขุนทด
5. เด็กชายธวัชชัย  ศรีทอง
6. เด็กชายนที  มือขุนทด
7. เด็กหญิงนิชนันท์  เวียงไธสง
8. เด็กหญิงนิชากร  ชมพูโล
9. เด็กชายภุูชิต  มิ่งจันทึก
10. เด็กหญิงลลิษา  ชะขุนทด
11. เด็กหญิงวันวิสา  ขันติสระพังหลวง
12. เด็กหญิงศศิประภา  ชาญขุนทด
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  กองขุนทด
14. เด็กหญิงเปรมสุดา  กีบขุนทด
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กล่อมขุนทด
16. เด็กหญิงไอลดา  โกนขุนทด
 
1. นางเบญจลักษณ์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพร  บรรดาศักดิ์
3. นางสาวณัฐธยาน์  ทมิฬทร
4. นายฉัตรชัย  ตั้งศรีทอง
5. นางสาวพรสวรรค์  จั่วจันทึก
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 1. เด็กหญิงธันยาการย์  เจริญกาย
2. เด็กชายธีรเมธ  เอื้อสันเทียะ
3. เด็กชายบุญเกิด  ภูมิรินทร์
4. เด็กชายวีรวุฒิ  เจ็ดสันเทียะ
5. เด็กชายอธิชาติ  ศรีวันคำ
 
1. นางธัญญณัฐ  พันชนะ
2. นายบำรุงไทย  พันชนะ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. นางสาวจุรีภร  นาถา
2. นายเมธา  เดชหวังกลาง
 
1. นางจิดาภา  บุญพิริยากร
2. นายทินกร  ศรีโพธิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  กูดขุนทด
 
1. Mr.Ao  Guilin
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชุดขุนทด
2. เด็กชายชยางกูร  เชื่อมขุนทด
3. เด็กชายทินภัทร  อินทจักร
4. เด็กชายธนกร  พิงสันเทียะ
5. เด็กชายนพดล  ปวงขุนทด
6. เด็กชายวงศกร  สร้อยกลาง
 
1. นายสำฤทธิ์  เชื้อขุนทด
2. นางสาวจรัสศรี  วีระพรรณไพโรจน์
3. นางเบญจมาภรณ์  พูนขุนทด
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 1. เด็กชายนวพล  หารขุนทด
2. เด็กชายพงศธร  ยอดกุล
3. เด็กชายพรภวิษย์  แววสูงเนิน
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ละครวงษ์
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  ช่วยผักแว่น
6. เด็กหญิงศศิธร  ทองจันทร์
 
1. นายประหยัด  คำแอ่ง
2. นายทัศนา  ทองถนอม
3. นางชวนพิศ  คำแอ่ง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายจักรพันธ์  ขันทอง
2. เด็กชายณัฐกิตต์  หอมขุนทด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แขขุนทด
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมาสุข
5. เด็กชายตะวันฉาย  เหิงขุนทด
6. เด็กชายนันทพงษ์  นุ่มขุนทด
7. เด็กชายพีรดล  ฝอดสูงเนิน
8. เด็กชายมนเทียร  นูสันเทียะ
 
1. นายนฤเบศ  รัตน์ทรงจันทึก
2. นายสรรค์ยศ  หาวิรส
3. นางสาวพิมพ์พร  แสนพันธุ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขอแรงกลาง
2. เด็กชายฐิตินัย  นพขุนทด
3. เด็กชายธนากร  ใจรักดี
4. เด็กชายนภดล  เจริญ
5. เด็กหญิงปนัฐธิดา  ทบลา
6. เด็กหญิงปภัสรา  ไตรศรี
7. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  เหิมขุนทด
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สิทธิขุนทด
9. เด็กชายวิรุฬห์  รื่นบำรุง
10. เด็กหญิงอุไลภรณ์  เสียดขุนทด
 
1. นางวาสนา  หาดขุนทด
2. นางเรวดี  กองคำ
3. นางสุพรรณ  มนขุนทด
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกรัญญา  มานุ
2. เด็กหญิงชลิตา  เวินขุนทด
3. เด็กหญิงดวงกมล  เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงธัชรินันท์  โนมขุนทด
5. เด็กหญิงนันทกานต์  โนมขุนทด
6. เด็กหญิงปิยะนุช  เจิมขุนทด
7. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรอินทร์
8. เด็กหญิงภัทรพร  ภูมิโคกรักษ์
9. เด็กหญิงอภัสรา  จำปามูล
10. เด็กหญิงอาริยา  เจิมขุนทด
 
1. นายคเชนทร์  จันทรแสน
2. นางฉลวย  จันทรแสน
3. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 1. เด็กชายธีรพันธ์  โมงขุนทด
2. เด็กชายบุญบริรักษ์  อินแก้ว
3. เด็กหญิงศศิประภา   ภูมิโคกรักษ
4. เด็กหญิงอรอนงค์  เทศต้อม
5. เด็กหญิงเมษา  พุขุนทด
 
1. นางบุญเพ็ง  ประเสริฐเมือง
2. นางสาวเรไร  เจิมชุนทด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  โฮเม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จิตรซื่อ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กรรณิกากลาง
 
1. นางชไมพร  อินทรภิรมย์
2. นางวารุณี  ทองมาก
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างกุดเวียน
2. เด็กหญิงนิชานันท์  จันตุ
3. เด็กหญิงสุธิดา  สังข์สันเทียะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ติสันเทียะ
2. นางสาวก้องกิฎาการ  ศรีนอก
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับพลู 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สะภูทิพย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  เวสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรุณี  ตีบจันทร์
 
1. นางเตือนใจ  แสงสีแก้ว
2. นายอิศรา  พงษ์เฉย
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  เถาว์สันเทียะ
2. เด็กหญิงประติภา  เปียขุนทด
3. เด็กหญิงสุปราณี  บุงขุนทด
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศิริสาขา
2. นางสาวอัญชลิตา  แผ่วสูงเนิน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสนวน 1. เด็กหญิงชนิตา  เมมี
2. เด็กหญิงอันดามันม์  รุจินาค
 
1. นางนิตยา  ชาวขุนทด
2. นายนพรัตน์  หารคำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กชายภูชาติ  มิตรสันเทียะ
2. เด็กหญิงอริสรา  พูนพิพัฒน์
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทศร
2. นายสุขเกษม  จันทรแสน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงจิดาภา  แขขุนทด
2. นางสาวอรัญญา  กรึงพุทรา
 
1. นายวุฒิไกร  หาแก้ว
2. นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายภูริภัทร  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางสาวศศิวิมลพร  รัตน์ทรงจันทึก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์จ่อง
2. เด็กชายอัมรินทร์  มองบุญ
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทศร
2. นายสุขเกษม  จันทรแสน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กชายปาฏิหาร   กางสันเทียะ
2. เด็กชายภัทรดนัย    บัวเจริญ
 
1. นางสาวอุมาวิชนีย์  อาจพรม
2. นางญาณวรรณ  ทุมกลาง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นายฐิติวัฒน์  เภากุ่ม
2. นายธีรพงษ์  เพลียขุนทด
 
1. นายทวีสิทธิ์  จันทร์นา
2. นายศักดา  ทุนภิรมย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  รังสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิศาชล  นวลจันทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นายภัทรพล  บุษยะมา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 1. นางสาวธราทิพย์  บุญภักดี
2. เด็กหญิงอรปรียา  ขอกลาง
 
1. นายพรพิษณุ  ทองคำ
2. นางดาราภรณ์  ทองคำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงนารีวัลย์   ภูโคกเนิน
 
1. นางสาวอุมาวิชนีย์  อาจพรม
2. นางญาณวรรณ  ทุมกลาง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงปภาดา   ขุ่มด้วง
2. เด็กหญิงวิญาดา   ห้าด่านจาก
 
1. นางสาวอุมาวิชนีย์  อาจพรม
2. นางญาณวรรณ  ทุมกลาง
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กหญิงมาธวี  ฤทธิรงค์
2. เด็กชายวิทยา  หลงจำปา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญวิจิตร
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทศร
2. นายสุขเกษม  จันทรแสน
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายชิตพล  ทองแหยม
2. เด็กชายวีระวัตร  โนนพลกรัง
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรอินทร์
 
1. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
2. นายสุรชาติ  จันทรแสน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายกรวิวัฒน์  ของกิ่ง
2. เด็กชายชัดชน  จิตต์เจริญธรรม
3. เด็กชายวิศัยทัศน์  ทวดสุวรรณ์
 
1. นางชัญญานุช  มอญไหม
2. นายสมรัฐ  ดวงกลาง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 1. เด็กชายธนนันท์  กิจชูชาติ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ตอพันดุง
3. เด็กชายศุภณัฐ  โนมขุนทด
 
1. นายภูมิ  โคกขุทด
2. นายปวรุตม์  โกเสยโยธิน
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายปริวัตร  จริงสันเทียะ
2. เด็กชายพลากร  ทองแท้
3. เด็กชายอุดมทรัพย์  พิสันเทียะ
 
1. นางจุฑาเทอด  คำสงค์
2. นายประสงค์  มหาวีระ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  ทูพันดุง
2. เด็กชายบัณฑิต  งันขุนทด
3. เด็กชายปริญญา  งันขุนทด
 
1. นายวิวัฒน์  พลไธสง
2. นางชยานันท์  นัยทรัพย์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายทวิวัฒน์  หอมจันทร์
2. เด็กชายอนุวัตร  สังขนิธิ
3. เด็กชายอภิรัตน์  ครยก
 
1. นางอุษา  ทรงศิริเลิศ
2. นางปราณี  สิทธิสุข
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายบรรหาร  พิมศิริ
2. เด็กหญิงบุญญทิพย์   ชอบด้วยไถ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แข็งการ
 
1. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
2. นายพิษณุ  ก่ำสระน้อย
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โมบขุนทด
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  โพธิ์มี
3. เด็กชายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นายสุริยา  กอมขุนทด
2. นางปุณนัฏฐา  มีพูล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหิงห้อย 1. เด็กชายธนกฤต  เสือสูงเนิน
2. เด็กชายศักดิธัช  สุภาพ
3. เด็กชายสัจกร  คูณขุนทด
 
1. นายปุญณพัฒน์  ทิพยะกัน
2. นางลินดา  ด่านลำมะจาก
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กชายกฤษณพจณ์  ริดจันอัด
2. เด็กชายศรายุทธ์  แท่งทองหลาง
3. เด็กชายสรศักดิ์  บรรณานุวงศ์
 
1. นายสมพร  นาสูงเนิน
2. นางสันทนา  ศรีวัฒนศักดิ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐากร  แหม่งปั่ง
2. เด็กชายศุภกิจ  ปอสูงเนิน
3. เด็กชายอิทธิกร  ศรีสุข
 
1. นางรชานันท์  ชาญชัย
2. นางวาสนา  แสบงบาล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วฟังกลาง
2. เด็กชายวัยวัฒน์  ช่วยงาน
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สุวรรณปักษ์
 
1. นางรชานันท์  ชาญชัย
2. นายอนุสรณ์  ชาพันดุง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงจิดาภา  บิกขุนทด
2. เด็กหญิงณิชารีย์  วิจิตร
3. เด็กหญิงปรารถนา  สวยขุนทด
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เล็บสูงเนิน
5. เด็กหญิงวรรณวลี  เจิมสูงเนิน
6. เด็กหญิงอรุโณทัย  อู๋สูงเนิน
 
1. นางกอบแก้ว  ธูปขุนทด
2. นางนิ่มนวล  จันทร์ลุน
3. นางสาวสุมาลี  ประสาทสิทธิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงกีรติกา  บิกขุนทด
2. เด็กหญิงชื่นกมล  แนมพลกรัง
3. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์กลาง
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เกิดขุนทด
5. เด็กหญิงสุวนันท์  แพะขุนทด
6. เด็กหญิงสโรชา  พาจันทึก
 
1. นางกอบแก้ว  ธูปขุนทด
2. นางนิ่มนวล  จันทร์ลุน
3. นายอิทธิพงศ์  คืบขุนทด
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 1. เด็กหญิงจนิตา  นาคมณี
2. เด็กชายภูริทัช  หวังล้อมกลาง
3. เด็กชายอธิคม  สวัสดี
 
1. นางสาวรัติกาล  จันทรวิวัฒน์
2. นางอุบล  ชนะภัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวึก 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมาพร  หงษ์สกุล
2. เด็กหญิงฐิติมา  เชื่อมจอหอ
3. เด็กหญิงศุลินธร   มะเริงสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา  จิตจันทึก
2. นางรัชนีวรรณ  ฐานะวัน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   คำชนะ
2. เด็กหญิงรมณี   ปัญญาถา
3. เด็กหญิงเปรมสินี  เสนากลาง
 
1. นายบรรจงศักดิ์  งามประเสริฐ
2. นายสำราญ  หกขุนทด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หงษ์แสน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันนายม
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นายนิธินันท์  วิมุกตานนท์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงกรองเเก้ว  กิจชูชาติ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปิกขุนทด
3. เด็กหญิงปียาวรรณ  สีมะเริง
 
1. นางวิไลวรรณ  โคกขุนทด
2. นางสุมาลี  สัจจาวัฒนา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์คุลี
2. เด็กหญิงสุทิน  หวังค้ำกลาง
3. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ชู
 
1. นางนฤมล  ทองภู
2. นายสุพรรณ  ทองภู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครึมม่วง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ชาวตะก้อง
2. เด็กหญิงอรราวรรณ  สุขบัวใหญ่
3. เด็กชายเนรมิต  เหมือนเชตุ
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  เกียรติเกาะ
2. นางสาวดวงใจ  ลาภกำเนิด
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงประไพพรรณ  เศียรขุนทด
2. เด็กหญิงวรนุช  ธูปพุทธา
3. เด็กหญิงศศิธร  เกิดสุข
 
1. นางศุภกานต์  แดงมะลัง
2. นางสมสิน  ขันตะคุ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 1. เด็กหญิงนวิยา  ใจทน
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  วิบูลย์ชาติ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แสวงดิลก
 
1. นางนันทิยา  ผันกลาง
2. นางสาวฐิติมา  สมบูรณ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กชายนพพล  เพียนอก
2. เด็กหญิงพัดชา  ทรวงโพธิ์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสมาพร  เสียนขุนทด
2. นางศรินยา  รักษาโพธิ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงนรินทิรา  เวกสูงเนิน
2. เด็กหญิงรัตนรักษ์  ศรีทอง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ภูมิพิทยานนท์
 
1. นางบุปผา  ทาไธสง
2. นายชัยวิรัตน์  พิลึก
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใสพลกรัง
2. นางสาวสุจิรา  กรอบพุดซา
3. นางสาวอรอนงค์  หมื่นจิตร
 
1. นางบุปผา  ทาไธสง
2. นายชัยวิรัตน์  พิลึก
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  รัดธรรม
2. เด็กหญิงอริษา  เชียงขวาง
3. เด็กหญิงอุษณิษา  กิ่งนอก
 
1. นางวาสนา  วิริยะกูล
2. นายพินิจ  วิริยะกูล
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงณัฐกมล  หงษ์ลอย
2. เด็กหญิงนภัสสร  ดีสันเทียะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  มอขุนทด
 
1. นางนิตยา  เกิดคล้าย
2. นางสิริลักษณ์  นิติธรธรรมกุล
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายสมบูรณ์  พิมพ์สิทธิ์
 
1. นางสรวีย์  เคียนสันเทียะ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. นางสาวหฤทัย  อิ่มจันทึก
 
1. นางสาวภัทรวดี  เพลินขุนทด
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กชายศุภโชค  ชะรากลาง
 
1. นางอุไรพร  ศรีหาบุญทัน
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายศุภากร  ฉิมพาลี
 
1. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวียนสันเทียะ
 
1. นางสายวดี  โพธิ์สิงห์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายพงศภัค  งามกลาง
 
1. นางทรงพร  โลสันเทียะ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางอัญธิฌา  ปิ่นแก้ว
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  เชยโพธิ์
 
1. นางวัชรินท์  แผลงกระโทก
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กชายธรรมจักร  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นางศรีศิริ  บูรณะ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 1. เด็กชายชนาธิป   อยู่ศรี
2. เด็กชายณัฐวิทย์   อินทจันทร์
3. เด็กชายรัชชานนท์  ทุนสันเทียะ
 
1. นางฒิรางค์กุล   พรมพันธ์ใจ
2. นางสมัคร  ศรีเนาวรัตน์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุขดา
3. เด็กชายอภินนท์  จริงสันเทียะ
 
1. นางระเบียบ  งามเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  จังหวะ
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงท่องกลาง
2. เด็กหญิงพรนิภา  เครื่องกลาง
 
1. นางอุไรพร  ศรีหาบุญทัน
2. นางสาวบุษยากร   ขอห้องกลาง
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณิชกุล  ปราณีตพลกรัง
2. เด็กหญิงอรัญญา   สิงหะนาม
 
1. นางสุกัญญา  บุญเรืองเศษ
2. นายภัครินทร์   โกฎแสน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กหญิงดาวใจ  วิจารณ์
 
1. นางอัชฌารัตน์  พรหมเศรณี
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 1. เด็กหญิงนฤมล  พูนเจริญ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กังสันเทียะ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กหญิงศิริกุล  ทองเกล็ด
 
1. นางสุปราณี  ช่างบุ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 1. เด็กหญิงไพลิน  ทองอยู่
 
1. นายประสงค์  นาดี
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสนวน 1. เด็กชายพิทักษ์  บวกโพธิ์
 
1. นายธีรพันธ์  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ซำสันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  บุญปั้น
 
1. นางสาวเวสารัช  โกรธา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตอง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  โกฏค้างพลู
 
1. นางสาวรุ่งธิวา  ภาละโถ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กหญิงการะเกด  พูนสูงเนิน
 
1. นางเกตุแก้ว  พรหมหมื่นไวย
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  เชยโพธิ์
 
1. นางอรุโณทัย  โพธิ์พุดซา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายจักรินทร์  ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เฉื่อยกลาง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุขุนทด
 
1. นางสาวจิรวรรณ  พิขุนทด
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายพีรชัย  ขอห้อมกลาง
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปานภักดี
 
1. นายสมนึก  มั่นคง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงฉัตริน  พึ่งสันเทียะ
 
1. นางศรัลย์รัตน์  บุญเจริญชัย
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายอดิศร  นพวงศ์
 
1. นางอุษา  ถ้ำแก้ว
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ต้นจันดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลือสันเทียะ
3. เด็กหญิงลักษณา  โพธิ์ฤทธิ์
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  กลิ่นกำปัง
5. เด็กหญิงศิริพร  สนสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  แพสันเทียะ
7. เด็กหญิงอารยา  สดกำปัง
 
1. นางวัชรินทร์  แผลงกระโทก
2. นางอรุโณทัย  โพธิ์พุดซา
3. นางสาวอุดมลักษณ์  กุเวสา
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนไพล 1. เด็กหญิงพชรพร  บุญนรา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  น้อยไพล
3. เด็กหญิงแพรพันธ์ุ  แกสันเทียะ
 
1. นางสาวอัญชลี  ยังสันเทียะ
2. นางสาวเกษร  ครูทำสวน
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พาผล
2. เด็กหญิงมณฑรัตน์  ชุมรัมย์
3. เด็กชายสัญญา  หวังกลุ่มกลาง
 
1. นางสายชล  สุทธกุล
2. นางขนิษฐา  สุธรรมเทวกุล
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปราณีตพลกรัง
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แพทย์เสลา
3. เด็กชายสิริมงคล  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสายรุ้ง  มุ่งรวยกลาง
2. นางอุบล  โรจนเมธานนท์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กชายธีระพงษ์  เคียงสันเทียะ
2. เด็กชายพีรพงษ์  ขอจุลกลาง
3. เด็กชายสิงหา  แฉกงูเหลือม
 
1. นางสาวชนันชิดา  รัตนปรานี
2. นางสาวบุษยากร  ขอห้องกลาง
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายจิณณวัตร  ถาคำเครือ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศูนย์สันเทียะ
3. เด็กชายสุธารัญ  มอขุนทด
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
2. นางสาวลัดดาวรรณ  พวงสันเทียะ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วภักดี
2. เด็กชายภูรินทร์  ขาวจันทร์
3. เด็กชายเอกพัทธ์  ราชวัตร
 
1. นายสมนึก  ไกรสำโรง
2. นางภวิกา  งามประเสริฐ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 1. เด็กชายธนโชติ  นาคขุนทด
2. เด็กชายธเนศ  ชุมรัมย์
3. เด็กชายนิติพงษ์  รักษ์มณี
 
1. นางสายชล  สุทธกุล
2. นางขนิษฐา  สุธรรมเทวกุล
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายกานต์กวิน    ปืนโก
2. เด็กหญิงชลทิชา    มูลมาตร
3. เด็กหญิงสุมาลี   ทองดีนอก
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์   ดีพังเทียม
2. นางสาวรสริน  ศิริธนาภัช
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 1. เด็กชายจักริน  กระฐินใหม่
2. เด็กชายบรรณวัชร  ฉัตรสูงเนิน
3. เด็กชายสุรวุฒิ  เกวียนสูงเนิน
 
1. นายธัญพัฒน์  นันทัชพรพงศ์
2. นางรัชนีย์พร  ปัจจัยโคถา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างพลู 1. เด็กชายธนทวี    พรกลาง
2. เด็กชายภูริพัฒน์    พูนน้อย
 
1. นางกันยา  เวียงสันเทียะ
2. นางประภัสสร  การินทร์รัตน์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายปฐมเดช  ใจเที่ยง
2. เด็กชายภคพล  เสมาภักดี
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์ปิติกุล
2. นายศักยภาพ  ดาดี
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กชายพิฆเนศ  พึ่งพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภิญญา  จำปาโพธิ์
 
1. นางวันดี  เกิดสันเทียะ
2. นางเปรมฤดี  สอนคำแก้ว
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงตุลยา  อังคะสี
2. เด็กชายนพพร  เจือจันทร์
3. เด็กชายอนุวรรณ  เพ็งพุดซา
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นายนิธินันท์  วิมุกตานนท์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหล็กมา
2. เด็กชายพิภัทรพงษ์  แรตสันเทียะ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มุ่งชอบกลาง
 
1. นายนิธินันท์  วิมุกตานนท์
2. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายวัฒนา  สุกุมาร
 
1. นางอุบล  โรจนเมธานนท์
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เข็มมะลัง
 
1. นายประเสริฐ  เพ็งด้วง
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสา
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทร์สอน
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กชายทิวา  บำรุงศิลป์
 
1. นายธนากร  แปชา
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ขอวาดกลาง
 
1. นางสายรุ้ง  มุ่งรวยกลาง
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 1. เด็กชายอภิชาติ  เรืองฤทธิ์
 
1. นายสมโชค  เครือแสง
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายนันตชัย  ไก่แก้ว
 
1. นายยุทธนา  มีเกาะ
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 1. เด็กชายดนุพร  คูณขุนทด
 
1. นายสมโชค  เครือแสง