สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองละมั่ง 7 0 2 9 11 1 0 1 12
2 ด่านขุนทด 6 7 4 17 22 6 0 5 28
3 บ้านหนองดุม 6 7 3 16 18 1 0 1 19
4 บ้านพระมะขามสามัคคี 6 3 1 10 12 2 2 1 16
5 บ้านคูเมือง 6 1 1 8 14 3 1 3 18
6 มาบกราดวิทยา 5 1 4 10 12 0 1 4 13
7 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 5 1 1 7 6 0 0 1 6
8 บ้านโนนผักชี 4 3 2 9 12 1 0 7 13
9 ชุมชนหนองหัวฟาน 4 3 1 8 11 5 4 2 20
10 บ้านหนองจาน 4 3 1 8 11 1 1 0 13
11 บ้านจาน 4 3 1 8 9 1 0 2 10
12 อนุบาลขามสะแกแสง 4 2 2 8 11 3 1 1 15
13 บ้านสะพานหิน 3 4 3 10 10 1 0 1 11
14 บ้านซินหนองเขวา 3 4 2 9 9 5 2 3 16
15 บ้านนา 3 3 0 6 11 5 2 4 18
16 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 3 2 3 8 9 7 5 2 21
17 บ้านหนองไทร 3 2 1 6 9 3 3 3 15
18 บ้านขามทะเลสอ 3 2 1 6 8 2 0 0 10
19 บ้านวังสมบูรณ์ 3 1 1 5 10 3 3 0 16
20 บ้านห้วยจรเข้ 3 1 0 4 7 4 0 3 11
21 บ้านตะคร้อ 2 3 4 9 10 2 1 0 13
22 บ้านเสมา 2 3 0 5 9 5 3 0 17
23 บ้านอ้อไพล 2 3 0 5 6 1 0 0 7
24 บ้านหนองแวง 2 2 3 7 10 5 0 1 15
25 ชุมชนบ้านโคกสวาย 2 2 2 6 12 3 1 2 16
26 บ้านถนนโพธิ์ 2 2 1 5 7 6 1 4 14
27 บ้านน้อยพัฒนา 2 2 1 5 7 3 0 0 10
28 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 2 2 1 5 4 3 0 0 7
29 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 2 2 0 4 4 4 2 2 10
30 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 2 2 0 4 4 0 0 0 4
31 พงษ์ศิริวิทยา 2 1 5 8 11 2 1 1 14
32 บ้านสระขี้ตุ่น 2 1 3 6 4 3 0 0 7
33 บ้านแปรง 2 1 2 5 10 7 5 1 22
34 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 1 1 4 5 4 1 2 10
35 บ้านหนองพลวง 2 1 0 3 5 3 1 5 9
36 บ้านโนนพุทรา 2 1 0 3 5 1 1 0 7
37 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 2 1 0 3 5 0 2 0 7
38 บ้านห้วยน้ำเค็ม 2 1 0 3 3 3 1 0 7
39 บ้านกุดสระแก้ว 2 0 1 3 4 6 1 2 11
40 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 2 0 1 3 3 2 0 4 5
41 วัดกุดน้ำใส 2 0 0 2 4 0 0 0 4
42 บ้านซับพลู 2 0 0 2 3 3 3 3 9
43 บ้านพันชนะ 2 0 0 2 3 2 0 1 5
44 บ้านหนองแดง 2 0 0 2 2 2 0 0 4
45 บ้านโนนทอง 2 0 0 2 2 0 0 1 2
46 บึงคำคู 1 3 2 6 8 3 4 2 15
47 บ้านดอนด่านใน 1 2 3 6 8 6 4 3 18
48 ชุมชนบ้านกุดม่วง 1 2 1 4 6 4 1 2 11
49 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1 2 1 4 6 2 0 1 8
50 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1 2 0 3 11 4 0 3 15
51 ชุมชนบ้านด่านจาก 1 2 0 3 10 0 1 2 11
52 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1 2 0 3 5 2 2 4 9
53 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 3 5 16 8 1 3 25
54 บ้านวังสนวน 1 1 3 5 9 7 1 2 17
55 บ้านวังโป่ง 1 1 3 5 7 8 1 2 16
56 บ้านหนองสรวง 1 1 2 4 6 4 2 3 12
57 บ้านโนนตาล 1 1 2 4 3 3 2 0 8
58 บ้านใหม่เจริญสุข 1 1 1 3 5 2 0 0 7
59 บ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 1 1 1 3 4 0 1 2 5
60 สายมิตรโนนไทย 6 1 1 1 3 3 2 1 1 6
61 บ้านหนองใหญ่ 1 1 1 3 3 0 2 1 5
62 บ้านหนองกราดน้อย 1 1 0 2 3 2 1 0 6
63 บ้านทำนบพัฒนา 1 0 2 3 5 6 1 2 12
64 บ้านวัง (สายอนุกูล) 1 0 2 3 3 1 1 5 5
65 บ้านหนองกกตลุกผักไร 1 0 1 2 7 5 0 2 12
66 บ้านค่ายทะยิง 1 0 1 2 5 1 0 0 6
67 บ้านห้วยบง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
68 บ้านโพธิ์ตาสี 1 0 1 2 3 2 1 0 6
69 ดอนน้ำใสวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 1 3
70 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1 0 1 2 2 2 2 3 6
71 บ้านหอกลองกระสัง 1 0 1 2 2 1 2 2 5
72 บ้านนารายณ์ 1 0 0 1 5 1 0 1 6
73 บ้านห้วยหุงเกลือ 1 0 0 1 3 3 1 1 7
74 บ้านปราสาท 1 0 0 1 3 1 0 0 4
75 บ้านป่าเพกา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านหิงห้อย 1 0 0 1 2 0 3 0 5
77 บ้านครึมม่วง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
78 บ้านกะพี้ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
79 บ้านหนองกระเทียมใต้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านชีวึก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านโนนมะเกลือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านใหม่โคกพรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านโพนไพล 0 3 2 5 4 2 0 0 6
85 บ้านทรงธรรม 0 2 2 4 8 1 0 1 9
86 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 0 2 2 4 7 3 0 2 10
87 บ้านเจริญผล 0 2 2 4 2 2 0 1 4
88 บ้านสำนักตะคร้อ 0 2 1 3 8 4 5 1 17
89 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 0 2 1 3 6 0 1 1 7
90 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 0 2 0 2 6 1 0 1 7
91 บ้านดอนขวาง 0 2 0 2 4 2 0 0 6
92 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 3 2 0 1 5
93 บ้านเหนือทัพรั้ง 0 1 3 4 4 2 2 4 8
94 บ้านเมืองนาท 0 1 2 3 7 3 1 1 11
95 บ้านพันดุง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
96 บ้านหนองประดู่ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
97 บ้านสำโรง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
98 บ้านหนองสะแก 0 1 0 1 4 1 0 0 5
99 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 0 1 0 1 3 2 0 0 5
100 บ้านป่ารังงาม 0 1 0 1 3 1 0 1 4
101 บ้านค้างพลู 0 1 0 1 2 3 0 0 5
102 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
103 บ้านถนนหักใหญ่ 0 1 0 1 2 1 2 4 5
104 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
105 บ้านประดู่งาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านหนุก 0 1 0 1 1 1 2 0 4
108 บ้านละเลิงพิมาน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
109 บ้านซับยาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 วัดกุดพิมาน 0 1 0 1 1 0 2 2 3
111 บ้านบึงปรือ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
112 บุ่งสะอาดวัฒนา 0 0 3 3 3 2 0 0 5
113 บ้านโคกกระบือ 0 0 3 3 3 2 0 0 5
114 บ้านหินหล่อง 0 0 3 3 3 0 0 0 3
115 สระพระขมาดไพร 0 0 2 2 11 3 1 0 15
116 บ้านจั่นโคกรักษ์ 0 0 2 2 4 1 3 1 8
117 บ้านสระพัง 0 0 1 1 7 5 0 0 12
118 บ้านหนองสาร 0 0 1 1 4 0 1 0 5
119 โนนไทย 0 0 1 1 3 3 1 1 7
120 บ้านกุดนางทอหูก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
121 บ้านโกรกลึก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
122 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
123 บ้านคลองแค 0 0 1 1 2 1 2 0 5
124 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
125 บ้านหนองหอย 0 0 1 1 2 0 1 0 3
126 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
127 บ้านโนน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
128 บ้านโค้งตะคร้อ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
129 บ้านใหม่เจริญผล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
130 บ้านทองหลาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
131 บ้านหินเพิง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
132 บ้านตะเคียนงาม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
133 บ้านห้วย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
134 บ้านหนองแหน 0 0 1 1 0 0 0 2 0
135 บ้านบุเขว้า 0 0 0 0 4 6 1 3 11
136 บ้านโกรกช้างน้อย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
137 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 4 1 0 3 5
138 เทพคงคา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
139 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
140 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
141 บ้านโนนหวาย 0 0 0 0 3 0 2 0 5
142 บ้านดอนพะงาด 0 0 0 0 2 3 1 1 6
143 บ้านคลองขามป้อม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
144 บ้านวังยายทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
145 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
146 บ้านฝายโบสถ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
147 บ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
149 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านคู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านดอนมุกมัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านโกรกกระหาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านโคกหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 4 2 2 7
156 บ้านโป่งกระสัง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 บ้านหนองบัวตะเกียด 0 0 0 0 1 1 2 2 4
158 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
159 คมพิสิฐวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
160 บ้านหนองหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านหนองขุยคูเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านโคกแขวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 ศิริบ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
165 ศรีชลสินธุ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านกำปัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านกุดโดก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านดอนสระจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านบุตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านหนองกลางดอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านห้วยสามขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 0 0 4 0 2 4
178 บ้านสระตะเฆ่ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
179 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
180 บ้านมาบกราด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านหนองบัวละคร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
183 บ้านหินดาด 0 0 0 0 0 1 1 2 2
184 บ้านสระตอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านสระแจง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
186 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านกระดาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านดอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านด่านกรงกราง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านกุดไผ่ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
192 บ้านโนนเต็ง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
193 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
194 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195 บ้านบุสายออ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านเกาะลอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านมะค่าดอนทะยิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 อนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 173 147 143 463 761 328 145 181 1,234