สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคูเมือง 8 1 1 10 16 3 1 3 20
2 บ้านหนองดุม 7 8 3 18 21 1 0 1 22
3 ด่านขุนทด 7 7 4 18 26 7 1 5 34
4 อนุบาลขามสะแกแสง 7 5 2 14 18 3 1 1 22
5 บ้านหนองละมั่ง 7 0 2 9 11 1 0 1 12
6 บ้านจาน 6 4 1 11 12 2 0 2 14
7 ชุมชนหนองหัวฟาน 6 3 1 10 13 5 4 2 22
8 บ้านพระมะขามสามัคคี 6 3 1 10 12 2 2 1 16
9 บ้านอ้อไพล 6 3 0 9 12 1 0 0 13
10 มาบกราดวิทยา 5 1 4 10 12 0 1 4 13
11 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 5 1 1 7 6 0 0 1 6
12 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
13 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 4 4 3 11 9 4 0 0 13
14 บ้านโนนผักชี 4 3 4 11 14 1 0 7 15
15 บ้านหนองจาน 4 3 1 8 11 1 1 0 13
16 บ้านเสมา 4 3 0 7 11 5 3 0 19
17 บ้านสะพานหิน 3 4 3 10 10 1 0 1 11
18 บ้านซินหนองเขวา 3 4 2 9 9 5 2 4 16
19 บึงคำคู 3 3 2 8 10 3 4 2 17
20 บ้านนา 3 3 0 6 11 5 2 4 18
21 บ้านนารายณ์ 3 3 0 6 9 2 0 1 11
22 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 3 2 3 8 9 7 5 2 21
23 บ้านหนองไทร 3 2 1 6 9 3 3 3 15
24 บ้านขามทะเลสอ 3 2 1 6 8 2 0 0 10
25 ชุมชนบ้านด่านจาก 3 2 0 5 12 0 1 2 13
26 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 3 2 0 5 5 4 2 3 11
27 บ้านทำนบพัฒนา 3 1 3 7 8 7 1 2 16
28 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 3 1 2 6 7 4 1 2 12
29 บ้านวังสมบูรณ์ 3 1 1 5 10 3 3 0 16
30 บ้านกะพี้ 3 1 1 5 5 1 0 1 6
31 บ้านห้วยจรเข้ 3 1 0 4 7 4 0 3 11
32 บ้านโนนพุทรา 3 1 0 4 7 1 1 1 9
33 บ้านหนองแวง 2 4 3 9 11 6 0 1 17
34 บ้านตะคร้อ 2 3 4 9 10 2 1 0 13
35 ชุมชนบ้านโคกสวาย 2 2 2 6 12 3 1 2 16
36 บ้านซับพลู 2 2 2 6 8 3 3 3 14
37 บ้านถนนโพธิ์ 2 2 1 5 7 6 1 4 14
38 บ้านน้อยพัฒนา 2 2 1 5 7 3 0 0 10
39 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 2 2 0 4 4 0 0 0 4
40 พงษ์ศิริวิทยา 2 1 5 8 11 2 1 1 14
41 บ้านวังสนวน 2 1 3 6 10 7 1 2 18
42 บ้านสระขี้ตุ่น 2 1 3 6 4 3 0 0 7
43 บ้านแปรง 2 1 2 5 10 7 5 1 22
44 บ้านห้วยหุงเกลือ 2 1 1 4 6 6 1 1 13
45 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 2 1 0 3 7 0 2 1 9
46 บ้านหนองพลวง 2 1 0 3 5 3 1 5 9
47 บ้านห้วยน้ำเค็ม 2 1 0 3 3 3 1 0 7
48 บ้านด่านกรงกราง 2 1 0 3 3 1 0 0 4
49 บ้านกุดสระแก้ว 2 0 1 3 5 7 1 2 13
50 บ้านหอกลองกระสัง 2 0 1 3 3 2 2 2 7
51 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 2 0 1 3 3 2 0 4 5
52 วัดกุดน้ำใส 2 0 0 2 4 0 0 0 4
53 บ้านพันชนะ 2 0 0 2 3 2 0 1 5
54 บ้านหนองแดง 2 0 0 2 2 2 0 0 4
55 บ้านโนนทอง 2 0 0 2 2 0 0 1 2
56 บ้านโพนไพล 1 4 3 8 8 2 0 0 10
57 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 1 2 4 7 11 1 2 1 14
58 บ้านวังโป่ง 1 2 3 6 8 8 1 3 17
59 บ้านดอนด่านใน 1 2 3 6 8 6 4 3 18
60 บ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 1 2 2 5 6 0 1 2 7
61 บ้านวัง (สายอนุกูล) 1 2 2 5 4 2 1 5 7
62 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1 2 1 4 7 2 2 4 11
63 ชุมชนบ้านกุดม่วง 1 2 1 4 6 4 1 2 11
64 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1 2 1 4 6 2 0 1 8
65 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1 2 0 3 11 4 0 3 15
66 บ้านหนองกราดน้อย 1 2 0 3 4 2 1 0 7
67 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 3 5 16 8 1 3 25
68 บ้านหนองสรวง 1 1 2 4 6 4 2 3 12
69 บ้านโนนตาล 1 1 2 4 3 3 2 0 8
70 บ้านใหม่เจริญสุข 1 1 1 3 5 2 0 0 7
71 สายมิตรโนนไทย 6 1 1 1 3 3 2 1 1 6
72 บ้านหนองใหญ่ 1 1 1 3 3 0 2 1 5
73 บ้านค้างพลู 1 1 0 2 3 3 0 0 6
74 บ้านค่ายทะยิง 1 0 2 3 7 2 0 0 9
75 บ้านหนองกกตลุกผักไร 1 0 1 2 7 5 0 2 12
76 โนนไทย 1 0 1 2 5 3 1 1 9
77 บ้านโพธิ์ตาสี 1 0 1 2 4 2 1 1 7
78 บ้านห้วยบง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
79 บ้านโคกหนองไผ่ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
80 ดอนน้ำใสวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 1 3
81 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1 0 1 2 2 2 2 3 6
82 บ้านโกรกกระหาด 1 0 0 1 5 0 0 0 5
83 บ้านโนนหวาย 1 0 0 1 4 0 2 0 6
84 บ้านปราสาท 1 0 0 1 3 1 0 0 4
85 บ้านหนองบัวตะเกียด 1 0 0 1 2 1 2 2 5
86 บ้านป่าเพกา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านหิงห้อย 1 0 0 1 2 0 3 0 5
88 บ้านครึมม่วง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
89 บ้านหนองกระเทียมใต้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านโคกแฝก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
91 บ้านสระตอง 1 0 0 1 1 1 1 1 3
92 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านชีวึก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
94 บ้านใหม่โคกพรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโนนมะเกลือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านสำนักตะคร้อ 0 3 1 4 11 7 5 1 23
97 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 0 2 2 4 8 3 0 2 11
98 บ้านทรงธรรม 0 2 2 4 8 1 0 1 9
99 บ้านเจริญผล 0 2 2 4 3 2 0 1 5
100 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 0 2 0 2 6 1 0 1 7
101 บ้านดอนขวาง 0 2 0 2 4 2 0 0 6
102 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 3 2 0 1 5
103 บ้านเหนือทัพรั้ง 0 1 4 5 5 2 2 5 9
104 บ้านเมืองนาท 0 1 2 3 7 3 1 1 11
105 บ้านพันดุง 0 1 1 2 4 1 1 0 6
106 บ้านโค้งตะคร้อ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
107 บ้านคลองแค 0 1 1 2 2 1 3 2 6
108 บ้านหนองประดู่ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
109 บ้านสำโรง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
110 บ้านหนองสะแก 0 1 0 1 4 1 0 0 5
111 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 0 1 0 1 3 2 0 0 5
112 บ้านป่ารังงาม 0 1 0 1 3 1 0 1 4
113 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
114 บ้านถนนหักใหญ่ 0 1 0 1 2 1 2 4 5
115 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
116 ศรีชลสินธุ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านประดู่งาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 บ้านหนุก 0 1 0 1 1 1 2 0 4
120 บ้านละเลิงพิมาน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
121 บ้านซับยาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 วัดกุดพิมาน 0 1 0 1 1 0 2 2 3
123 บ้านบึงปรือ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
124 บุ่งสะอาดวัฒนา 0 0 3 3 3 2 0 0 5
125 บ้านโคกกระบือ 0 0 3 3 3 2 0 0 5
126 บ้านหินหล่อง 0 0 3 3 3 0 0 0 3
127 สระพระขมาดไพร 0 0 2 2 11 3 1 0 15
128 บ้านจั่นโคกรักษ์ 0 0 2 2 4 1 3 1 8
129 บ้านสระพัง 0 0 1 1 7 5 0 0 12
130 บ้านหนองสาร 0 0 1 1 4 0 1 0 5
131 บ้านกุดนางทอหูก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
132 บ้านโกรกลึก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
133 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
134 บ้านหนองหัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
135 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองหอย 0 0 1 1 2 0 1 0 3
137 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
138 บ้านโนน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 บ้านใหม่เจริญผล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
140 บ้านทองหลาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
141 บ้านหินเพิง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
142 บ้านตะเคียนงาม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
143 บ้านห้วย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
144 บ้านหนองแหน 0 0 1 1 0 0 0 2 0
145 บ้านโกรกช้างน้อย 0 0 0 0 5 2 0 0 7
146 บ้านบุเขว้า 0 0 0 0 4 6 1 3 11
147 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 4 1 0 3 5
148 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
149 เทพคงคา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
150 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
151 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 0 2 4 0 2 6
152 บ้านดอนพะงาด 0 0 0 0 2 3 1 1 6
153 บ้านคลองขามป้อม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
154 บ้านวังยายทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
156 บ้านฝายโบสถ์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
157 บ้านคู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
160 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
161 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านดอนมุกมัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 4 2 2 7
165 บ้านโป่งกระสัง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
167 คมพิสิฐวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 บ้านหนองขุยคูเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านโคกแขวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 ศิริบ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านมะค่าดอนทะยิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านกำปัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านกุดโดก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านดอนสระจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านบุตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองกลางดอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านห้วยสามขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านสระตะเฆ่ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
185 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
186 บ้านมาบกราด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านหนองบัวละคร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
188 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
189 บ้านหินดาด 0 0 0 0 0 1 1 2 2
190 บ้านสระแจง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
191 บ้านกระดาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านดอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านกุดไผ่ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
195 บ้านโนนเต็ง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
196 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
197 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198 บ้านบุสายออ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 บ้านเกาะลอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 อนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 175 163 563 886 348 148 193 1,382