สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 22 6 0 5 28
2 บ้านหนองดุม 18 1 0 1 19
3 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 16 8 1 3 25
4 บ้านคูเมือง 14 3 1 3 18
5 ชุมชนบ้านโคกสวาย 12 3 1 2 16
6 บ้านพระมะขามสามัคคี 12 2 2 1 16
7 บ้านโนนผักชี 12 1 0 7 13
8 มาบกราดวิทยา 12 0 1 4 13
9 ชุมชนหนองหัวฟาน 11 5 4 2 20
10 บ้านนา 11 5 2 4 18
11 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 11 4 0 3 15
12 อนุบาลขามสะแกแสง 11 3 1 1 15
13 สระพระขมาดไพร 11 3 1 0 15
14 พงษ์ศิริวิทยา 11 2 1 1 14
15 บ้านหนองจาน 11 1 1 0 13
16 บ้านหนองละมั่ง 11 1 0 1 12
17 บ้านแปรง 10 7 5 1 22
18 บ้านหนองแวง 10 5 0 1 15
19 บ้านวังสมบูรณ์ 10 3 3 0 16
20 บ้านตะคร้อ 10 2 1 0 13
21 บ้านสะพานหิน 10 1 0 1 11
22 ชุมชนบ้านด่านจาก 10 0 1 2 11
23 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 9 7 5 2 21
24 บ้านวังสนวน 9 7 1 2 17
25 บ้านเสมา 9 5 3 0 17
26 บ้านซินหนองเขวา 9 5 2 3 16
27 บ้านหนองไทร 9 3 3 3 15
28 บ้านจาน 9 1 0 2 10
29 บ้านดอนด่านใน 8 6 4 3 18
30 บ้านสำนักตะคร้อ 8 4 5 1 17
31 บึงคำคู 8 3 4 2 15
32 บ้านขามทะเลสอ 8 2 0 0 10
33 บ้านทรงธรรม 8 1 0 1 9
34 บ้านวังโป่ง 7 8 1 2 16
35 บ้านถนนโพธิ์ 7 6 1 4 14
36 บ้านหนองกกตลุกผักไร 7 5 0 2 12
37 บ้านสระพัง 7 5 0 0 12
38 บ้านห้วยจรเข้ 7 4 0 3 11
39 บ้านเมืองนาท 7 3 1 1 11
40 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 7 3 0 2 10
41 บ้านน้อยพัฒนา 7 3 0 0 10
42 บ้านหนองสรวง 6 4 2 3 12
43 ชุมชนบ้านกุดม่วง 6 4 1 2 11
44 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 6 2 0 1 8
45 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 6 1 0 1 7
46 บ้านอ้อไพล 6 1 0 0 7
47 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 6 0 1 1 7
48 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 6 0 0 1 6
49 บ้านทำนบพัฒนา 5 6 1 2 12
50 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 5 4 1 2 10
51 บ้านหนองพลวง 5 3 1 5 9
52 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 5 2 2 4 9
53 บ้านใหม่เจริญสุข 5 2 0 0 7
54 บ้านโนนพุทรา 5 1 1 0 7
55 บ้านนารายณ์ 5 1 0 1 6
56 บ้านค่ายทะยิง 5 1 0 0 6
57 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 5 0 2 0 7
58 บ้านบุเขว้า 4 6 1 3 11
59 บ้านกุดสระแก้ว 4 6 1 2 11
60 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 4 4 2 2 10
61 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 4 3 0 0 7
62 บ้านสระขี้ตุ่น 4 3 0 0 7
63 บ้านเหนือทัพรั้ง 4 2 2 4 8
64 บ้านโพนไพล 4 2 0 0 6
65 บ้านดอนขวาง 4 2 0 0 6
66 บ้านโกรกช้างน้อย 4 2 0 0 6
67 บ้านจั่นโคกรักษ์ 4 1 3 1 8
68 บ้านห้วยบง 4 1 1 0 6
69 บ้านโนนสง่า 4 1 0 3 5
70 บ้านหนองสะแก 4 1 0 0 5
71 เทพคงคา 4 1 0 0 5
72 บ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 4 0 1 2 5
73 บ้านหนองสาร 4 0 1 0 5
74 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 4 0 0 0 4
75 วัดกุดน้ำใส 4 0 0 0 4
76 บ้านซับพลู 3 3 3 3 9
77 บ้านโนนตาล 3 3 2 0 8
78 บ้านห้วยหุงเกลือ 3 3 1 1 7
79 โนนไทย 3 3 1 1 7
80 บ้านห้วยน้ำเค็ม 3 3 1 0 7
81 สายมิตรโนนไทย 6 3 2 1 1 6
82 บ้านหนองกราดน้อย 3 2 1 0 6
83 บ้านโพธิ์ตาสี 3 2 1 0 6
84 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 3 2 0 4 5
85 บ้านพันชนะ 3 2 0 1 5
86 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 2 0 1 5
87 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 3 2 0 0 5
88 บุ่งสะอาดวัฒนา 3 2 0 0 5
89 บ้านโคกกระบือ 3 2 0 0 5
90 บ้านวัง (สายอนุกูล) 3 1 1 5 5
91 บ้านพันดุง 3 1 1 0 5
92 บ้านป่ารังงาม 3 1 0 1 4
93 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 3 1 0 1 4
94 บ้านปราสาท 3 1 0 0 4
95 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองใหญ่ 3 0 2 1 5
97 บ้านโนนหวาย 3 0 2 0 5
98 ดอนน้ำใสวิทยา 3 0 0 1 3
99 บ้านหินหล่อง 3 0 0 0 3
100 บ้านกุดนางทอหูก 3 0 0 0 3
101 บ้านโกรกลึก 3 0 0 0 3
102 บ้านดอนพะงาด 2 3 1 1 6
103 บ้านค้างพลู 2 3 0 0 5
104 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 2 2 2 3 6
105 บ้านคลองขามป้อม 2 2 1 1 5
106 บ้านเจริญผล 2 2 0 1 4
107 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 2 2 0 1 4
108 บ้านหนองแดง 2 2 0 0 4
109 บัวปุ่นสันเทียะฯ 2 2 0 0 4
110 บ้านวังยายทอง 2 2 0 0 4
111 บ้านถนนหักใหญ่ 2 1 2 4 5
112 บ้านหอกลองกระสัง 2 1 2 2 5
113 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 2 1 2 1 5
114 บ้านคลองแค 2 1 2 0 5
115 บ้านฝายโบสถ์ 2 1 1 0 4
116 บ้านป่าเพกา 2 1 0 0 3
117 บ้านหญ้าคาโนนแจง 2 1 0 0 3
118 บ้านเก่าบ้านน้อย 2 1 0 0 3
119 บ้านหิงห้อย 2 0 3 0 5
120 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 2 0 2 0 4
121 บ้านครึมม่วง 2 0 1 1 3
122 บ้านหนองหอย 2 0 1 0 3
123 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 2 0 1 0 3
124 บ้านโนนทอง 2 0 0 1 2
125 บ้านกะพี้ 2 0 0 1 2
126 บ้านหนองประดู่ 2 0 0 1 2
127 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 2 0 0 1 2
128 บ้านหนองกระเทียมใต้ 2 0 0 0 2
129 บ้านประดู่งาม 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 0 0 0 2
131 บ้านโนน 2 0 0 0 2
132 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 2 0 0 0 2
133 บ้านคู 2 0 0 0 2
134 บ้านดอนมุกมัน 2 0 0 0 2
135 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
136 บ้านโกรกกระหาด 2 0 0 0 2
137 บ้านโคกหนองไผ่ 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองปรือ 1 4 2 2 7
139 บ้านโค้งตะคร้อ 1 3 0 0 4
140 บ้านสำโรง 1 2 0 0 3
141 บ้านโป่งกระสัง 1 2 0 0 3
142 บ้านหนองบัวตะเกียด 1 1 2 2 4
143 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 1 1 2 1 4
144 บ้านหนุก 1 1 2 0 4
145 บ้านละเลิงพิมาน 1 1 1 0 3
146 บ้านใหม่เจริญผล 1 1 1 0 3
147 คมพิสิฐวิทยา 1 1 1 0 3
148 บ้านตะเคียน 1 1 0 0 2
149 บ้านซับยาง 1 1 0 0 2
150 บ้านทองหลาง 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองหัน 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองขุยคูเมือง 1 1 0 0 2
153 บ้านโคกแขวน 1 1 0 0 2
154 วัดกุดพิมาน 1 0 2 2 3
155 บ้านชีวึก 1 0 1 0 2
156 ศิริบ้านไร่ 1 0 1 0 2
157 บ้านบึงปรือ 1 0 0 1 1
158 บ้านหินเพิง 1 0 0 1 1
159 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 1 0 0 1 1
160 บ้านโนนมะเกลือ 1 0 0 0 1
161 บ้านใหม่โคกพรม 1 0 0 0 1
162 ศรีชลสินธุ์ 1 0 0 0 1
163 บ้านกำปัง 1 0 0 0 1
164 บ้านกุดโดก 1 0 0 0 1
165 บ้านดอนสระจันทร์ 1 0 0 0 1
166 บ้านถนนหัก 1 0 0 0 1
167 บ้านบุตะโก 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองกลางดอน 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 1 0 0 0 1
171 บ้านห้วยสามขา 1 0 0 0 1
172 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 0 0 0 1
173 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 1 0 0 0 1
174 บ้านโคกสามัคคี 0 4 0 2 4
175 บ้านสระตะเฆ่ 0 2 4 0 6
176 บ้านเมืองเก่า 0 2 1 0 3
177 บ้านมาบกราด 0 2 0 0 2
178 บ้านหนองบัวละคร 0 2 0 0 2
179 บ้านหินลาด 0 2 0 0 2
180 บ้านหินดาด 0 1 1 2 2
181 บ้านสระตอง 0 1 1 0 2
182 บ้านสระแจง 0 1 0 2 1
183 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 0 1
184 บ้านห้วย 0 1 0 0 1
185 บ้านโคกแฝก 0 1 0 0 1
186 บ้านกระดาน 0 1 0 0 1
187 บ้านดอน 0 1 0 0 1
188 บ้านด่านกรงกราง 0 1 0 0 1
189 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 0 1
190 บ้านกุดไผ่ 0 0 3 0 3
191 บ้านโนนเต็ง 0 0 1 2 1
192 บ้านหนองบง 0 0 1 1 1
193 บ้านหนองแหน 0 0 0 2 0
194 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 0 0 2 0
195 บ้านบุสายออ 0 0 0 1 0
196 บ้านเกาะลอย 0 0 0 1 0
197 บ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 0 0 0 0
198 บ้านมะค่าดอนทะยิง 0 0 0 0 0
199 อนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0 0 0
รวม 761 328 145 181 1,415