สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 26 7 1 5 34
2 บ้านหนองดุม 21 1 0 1 22
3 อนุบาลขามสะแกแสง 18 3 1 1 22
4 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 16 8 1 3 25
5 บ้านคูเมือง 16 3 1 3 20
6 บ้านโนนผักชี 14 1 0 7 15
7 ชุมชนหนองหัวฟาน 13 5 4 2 22
8 ชุมชนบ้านโคกสวาย 12 3 1 2 16
9 บ้านพระมะขามสามัคคี 12 2 2 1 16
10 บ้านจาน 12 2 0 2 14
11 บ้านอ้อไพล 12 1 0 0 13
12 มาบกราดวิทยา 12 0 1 4 13
13 ชุมชนบ้านด่านจาก 12 0 1 2 13
14 บ้านสำนักตะคร้อ 11 7 5 1 23
15 บ้านหนองแวง 11 6 0 1 17
16 บ้านเสมา 11 5 3 0 19
17 บ้านนา 11 5 2 4 18
18 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 11 4 0 3 15
19 สระพระขมาดไพร 11 3 1 0 15
20 พงษ์ศิริวิทยา 11 2 1 1 14
21 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 11 1 2 1 14
22 บ้านหนองจาน 11 1 1 0 13
23 บ้านหนองละมั่ง 11 1 0 1 12
24 บ้านแปรง 10 7 5 1 22
25 บ้านวังสนวน 10 7 1 2 18
26 บึงคำคู 10 3 4 2 17
27 บ้านวังสมบูรณ์ 10 3 3 0 16
28 บ้านตะคร้อ 10 2 1 0 13
29 บ้านสะพานหิน 10 1 0 1 11
30 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 9 7 5 2 21
31 บ้านซินหนองเขวา 9 5 2 4 16
32 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 9 4 0 0 13
33 บ้านหนองไทร 9 3 3 3 15
34 บ้านนารายณ์ 9 2 0 1 11
35 บ้านวังโป่ง 8 8 1 3 17
36 บ้านทำนบพัฒนา 8 7 1 2 16
37 บ้านดอนด่านใน 8 6 4 3 18
38 บ้านซับพลู 8 3 3 3 14
39 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 8 3 0 2 11
40 บ้านขามทะเลสอ 8 2 0 0 10
41 บ้านโพนไพล 8 2 0 0 10
42 บ้านทรงธรรม 8 1 0 1 9
43 บ้านถนนโพธิ์ 7 6 1 4 14
44 บ้านหนองกกตลุกผักไร 7 5 0 2 12
45 บ้านสระพัง 7 5 0 0 12
46 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 7 4 1 2 12
47 บ้านห้วยจรเข้ 7 4 0 3 11
48 บ้านเมืองนาท 7 3 1 1 11
49 บ้านน้อยพัฒนา 7 3 0 0 10
50 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 7 2 2 4 11
51 บ้านค่ายทะยิง 7 2 0 0 9
52 บ้านโนนพุทรา 7 1 1 1 9
53 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 7 0 2 1 9
54 บ้านห้วยหุงเกลือ 6 6 1 1 13
55 บ้านหนองสรวง 6 4 2 3 12
56 ชุมชนบ้านกุดม่วง 6 4 1 2 11
57 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 6 2 0 1 8
58 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 6 1 0 1 7
59 บ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 6 0 1 2 7
60 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 6 0 0 1 6
61 บ้านกุดสระแก้ว 5 7 1 2 13
62 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 5 4 2 3 11
63 บ้านหนองพลวง 5 3 1 5 9
64 โนนไทย 5 3 1 1 9
65 บ้านเหนือทัพรั้ง 5 2 2 5 9
66 บ้านใหม่เจริญสุข 5 2 0 0 7
67 บ้านโกรกช้างน้อย 5 2 0 0 7
68 บ้านกะพี้ 5 1 0 1 6
69 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 5 0 0 0 5
70 บ้านโกรกกระหาด 5 0 0 0 5
71 บ้านบุเขว้า 4 6 1 3 11
72 บ้านสระขี้ตุ่น 4 3 0 0 7
73 บ้านวัง (สายอนุกูล) 4 2 1 5 7
74 บ้านโพธิ์ตาสี 4 2 1 1 7
75 บ้านหนองกราดน้อย 4 2 1 0 7
76 บ้านดอนขวาง 4 2 0 0 6
77 บ้านจั่นโคกรักษ์ 4 1 3 1 8
78 บ้านห้วยบง 4 1 1 0 6
79 บ้านพันดุง 4 1 1 0 6
80 บ้านโนนสง่า 4 1 0 3 5
81 บ้านหนองสะแก 4 1 0 0 5
82 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 4 1 0 0 5
83 เทพคงคา 4 1 0 0 5
84 บ้านโนนหวาย 4 0 2 0 6
85 บ้านหนองสาร 4 0 1 0 5
86 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 4 0 0 0 4
87 วัดกุดน้ำใส 4 0 0 0 4
88 บ้านโคกหนองไผ่ 4 0 0 0 4
89 บ้านโนนตาล 3 3 2 0 8
90 บ้านห้วยน้ำเค็ม 3 3 1 0 7
91 บ้านค้างพลู 3 3 0 0 6
92 บ้านหอกลองกระสัง 3 2 2 2 7
93 สายมิตรโนนไทย 6 3 2 1 1 6
94 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 3 2 0 4 5
95 บ้านพันชนะ 3 2 0 1 5
96 บ้านเจริญผล 3 2 0 1 5
97 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 2 0 1 5
98 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 3 2 0 0 5
99 บุ่งสะอาดวัฒนา 3 2 0 0 5
100 บ้านโคกกระบือ 3 2 0 0 5
101 บ้านป่ารังงาม 3 1 0 1 4
102 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 3 1 0 1 4
103 บ้านด่านกรงกราง 3 1 0 0 4
104 บ้านปราสาท 3 1 0 0 4
105 บ้านหนองใหญ่ 3 0 2 1 5
106 ดอนน้ำใสวิทยา 3 0 0 1 3
107 บ้านหินหล่อง 3 0 0 0 3
108 บ้านกุดนางทอหูก 3 0 0 0 3
109 บ้านโกรกลึก 3 0 0 0 3
110 บ้านโคกสามัคคี 2 4 0 2 6
111 บ้านดอนพะงาด 2 3 1 1 6
112 บ้านโค้งตะคร้อ 2 3 0 0 5
113 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 2 2 2 3 6
114 บ้านคลองขามป้อม 2 2 1 1 5
115 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 2 2 0 1 4
116 บ้านหนองแดง 2 2 0 0 4
117 บัวปุ่นสันเทียะฯ 2 2 0 0 4
118 บ้านวังยายทอง 2 2 0 0 4
119 บ้านคลองแค 2 1 3 2 6
120 บ้านถนนหักใหญ่ 2 1 2 4 5
121 บ้านหนองบัวตะเกียด 2 1 2 2 5
122 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 2 1 2 1 5
123 บ้านฝายโบสถ์ 2 1 1 1 4
124 บ้านป่าเพกา 2 1 0 0 3
125 บ้านหนองหัน 2 1 0 0 3
126 บ้านหญ้าคาโนนแจง 2 1 0 0 3
127 บ้านคู 2 1 0 0 3
128 บ้านเก่าบ้านน้อย 2 1 0 0 3
129 บ้านหิงห้อย 2 0 3 0 5
130 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 2 0 2 0 4
131 บ้านครึมม่วง 2 0 1 1 3
132 บ้านหนองหอย 2 0 1 0 3
133 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 2 0 1 0 3
134 บ้านโนนทอง 2 0 0 1 2
135 บ้านหนองประดู่ 2 0 0 1 2
136 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 2 0 0 1 2
137 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 2 0 0 1 2
138 บ้านหนองกระเทียมใต้ 2 0 0 0 2
139 ศรีชลสินธุ์ 2 0 0 0 2
140 บ้านประดู่งาม 2 0 0 0 2
141 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 0 0 0 2
142 บ้านโนน 2 0 0 0 2
143 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 2 0 0 0 2
144 บ้านดอนมุกมัน 2 0 0 0 2
145 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองปรือ 1 4 2 2 7
147 บ้านโคกแฝก 1 2 0 0 3
148 บ้านสำโรง 1 2 0 0 3
149 บ้านโป่งกระสัง 1 2 0 0 3
150 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 1 1 2 1 4
151 บ้านหนุก 1 1 2 0 4
152 บ้านสระตอง 1 1 1 1 3
153 บ้านละเลิงพิมาน 1 1 1 0 3
154 บ้านใหม่เจริญผล 1 1 1 0 3
155 คมพิสิฐวิทยา 1 1 1 0 3
156 บ้านตะเคียน 1 1 0 0 2
157 บ้านซับยาง 1 1 0 0 2
158 บ้านทองหลาง 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองขุยคูเมือง 1 1 0 0 2
160 บ้านโคกแขวน 1 1 0 0 2
161 วัดกุดพิมาน 1 0 2 2 3
162 บ้านชีวึก 1 0 1 0 2
163 ศิริบ้านไร่ 1 0 1 0 2
164 บ้านบึงปรือ 1 0 0 1 1
165 บ้านหินเพิง 1 0 0 1 1
166 บ้านใหม่โคกพรม 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนมะเกลือ 1 0 0 0 1
168 บ้านมะค่าดอนทะยิง 1 0 0 0 1
169 บ้านกำปัง 1 0 0 0 1
170 บ้านกุดโดก 1 0 0 0 1
171 บ้านดอนสระจันทร์ 1 0 0 0 1
172 บ้านถนนหัก 1 0 0 0 1
173 บ้านบุตะโก 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองกลางดอน 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองแจง 1 0 0 0 1
178 บ้านห้วยสามขา 1 0 0 0 1
179 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 0 0 0 1
180 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 1 0 0 0 1
181 บ้านสระตะเฆ่ 0 2 4 0 6
182 บ้านเมืองเก่า 0 2 1 0 3
183 บ้านมาบกราด 0 2 0 0 2
184 บ้านหนองบัวละคร 0 2 0 0 2
185 บ้านหินลาด 0 2 0 0 2
186 บ้านหินดาด 0 1 1 2 2
187 บ้านสระแจง 0 1 0 2 1
188 บ้านกระดาน 0 1 0 1 1
189 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 0 1
190 บ้านห้วย 0 1 0 0 1
191 บ้านดอน 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 0 1
193 บ้านกุดไผ่ 0 0 3 0 3
194 บ้านโนนเต็ง 0 0 1 2 1
195 บ้านหนองบง 0 0 1 1 1
196 บ้านหนองแหน 0 0 0 2 0
197 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 0 0 2 0
198 บ้านบุสายออ 0 0 0 1 0
199 บ้านเกาะลอย 0 0 0 1 0
200 บ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 0 0 0 0
201 อนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0 0 0
รวม 886 348 148 193 1,382