หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ หอประชุมโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายพิชิต สอนคำแก้ว รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางภัสราภรณ์ เวียงวงศ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสมพิศ นันทสิริพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางอัมพร มุ่งพันธ์กลาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเรณู วัดโต ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางเจริญ ใสผุดผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายรัฐพนธ์ มากแสงสิริ ประธานศูนย์ขุนทด คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวัลลภ เจริญดี ประธานศูนย์เมืองเก่าพันชนะ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส ประธานศูนย์กุดพิมานหนองกราด คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ ประธานศูนย์เพชรบูรพา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์หินดาดห้วยบง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายถนัด ภูมิอภินันท์ ประธานศูนย์ขามทะเลสอ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายพงษ์สันต์ มูกขุนทด ประธานศูนย์เทพารักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายนิรันดร ชนะบุญ ประธานศูนย์ทศพัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ ประธานศูนย์ลำเชียงไกร คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวิฑูรย์ พลมณี ประธานศูนย์ขามสะแกแสง คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายปัญญา หวังรวมกลาง ประธานศูนย์หนองหัวฟาน คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายมนัส อาจสูงเนิน ประธานศูนย์พระทองคำ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายศรีเทพ วาดโคกสูง ประธานศูนย์บุญเหลืออนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางณิญดาภรค์ พันชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสาวศิริลักษณ์ พันธุประกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
35 นายมนัส อาจสูงเนิน ประธานศูนย์พระทองคำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
36 นายศรีเทพ วาดโคกสูง ประธานศูนย์บุญเหลืออนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
37 นายสายัณต์ ป่วงกลาง ผอ.ร.ร.สระพระขมาดไพร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
38 นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์พุฒิ ผอ.ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
39 นายจรัญ ใจแน่น ผอ.ร.ร.บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
40 นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์ ผอ.ร.ร.มาบกราดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
41 นายวิสูตร จันทราศรี ผอ.ร.ร.บ้านดอนขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
42 นายจำลอง พนมชัย ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหุงเกลือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
43 นายสิทธิัย จริยโพธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
44 นายบำเพ็ญ ศรีวัฒนพันธ์ุ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านโนนงิ้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
45 นายจำลอง ไวยขุนทด ผอ.ร.ร.พังเทียม (คุรุสามัคคี2) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
46 นายวิฑูรย์ โคตรโยธา ผอ.ร.ร.บ้านทำนบพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
47 นายปริญญา วงศ์สุขสิน ผอ.ร.ร.บ้านหนองหอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
48 นายประวิช แน่นสันเทียะ ผอ.ร.ร.บ้านกุดจิกหนองแห้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
49 นายภูมินทร์ โภคาศรี ผอ.ร.ร.บ้านทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
50 นายธีระ วัชระธราดล ผอ.ร.ร.บ้านหนองกกตลุกผักไร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
51 นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านโพนไพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
52 นายอนันต์ ขำโพธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองกก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
53 จ.ส.อ.สมบูรณ์ ชัยจันทึก ผอ.ร.ร.บ้านป่าเพกา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
54 นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน ผอ.ร.ร.บ้านโกรกช้างน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
55 นายประยุทธ กุลกำชัย ผอ.ร.ร.บ้านกุดไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
56 นายบัณฑิต ตรีกลางดอน รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านตลุกชั่งโค คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
57 นายสุริยัน รักทรง รักษาการ ผอ.ร.ร.ชายพะเนาหนองโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
58 นายประสพชัย ฉายขุนทด นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
59 นายชิตชัย ไชยศิริทรัพย์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
60 นายนรภณ ชนะสิทธิ์ นิติกร สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
61 นายพรนิมิต ยิ้มละม้าย นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
62 นายอนุศักดิ์ ดอนประสิม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
63 นายภัทรวุฒิ เอื้องคำประเสริฐ ช่างไฟฟ้า ช.4 สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
64 นายสาโรช ยิ้มพังเทียม พนักงานธุรการ ส.3 สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
65 นายสุพิชัย แชกขุนทด พนักงานธุรการ ส.3 สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
66 นายสมชาย ครึนสันเทียะ พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
67 นายเสนอ มณีจันทร์ พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
68 นายศักดา งามขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
69 นายศราวุฒิ เพมขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
70 นายสิงขรณ์ พลขุนทด นักการภารโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
71 นายอำนาจ ชุมพร นักการภารโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
72 นายชิด หอขุนทด นักการภารโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
73 นายทองคำ แกดสันเทียะ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
74 นายพิชัย เรืองดี ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
75 นายนริศร์ สมศรี ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
76 นายศุภกิจ ภูโอบ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
77 สิบเอกสมศักดิ์ พรหมเมตตา ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
78 นายสันติ จุนเจีย ครูผู้ช่วย ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
79 นายอนันต์ธนา ทองภูธรณ์ พนักงานราชการ ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
80 นายสุวิทย์ ข่อยนอก ครูอัตราจ้าง ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
81 นายสรชัย หลังสันเทียะ ช่างไม้ 4 ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
82 นายประคอง ใจเย็น ช่างไม้ 4 ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
83 นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส ผอ.ร.ร.บ้านห้วยสามขา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
84 นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน เลขานุการศูนย์ฯ บุญเหลืออนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
85 นายวิทยาธร นรินทร์ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
86 นางสาวพชร ยังให้ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับธงทิว ระบบจราจร และ รักษาความปลอดภัย
87 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางอัมพร มุ่งพันธ์กลาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางสมพิศ นันทสิริพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางอุไรวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสาวอำไพ แดนขุนทด นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางสาวณัฐิยา เจตนาวิไลย นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางอัจฉริยาพร วัชรวิทยานนท์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวพัชรี รอดเข็ม นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสอิ้ง สุขพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางชลอศรี แก้วสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางอมรรัตน์ ปราชญ์สันเทียะ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางธิดารัตน์ อ่อนโคกสูง ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางเบญจวรรณ ต้นเนียม ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางวิจัย โพธิปัญญา ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางเรณู เงินโคกสูง ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางณพิชญา โคตรโยธา ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางกัญชพร แกดสันเทียะ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางโชติกา มียิ่ง ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางเด่นดวง ช่างเกวียน ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางนิรมล บัวประเสริฐ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสาวมาลี ชอบจิตต์ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาวเวสารัช โกรธา ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางประภัสรา อุบลวรรณ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางสาวรัตติยา ครองสุข ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางเสาวนีย์ แกดสันเทียะ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นางธิติมา ประดับวงษ์ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางสาวทัศนีย์ ชูโคกกรวด ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางสาวดารัตน์ ดวงตา ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางสาวนรากร กริ่งสันเทียะ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางสาวจันทร์เพ็ญ ขวัญสันเทียะ ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางสาวญาณกร อินปะคำ ครูผู้ช่วย ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางสาวนฤมล ถึงอินทร์ ครูผู้ช่วย ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางสาวกรวีร์ ฉิมกลาง ครูผู้ช่วย ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางผกายวรรณ ชิดพังเทียม ครูอัตราจ้าง ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางสาวจุฑาวรรณ ลาดนอก ครูอัตราจ้าง ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางเพ็ญนภา พึ่งสันเทียะ ครูอัตราจ้าง ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นิางณัฐฐา ศิริม่วง ครูอัตราจ้าง ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางสาวนริศรา วงษา ธุรการ ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางสาวนิตยา รุ่งเรือง พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางบุญสม ใจเย็น แม่บ้าน ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางบุญช่วย กลางจอหอ แม่บ้าน ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางน้อย โซสูงเนิน แม่บ้าน ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นางจันทร์ กลางจอหอ แม่บ้าน ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
131 นางสาวสมพร อุเทนสุท แม่บ้าน ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
132 นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านโพนไพล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
133 นางรัตนาภรณ์ จินชัย ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
134 นางสาวสุรีพร สวนแก้วเมือง ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
135 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
136 นางสาวพชร ยังให้ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
137 นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์สำโรง ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านประดู่งาม คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
138 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
139 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
140 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
141 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
142 นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
143 นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์สำโรง ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านประดู่งาม คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
144 นางสาวนุชจรีย์ จันทพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
145 นายภูมิ โคกขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
146 นางสาวรัตติยากร พินิจดวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
147 นายสุพัตน์ เหิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
148 นางรุจีรัตน์ โมงขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
149 นายคมกฤษฏา แก้วใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
150 นางสาวชวัลชานันท์ หมอกขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
151 นายนราธิป เพชรนอก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
152 นางสาวพรพิมล เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
153 นางสาวอัจฉรา ปิวชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
154 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดาวรรณ พูนโตนด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
155 นางสาวอุดมลักษณ์ กุเวสา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
156 นางณัฐชยา อยู่ทองหลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
157 นางอมรรัตน์ ชินสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
158 นางสาวน้ำฝน โพธิ์เงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
159 นางสาวปราณี งัดสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
160 นางสาวปวีณา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
161 นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์ ผอ.ร.ร.ุถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
162 นายสามารถ กบกลางดอน รก.ผอ.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
163 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
164 นายมนัส อาจสูงเนิน ผอ.ร.ร.บ้านเจริญผล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
165 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
166 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
167 นายภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
168 นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์สำโรง ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านประดู่งาม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
169 นางสาวนุชจรีย์ จันทพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
170 นายภูมิ โคกขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
171 นางสาวรัตติยากร พินิจดวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
172 นายสุพัตน์ เหิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
173 นายคมกฤษฏา แก้วใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
174 นางรุจีรัตน์ โมงขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
175 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดาวรรณ พูนโตนด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
176 นางสาวอุดมลักษณ์ กุเวสา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
177 นางณัฐชยา อยู่ทองหลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
178 นางอมรรัตน์ ชินสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
179 นางสาวน้ำฝน โพธิ์เงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
180 นางสาวปราณี งัดสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
181 นายมนัส อาจสูงเนิน ผอ.ร.ร.บ้านเจริญผล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
182 นายจำลอง พนมชัย ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหุงเกลือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
183 นางชัชฏาภรณ์ ไทยประสงค์ ครู ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
184 นางสาวสุพัตตรา สามหริ่ง นักเรียน ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
185 นายวรเชษฐ์ ศรีจอมพล นักเรียน ร.ร.กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]