หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวันเพ็ญ เปียสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกกระบือประธานกรรมการ
2. นางอุบล ก้านขุนทดโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นางสาวอำภา ปวงขุนทดโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางมานิตย์ สุมขุนทดโรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ จรสายออโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นายสนั่น อาบสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พิริยะกุลโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนิภาพันธ์ ตั้งชูวงษ์โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
3. นางจำลอง ภาคศิริพันธ์ุโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางพรกมล นันท์ปรีชารัตน์โรงเรียนบ้านหินหล่องประธานกรรมการ
2. นางสุธาพร ทองกลมโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้กรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ หึกขุนทดโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงครัตน์ บุญล้ำโรงเรียนบ้านหนองกลางดอนกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ พงษ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียา จันทร์เรืองโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ฐานะวันโรงเรียนบ้านชีวึกกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา วิมลโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางประวิณนา เนียนพลกรังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เจริญรัตน์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวเรไร เจิมขุนทดโรงเรียนบ้านกุดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา หวังรวมกลางโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องศรี ปราณีตพลกรังโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นางศิราณี หมายซ่อนกลางโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพลินพิศ เมนขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสน่ห์ ลาดนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวชุติมา สามาลาโรงเรียนบ้านคลองขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุปผา บริการโกศลโรงเรียนบ้านสระพังประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวีร์ นาคินชาติโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวศุภจิรา เพลินขุนทดโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางธญานี คล่องศิลป์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)ประธานกรรมการ
2. นางประคอง เนตรสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ใยงูเหลือมโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางปภัสสิริย์ ครองทรัพย์โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ น้ำแก้วโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวสุรกันยา ฝางแก้วโรงเรียนบ้านห้วยสามขากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางยุพิน เกงขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา มุ่งอ้อมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาวจามรี วงศ์พัฒนชัยโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสมฤทัย อรรถธีระพงษ์โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ณภัส ด้ายรินรัมย์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นางจินตนา เปสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสุมนตรี คำขวาโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี เพ็งขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
3. นางอภิญญา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางประภา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ กอมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
3. นางสาวเนตรนรินทร์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายถนอม ชุ่่มพุทราโรงเรียนบ้านบึงปรือประธานกรรมการ
2. นางนันทนิจ อินทร์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ดีน้อยโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา อาจสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นายวาสนา แถมวัฒนะโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายการุณ ชาญวิชานนท์โรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน พวนขุนทดโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางแคทลียา ชนะจอหอโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ เพลียซ้ายโรงเรียนบ้านเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาวรรณ ลาดนอกโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวฉัตรพร ใยมะเริงโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำรวย นิลเขียวโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสมปอง เชื่องสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา พัฒมะณีโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ชมภูมิ่งโรงเรียนบ้านบึงปรือประธานกรรมการ
2. นายศุภวิทย์ พุทธสระน้อยโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ วงศ์ชูเวชโรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสลาย ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นายศิลปกร นันท์ปรีชารัตน์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายศรัณย์ แตรสังข์โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายทวีสิทธิ์ จันทร์นาโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แฝดกลางโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร พรมสวัสดิ์โรงเรียนวัดกุดพิมานประธานกรรมการ
2. นายจามร จังหวัดกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล โกสันเทียะโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอนโรงเรียนบ้านถนนหักประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา ชมขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสมพร แก้ววันโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโสฐพล บนภัทรวรรษโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้งประธานกรรมการ
2. นางธาริณี เพิ่มขุนทดโรงเรียนวัดกุดพิมานกรรมการ
3. นางสาวธนัญญา ทะยอมใหม่โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ใจแน่นโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณีย์รัตน์ เปสันเทียะโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายจักราวุธ กรสิทธางกูรโรงเรียนบ้านสระตองกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปฐมเกียรติ ไชยคำโรงเรียนวัดสระจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ อามาตมนตรีโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
3. นางสงกรานต์ กกขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรภพ กระจ่างกุลโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางนุชรินทร์ ชาพันดุงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสันทนา ศรีวัฒนศักดิ์โรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎ์พงศ์ พบวันดีฤชากุลโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สุขกิตติโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชอนขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ เจริญพันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางเนรัญชลา หวังประสพกลางโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ แสนพรมโรงเรียนวัดกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายมาโนต หอมจะบกโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ภูมามอบโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านแปรงประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ถอยกระโทกโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางรชานันท์ ชาญชัยโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ดวงกลางโรงเรียนบ้านโกรกกระหาดประธานกรรมการ
2. นายเสวก โสลำภาโรงเรียนบ้านป่ารังงามกรรมการ
3. นางธรรศญา รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนภกมล กตะศิลาโรงเรียนบ้านดอนมุกมันประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ ศรีอาภัยโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางวรินทร พลมณีโรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกฤต สุมขุนทดโรงเรียนบ้านป่ารังงามประธานกรรมการ
2. นางยุรพิน อรัญเวศโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
3. นายธาดา โพธิ์พุดซาโรงเรียนศรีชลสินธ์ุกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นางอัจนา เผ่าทวีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางวรนุช เรืองธาตรีโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอนิรุทธ์ อิสโรโรงเรียนบ้านหนุกประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ เมฆสุนทรโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
3. นางวาสนา หาดขุนทดโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทันโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสังคม ศรีวิพัฒน์โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นายสกล ใจเย็นโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวรณัฐ ทีบัวบานโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายจันทรวัทน์ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางดวงพร เชษฐ์ขุนทดโรงเรียนวัดกุดพิมานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กฤตเวทินโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นางสิริวรรณ ใจมั่นโรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
4. นายมาโนต หอมจะบกโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กฤตเวทินโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นางสิริวรรณ ใจมั่นโรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
4. นายมาโนต หอมจะบกโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประวิช แน่นสันเทียะโรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นายอัจฉริยาพร รัตน์ทรงจันทึกโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทัดแก้วโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญญาภา บัวหอมโรงเรียนบ้านสระพังประธานกรรมการ
2. นางฉัฐญา พงษ์ศิริโรงเรียนบ้านหาญกรรมการ
3. นางจารุกานต์ นรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมาลี กกขุนทดโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นายวโรตนม์ ขวดพุทราโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางวารี กายไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงศ์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โมสูงเนินโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญจิรา วงศ์สันติราษฎร์โรงเรียนบ้านสระแจงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ สินขุนทดโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ประธานกรรมการ
2. นางคุณากร ศังขจันทรานนท์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสาวบุญบังอร ลมสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอาคเนย์ เชื้ออิ่มโรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ด้วงนิลโรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
3. นางสีนวม บุญนอกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาตกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ คำขุนทดโรงเรียนบ้านเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ฮวบขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวละครกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ศรีสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คำขุนทดโรงเรียนบ้านเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ฮวบขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวละครกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ศรีสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเกริก ท่วมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ท่วมกลางโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสมถวิล รวมใหม่โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเกริก ท่วมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ท่วมกลางโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสมถวิล รวมใหม่โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลภรณ์ อภิญญาพงศ์โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ จรสายออโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวยุพิน พัดพานโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปิยะรัตน์ ชาติกลางโรงเรียนบ้านเมืองนาทประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ขวัญบุญวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นางอุบล ชนะภัยโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีระ วัชระธราดลโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไรประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สิทธิขุนทดโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นางชัชฏาภรณ์ ไทยประสงค์โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสามารถ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนิรมาลย์ แก้วบัวดีโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางวัชราลักษณ์ ปราณีตพลกรังโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมพร นาสูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นางปราณี ถีสีมาโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอภิลักษณ์ พัฒนากุลโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุทธกุลโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นายสุชาติ แพทย์เกาะโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์โรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาวี ชมหนองแวงโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
3. นางเด่นดวง ช่างเกวียนโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
2. นางสาวชยาวี ชมหนองแวงโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
3. นางเด่นดวง ช่างเกวียนโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย โสภาคย์โรงเรียนบ้านซับยางประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
3. นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน์โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายมานพ ตั้งเพชรศิริพงษ์โรงเรียนสระพระขมาดไพรกรรมการ
5. นายเชาวริน อาจโยธาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
6. นายธันย์ชกรณ์ คุปติวุฒินันท์โรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย โสภาคย์โรงเรียนบ้านซับยางประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ กรรมการ
3. นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน์โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายมานพ ตั้งเพชรศิริพงษ์โรงเรียนสระพระขมาดไพรกรรมการ
5. นายเชาวริน อาจโยธาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
6. นายธันย์ชกรณ์ คุปติวุฒินันท์โรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุขโรงเรียนบ้านหินหล่องประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวสุภัทราภรณ์ หวังคุ้มกลางโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัสตร์สินธ์ุ วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านละเลิงพิมานประธานกรรมการ
2. นายกรัณย์ โชคบริบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ขันโยธาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวงศ์สุวัฒน์ โด่งพิมายโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ประธานกรรมการ
2. นายขบวน ใจกันธิยะโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
3. นายชาญ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้วกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎ์พงศ์ พบวันดีฤชากุลโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ เมิมขุนทดโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูกกรรมการ
3. นางสุรภา แดนโคกสูงโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ขวางกระโทกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ มุ่งของบกลางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
3. นางนภัสวรรณ ค้อไผ่โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางมนัสนันท์ โสภาคย์สิริโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เกศเลขาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ทองมากโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกษม จ่าพันดุงโรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ศิลป์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นายประมาณ ทรงสุวรรณโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ขันขะโรงเรียนบ้านเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี พิมพ์พาโรงเรียนบ้านหนุกกรรมการ
3. นายปริญญา ประพันธ์อนุรักษ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูงโรงเรียนบ้านสระแจงประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ ยโสธรโรงเรียนบ้านหนองรางกรรมการ
3. นางปุณยวีย์ จิโรจน์ภัทรยศโรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายญาณวิทย เกียรติสูงเนินโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นางธัญธร เลิศนาโรงเรียนบ้านป่าเพกากรรมการ
3. นางอนัญญา ประภาพิทยาพงษ์โรงเรียนศรีชลสินธ์ุกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนินโรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา ทรงสังข์โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางบุษบาภรณ์ กาญจนเกตุโรงเรียนบ้านพันดุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ทองมากโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นายเภา สุขจันทร์โรงเรียนหอกลองกระสังกรรมการ
3. นายถิรายุ ชูหมื่นไวย์โรงเรียนบ้านสระตองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รัตน์สันเทียะโรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางบังอร กลขุนทดโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ กรรมการ
3. นายเชิดชัย พรมพันธ์ใจโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองบัวละครประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมมิกา พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านหนองบัวละครกรรมการ
3. นายสมชาย ตาลกลางโรงเรียนบ้านบึงอ้อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ คงรัสมีโรงเรียนบ้านโพนไพลประธานกรรมการ
2. นางนันทวัลย์ รักษ์พลพันธ์โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นางรินทร์ดา ด่านรำมะจากโรงเรียนบ้านหิงห้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศรศักดิ์ เพียรภูเขาโรงเรียนบ้านโป่งกระสังประธานกรรมการ
2. นางเลขา พุฒกลางโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ทองมากโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจลักษณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาริศา พบวันดีฤชากุลโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นายสมชาติ ไทยปราณีตโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจลักษณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาริศา พบวันดีฤชากุลโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นายสมชาติ ไทยปราณีตโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ข่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางบุญพริ้ง คืนดีโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
4. นางสาวสนธิยา สันทรูนัยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
5. นายสมชาติ ไทยปราณีตโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางบุญพริ้ง คืนดีโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
4. นางสาวสนธิยา สันทรูนัยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
5. นายสมชาติ ไทยปราณีตโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางบุญพริ้ง คืนดีโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
4. นางสาวสนธิยา สันทรูนัยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
5. นายสมชาติ ไทยปราณีตโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางบุญพริ้ง คืนดีโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ระบือพิณโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ระบือพิณโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประสพชัย ฉายขุนทดนักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมืองกรรมการ
3. นายเฉลิม เพียซ้ายโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
4. นายประกาย เสียดขุนทดข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมงคล หมั่นประพฤติข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายประยุทธ สุวรรณวิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางกฤษณา ผดุงชอบโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
8. นายประหยัด คำแอ่งโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้กรรมการ
9. นางณัฐนันท์ อรัญญาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
10. ร.ต.ท.ผจญ เฮงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสารัมภ์ พรเสนาโรงเรียนบ้านสระแจงกรรมการ
12. นายเฉลิมชัย คืนดีโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
13. นายวิชัย พุตจันทึกโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคีกรรมการ
14. นายบพิตร ทองโม้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
15. นายสมบัติ คล้ายแท้โรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
16. นายอลงกรณ์ ลัทธิมนต์โรงเรียนบ้านป่ารังงามกรรมการ
17. นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
18. นายมณี มวมขุนทดโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้กรรมการ
19. นางนวลปรางค์ นารถพรายพันธ์ุข้าราชการบำนาญกรรมการ
20. นายวาทิน สิริภูริภากรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกรรมการ
21. นายจตุพล กระจ่างโพธิ์เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ นีขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสรวงประธานกรรมการ
2. นายสังวาล กองขุนทดโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายชิตชัย ไชยศิริทรัพย์นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางธนัชวลัญชน์ กวีกิจรัตนานักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. ม.ล.มธุริน แผลงจันทึกนักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร เพ็ชรกิจโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ สุขีสนธิ์โรงเรียนโนนไทยกรรมการ
3. นางกนกลักษณ์ เสียงประเสริฐโรงเรียนบ้านประดู่งามกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคมสรณ์ นิธิปรีชาโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ เงินดีโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสุขเกษม จันทรแสนโรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรวีร์ ฉิมกลางโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุภาพร เตือนกฤษณะพงศ์โรงเรียนชุมชนหนองหััวฟานประธานกรรมการ
2. นางพันทิวา ศรีจันทึกโรงเรียนบ้านหิงห้อยกรรมการ
3. นางกรรณิกา กัสนุกาโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนคร ฉันทะปรีดาโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาววาดแก้ว นามวิจิตรโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางพูนสุข สมบัติสินโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ดวงกลางโรงเรียนบ้านโกรกกระหาดประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ แผลงกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อไพลกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ มูกขุนทดโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ แผลงกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อไพลกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ มูกขุนทดโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชร ยังให้ผลสพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง พนมชัยโรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน คำภาพันธ์ุโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอังคณา คำสิงห์นอกโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุยเรืองเศษโรงเรียนบ้านสระพังกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ เทียมกระโทกโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอังคณา คำสิงห์นอกโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุยเรืองเศษโรงเรียนบ้านสระพังกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ เทียมกระโทกโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอังคณา คำสิงห์นอกโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุยเรืองเศษโรงเรียนบ้านสระพังกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ เทียมกระโทกโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวรัฐทยา ครุฑหมื่นไวยโรงเรียนบ้านกำปังประธานกรรมการ
2. นางเด่นดวง ช่างเกวียนโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางภัทรวดี เพลินขุนทดโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ใหญ่โคกกรวดโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจรรยา พงษ์ไชยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุษบา พงษ์เกตุโรงเรียนบ้านคูประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรินทร์ แคนยาโรงเรียนบ้านซินหนองเขวาประธานกรรมการ
2. นางสาวเวสารัช โกรธาโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำแก้วโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายพล เวียงสันเทียะโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ รักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายพล เวียงสันเทียะโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ รักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
2. นายพล เวียงสันเทียะโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เพ็งด้วงโรงเรียนงบึงคำคูประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นายมานพ เต้าปั้นโรงเรียนบ้านครึมม่วงกรรมการ
4. นางสาวศรัญยา คำสิงห์นอกโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
5. นายสุวิทย์ กูดอั้วโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
7. นางสาวศิราณี กันชัยสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]