เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ผู้รับผิดชอบระดับศูนย์แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
powerpoint บรรยายตัวแทน
 

 
การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าไปตรวจสอบ ชื่อ-สกุล นักเรียน/ครูผู้ควบคุม วัน เวลา สถานที่แข่งขัน ให้ชัดเจนที่ http://esan66.sillapa.net/sp-center/ หากพบว่าผิดพลาดให้รีบดำเนินการ ประสานงานเจ้าภาพระดับภาค โดยด่วน ตามเวลาที่กำหนด (ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ถ่ายโอนข้อมูลไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว) และขอเชิญ โรงเรียนตัวแทน สพป.มค.1 ประชุมรับทราบวิธีการดำเนินการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี
รหัสโรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:35 น.
ขอให้ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้ควบคุม ที่ชนะเลิศแต่ละกิจกรรม
เนื่องจาก สพป.มค.1 จะดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลตัวแทน สพป.มค.1 ไปให้เจ้าภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้ควบคุม ที่ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมให้ถูกต้อง ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 หากมีการแก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูล ขอให้ส่งเอกสารที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือประสาน จนท.ประจำศูนย์การแข่งขัน เพื่อปรับแก้ในระบบต่อไป
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:43 น.
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (แข่งขันใหม่ บางกิจกรรม)
ตามที่ สพป.มค.1 ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 และให้มีการคัดค้านผลการแข่งขันได้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 นั้น ในการนี้ สพป.มค.1 ได้รับหนังสือคัดค้านผลการแข่งขันจำนวน 5 กิจกรรม และคณะกรรมการอำนายการฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อคัดค้าน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สรุปดังนี้
      1. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 ให้ยืนยันผลตามกรรมการตัดสิน
      2. การประกวดมารยาทไทย ป.4-6   ให้ยืนยันผลตามกรรมการตัดสิน
      3. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ม. 1-3  ให้ยืนยันผลตามกรรมการตัดสิน
      4. การสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย  ให้จัดการแข่งขันใหม่
      5. การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (พิการเรียนร่วม)  ให้จัดการแข่งขันใหม่
ในส่วนของ 2 กิจกรรมที่ แข่งขันใหม่ ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันไปแข่งขันที่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 23 พฤศจิการยน 2559 เวลา 09.00 น.
รายละเอียดหนังสือแจ้งโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:24 น.
การแข่งขันหุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ แข่งขันตามตารางการแข่งขัน ทุกระดับ วันที่ 18 พ.ย. 59 ณ รร.อนุบาลกิติยา ขอให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:23 น.
เอกสารประกอบการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ของนักเรียนเรียนรวม
เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ จะต้องมี
1. แผน IEP ต้องมีทุกคน/กิจกรรม
2. ผลการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรม จำนวน 2 คน ให้ระบุเลขทะเบียนการผ่านการอบรมด้วย
3. ใบรับรองแพทย์/สมุดผู้พิการ/ผลการวัดระดับสติปัญญา(IQ) (เฉพาะบางกิจกรรม)
หรือหากเกณฑ์บอกว่าใช้ ข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยดูรายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันของแต่ละกิจกรรม จากเอกสารเกณฑ์โรงเรียนเรียนรวม (หน้า 1-3)
คู่มือเกณฑ์ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:42 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข 14 พ.ย.59)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.มหาสารคาม เขต 1
(และขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ
หอประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
หนังสือเชิญประชุม    
กำหนดการประชุม    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
บัญชีแนบท้ายรายชื่อคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:54 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์การแข่งขันที่จะเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 สามารถดำเนินการพิมพ์ได้แล้ว..โดยใช้รหัสผ่านของโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:45 น.
หนังสือราชการ แจ้งเลื่อนวันการจัดการแข่งขันฯ
หนังสือแจ้ง
ประกาศการจัดการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10:14 น.
แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.มค.1
เลื่อน การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกไปเป็นวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด...กำหนดการต่างๆ จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 16:18 น.
รหัสผู้ใช้ระดับโรงเรียน
ผู้ใช้ระดับโรงเรียนสามารถ ดำเนินการได้ดังนี้ สมัครกรรมการตัดสิน,ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล นักเรียน/ครูผู้ควบคุม,พิมพ์บัตรประจำตัว,พิมพ์เกียรติบัตร (กรณีได้รับรางวัล)
รหัสผู้ใช้ระดับโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 09:54 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.มค.๑
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 222
จำนวนทีม 1,878
จำนวนนักเรียน 4,134
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,729
จำนวนกรรมการ 989
ครู+นักเรียน 6,863
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,852
ประกาศผลแล้ว 208/208 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 59
สัปดาห์นี้ 62
สัปดาห์ที่แล้ว 396
เดือนนี้ 959
เดือนที่แล้ว 2,092
ปีนี้ 16,526
ทั้งหมด 198,069