หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 24 36 33
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 26 79 40
3 006 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 9 17 12
4 007 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 47 115 67
5 008 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 41 110 70
6 016 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 5 10 9
7 017 โรงเรียนบ้านกกบก 5 7 7
8 015 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 5 5 5
9 020 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 13 42 25
10 018 โรงเรียนบ้านกุดแก 24 50 35
11 019 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 5 12 8
12 024 โรงเรียนบ้านขอนยาง 8 11 9
13 023 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 30 82 46
14 032 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 0 0 0
15 033 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 25 55 38
16 035 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 4 12 7
17 037 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 8 14 11
18 036 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 3 4 4
19 038 โรงเรียนบ้านซำพร้าว 21 45 31
20 039 โรงเรียนบ้านซำม่วง 11 20 15
21 034 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 5 10 8
22 040 โรงเรียนบ้านซำไฮ 7 10 9
23 042 โรงเรียนบ้านดงน้อย 14 27 20
24 041 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 12 32 21
25 043 โรงเรียนบ้านตาดข่า 4 8 5
26 044 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 6 12 8
27 046 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 11 17 14
28 045 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 40 112 65
29 049 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 7 10 8
30 050 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 33 71 44
31 051 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 3 7 4
32 052 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 64 119 87
33 053 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 7 9 8
34 055 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 5 7 6
35 056 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 29 63 50
36 057 โรงเรียนบ้านนายาง 10 16 13
37 058 โรงเรียนบ้านนาล้อม 4 7 7
38 059 โรงเรียนบ้านนาวัว 19 78 32
39 060 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 22 41 29
40 063 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 3 5 3
41 064 โรงเรียนบ้านนาอุดม 13 21 16
42 062 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 38 101 66
43 061 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 9 18 14
44 047 โรงเรียนบ้านนาแก 31 55 46
45 054 โรงเรียนบ้านนาแปน 38 59 44
46 048 โรงเรียนบ้านนาโก 21 49 32
47 065 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 3 5 4
48 066 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 5 10 8
49 067 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 9 16 12
50 068 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 2 2 2
51 077 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 6 12 8
52 078 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 4 6 6
53 079 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 1 3 2
54 080 โรงเรียนบ้านปวนพุ 68 157 106
55 081 โรงเรียนบ้านปากปวน 35 83 48
56 082 โรงเรียนบ้านป่าบง 22 49 27
57 084 โรงเรียนบ้านผาขาว 31 88 54
58 085 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 1 0 0
59 087 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 5 5 5
60 086 โรงเรียนบ้านผาน้อย 10 19 12
61 088 โรงเรียนบ้านผาสะนา 3 8 6
62 089 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 21 62 34
63 090 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 13 20 19
64 091 โรงเรียนบ้านผาหวาย 17 32 25
65 092 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 20 36 28
66 093 โรงเรียนบ้านพองหนีบ 7 16 13
67 097 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 2 2 2
68 098 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 5 6 6
69 102 โรงเรียนบ้านลาด 22 53 32
70 105 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 23 26 23
71 107 โรงเรียนบ้านวังม่วง 13 27 20
72 108 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 13 4
73 109 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 21 51 36
74 111 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 38 132 69
75 110 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 56 113 82
76 106 โรงเรียนบ้านวังแท่น 38 76 58
77 112 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 33 58 47
78 113 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 10 21 14
79 114 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 3 6 4
80 115 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 26 38 33
81 116 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 4 10 4
82 117 โรงเรียนบ้านสวนปอ 25 48 38
83 118 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 17 29 18
84 120 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 9 7
85 122 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 0
86 123 โรงเรียนบ้านหนองตานา 47 100 76
87 125 โรงเรียนบ้านหนองตูม 3 5 4
88 124 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 10 23 17
89 127 โรงเรียนบ้านหนองนอ 4 13 9
90 128 โรงเรียนบ้านหนองบัว 44 90 68
91 129 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 12 23 18
92 130 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 8 11 11
93 132 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 8 10 8
94 121 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1 1 1
95 126 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 8 21 13
96 131 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 23 64 38
97 133 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 4 8 7
98 152 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 13 8
99 153 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 13 21 17
100 154 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 9 33 16
101 134 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 3 3 3
102 135 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 8 28 17
103 140 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 12 23 17
104 141 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 7 18 11
105 143 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 8 16 10
106 147 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 28 57 38
107 150 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 15 21 19
108 149 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 31 73 44
109 148 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 19 27 23
110 151 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7 8 8
111 138 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 18 31 24
112 139 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 6 17 10
113 137 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 6 8 7
114 142 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 6 11 8
115 136 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8 19 12
116 146 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 6 10 8
117 145 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 21 37 31
118 144 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 7 24 12
119 158 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 34 67 43
120 159 โรงเรียนบ้านอุ่ม 14 20 18
121 094 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 52 82 64
122 103 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 29 53 42
123 104 โรงเรียนบ้านเล้า 21 32 26
124 155 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 9 29 17
125 156 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2 4 3
126 157 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 6 13 9
127 160 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 60 159 97
128 021 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 21 12 14
129 022 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 3 10 6
130 119 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 8 4
131 025 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 60 130 99
132 026 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 12 16 14
133 028 โรงเรียนบ้านโคกมน 43 74 54
134 029 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 32 88 53
135 030 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 11 20 16
136 027 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1 1 1
137 031 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
138 076 โรงเรียนบ้านโนน 4 14 8
139 069 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 21 28 25
140 070 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 12 29 15
141 071 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 99 218 148
142 072 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 69 148 103
143 073 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 10 20 16
144 074 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 66 154 111
145 075 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11 31 16
146 083 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 26 60 39
147 095 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 2 1
148 096 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 13 10
149 099 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 26 62 42
150 100 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 14 30 21
151 101 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1 3 1
152 161 โรงเรียนประจันตวิทยา 44 99 65
153 165 โรงเรียนวังน้ำพุ 15 24 17
154 167 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 74 176 118
155 169 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 0 0 0
156 002 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 42 82 65
157 003 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 21 45 33
158 163 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 43 108 66
159 001 โรงเรียนโคกสง่า 13 30 20
160 013 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 6 15 10
161 014 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 20 39 30
162 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 9 10 10
163 164 โรงเรียนวรราชวิทยา 21 65 34
164 166 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 32 57 39
165 168 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 9 29 10
166 170 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 19 44 30
167 171 โรงเรียนปวนพุวัฒนา 4 14 7
168 010 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 0 0 0
169 011 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 32 75 49
170 162 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 14 47 30
171 009 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0
รวม 3006 6493 4429
10922

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร 0929911956
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]