รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเลย ชุมชนบ้านนาอ้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรพรหม
 
1. นางวัชรี  ดาวงษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  พิลากอง
 
1. นางศรีสมพร  ทุยาติโก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแคม 1. เด็กหญิงธารนภา  จันทะปัตถา
 
1. นางพิมญาภัศ  สิมสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์
 
1. นางปวีณนุช  โกษาจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  จิท้ายเส้ง
 
1. นางกาญจนันท์  ม่วงนนทศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำดี
 
1. นางผกากร  ศรัทธาสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเลย    
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ
 
1. นางสาวปลายมาส  ปลายมาส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมี่ยง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดอใจ
 
1. นางสาวสุทาศินี  รองปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรียนรวมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 1. เด็กหญิงวิยะดา  จันทะบุญมา
 
1. นางพัชนี  ปราบพาล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงธันญรัตน์  ศรีภูบาน
 
1. นางวันดี  โปรถนัด
2. นางวันดี  โปรถนัด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงทักษวดี  พุทธวงค์
3. เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวบุษรา  พักกระโทก
2. นางกันธิมา  คณะศิริวงค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  อาจแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา  บุตรดีศักดิ์
 
1. นางหทัยชนก  กัลป์ชัย
2. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กหญิงปานไพลิน  ใจยา
2. เด็กหญิงพรรณปพร  นราศรี
3. เด็กหญิงเวทินี  ชรัยบูรณ์ภิภพ
 
1. นางจุลจิรา  บุญมาก
2. นางศิริพร  กันทะวงศ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปริบาล
 
1. นางดรุณี  มนตรีรักษ์
2. นางชไมพร  ปาจารียานนท์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายนันฑิพัฒน์  อุตตะมะ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีหานนท์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีประภา
2. นางศุภาพิชญ์  พันน้อย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล
 
1. นางบำเพ็ญ  ศรีภูมิสวัสดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายภาธร  เจนวาณิชย์ตระกูล
 
1. นายสมบูรณ์  ทิพรส
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงทิพพากร  มูลหล้า
 
1. นางมาณุ  เทพกรม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงกรณิศ  ยาฟอง
2. เด็กหญิงชวัลนุช  เจริญพักตร์
3. เด็กหญิงมัณฑิกา  แก้วสา
 
1. นางศิริภรณ์  ดวงคำน้อย
2. นางสุนทรี  จันทจร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พิลาอ่อน
2. เด็กหญิงรชนกร  พิมพ์สระ
3. เด็กหญิงอริยา  ทำทิพย์
 
1. นางศิริภรณ์  ดวงคำน้อย
2. นางสุนทรี  จันทจร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  บรรพลา
3. เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์
 
1. นายชัยณรงค์  หงส์สิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  อุตสาหะ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สำโรง
2. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ
3. เด็กชายโยธิน  อินทอง
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
2. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงมนัชชานันท์  ผุยมาตย์
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรมงคลไทย
 
1. นายรังษี  สวนสุวรรณ
2. นางจิตรานันท์  โง๊ะบุดดา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงชยาทิต  แก้วประทุม
2. เด็กชายเอกธนัช  กองนันตา
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลสลัด
 
1. นางนิตยา  พลดงนอก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ฤกษนอก
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงสิริญญา  บุญมาก
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงนราภรณ์   สาลาสุตา
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยวะ
3. เด็กหญิงอธิชา  วิไลลักษณ์
 
1. นางสาววัชรี  สมวัน
2. นางสาวขนิษฐา  อินทะศรี
3. นางสาวฉลวย  สุวรรณพรรค
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. นางสาวกนกพร  ละตา
2. นางสาวนริศรา  สีหา
3. นางสาวมณีนุช  บุญยานาม
 
1. นายวงศกร  สาลาสุตา
2. นางทัศวรรณ  นามคุณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงณิชานันท์  วังคะฮาต
2. เด็กหญิงนุชจิรา  ฉาบเกษม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ราชแข็ง
 
1. นางสาววัชรี  สมวัน
2. นางเสาวนิตย์  ศิริภาษณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงจิตรดา  คงคำ
2. เด็กหญิงอรพิน  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์ศิริ
 
1. นางยุภาภรณ์  จันทร์สูง
2. นางสาวสุนันทา  แสงทองจี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายภาสกร  บุดดาคำ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  หีบแก้ว
 
1. นางลำพูน  สุวรรณศรี
2. นางศิวนาถ  คุณาธิป
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นายธนวัฒน์  ชังโชติ
2. นายอนุวรรต  พรหมภักดิ์
3. นายอภิศักดิ์  อุ่นมา
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยจันหอม
2. นางปาริฉัตร  ผูกจิตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงธนกุล  วัลลศิริ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ุบุตรโยจันโท
3. เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล
 
1. นางสุภาพร  ยศปัญญา
2. นางสาวชยาภา  ทันดา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ชีพธรรม
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  แสงศร
3. เด็กหญิงนุสรา  สมุทรชัย
 
1. นางสาวเสวิกา  อุ่นมะดี
2. นางสาวอรจิรา  นิ่มอนงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อินทรีย์
2. เด็กชายอนุชิต  เขียวทิพย์
 
1. นางสาวฉลวย  สุวรรณพรรค
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ลบศรี
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทับมะโรง
 
1. นายเขียน  เทพกรม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กชายวีระพัฒน์  ขันธะศรี
2. เด็กชายเจษฎา  เสริฐศรี
 
1. นางปรีดา  จันทะมน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กชายคมกิจ  ม่วงนนทะศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
 
1. นายฤทธิ์อนันต์  พลซา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายกิตติ  สินสีดา
2. เด็กชายกิตติเดช  โกมาล
 
1. นายอาชวิณ  จำปาวัตร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กชายกิตติ  วงษา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยพา
 
1. นายสุริยนต์  ภักมี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1. นายธนรักษ์  จิตแสวง
2. นายอลงกรณ์  แก้วสีฟอง
 
1. นายเจษฎา  บุตรดีไชย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์พาณิชย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีดามา
3. เด็กหญิงณรักษิตา  หงส์เวียง
4. เด็กหญิงทักษพร  กงทอง
5. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษมสุข
 
1. นางนรากร  แก้วสุวรรณ
2. นางมาริสา  คำซองเมือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  สุธงสา
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  อะโน
3. เด็กหญิงนวมล  สุรียธนาภาส
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูใบ
5. เด็กหญิงพรธีรา  ไตรฟื้น
 
1. นางนรากร  แก้วสุวรรณ
2. นางสุภาพร  อนันทราวัน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทาสังข์
2. เด็กหญิงพัชรี  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงมณีสร  วังคีรี
4. เด็กหญิงยุวธิดา  แก้วเสริม
5. เด็กหญิงอุษาวดี  พากระจ่าง
 
1. นางสุไกร  มุ่งกั้นกลาง
2. นายกองสิน  คำพรมมี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมน้อย 1. เด็กหญิงชนิสรา  เหี้ยมหาญ
2. เด็กหญิงชาลิสา  สากองสี
3. เด็กหญิงภาวิสา  ดีบุรี
4. เด็กหญิงศศินา  กาสา
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ทองอัญชา
 
1. นางวรรณกรณ์  พลซา
2. สิบเอกอัครเดช  เทพโสภา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมน้อย 1. เด็กหญิงชิดชนก  สุมาระสิงห์
2. เด็กหญิงพิชญา  เหี้ยมหาญ
3. เด็กหญิงรัชนก  โคตรวงษา
4. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วไชยะ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองอันชา
 
1. นายอนนท์  แก้วสมบัติ
2. นางวรรณกรณ์  พลซา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. นางสาวพัชนิดา  สูงรันต์
2. นางสาวรินฤดี  สีมหานาม
3. เด็กหญิงศศิธร  สาลีศรี
4. นางสาวอรนภา  เมืองซอง
5. เด็กหญิงอุษาวดี  พากระจ่าง
 
1. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
2. นางสาวปฏิญา  บุญประสพ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพอด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พึ่งสุข
2. เด็กชายกิตติพงษ์  พิลาอ่อน
3. เด็กหญิงจิตตารัตน์  วรินทรา
4. เด็กหญิงลักษมี  ทุมสงคราม
5. เด็กหญิงวริศรา  เพชรพอด
 
1. นายนรินทร์  แก้วพิลารมย์
2. นางผกากรอง  แก้วพิลารมย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรดา
2. นางสาวพีรยา  แก้วดวงดี
3. เด็กชายภูวดี  จันทวี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยสิทธิ์
5. เด็กหญิงแคทลีน  สีนาม
 
1. นายปิยะมิตร  รามศิริ
2. นายไมตรี  วินานนท์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว
2. เด็กชายกษิด์เดช  หมื่นพรม
3. เด็กชายชินาธิป  มีวันคำ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอนแก้ว
5. เด็กชายธัชพล  คำกำจร
6. เด็กชายปิติพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์พานิชย์
8. เด็กหญิงวิมลภัทร์  คำภีร์
9. เด็กหญิงศิรษร  จันทร์พาณิชย์
10. เด็กหญิงสายรุ้ง  วิจิตรจันทร์
11. เด็กหญิงสุธีนี  จันทร์คามคำ
12. เด็กหญิงสุพิชฒาย์  ไตรวีระกุล
13. เด็กหญิงอภิสรา  ชนะทอง
14. เด็กหญิงอมราพร  ชนาราษฎร์
15. เด็กหญิงอรไพลิน  โกมลไสย
16. เด็กชายอัครชัย  ชัชวาลย์
17. เด็กชายเนติพงษ์  อยู่ครบ
 
1. นางนรากร  แก้วสุวรรณ
2. นางสุภาพร  อนันทราวัน
3. นางมาริสา  คำซองเมือง
4. นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงยุพาพักตร์  ยุติธรรม
 
1. นางสาวรัตนา  จันดาศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงพรรณอร  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสาวธณัฐชา  ปัญสังกา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงวริศรา  ขันตีชู
 
1. นางกฤษณา  โภคานิตย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นาราศี
2. เด็กหญิงคริสโตเฟอร์  ฮ็อปเปอร์
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วิจิตรจันทร์
2. นางประคอง  คงเติม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1. เด็กหญิงนาเดีย  บุตรพรม
2. เด็กชายอำนาจ  พบสุข
 
1. นายธวัชชัย  สุทธิดี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กหญิงมณีเนตร  พุนเกื้อ
2. เด็กชายเจษฎา  สารสิทธิ์
 
1. นายพิสิษฐ์  จริยเอกวิทย์
2. นางกณิศนันท์  ชมเชย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิโรจาส
2. เด็กหญิงกุลระวี  นันตะลิ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วดวงดี
4. เด็กหญิงธิดาพร  บุตรเพ็ง
5. เด็กหญิงนิพาดา  บุญสนัด
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  นารีศรี
7. เด็กหญิงพรลภัส  สาโรจน์
8. เด็กหญิงมนทกานต์  ไมตรีสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุพัชรา  สุจิมงคล
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองอรุณ
 
1. นางมาริสา  คำซองเมือง
2. นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำสะอาด
2. เด็กหญิงชนาพร  จันราศรี
3. เด็กหญิงนุสบา  คำยวง
4. นางสาวปรารถนา  สมหาร
5. เด็กหญิงพรชิตา  คำยวง
6. นางสาวพิมพ์นภา  ทนภรา
7. เด็กหญิงสุภัสสร  บงแก้ว
8. เด็กหญิงสุมาลี  บุญงำ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุดชา
10. นางสาวอรัชพร  บรรณารักษ์
 
1. นายณัทชรพงษ์  พะโยธร
2. นางสาววัจนาพร  สอนไสย
3. นางอัจฉรภรณ์  ยกให้
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. นางสาวกัญญารัตน์  พันเดช
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กุลไพรบุตร
3. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ทองจันทร์
4. นายถิรวัฒน์  จำปาศักดิ์
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  เทพโสภา
6. เด็กหญิงพิชญานิน  โยธาภักดี
7. นางสาวพิลาพร  วรรณชัย
8. เด็กหญิงยุวธิดา  แก้วเสริม
9. เด็กหญิงรัตนากร  จันทง
10. เด็กหญิงศศิธร  สาลีศรี
11. นางสาวศุภกร  สุคงเจริญ
12. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีทนนาง
13. นายอรรถพันธ์  สุวรรณภักดี
14. นางสาวอัญชลี  แสนมา
15. เด็กหญิงอุษาวดี  พากระจ่าง
 
1. นางสุไกร  มุ่งกั้นกลาง
2. นายเจริญ  สิงห์สุวรรณ
3. นางสมถวิล  ดาเคน
4. นายสุภศักดิ์  ราชโยธา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุกลม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โกษาจันทร์
3. เด็กหญิงจันศิริ  บุญล้วน
4. เด็กหญิงชญาภา  เสริฐศรี
5. เด็กหญิงปวีณา  ศรีมงคล
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดิ่งวัน
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  รอดพูล
8. เด็กชายวีรภัทร  คณะแพง
9. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสะอาด
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ชัชวาลย์
11. เด็กหญิงสุธีธิดา  วิชัยวงษ์
12. เด็กหญิงสุนิษา  บุญชิต
13. เด็กหญิงอนันตญา  พรหมพุทธา
14. เด็กหญิงอริสา  บุญสิงห์
15. เด็กหญิงอาริษา  วรรณไชย
 
1. นายสมใจ  อับไพชา
2. นายมานนท์  พรรณรักษ์
3. นายปรีชา  โพโสภา
4. นายพลนวัติ  ศรีสูงเนิน
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 1. เด็กหญิงชุติมนต์  โกศรีวงศ์
2. เด็กชายวีระพล  ศรีบัวรินทร์
 
1. นางเนตรชนก  จารุศุภโชค
2. นางสุปราณี  ป้องศิริ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กหญิงคชภรณ์  เติมชีพ
2. เด็กชายนฤปนาท  ยอดจันทร์
 
1. นางมะลิวัลย์  สั้นจันดา
2. นายอรรถพงษ์  สอนสะอาด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงภัชรพร  ธนาวรกุล
 
1. นางสาวเกศกนก  บุญอาจ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1. เด็กชายพีรพล  กุศลเลิศ
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. นายสิทธิชัย  สุวรรณมงคล
 
1. นางระวิวรรณ  สุทธิวรรณ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กชายณรงค์สิทธิ์  เย็นขัน
 
1. นางสาวนพวรรณ  อนุโยธา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยคีนี
 
1. นายอภิสิทธิ์  สารมะโน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. นางสาวนวล  สุภา
 
1. นางสาวสุวรรณ์  ทองมา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวจุฑามาศ  ปานขาว
 
1. นางวรัช  รามศิริ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. นางสาวสุดารัตน์  วรินทรา
 
1. นายนพดล  ศรีสว่าง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองปั้น
2. เด็กหญิงอิสริยา  วันทองสุข
 
1. นางสาวสังวาลย์  เหตุเกษ
2. นางสาวกิตติพร  ศรีบุรินทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผำ 1. เด็กชายนราธิป  วิจารย์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณไชย
 
1. นายสฎานุ  บุญแสนยศ
2. นางกนกวรรณ  เหง้าวิชัย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงนันทะนา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงสายฟ้า  พรมโสดา
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทะสื
2. นางพิกุล  เสนานุช
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นายกสานติ์  แสนศรี
 
1. นางสาวศุภวรรณ  วังวร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ฮาดนิล
2. เด็กหญิงบุญญิศา  ขัดแก้ว
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  สารมะโน
 
1. นายสมจิตร์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวกิตติพร  ศรีบุรินทร์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายพลพล  แก้ววงษา
2. เด็กชายภูมินทร์  สืบสาย
3. เด็กชายยุทธนันท์  พิลาทา
 
1. นายประวิทย์  ศิริภาษณ์
2. นางเสาวนิตย์  ศิริภาษณ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำภู 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มีตา
2. เด็กชายธนกร  อธิสุมงคล
3. เด็กชายอนุวัทธ  ทองเปี้ย
 
1. นางยุภาภรณ์  ชินเชษฐ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 1. เด็กชายวิโรจน์  นามวงษา
 
1. นางสาววัลศุวิภา  เหลื่อมนอก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงกรรวี  สิมมาสุด
 
1. นางจิตหทัย  แก้วอุดร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กชายกฤตพรต  อ้นคง
 
1. นางขนิษฐา  ยายืน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำนุชิต
 
1. นายศุภกฤต  สุวรรณสิงห์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงอนัญพร  กลางจอหอ
 
1. นางบุญโชค  คำนามะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงกรกานต์  น้อยจันทร์
 
1. นางติยาภรณ์  ด้วงดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกพร  พรหมโสม
 
1. นางบุญโชค  คำนามะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สิทธิมงคล
 
1. นายพานิชย์  ทุมมาลา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ   จิตใจฉ่ำ
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 1. เด็กชายยศรายุทธ  อินทสุวรรณ
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 1. เด็กหญิงณัฐธิยา  บุษบา
 
1. นางสุมานี  โศณณายะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ไกรโนนทอง
2. เด็กหญิงนันทการ  สุขเกษม
3. เด็กหญิงนิภาพร  สุระท้าว
4. เด็กหญิงปนัดดา  สงค์แก้ว
5. เด็กชายศรายุทธ  อินทสุวรรณ
6. เด็กหญิงสายฝน  เจริญศรี
7. เด็กชายสุขวิทย์  ภูท้าว
8. เด็กหญิงอนันตญา  จำปาสุริ
9. เด็กชายอนุชิต  เดชธงชัย
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
2. นายไกรสิทธิ์  ภูทรศรี
3. นางปิยฉัตร  ศรีทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  กาวน
3. เด็กชายจิรายุ  สวัสดิ์ภักดี
4. เด็กชายชยุตพงศ์  วงคำโสม
5. เด็กหญิงชลดา  เหง้าโคตร
6. เด็กหญิงญาภัสณิดา  สีหาบุตร
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีหาบุตร
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทธคำ
9. เด็กชายนัฐนนท์  บุษบา
10. เด็กหญิงปริชญา  ทัศนา
11. เด็กหญิงภัทริสา  สอนพรม
12. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเลิศ
13. เด็กชายรพีภัทร  นาคะไชย
14. เด็กหญิงศิรประภา  ภูจำปา
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  สิงห์คำกุล
16. เด็กหญิงสุพิชญา  พนพา
17. เด็กหญิงสโรชา  เหล็กกับทอง
18. เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิวงศ์
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาทอน
20. เด็กหญิงเจนจิรา  นาหิรัญ
 
1. นายสุริยันต์  จันทร์สว่าง
2. นายตรีอมร  พรมจักร
3. นางวนิดา  ไมตรีสวัสดิ์
4. นางสาวกานต์ธีรา  บุญงำ
5. นางสาวณุกานดา  ศิริ
6. นางสาวรำไพ  แก้วบุตดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 1. เด็กชายก่อฤษณ์  กรมทอง
2. เด็กชายชนาธิป  ทันหา
3. เด็กชายณัฐกิจ  หงษ์สง่า
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  มายา
5. เด็กชายอนุวัฒน์  กรมทอง
6. เด็กชายอัษฎา  มีกาละ
 
1. นายสาคร  แดงสีดา
2. นายศิราวุธ  แสงวสว่าง
3. นายนุติกร  กรมทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผำ 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์  วรรณไชย
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจุลจักร  พิลาทา
 
1. นายบรรชา  พานทองสิม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์   ศรีจำปา
 
1. นางกรรณิกา    มุ่งต่อม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงทินมณี  แสงชัยวัน
 
1. นายชัชพงศ์  สายนวล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 1. เด็กชายสิริชัย  ไมตรีสวัสดิ์
 
1. นางอาทิตย์  บุญพามา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. นายณัชพล  ภิญโย
 
1. นางศิริเพ็ญ  กลั่นสมจิตต์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพิมลคำ  สุริยวรรณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงสุภัคสินี  กันทะจักร
 
1. นางวนิดา  สำแดงเดช
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 1. เด็กชายภัคพล  นารี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์  สอนสุภาพ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กชายธีรวุฒิ  วงษ์กิ่ง
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงทิตยาภา  สาวะรถ
 
1. นางฐิตาภา  จันมา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. นางสาวณัฐฐาพรรณ  แสงขาว
 
1. นางศิริเพ็ญ  กลั่นสมจิตต์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายศิรวิทย์  ดีแก้ว
 
1. นางพิศมัย  บุรมย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายสุรชัย  นามกอง
 
1. นายบรรชา  พานทองสิม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงนริสา  คลังกลาง
 
1. นายอิศรา  ดาทองงอน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวสายสุดา  ทองดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงกมลเขต  พลแสง
2. เด็กหญิงกวินา  เจริญผล
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  การกล้า
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุทธิประภา
5. เด็กหญิงจันจิรา  อิ่มแมน
6. เด็กชายชญานนท์  ประสมทรัพย์
7. เด็กหญิงชยุดา  บัวระภา
8. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นพรม
9. เด็กหญิงณัฐฐาพร   จำปานิล
10. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญวิเศษ
11. เด็กหญิงธัญพิชชา  โสประดิษฐ์
12. เด็กหญิงธิดาพร  สงวนเครือ
13. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แก้วสุวรรณ
14. เด็กหญิงนงนภัส  ภูศิริด
15. เด็กหญิงนภัสรา  ผิวสวัสดิ์
16. เด็กหญิงนริสา  คลังกลาง
17. เด็กหญิงปรีมพิชา  เทพโสภา
18. เด็กหญิงปวีณา  โสภารักษ์
19. เด็กหญิงพัชญาภา  สุริยวรรณ
20. เด็กหญิงพิมชนก  ศิริกันรัตน์
21. เด็กหญิงภัทรามาศ  งอสอน
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล่าบุรี
23. เด็กหญิงวรรณนิษา  พุทธลัย
24. เด็กหญิงวรัญชลี  อ่ำอินทร์
25. เด็กหญิงวิมล  ทุมสวัสดิ์
26. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุจิมงคล
27. เด็กหญิงศศิวิมล   เหล่าสุพะ
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูศรี
29. เด็กชายศุภกานต์  สุวรรณชัย
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี
31. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีบุรินทร์
32. เด็กหญิงอรจิรา  อ่อนพิมพ์
33. เด็กหญิงอรญา  มาเจริญ
34. เด็กหญิงอรประพิณ  บุตรา
35. เด็กหญิงอัจฉริยากร  แก่นชัยภูมิ
36. เด็กหญิงอัศราพร  อุ่นพรม
37. เด็กหญิงเนตรชนก  อุ่นแสง
 
1. นายอิศรา  ดาทองงอน
2. นางศุภลักษณ์  ชมภูบุตร
3. นายเอกกร  อินทร์งาม
4. นายศิริ   คณะศิริวงค์
5. นายสุเขต   โกมลไสย
6. นายสิริพงษ์   ลือหาร
7. นางสาวณัชยา  สุจันศรี
8. นางสาวสรวงสุดา  เวียงสมุทร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินนุชิต
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาติด
3. เด็กชายธราเทพ  สอนแก้ว
4. เด็กหญิงนุชจิรา  สุวรรณชาติ
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตัญญาภักดิ์
6. เด็กชายภูพิพัด  แสงโสดา
7. เด็กชายรัชตะ  อ่อนนาเมือง
8. เด็กชายรัฐภูมิ  ผาวิรัตน์
9. เด็กหญิงสิดาพร  โพธิ์ศรี
10. เด็กชายเจษฎา  ด้วงชรา
 
1. นายนลธวัช  ทองสี
2. นางสาวศิริพร  ผิวศิริ
3. นางสาวมลิวรรณ  บัวพิศ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นายคมกริช  ทุมศิริ
2. นางสาวจิรนันท์  แก้วไทย
3. นางสาวดวงพร  คงแสนคำ
4. นายธีรพงษ์  ไร่สวงน
5. เด็กหญิงรสริน  จิตเจริญ
6. เด็กชายรัฐศักดิ์  นามภูเขียว
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เขาไตร
8. นายเจษฎา  พันธ์ุหนองหว้า
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
2. นางสาวสุริวิภา  นาทาม
3. นายปัญจภพ  นนท์สะเกด
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรรัมย์
2. เด็กหญิงปิ้นมณี  ประเพียรศรี
3. เด็กหญิงศรินธร  วาทะศิริ
4. เด็กหญิงสุธีรา  อิสาร
5. เด็กหญิงอริสรา  สมานคำ
6. เด็กหญิงเกศกนก  บุญปัน
 
1. นางพัฒสดา  ล้วนกล้า
2. นายถาวร  หงษ์ศาลา
3. นายสนิท  โสมาศรี
4. นางสาวนิภาพร  ดีตะนะ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ผ่านสำแดง
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงนพวรรณ  เกตุเนตร
4. เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  สุขะ
5. นางสาวอารียา  คำเข้ม
6. เด็กหญิงไพลิน  ชั่งดี
 
1. นางพัฒสดา  ล้วนกล้า
2. นายจร้ญ  บับภาวัน
3. นางผ่องศรี  ธรรมจินโณ
4. นางสาวดาราวรรณ  วงศ์คำ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เกียรติวัฒนเจริญ
2. เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร
3. เด็กหญิงกุลนันท์  ฟองนวล
4. เด็กหญิงจรรยาพร  สีมาส่งเสริม
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  พิบาลสิงห์
6. เด็กหญิงสุมิตา  เสนานุช
7. เด็กหญิงอลิชา  ยักคันโท
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนนวล
 
1. นางจันทนา  สนธิมุล
2. นางสาวพัชรี  ธรรมวงษ์
3. นางพัฒนาพร  บุญชู
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงกุลนันท์  บุญแก้ว
3. นางสาวดาวรรณ  ศรีกระบุตร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพรมอินทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วโวหาร
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  มาลา
7. เด็กหญิงพรพิมล  อินทสิทธิ์
8. นางสาววรินทรา  มณีศรี
9. เด็กหญิงไพลิน  จันทวงค์
 
1. นายนพดล  ศรีสว่าง
2. นางปิยะวดี  สุริฉาย
3. นายประทีป   ผางสง่า
4. นางจรัสศรี  บุตรเต
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1. เด็กหญิงชลิตา  ทองดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุกดาหาร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดียา
4. เด็กหญิงพรทิพย์  พวงสายทอง
5. เด็กหญิงพิลิสา  จันทะสิงห์
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีดุลย์
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เจริญสุข
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญมิ่ง
9. เด็กหญิงสาธิดา  แซ่ลี
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีดุลย์
11. เด็กหญิงอภิสรา  สิทธิกุล
12. เด็กหญิงอัญชลี  ทองใบ
 
1. นายธวัชชัย  สุทธิดี
2. นายภานุเดช  พรมบุญศรี
3. นางสาวณิพิสกุญช์  ธนาวุฒิธนภูมิ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คนเกณฑ์
2. เด็กชายก้อง  คำมุงคุณ
3. เด็กชายธนทัต  กุลสุวรรณ
4. เด็กชายธนากร  คันธี
5. เด็กชายวิรัตน์  ศรีสุมา
 
1. นางสาวเสวิกา  อุ่นมะดี
2. นางเพลินพิศ  วินานนท์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกัลย์ทิตา  จันมา
2. เด็กชายวัชรพล  ใจศิล
 
1. นางฐิตาภา  จันมา
2. นางสาวฉลวย  สุวรรณพรรค
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วมหาวงศ์
 
1. นางสาวพรภิรมย์  แคนติ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เทวกุล
2. เด็กหญิงณัฐจิราภา  ไชยโสดา
3. เด็กชายนิลรัตน์  อดทน
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  วังคีรี
5. เด็กชายวีรภพ  ไพสน
6. เด็กหญิงสุจิตรา  โสมาศรี
 
1. นางนลินี  บุตรโสมตา
2. นางรัศมีเดือน  บุตรท้าว
3. นางศิริรัตน์  ดาวงษา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายชลวัฒน์  สุวรรณะ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ราชมี
3. เด็กชายณัฐรัชต์  รัตนพูนเกษมสิน
4. เด็กชายพิชญพงศ์  หงษา
5. เด็กชายภูวนาถ  วงษ์ปัญญา
6. เด็กชายยศพงศ์  พรมลา
7. เด็กชายวีรภัทร  ศรีอรรคจันทร์
8. เด็กชายเขมรัช  มาลา
 
1. นายสุวรรณ  มังบู่แว่น
2. นางอารุณ  มังบู่แว่น
3. นายธวัชชัย  นามวงศ์ษา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูบ 1. เด็กชายคัมภีร์   แดงพวง
2. เด็กชายตันติกร   คำสิงห์
3. เด็กชายพันธวัช   เพียคำ
4. เด็กชายวิศวะ   แก้วสมบัติ
5. เด็กชายอนุวัฒน์   บุญญานาม
6. เด็กชายอภิลักษณ์   สุจิมงคล
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ชีกว้าง
8. เด็กชายเจนณรงค์   ประเสริฐพัฒน์
 
1. นายพิรพัฒน์   ธนะสูตร
2. นายสมฤทธิ์   สิงห์สุวรรณ
3. นายธวัชชัย   จันดาหาร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงจีรณา  ดีลุนชัย
2. เด็กหญิงชลดา  คำลา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ต้นโพธิ์
4. เด็กชายธนากร  ทองบุ
5. เด็กหญิงธัญชนก  ใจบุญ
6. เด็กหญิงธารารัตน์  รักบ้านดอน
7. เด็กชายวัชริศ  พรมเมือง
8. เด็กชายศรราม  ศรีชมษร
9. เด็กหญิงสุภัตรา  ทองพรม
10. เด็กหญิงแพรวา  มาตย์สีหา
 
1. นางวรุณี  วอแพง
2. นางนรินทร์  โสระสิงห์
3. นางประยูรศรี  บำรุงภักดี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมทา
2. นางสาวกาญจนา  แน่กลาง
3. เด็กชายนัยฤทธิ์   บุตรพรม
4. นายบุรันต์  ดอนโสม
5. เด็กหญิงประภัสสร  สีทาสังข์
6. นางสาวพิลาพร  วรรณชัย
7. นางสาวรัตนาพร  บุญครอง
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีทนนาง
9. นายอรรถพันธ์  สุวรรณภักดี
10. เด็กชายเทพพร  ภานิล
 
1. นางนิศากร  ไชยคุณ
2. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
3. นางสาวสุวรรณ์  ทองมา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ดีอุดมจันทร์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรพรหม
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีดัน
 
1. นางหทัยชนก  กัลป์ชัย
2. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงจิรภา  สาตร์สมบุญ
2. นางสาวนางสาวอารียา  ตะเคียน
3. นางสาวสุพรรณี  วาลมนตรี
 
1. นางศรีอัมไพร  ทองยา
2. นางหนูเอื้อ   อัศวรัตนกุล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  บัวผาย
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดสว่าง
3. เด็กหญิงวิรัญชณา  แก้ววงษา
 
1. นางสุภาพ  มาดี
2. นางวรรณภา  ม่วงเพชร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนชัย
2. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  วิจิตร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญครอง
 
1. นางเวณิกา  โฮงยากุล
2. นางนงลักษณ์  วัฒนวงษ์คีรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมวัน
2. เด็กชายจีระวัฒน์  สร้อยจันดา
 
1. นางทัศนวรรณ์  โยเฮือง
2. นางสาวรัตนา  จันดาศรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. เด็กหญิงปวีณา  คำมานิตย์
2. เด็กชายวรากร  ก้อมมณี
 
1. นางสาวเบญจมาส  ต่อมจันทร์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวณัฐชา  อ้วนสิงห์
2. นายปฎิภาณ  โอนแก้ว
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. เด็กหญิงจันทนา  วังคำ
2. เด็กหญิงศุภานันท์  วงสะอาด
 
1. นายลือเดช  ป้องศิริ
2. นายชยากร  แสงโย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กชายยศวริศ  พิตีด
2. เด็กชายสุพิชญ์  อนันต์ทอง
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางเวณิกา  ใจอ้อม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กชายนุชิต  ทำทิพย์
2. เด็กชายปภังกร  ทำทิพย์
 
1. นายดนุพล  คำพา
2. นางศรีสมพร  ทุยาติโก
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. เด็กหญิงนัดทราวดี  เพียงลิ้ม
2. เด็กหญิงสุชาดา  สายคำยศ
 
1. นางสาวเบญจมาส  ต่อมจันทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงวริศรา  ชัยพร
2. เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ
 
1. นายศิริ  คณะศิริวงค์
2. นายสิริพงษ์  ลือหาร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. นายพานทองแท้  ขันตีเรือง
2. นายวัฒนา  ศรีรักษาพล
 
1. นางสาวจันทรา  บุตรเพ็ญ
2. นางรัตนา  พักกระโทก
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายธีรเมธ  บุญหมอน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  โพตะวรรณะ
 
1. นางสาววรนุช  โพธิ์ทอง
2. นางทัศนวรรณ์  โยเฮือง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวชนิกา  ชูนินทร์
2. นายสุริยา  ลีดงบับ
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กองพอด
2. เด็กหญิงดาหวัน  ตาทุม
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ทาก้อม
 
1. นายสำเนียง  ทุยาติโก
2. นางสาวยลดา  มาดา
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุนาทร
2. เด็กชายภูบดินทร์  รามศิริ
3. เด็กชายอนันตชิน  โสมพันธุ์
 
1. นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์
2. นายกีรติกร  สุภาพรหม
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายปณิธิพงศ์  พรมทา
2. เด็กชายพิชญะ  คำอ่อน
3. เด็กชายโชติยุตม์  จันพันธ์
 
1. นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์
2. นายกีรติกร  สุภาพรหม
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงอินทร์
2. เด็กชายวายุ  แสนภูวา
3. เด็กชายศราวุธ  โกมาร
 
1. นายพิทักษ์  แสงสีดา
2. นางสาวศิวพร  พันธ์มุก
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบน 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุดดาเหลา
2. เด็กชายธรรมธัช  วันเต็ม
3. เด็กชายวุฒิชัย   ชัยอินทร์
 
1. นายอดิเทพ  ทาเชาว์
2. นายวิเนตร  สืบสาย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายธนา  ลาสุข
2. เด็กชายภูวิทัศน์  เทพกรม
3. เด็กชายศิริวัฒน์  พิมพ์ดีด
 
1. นายประจักร์  มูลถวิล
2. นายเอกฉันท์  วันนา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สาระพันธ์
2. เด็กหญิงพิณทิพย์   สีดาเกี้ยม
3. เด็กชายพิทวัส  สืบสุนทร
 
1. นางนาลัย  แก้วแสนทิพย์
2. นางสาวกัลนิภา  เลิศคอนสาร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กหญิงทิพพะรัตน์  ดีบุรี
2. เด็กชายธเนศ  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงภัสรีญา  จุลบุตร
 
1. นางสาวนิศากร  หาระคุณ
2. นายอธิพงษ์  สีหาสูต
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 1. เด็กหญิงจิราพา  ลามมา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ประสงค์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สายศิลป์
4. เด็กหญิงศรันยา  ประสงค์
5. เด็กหญิงศราสินี  กระฮาดหนู
6. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงปา
 
1. นายสุรพงษ์  แก้วพิลารมย์
2. นายอโศก  ใจทิพย์
3. นางสาวพินิจ  ไพรสนธิ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  พรึกษา
2. เด็กหญิงฐิติมา  แสงศรีจันทร์
3. นายวรพงษ์  วงษ์ดี
4. นายสุริยา  แสงทอง
5. เด็กชายอนุชา  พงษ์สระพัง
6. นางสาวอาทิตยา  ยามดี
 
1. นายสำเนียง  อองภา
2. นางวงเดือน  สอนพรหม
3. นางสุวพร  เวชสวัสดิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคอม 1. เด็กหญิง วันวิษา   ตั้นภูมี
2. เด็กหญิงพัชชา  โคริตสภา
3. เด็กหญิงรสิตา  คุณศรี
 
1. นางสายัณห์  คงน้อย
2. นางสาวนัยนา  วันทองสุข
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูบ 1. เด็กหญิงพรรณิภา   จำปาเรือง
2. เด็กหญิงศศินิภา    มะละวัง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   แสงอ่อน
 
1. นางวันทนีย์   ดวงศรี
2. นางสาวสุธาสินี   โคตรชนะ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงโสดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ประสมทรัพย์
3. เด็กหญิงเมธาวี  กองวัฒนะ
 
1. นายวัฒนา  พันธุตา
2. นายสุรชัย  ธรรมผาลา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ดวงแสงจัน
2. เด็กชายพณวัฒน์  ศรีจันทะ
3. เด็กหญิงเมษา  ทีทา
 
1. นางพนิดา  จันทจร
2. นางบุญเจมส์  จำวงค์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงนีรยา  อุทาพร
2. เด็กหญิงปารวี  รามศิริ
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วกัณหา
 
1. นางเวณิกา  โฮงยากุล
2. นางอุบลศรี  แสนคำภา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงพรเทวี  เสนาทิพย์
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชื่นอุดม
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ธรรมวงษ์
 
1. นางเวณิกา  โฮงยากุล
2. นางนงลักษณ์  วัฒนวงษ์คีรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกมลเนตร  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิงหา
3. เด็กชายภัคพล  พงษ์ศรี
 
1. นางอรุณี  สมวัน
2. นางลำพูน  สุวรรณศรี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วสีฟอง
2. เด็กหญิงอภัยพร  ก้อมมณี
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีทน
 
1. นายราชวัตร  สายา
2. นางรัตนาภรณ์  สมัตถะ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทะมี
2. เด็กหญิงภัทราภา  รสโอชา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายสังข์
 
1. นางสาวศิวพร  คุณาธิป
2. นางศิวนาถ  คุณาธิป
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. นางสาวจิราพัชร  นาระดี
2. นางสาวนรินทิพย์  คันไฮ้
3. นางสาวสุภาพร  มาตรเมือง
 
1. นายปรีติ  พรมลารักษ์
2. นางสาวสุภัคษร  สุวรรณธาดา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงชนาพร  แก้วอิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนะ
3. เด็กหญิงอารยา  สานโนนสมบูรณ์
 
1. นางุอุไร  ธนุการ
2. นายอวยชัย  ธนุการ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธีระนันท์
2. เด็กหญิงจันจิรา  สีดาน้อย
3. เด็กหญิงวนิดา  สิทธิธรรม
 
1. นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์
2. นางมะลิวัลย์  สั้นจันดา
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงสุภี
2. เด็กชายธนากร  ถานันดร
3. เด็กหญิงศิลป์แผ่นดิน  จำปาศรี
 
1. นางประภาพร  แก่นทะวงษ์
2. นางสาวยุพิน  จิตสีดา
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำวัน
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีแก้ว
3. เด็กชายเอกวัฒน์  สุทาผา
 
1. นางนิตยา  แก้วยาศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ฮาดนิล
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรียนรวมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 1. เด็กชายมนัสชัย  บุษดี
 
1. นางเกษม  ยศปัญญา
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ผิวพันธมิตร
 
1. นางพิสดา  อินทจันทร์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวภูเขียว
 
1. นางสาวพัชราพร  มุงคุณแสน
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงอารีญา  ศิริ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ปัตฐภี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เกตะวันดี
 
1. นายวรดิษฐ์  ดาวงษา
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น 1. เด็กชายธนพัฒน์  บรรจุแก้ว
2. เด็กชายสุชาติ  น้อยทิพย์
3. เด็กชายสุรเกียรติ  ไชยจันทร์
 
1. นายกวิณกฤษณ์  ขุนวัน
2. นางชัญญา  คำยิ่งเดชาภัทร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงบุษบา  ไชยแสง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แดงขจร
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีชมภู
 
1. นางรัชนีย์  สวัสดิ์
2. นายพงษ์พัฒน์  ปัตฐภี
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น 1. เด็กชายธีระภัทร  สุภามา
2. เด็กหญิงสาธิดา  กุลประชา
 
1. นางโนรี  กมลรัตน์
2. นางสาวจารุวรรณ  จำปารัตน์
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงอัศราภรณ์   ไข่กระโทก
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   สุพรมอินทร์
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วิจิตรจันทร์
2. นางคำพร  ก้านขุนทด
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายชัยนาท  ทาสุคนธ์
 
1. นายนิรุต  กองขา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 1. เด็กชายอนุสรณ์  หงษ์บินมา
 
1. นางณิชาภัทร  ศรีทนนาง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายพีรวัฒน์  บุตรวิลัย
 
1. นางนันทนา  เกษทองมา
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หะธรรมวงษ์
 
1. นางอนุธิดา  ลากูล
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กชายธนภัทร์  ศรีทา
 
1. นายโกวิทย์  แก้งดาพา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กชายปียวัฒน์  ไชยโสดา
 
1. นางสาวนพวรรณ  อนุโยธา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกทอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิจิตรปัญญา
 
1. นางสาวอังคณา  จำปานิล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฮม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสาววทินา  แก้วชนะชัย
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทีปภูเขียว
 
1. นางพิสดา  อินทจันทร์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายกอบลาภ  มีบุญ
 
1. นายศิรินญา  ศรีภูวงศ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ทาม 1. เด็กหญิงอภิญญา  โสธรรมมงคล
 
1. นางสาวจูมบาล  ดีบุรี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำภู 1. เด็กชายตะวัน  ไชยโสดา
 
1. นางสาวจีระพร  จันทนา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายกอบลาภ  มีบุญ
 
1. นางศิรินญา  ศรีภูวงศ์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงณัชชา  สืบสาย
2. เด็กหญิงปฏิญญา  เส็งแสง
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุพรมอินทร์
4. เด็กหญิงวิยะดา  โสภาพร
5. เด็กหญิงเขมิการ์  วังเหมือย
 
1. นางพัชนี  แก้วกัลยา
2. นางสาวยลดา  มาดา
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายปิยังกูร  แสนขันธ์
2. เด็กชายพงศกร  อรรควาศัย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สนธิมูล
 
1. นางวาสนา  วงษ์วชิรโชติ
2. นางจีระพรรณ  ศรีชะวรรณา
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  โสมาศรี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  กุมมา
3. เด็กหญิงรัตนาพร  งิ้วพรม
 
1. นางสาวพัชราพร  มุงคุณแสน
2. นางปรีดา  จันทะมน
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายชุติพล  หงส์บินมา
2. เด็กชายธนกฤต  อินทสูตร
3. เด็กชายมนัส  อินตา
 
1. นายเอกฉันท์  วันนา
2. นายประจักร  มูลถวิล
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงปรียาพันธ์  อัญทปัญญา
2. เด็กหญิงพรธิชา  สายโรจน์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศิริ
 
1. นางสาวภัทราวดี   จันทะเพ็ง
2. นางคำพร  ก้านขุนทด
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายธีรพัฒน์  นนทะนำ
2. เด็กชายภาคิน  วรนาม
3. เด็กหญิงศิจนันท์  มะละคำ
 
1. นางอารุณ  มังบู่แว่น
2. นายนิรุต  กองขา
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 1. เด็กชายณัฐธชัย  กันณะรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันสา
 
1. นางทิพวรรณ  ระติเดช
2. นายจิตรกร  อัศวพลกุล
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 1. เด็กชายปภังกร  สุริยะ
2. เด็กชายรัตนพล  คำแก้ว
 
1. นางสาวดวงดาว  ส้านสิงห์
2. นางสุกัญญา  มีด้วง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาลาสุตา
2. เด็กชายเปรมโชค  ศรีทุมสุข
 
1. นางพัชนี  แก้วกัลยา
2. นางสาวยลดา  มาดา
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายรัฐกิจ  ลุนะหา
2. เด็กชายศราวุธ  กำกูด
 
1. นายธนู  บุญตอม
2. นางวิชชุลดา  ปาระแก้ว
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กชายกฤษณะ  สวรรค์คงคา
2. เด็กชายพัชรพล  ดาวันดี
3. เด็กชายสรวิชญ์  ใจอ้อม
 
1. นางแสงเดือน  หมั่นพลศรี
2. นางฉัตรแก้ว  ไสยะกิจ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายปวริศ  อุบลบาน
2. เด็กชายสุรยุทธ  สีหา
3. เด็กชายอาคม  สีดี
 
1. นางอารุณ  มังบู่แว่น
2. นางสาวศิวพร  คุณาธิป
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กชายพลณรินทร์  สิงห์ทองบุญ
 
1. นายโกวิทย์  แก้งดาพา
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายนัฐดนัย  พาลีวัน
 
1. นายสุวิทย์  วงศ์ป้อง
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงพรพินิต  แซ่อุ่น
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวศิริ
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงกนกพร  สาลาสุตา
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกนกพร  น้อยธิ
2. เด็กหญิงกนกพร  สุริโย
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทรัพย์โสภณกิต
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แหวนหล่อ
5. เด็กชายณัฐพล  หาที
6. เด็กหญิงณัฐภาภรณ์  วงศ์สมบัติ
7. เด็กชายธีรภัทร  อันทะสี
8. เด็กชายธีรภัทร  ไชยาฟอง
9. เด็กหญิงนันทิดา  ทองจร
10. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  ศรีคำ
11. เด็กหญิงปณิดา  อุบลชัย
12. เด็กชายปรมินทร์  อิฐบู่
13. เด็กหญิงปวีณา  กันอิน
14. เด็กหญิงพรพักตร์  ประโพธิ์ทัง
15. เด็กหญิงพัชรียา  จันอ้วน
16. เด็กชายพันกร  ทองภา
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองทา
18. เด็กหญิงภาวินี  จัวฮอม
19. เด็กหญิงลักษมี  ด้วงสุภี
20. เด็กชายวัชรพงษ์  คำผิว
21. เด็กชายสัณฐิติ  ไชสุด
22. เด็กหญิงสุชาดา  อะทุมชาย
23. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์สนธ์
24. เด็กหญิงอารียา  ต่อวงษ์
25. เด็กชายอำพล  ตันแพง
26. เด็กชายอเล็กซ์ซันเดอร์  ริกบี้
27. เด็กชายเขมกร  แก้วเสถียร
28. เด็กหญิงเบญญาภา  อินชัย
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรอุทัย
30. เด็กหญิงไปรยา  ศรีพลเมือง
 
1. นางราตรี  บงแก้ว
2. นางสรวงสุดา  แก้วอุดร
3. นายอานนท์  อ้วนนวน
4. นายอานันท์  อ้วนนวน
5. นายธวัชชัย  นามวงศ์ษา
6. นางสาวสุภัสรา  แพนไชย
7. นายนครินทร์  ทินกรวงศ์