สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองเลย 20 13 5 38 39 5 1 3 45
2 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 17 10 10 37 50 5 2 4 57
3 ชุมชนบ้านนาบอน 11 9 1 21 26 4 2 2 32
4 อนุบาลเลย 9 5 6 20 28 6 1 4 35
5 ชุมชนบ้านปากห้วย 7 4 5 16 26 6 1 2 33
6 ชุมชนท่าสะอาด 6 6 7 19 25 4 1 2 30
7 บ้านกกดู่ 6 4 4 14 19 7 2 2 28
8 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 6 0 2 8 11 1 1 0 13
9 ชุมชนบ้านเชียงกลม 5 6 0 11 17 1 1 1 19
10 บ้านใหม่ 5 4 1 10 12 3 0 0 15
11 บ้านห้วยตาด 5 3 4 12 15 2 2 1 19
12 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 5 3 2 10 12 1 1 0 14
13 บ้านก้างปลา 5 3 1 9 9 5 0 4 14
14 บ้านท่าสวรรค์ 4 3 2 9 15 0 0 0 15
15 ห้วยซวกคกเลาใต้ 4 3 2 9 8 5 0 1 13
16 บ้านสงเปือย 4 3 1 8 13 2 0 0 15
17 บ้านวังผา 4 1 0 5 8 1 0 1 9
18 ชุมชนบ้านนาอ้อ 4 0 2 6 5 4 0 0 9
19 บ้านห้วยบ่อซืน 3 4 2 9 10 0 0 1 10
20 เทศบาล 3 ศรีสว่าง 3 3 0 6 6 0 0 0 6
21 บ้านน้ำพร 3 2 2 7 12 1 2 3 15
22 บ้านนาโป่ง 3 2 1 6 6 0 0 0 6
23 บ้านนาดินดำ 3 1 2 6 7 5 3 4 15
24 บ้านติ้วน้อย 3 1 0 4 5 6 0 3 11
25 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 3 0 1 4 5 1 0 0 6
26 บ้านนาดอกคำ 3 0 1 4 4 5 0 1 9
27 ชุมชนบ้านปากชม 2 5 3 10 22 3 2 4 27
28 บ้านนาค้อ 2 4 3 9 17 5 1 2 23
29 บ้านน้ำภู 2 3 1 6 14 7 2 2 23
30 บ้านหนองผำ 2 2 3 7 11 2 0 0 13
31 บ้านแหล่งควาย 2 2 1 5 6 0 0 0 6
32 บ้านสูบ 2 2 0 4 7 3 1 1 11
33 บ้านนาซ่าว 2 1 3 6 11 3 0 2 14
34 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 2 0 2 4 6 5 2 6 13
35 บ้านผาแบ่น 2 0 1 3 5 1 0 0 6
36 เรียนรวมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
37 บ้านชมน้อย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 มหาไถ่ศึกษาเลย 1 6 4 11 12 4 2 2 18
39 โพนสว่างวังเย็น 1 5 1 7 8 3 2 0 13
40 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1 5 1 7 8 1 0 0 9
41 บ้านธาตุวิทยา 1 3 0 4 8 1 0 1 9
42 บ้านน้ำแคม 1 2 4 7 8 4 0 4 12
43 ชุมชนบ้านนาด้วง 1 2 3 6 12 3 1 3 16
44 บ้านแก่งปลาปก 1 2 1 4 6 3 1 2 10
45 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 1 1 2 4 4 1 1 2 6
46 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1 1 1 3 7 2 1 0 10
47 บ้านโพน(เชียงคาน) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
48 บ้านโพนทอง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
49 บ้านห้วยพิชัย 1 0 5 6 11 2 0 1 13
50 บ้านขอนแก่นหนองบอน 1 0 3 4 5 3 1 0 9
51 บ้านกกทอง 1 0 2 3 3 3 1 0 7
52 บ้านยาง 1 0 1 2 6 6 1 1 13
53 บ้านเพียซำพุวิทยา 1 0 1 2 6 2 0 0 8
54 บ้านโคกใหญ่ 1 0 1 2 5 0 0 2 5
55 บ้านวังยาว 1 0 1 2 4 3 1 2 8
56 บ้านเมี่ยง 1 0 1 2 3 2 0 1 5
57 บ้านปางคอม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
58 บ้านห้วยทราย 1 0 1 2 2 1 1 3 4
59 บ้านนาเบน 1 0 1 2 2 1 0 2 3
60 เครือข่ายแก่งจันทร์ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
61 บ้านไร่ทาม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านห้วยกระทิง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
63 บ้านบุฮม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านภูสวรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านโพนป่าแดง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านห้วยพอด 1 0 0 1 1 1 1 3 3
67 บ้านคอนสา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านโพน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านท่าลี่ 0 3 2 5 7 7 0 2 14
70 บ้านสงาว 0 3 2 5 6 1 0 2 7
71 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 0 2 1 3 8 2 0 3 10
72 แสงตะวันพัฒนา 0 2 1 3 6 1 1 1 8
73 บ้านตาดซ้อ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองหญ้าไซ 0 1 2 3 8 5 1 2 14
75 บ้านห้วยอาลัย 0 1 1 2 4 3 0 2 7
76 บ้านเสี้ยว 0 1 1 2 4 0 0 0 4
77 บ้านท่าบม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
78 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 0 1 0 1 5 1 0 1 6
79 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
80 บ้านน้ำคิว 0 1 0 1 3 0 1 0 4
81 บ้านห้วฝาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านหาดทรายขาวผามุม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
83 บ้านเลิง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
84 บ้านป่าข้าวหลาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านคกมาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านท่าเปิบ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านนาป่าหนาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 อนุบาลมณีรัตน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านห้วยหวาย 0 1 0 1 0 1 0 1 1
90 บ้านนาโคก 0 0 1 1 8 7 2 3 17
91 บ้านนาแขม 0 0 1 1 7 1 0 0 8
92 บ้านห้วยไค้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
93 บ้านน้ำสวยภักดี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 บ้านกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านแก่งม่วง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านห้วยเหล็ก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
97 หทัยคริสเตียน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
98 ชุมชนบ้านอาฮี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
99 บ้านบวกอ่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
100 บ้านร่องไผ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
101 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 0 0 0 0 2 4 1 2 7
102 บ้านหนองบง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านนากระเซ็ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
104 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านผาพอด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านอุมุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านปากยาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
108 บ้านห้วยหินขาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
109 บ้านหนองดอกบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 บ้านสะอาดลายเหนือ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
111 บ้านห้วยโตก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 บ้านคกเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านหัวแก่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านแก่งมี้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านแก้วเมธี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 อนุบาลชื่นจิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
120 บ้านปากเนียม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
121 บ้านห้วยด้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านห้วยผักกูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านห้วยลวงไซ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านน้ำมี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
127 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 บ้านปากหมาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 บ้านห้วยนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 เพียงหลวง 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 204 169 135 508 768 215 57 122 1,040