สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 152
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 4
5 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 4
6 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 6
7 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 6
8 หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 8
9 บ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 9
10 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 10
11 บ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 11
12 บ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 12
13 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 57 เข้าร่วม 13
14 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 49 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าพระเนาว์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 5
6 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 6
7 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 8
9 บ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 9
10 บ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 10
11 บ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 11
12 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 12
13 บ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 13
14 บ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 7
8 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 8
9 บ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 750
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 6
7 บ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 7
8 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 8
9 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 9
10 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 6
7 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 7
8 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 8
9 บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 7
8 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 8
9 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 10
11 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 12
13 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 12
14 บ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 12
15 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 5
6 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
10 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าพระเนาว์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 5
6 บ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5
6 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 8
9 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 9
10 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 10
11 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 11
12 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 11
13 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 13
14 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.25 ทอง 4
5 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.25 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
4 บ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.30 ทอง 4
5 พงษ์ภิญโญ 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.20 ทอง 5
6 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.60 ทอง 6
7 บ้านหนองปอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
8 บ้านหินขาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกฟันโปง สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 5
6 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 7
8 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 8
9 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 8
10 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 8
11 บ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 5
7 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน