หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสมใจ เจริญสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญ สพป.อุดรธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเกษมณี ประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
3. นายชวลิต ลือคำหาญครู โรงเรียนสำราญสุข สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
5. นางพวงพะยอม พันธ์ศรีครู โรงเรียนบ้านนายูง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวรจนา จันทร์กองครู โรงเรียนบ้านนาแอง สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
7. นางกรทิยา สงวนพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.บึงกาฬกรรมการ
8. นางดรุณี บูชากุลครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
9. นางทองเพชร ฤทธิ์เวโรจน์ครู โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
10. นางรินณา วิถาทานังครูโรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
11. นางนัฑกานต์ ไชยะนุครู โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสมใจ เจริญสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญ สพป.อุดรธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเกษมณี ประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นายชวลิต ลือคำหาญครู โรงเรียนสำราญสุข สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
5. นางทองเพชร ฤทธิ์เวโรจน์ครู โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขค 1กรรมการ
6. นางพวงพยอม พันธ์ศรีครู โรงเรียนบ้านนายูง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวรจนา จันทร์กองครู โรงเรียนบ้านนาแอง สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
8. นางสาวกรทิยา เทพวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านนาทม สพป.บึงกาฬกรรมการ
9. นางดรุณี บูชากุลครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
10. นางรินนา วิถาทานังครูโรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
11. นางนัฐกานต์ ไชยนุครู โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสมใจ เจริญสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญ สพป.อุดรธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเกษมณี ประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นายชวลิต ลือคำหาญครู โรงเรียนสำราญสุข สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
5. นางทองเพชร ฤทธิ์เวโรจน์ครู โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
6. นางพวงพยอม พันธ์ศรีครู โรงเรียนบ้านนายูง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวรจนา จันทร์กองครู โรงเรียนบ้านนาแอง สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
8. นางสาวกรทิยา เทพวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านนาทม สพป.บึงกาฬกรรมการ
9. นางดรุณี บูชากุลครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
10. นางรินนา วิถาทานังครูโรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
11. นางนัฐกานต์ ไชยนุครู โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสุรัมภา เพ็ชรกองศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพยอม รัตนาภรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
3. นางอนงค์ นาสาธรศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางปราชิญา จันทร์กองศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
5. นางรัดดา วิทยากรศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
6. นางดายิน ประวันโตครู โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากรครู โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป.สรินทร์ เขต 3กรรมการ
8. นางสาววิลาวัลย์ อุดามารครู โรงเรียนบ้านนาชาว สพป.บึงกาฬกรรมการ
9. นางธิวา เพียจำปาครู โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
10. นางรินนา วิถาทานังโรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
11. นางสาวประภาพร บุญพาครู โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุลศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพยอม รัตนาภรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
3. นางอนงค์ นาสาทรศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางปราชิญา ศิรินิกรศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต1กรรมการ
5. นางรัดดา วิทยากรศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต2กรรมการ
6. นางดายิน ประวันโตครู โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากรครู โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
8. นางสาววิลาวัลย์ อุดามารครู โรงเรียนบ้านนาซาว สพป.บึงกาฬกรรมการ
9. นางธิวา เพียจำปาครู โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
10. นางรินนา วิถาทานังโรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
11. นางสาวประภาพร บุญมาเกิดครู โรงเรียนบ้านป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุลศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ นาสาทรศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต2กรรมการ
3. นางปราชิญา ศิรินิกรศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต1กรรมการ
4. นางรัดดา วิทยากรศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต2กรรมการ
5. นางดายิน ประวันโตครู โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากรครู โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป.สรินทร์ เขต 3กรรมการ
7. นางสาววิลาวัลย์ อุดามารครู โรงเรียนบ้านนาซาว สพป.บึงกาฬกรรมการ
8. นางธิวา เพียจำปาครู โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
9. นางพยอม รัตนาภรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
10. นางรินนา วิถาทานังโรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
11. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดครู โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุลอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา พรมเขตอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุลศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
4. นายคำตา อ้วยสาเลศึกษานิเทศก์ สพป.หนองลำภู เขต 1กรรมการ
5. นางบุปผา เรียงสนามครู โรงเรียนบ้านโพนโก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
6. นางรินลดา จันทะวันครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
7. นางขนิษฐา ภูชมศรีครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬกรรมการ
8. นางสาวกัลยารัตน์ ทำนาครู โรงเรียนบ้านดงดาล สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
9. นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรีศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
10. นางโฉมจันทร์ ดวงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านดงนาคำ สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุลอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา พรมเขตอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายคำตา อ้วยสาเลศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางบุปผา เรียงสนามครู โรงเรียนบ้านโพนโก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
5. นางรินลดา จันทะวันครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
6. นางขนิษฐา ภูชมศรีครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬกรรมการ
7. นางสาวกัลยารัตน์ ทำนาครู โรงเรียนบ้านดงดาล สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
8. นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรีศึกาษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต2กรรมการ
9. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุลศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 4กรรมการ
10. นางผดุงศรี โยคินครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจินตนา ด้วงแพงผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ สมวัชรจิตข้าราชการบำนาญ สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสุชาดา สอนไชยาครู โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นางวรินทร สอนใหม่ครู โรงเรียนบ้านบัว สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
5. นางวนิดา คำวันดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพคพร คำยิ่งศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางระออย วงษ์แก้วครู โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
3. นางติตาพร จันทะวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางสาวกรรยา จิตฟุ้งครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
5. นางสุวรรณี ศรีอวนครู โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เสมหิรัญศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้ายครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
3. นางใหมนา นาทันตองครู โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติครู โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
5. นางประภัสสร บุพู่ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรษา ภักตรนิกรอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนาพร นนลือชาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นางจิราพร ศิริโฉมศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางกุลธิดา เสนาสีครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นางวชิรา วงภูธรครู โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขาศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ศรีทุมมาครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางละเอียด จันทร์พุธครู โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
4. นางอโนมา สมันต์ศรีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.หนองบัวลำภู เขต 2กรรมการ
5. นางสมจิต วิชากูลครู โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร อรรคแสงครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
3. นางจุฑาทิพ วาทะสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นายสฤษดิ์ โสดาครู โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
5. นางพิกุล ศรีราชเลาครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายอำพัน ด้วงแพงผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
3. นางนวลอนงค์ สุวรรณเรืองศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
6. นางนันท์รวี ขันผงครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
7. นางสาวปิยนุช อัฐนาคครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
8. นางกมลชน กรวยทองครู โรงเรียนเชียงคาน สพม.19กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ สิงหันต์ครู โรงเรียนบ้านค้อ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
10. นางสาวฝนทิพย์ อาจสมบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
11. นางสาวกมลพร ชิณเสนครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด สพป.บึงกาฬกรรมการ
12. นางมรกต ศรีสุราษฎร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนช้าง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
13. นางสุกัญญา เลิศประเสริฐครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.นค1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายอำพัน ด้วงแพงผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
3. นางนวลอนงค์ สุวรรณเรืองศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
6. นางนันท์รวี ขันผงครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
7. นางสาวปิยนุช อัฐนาคครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
8. นางวิไลวรรณ สิงหันต์ครู โรงเรียนบ้านค้อ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
9. นางสาวฝนทิพย์ อาจสมบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
10. นางสาวกมลพร ชิณเสนครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด สพป.บึงกาฬกรรมการ
11. นางมรกต ศรีสุราษฎร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนช้าง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
12. นางกมลชน กรวยทองครูโรงเรียนเชียงคาน สพม.19กรรมการ
13. นางสุกัญญา เลิศประเสริฐครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวิมล ช่วยรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแหลมทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๅประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศศินา ทิพย์สุริย์ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางสาวศศิธร นาคดิลกศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางแสงเดือน คำภูแก้วครู โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนายทวี วิชัยวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา แง่มสุราชครู โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ เรืองฉายครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
4. นายบุญตา ใฮงามครู โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอาวุทธ์ ขันนะลาผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) สพป.ขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ สีแก้วตู้ครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป.เลย เขต 2กรรมการ
3. นางจันหอม สิงสุพรรณครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
4. นางสาวสายใจ วิรบุญชัยครู โรงเรียนบ้านหนองกุ้งทับม้า สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์ครู โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เชื้อลีครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นายประภาส นาสารีย์ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสุปรียา พันอุสาห์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา สิงหัดชัยครู โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่าเลือด สพป.นครราชสีมา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต โภคาครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30กรรมการ
3. นายอภิชิต บิดานาราครู โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
4. นายปัญญา พรหมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวพิไลลักษณ์ สิงห์ชาครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ ธรรมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป.อุบลราชธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายดนุพล คำพาครู โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1กรรมการ
3. นายทิพสุดา ภูมิพันธ์ุครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ ตรงดีครูโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นายมงคล กำจรศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอัคครา ไชยยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สืบจากถิ่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางธนพร สำลีครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.28กรรมการ
4. นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ชาวดรครู โรงเรียนบ้านเสียว สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมนัส วงศ์ศรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ นาทองไชยครู โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวมลฤดี วันศิริครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หนองคาย เขต 2กรรมการ
4. นายสมสุข โคตรชมภูครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ บุญกระจ่างครู โรงเรียนบ้านคำนางโอก สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นายวราวุธ บุตรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ทวีแสงผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์ครู โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.21กรรมการ
3. นายวราวุธ บุตรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
4. นายวิสิฐศักดิ์ อารีย์เอื้อครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นายมกรธวัช แสนสง่าโรงเรียนบ้านหนองกุ้งทับม้า สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
6. นายสรรเพชร สรรพิสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสวิต คำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร นาคสุทธิ์ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
3. นายปริญญา นิวาสวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
4. นายนายวัฒนชัย ชูณรงค์ครู โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
5. นายเจษฎา สารรัตน์ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายทินกร โคตรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไฮ สพป.อุดรธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร คำวันดีครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เสนาชุมครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางสลาย ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ นาครินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก สพป.อุดรธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอโณทัย ใจกลางครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
3. นายทอน วิลาครู โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศรองผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นายชาตรี โคตะวันครู โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชรศึกษานิเทศก์มหาสารคาม เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมป์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
3. นางสายรุ้ง สุขผลโรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ มหาชัยโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3กรรมการ
5. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภร สิมลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางถนิมรักษ์ วังภูงาโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2กรรมการ
5. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจันศรี ดีนาคโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิโรงเรียนวัดป่าทรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ คนไวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตาล สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษามุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์โรงเรียนบ้านโคกพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์โรงเรียนขวาวไญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 33กรรมการ
3. นางสาวทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อโรงเรียนบ้านสลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางสาวอ่อนตา ไชยสารโรงเรียนบ้านชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
5. นางสนธยา บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ สืบจิตโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนอนุบาลสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางสุภัทรรัชต์ สัตยากูลโรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภาคโรครุราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
5. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย อยู่พุกโรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29ประธานกรรมการ
2. นางวรรณนภา พรรณขามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27กรรมการ
3. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม เขต ๒๑กรรมการ
5. นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสมพานรัศมี พรมโสภาผู้อำวนยการโรงเรียนสามแยกชมพูโคกเจริญยางเครือพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางปพิชญา แก้วหาญครูโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1กรรมการ
3. นางสาวกัญญุมา มุทุวงศ์ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นางนันทพร สมพลครูโรงเรียนบ้านพุดซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุลโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ เพริดพราวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศรีปราบหล่มครูโรงเรียนบ้านว่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองป้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2กรรมการ
4. นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ สาราโรจน์ครูโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา ศรีพันธะบุตรครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1กรรมการ
2. นางสาวศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์ครูโรงเรียนขาวสว่างเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางนุสราภรณ์ สินพูลผลโรงเรียนวังปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์นามโรงเรียนบ้านปัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการ
5. นางวารุณี ปราบสารครูโรงเรียนบ้านบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจีรภาวีร์ เป็นมงคลครูโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ มะเสนาครูโรงเรียนบ้านท่าโสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4กรรมการ
3. นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนต์ชัยครูโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
4. นายพีรกฤต เครือลุนโรงเรียนดงสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29กรรมการ
5. นายบัญชา หอมทองครูโรงเรียนรสลินคัคณางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
6. นายปรีชา แก้วบางทรายครูโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเรือนทอง รามคำครู โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
3. นายสมชาติ เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.นค.1กรรมการ
4. นางสาวพรนภา บวรศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป.สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ ศรีนาเนตรครู โรงเรียนบ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
3. นายวราวุธ หาเคนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นายพีรศักดิ์ วงศ์ชาญศรีครู โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป.สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ ศรีนาเนตรครู โรงเรียนบ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
3. นายวราวุธ หาเคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นายพีรศักดิ์ วงศ์ชาญศรีครู โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ขาวกุญชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อล้าง สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายอุดม สาระรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
4. นายชูชีพ ศรีนาเนตรครู โรงเรียนบ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ขาวกุญชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายอุดม สาระรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
4. นายชูชีพ ศรีนาเนตรครู คศ.3 โรงเรียนบ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.21กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเสรี ชัยภัยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเอนก วันท่าค้อครู โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เครือสมบัติครู โรงเรียนบ้านสะพานโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
4. นางธันยา บาเดชครู โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาสุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพัชรานุช บ้งชมโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอารมณ์ ศรีแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญา อัญชุลีครู โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1กรรมการ
4. นางพูนศิริ หาเคนครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
5. นายสมาน ว่องไวครู โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร กากแก้วศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรธิภา สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านโคกนิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
3. นางเรวดี กองคำครู โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5กรรมการ
4. นายอุทัย พูลพรมครู โรงเรียนบ้านกุดนำ้ผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2กรรมการ
5. นายวิทยา นาศฤงคารครู โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. พระมหาวัฒนกร วฒฺนกโรวัดแคใน กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นแก้ว รำเพยพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3กรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ผาเจริญรองผู้้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางนวลจันทร์ วิทย์บุญประคมครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5กรรมการ
5. นายสุรินทร์ สังข์ทองครู โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณวัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายสาคร เสียงเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ใจหาญครู โรงเรียนบ้านสาวแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นางรจนา รักษ์มงคลครู โรงเรียนบ้านโนนฤาษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระอาจารย์วชิระ สุปภาโสวัดเทวีวรญาติ กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายสมบิล บริสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นางเพชรา ศรีสุขครู โรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นายสมพงษ์ นาคเสนครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไชยวัษฐ์ ศรีสาครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางกชมล อยู่สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
4. นางดวงหทัย คำสิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ภูบรมครู โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พละไกรครู โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
3. นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรมครู โรงเรียนบ้านโคกกวดโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางอุษณีย์ ศรีครามครู โรงเรียนบ้านสบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นายนิกรณ์ ดาหอมครู โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางธิติมาพร จันทสิทธ์ิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา นนท์นภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาบ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นางอัมพร ธงภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางจินดา พลศักดิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางยาใจ เดชขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชัยโย หน่อสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พันธ์พงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นางพรธิภา โคตรชมภูครูโรงเรียนบ้านน้ำพาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นางนางบุญล้ำ วิเศษสอนครู โรงเรียนเตชะไพบูลย์ ๑ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางดรุณี กองมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรหมภัสสร พนาดรรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางปริญญา เวียงอินทร์ครู โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางสาวศุภศรี ดวงแสงครู โรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน อินธิแสงครู โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพันธ์ทิพย์ พันธ์พงศ์ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ คำหอมครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นางอรทัย ดาวแก้วครู โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นางสุภาพร บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด โพธิ์จุมพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นามดีผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกิตติกานต์ ดาราครู โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นางลำไพ นิลเขตครู โรงเรียนบ้านนาทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
5. นายอำพร วงค์สว่างครู โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสิริพร ทาชาติครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ เถิงเพ็งพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นางประไพพิศ ภานุรักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางวัฒนา ศิริกำเนิดครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ถิ่นทองครู โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกุสุมาวดี พลเรืองทองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร นิลเนตรครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
3. นางสุภาภัทร์ หงศาลาครู โรงเรียชุมชนกู่จาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1กรรมการ
4. นางฉัตรปารุดา แก้วเนตรครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นายสมเกียรติ พรหมสุภาครู โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูลผู้อำนวยการโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจิตราวรรณ บุตรแสงครู โรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป.บึงกาฬกรรมการ
3. นางธีระนันท์ ทองแสงครู โรงเรียนยางชุมน้อย(หน่วยฯ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางฐาปนีย์ ศรีสุจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระมหาจงยุทธ กิตติยุตโตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดโพธืฺชัยพระอารามหลวง จังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นายเตียงทอง ชัยจันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนฤาษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางสุจิตตา ยศยังมีครู โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7กรรมการ
5. นางนางสุภาพรรณ แพงอกครู โรงเรียนบ้านปรือคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระมหาธราบุญ จิรชีโวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง จังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นายประชันศรี เคนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูลตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม สมโชคครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4กรรมการ
4. นางจำเรียง กอมพนมครู โรงเรียนบ้านโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3กรรมการ
5. นางอังคณา สุระอุดรครู โรงเรียนบ้านบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวัยพจน์ ปัญญะผอ.โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล พรหมทาครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
3. นายอภิชาติ ดีมากครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวฐิตีรัตน์ ดวงแสงครู โรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นายไพรัตน์ ตาลยงค์ครู โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย นุ่มตูมผอ.โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป.อุดรธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางกชกร บุตรบัวครูผู้สอนแอโรบิค จังหวัดบึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาครู โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางเสฏกา สกัณกาครู โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดสพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมครู โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ แสงเหลาผอ.โรงเรียนปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายนิคม สีสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.สกลนคร เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคลครู โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นายรักชาติ คนยังครู โรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางลำพูล บ่อสารคามครู โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
6. นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ผอ.โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
7. นายสมศักดิ์ วินทะไชยครู โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทัฏน์ เพียงแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร จอมกิ่งครู โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
3. นายมนตรี แก้วสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ช้อยชดผอ.โรงเรียนบ้านคูสระ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นายชัยยา สาระไชยผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นายวัสพล พัดเปี้ยมาครู โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
7. นายพงศธร ชัยเนตรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายมงคล คณะศิริวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน นันทะแสงครู โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายสราวุธ ใจแจ้งครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.20กรรมการ
5. นายบัญชา มูลเพลียครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล คณะศิริวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน นันทะแสงครู โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายสราวุธ ใจแจ้งครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.20กรรมการ
5. นายบัญชา มูลเพลียครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง สพป.สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.28กรรมการ
3. นายยงยศ แก้วขาวครู โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นายอำนาจ เจริญศิริครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นายสยาม โยธารินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชัย สารบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนคำหมื่น ตชด.อนุสรณ์ สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.20กรรมการ
3. นายปรกรณ์ สมบูรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นายกมล สัตย์ซื่อครู โรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
5. นายสุวิทย์ บัวลอยครู โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย สารบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนคำหมื่น ตชด.อนุสรณ์ สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.20กรรมการ
3. นายปกรณ์ สมบูรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นายธงชัย แก้วคำใต้ครู โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
5. นายสุวิทย์ บัวลอยครู โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวทอแสง สมพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบ่อ สพป.สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทวี ตันนารัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
3. นายกมล สัตย์ซื่อครู โรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
4. นายปราโมทย์ กบรัตน์ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงทองพลครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขาม สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยจังหวัดหนองคาย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ หมายมั่นครู โรงเรียนกุดจับประชาสวรรค์ สพม.31กรรมการ
3. นายยงยศ แก้วขาวครู โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นายธิติพล ไชยมนตรีครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยเหนือ สพป.มุกดาหาร เขต 1กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยจังหวัดหนองคาย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ หมายมั่นครู โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม.20กรรมการ
3. นายคำไพ ทาชาติครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
4. นายธิติพล ไชยมนตรีครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยเหนือ สพป.มุกดาหาร เขต 1กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหล่าครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจารัญ บุญประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ พรมบัวภาครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
3. นายนิคม นามบุญมีผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญจังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นายบุญส่ง ประทุมวันครู โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
5. นายสุชาติ วัดปานครู โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่ง สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจารัญ บุญประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ พรมบัวภาครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
3. นายนิคม นามบุญมีผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญจังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นางนภาวรรณ ปุริสาครู โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
5. นายสุชาติ วัดปานครู โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่ง สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ทองลุมผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม สพม.28ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ปุณขันธุ๋รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายกรรมการ
3. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมครู โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ บุญคงครู โรงเรียนกุดนาขามเชิดชูวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ ไขแสงครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เจียงวิเศษผู้อำนวยโรงเรียนค้อจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
3. นางจิตรยา ชื่นชมครู โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด lสพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวชนากานต์ วิเศษชัยครู โรงเรียนดอนย่านาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
5. นางพาณี พลราชมครู โรงเรียนบ้านหนองโข่ย อำนวยศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชัชวาลย์ ปุณขันต์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ศรีสร้างคอมครู (ผู้ทรงคุณวุฒิ)วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางบุษบา สุกวีครู โรงเรียนบ้านเฝ้าไร่ สพป.นค.2กรรมการ
4. นายมงคล จันทร์งามศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางณัฐนิชา ฉิมหลวงครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายมงคล จันทร์งามศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ปุณขันธุ๋รองผู้อำนวยการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายกรรมการ
3. นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสีไคล สพป.สกลนคร 3กรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ศรีสร้างคอมครู ศิลปะ(ผู้ทรวงคุณวุฒิ) วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางณัฐนิชา ฉิมหลวงครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวัชระ นาดีศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ อุปทุมครู โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางกมลวลี บุญแสนแผนครู โรงเรียนหนองบัวคำแสน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายคารม ธรรมพัฒนากุลครู โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี เหล่าฆ้องครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ดร.ศิลปชัย เจริญอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทศพรแอบเพชรอาจารย์พิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จ.นครราชสีมากรรมการ
4. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
5. นายวิทยา วงค์ไชยาครู โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.รังสรรค์ บัวทองอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ บุญศรีอนันต์อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายพรชัย ขวัญทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
5. นายนิพนธ์ จริงวาจาครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. ผศ.วัศการ แก้วลอยอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุรดิษ ภาคสุชลอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายนิกร เชยชมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.นิสิต ภาคบุบผาอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายประมวล กรีฑาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำข่า สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. ผศ.จรัญ กาญจนประดิษฐ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ สังข์ทองโรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑กรรมการ
5. นายพันศักดิ์ ไชยโคตรครู โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิชชาณัฐ ตู้จินดาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณาฏญา คันธาวัฒน์อาจารย์ คณะมนุษย์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
3. นายพัศรุฒน์ ตรีจิตตนันท์อาจารย์ คณะมนุษย์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกสิต คุณสมครู โรงเรียนบ้านสวาย สพป.ศรีษะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวลลิลิล ด่านพิมายครู โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.คมกริช การินทร์อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล สนิทสันเทียะอาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
3. นายศักดา แซ่ลี้ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
4. นายเรืองยุทธ จิตติวทินครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ หอมแพงครู โรงเรียนบึงโขงหลง สพม.๒๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวิษณุพล ศรีทับทิมครู โรงเรียนบ้านเข๊ก สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาครู โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครู โรงเรียนคำบอนโนนสมโภชน์ สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาครู โรงเรียนป่าติ้วป่าเตย สพป.อำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมิตต ทรัพย์ผุดอาจารย์ คณศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองครู โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ เนียมศรีใสครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
5. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายตั้งปณิธาน อารีย์อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายชุมเดช เดชภิมลอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีครู โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นางปาริชาติ ประมาระกาครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นนิกรราช สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
5. นางสุกัญญา สุขวัฒนา ครู โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธิติ ทัศนกุลวงศ์อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศัญ ปุญพิทักษ์อาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายไฉน ผลดีครู โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
4. นายสนองศักดิ์ พาน้อยครู โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวธนพร วงศ์คำสายครู โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.โดม สว่างอารมณ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา เวชกรอาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาครู โรงเรียนหนองหัวคูประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
4. นายเชษฐา แสนโคตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศัญ ปุญพิทักป์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
6. นายศักดิ์ชัย ไทแป้ครู โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายเอกกร อินทร์งามครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย สพป.เลย เขต ๑กรรมการ
5. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีครู โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.จตุพร สีม่วงอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายนตทนันทิ เจริญอาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จ. นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวณัฏฐยา นนท์นาภาครู โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป.ขอนแข่น เขต ๕กรรมการ
5. นางธิดา แว่นประชาครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิภัช สอนใยอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายธเนศ วงษ์ไทยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
4. นายเชาวน์มนัส ประภักดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นางกุสุมา อุ๊ดเจริญครู โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ผศ.ธรณัฐ หินอ่อนอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายดวงจันทร์ อัคติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป.นครพนมเขต ๒กรรมการ
3. นายคำพันธ์ ภูลายยาวครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน กาฬสินธ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
5. นายปัญญา ศรีสมภพครู โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป.ศรีษะเกษ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ แรงเพ็ชรอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ มีชัยครู โรงเรียนชุมชนโคกยาว สพป.ยโสธร เขต ๒กรรมการ
3. นายพิชัย จินดาศรีครู โรงเรียนโชกเหนือ สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นามสง่าครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองอาจารย์ คณะมนุยศาสตร์ และสัคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์มนัส ประภักดี อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายกฤษณะ สงวนชมครู โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ กรุงเทพฯกรรมการ
4. นายสายันต์ โชติวังโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิมอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายนิคม แป้นแจ้งครู โรงเรียนคำตากล้าราชประสงค์ สพม. ๒๓กรรมการ
3. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางพนมวรรณ เถรีครู โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป..กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายถนัด สมาธิกุลครู โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นายจักรพล พลเยี่ยมครู โรงเรียนบ้านห้วยหลัว สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นายวงศ์วรรธน์ ศรีบุตรดีครู โรงเรียนบ้านกองนาง สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนี พร้อมสมบัติอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายดำรงเดช สะอาดรัตน์ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
4. นางสาวศุภนันท์ พิมดีครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อินเสมียนครู โรงเรียนบ้านกองนาง สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภนิดา พรเอี่ยมมงคลอาจารย์ คณะมนุยศาสตร์ และสัคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมครู โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. ๒๐กรรมการ
4. สิบเอกพิรุฬห์วัฒน์ กฤตยานินทร์ครู โรงเรียนดงห้วยเปือย สพป.สกลเขต ๓กรรมการ
5. นายวีระเดช เดชะคำภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ คณะมนุยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายสมมาศ วงษ์อินทร์อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายจักรกริช พรมเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีครู โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป.อุบล เขต ๕กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์ครู โรงเรียนวัดธาตุกิจจานุเคราะห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. ดร.วัชระ แตงเทศอาจารย์ คณะมนุยศาสตร์ และสัคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร สารรัตน์อาจารย์ คณะมนุยศาสตร์ และสัคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายญาณเวทย์ เหมือนพร้อมอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเนรมิตร ธารมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ยโสธร เขต ๒กรรมการ
5. นายอุริษย์ บุญโสมรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
6. นายชนาวัฒน์ จอนจอหอครู โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ดร.ธนภร เพ่งศรีอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิบูลย์สงครามกรรมการ
3. นายอนุ บุญสูงศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒กรรมการ
4. นายคมเพชร โพธารินทร์ครู โรงเรียนบ้านม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นายวัยวุฒิ ชุมนุมครู โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) จ.นครราชสีมากรรมการ
6. นางดวงใจ สังฆะวันครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพัน พงษ์ผลอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ปันดอนตองอาจารย์ คณะมนุยศาสตร์ และสัคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายไพบูลย์ เสนามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
4. นายวินัย บุญสินชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนขวาว สพป.อำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ดร.เดช คงอิ่มอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลย์สงคราม จ.พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ คณะมนุยศาสตร์และสัคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนา ครู โรงเรียนพังงูพิทยาคม สพม. ๒๐กรรมการ
5. นายพัชระ หนันอ้ายครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพันเนตร ยิ้มแสงอาจารย์ วิทยาลัยนาฏสินธุ์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญประเสริฐ ไชยศิริผู้อำนวยการยางโกนวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
3. นางวาสนา ชวนชมครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลคึมน้อยวิทยา สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางวิภาวดี บุญเพ็งครู โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายสุธนู ดงราศรีครู โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยโนนสมบูรณ์ สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิษ ทองคำอาจารย์ วิทยาลัยนาฏสินธุ์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายชลวรรษ จันทร์น้อย ครู โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. สารคาม เขต ๒ กรรมการ
3. นายสุวิทย์ สนสมบัติครู โรงเรียนสามขาพิทยาคม ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาครู โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
5. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระ ครู โรงเรียนบ้านนายาง สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฮามีร อ่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. ดร.สุริยัน ทรัพผลผู้อำนวยการบ้านคำดู่ สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นายบัญชา เสนาคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายเฉลิมพร ศรีวิลัยครู โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายศุภปรัช สันติธรรมรักษ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นายเฉลิมยศ พุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
4. นางพรฉวี บุตตะโยธีโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธนรรณพ ได้พึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.อำนาจเจริญ ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แก้วกำมาผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายภัสดล ลิมปิเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามคคี) สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
4. นายถาวร วัฒนบุญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นางอัญชิษฐา วงศ์สง่าครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกัมพล จาตุพรธรรมอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ โทพลผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
3. นายวีระ โพธิรุขารองผู้อำนวยการโรงเรียนจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
4. นายสุรชัย ดอกบัวครู โรงเรียนวังม่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
5. นายธนภัทร สิงห์จินดา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ทิพย์ถนอมอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายแก้ว เอี่ยมคำผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายวิพาพร เที่ยงธรรมครู โรงเรียนบ้านโนนคำวิทยา สพป.นครราชสีมา ๔กรรมการ
4. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ๒๐กรรมการ
5. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรครู โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิพล สามาอาพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้หนองน้ำชุน สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุริ ยอดสง่าครู โรงเรียนท่าแกวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายนิกร ผาบจุงกุงครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองควาย สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
4. นายยศพล วาทโยธาครู โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายโสธร กมุทธศรีครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรินฤทัย พินิจอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายฤชากฤษณ์ สุวรรณชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยคนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายแสงชัย ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก สพป.อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
4. นางรักษา สิงห์คู่บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ซิตา ครู โรงเรียนฮั้วเคียวกงฮัก สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ ตะราษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมาน รังกลางครู โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อบจ.ชัยภูมิกรรมการ
3. นายธีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นายธนฤต พิเชฐภูรีครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นายเคื่อม เหลี่ยมจตุรัสครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.สุพัชร พันธุระศรีศึกษานิเทศก์ สพม.๒๐ประธานกรรมการ
2. นายอุภัย ภาระเวชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสมิง สพป.อุบลเขต ๔กรรมการ
3. นายประหยัด อบอุ่นครู โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นายพร้อมพล แดงประพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
5. นายจิรยุทธ ยศอ่อนครู โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. ๒๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พรหมพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายฤชากฤษณ์ สุวรรณชัยผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ชัยภูมิเขต ๑กรรมการ
3. นายภารดี หัตถกุลครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.อุบล. เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวลภัสกร เวียงชนกครู โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
5. นายวิทยา วงค์ไชยาครู โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อิทรวิมานผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ สพป.หนองคาย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ มุธุตารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
3. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงครู โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
4. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์ครู โรงเรียนบ้านดู่ สพป.มหาสารคามเขต ๒กรรมการ
5. นางบุญส่ง สิทธิสมานครู โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐกร ชิ้นจอหออาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายทรงสิทธิ์ ทองจรัสครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป..กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ สาริคารครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลประถม ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายรัศมี สิงหเสรีครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.กฤษกร อ่อนละมุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสันติภพ โชติขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นายนภดล สีหนาทครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลี ครู โรงเรียนบ้านนายาง สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพนัส ต้องการพานิชอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางชำนาญ เสนาอาจครู โรงเรียนบ้านบัว สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
3. นายสุวิทย์ สนสมบัติครู โรงเรียนสามารถพิทยาคม ร้อยเอ็ดเขต ๒กรรมการ
4. นางปิ่นเกศ มณีเนตรครู โรงเรียนบ้านอากาศ สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ จันชารีครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.สุพจน์ เทียมเมฆาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ
2. นายวรินธร สีเสียดงามอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง สพป.นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นายวีระชัย จารย์รัตน์ครู โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. ดร.จริญา เชาว์ชอบครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ดร.อนุรักษ์ บุญแจะอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อะเนกกะเวียงครู โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอดุลย์เดช สาริคารครู โรงเรียนพระบาทนาหงส์ สพป.หนองคาย ๒กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชุ่มกลางครู โรงเรียนวัดหนองนาสพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
5. นายรังสรรค์ กุลาสาครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมภาศ สุขชนะอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มผู้อำนวยการโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
3. นายอำนวย เพชรโกรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยายน หนองบัวภู เขต ๑กรรมการ
4. นายพงษ์เทพ มุธุตารองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
5. นายสตรีรัตน์ ศรีโยธีครู โรงเรียนบ้านหนองเข็ม สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสมพาน วิมุขติบุตรครู โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป.อุดรธานี ๒กรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษอุปถัมภ์ หนองบัวภู เขต ๑กรรมการ
4. นางจิรภัทร์ พลศรีดาครู โรงเรียนบัานสังเปือย สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวปิ่นทอง นันทะลาดอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงษกรณ์ ทองลิ้มอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ รัตนประภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับทรวงไทร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการ
4. นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคมครู โรงเรียนบ้านสวนจิก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
5. นายนิพล จริงวาจาครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. ดร.ธวัช วิวัฒน์ปฐพีอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สะสมสินอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการ
3. นายอัครพล สีหนาทอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
4. นายวีระชัย งามวงศ์รณชัยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
5. นายธิติพันธ์ ลักษณาภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายชนก วรรณกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายวัชระ โสภาโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากรกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ อัจฉริยธรรมกองดุริยางค์ทหารเรือ กรุงเทพฯกรรมการ
5. นางอิฑิยา สีดอกไม้โรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชาญฤทธิ์ เริงรนอาษาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ทองล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน สพป.อุบล เขต ๓กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป..กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายทินกร พันธุวรครู โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
5. นายวิเชียร สืบแวงครู โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องยูงประธานกรรมการ
2. นางนัดดา พิลาชัยครู โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสันค์กรรมการ
3. นางชุติมณฑน์ รินทะชัยครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4. นางวัลภา วงษ์สิมครู โรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
5. นายคมขิลิต นามไวครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ อุทุมทองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมครู โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง กรรมการ
3. นางสาววรชินา หนันต๊ะครู โรงเรียนบ้านต้อน กรรมการ
4. นางสาวนภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ ธรรมเจริญครู โรงเรียนบ้านนางิ้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายบรรจง จันทรอาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางขัตติยานี ขัตติยะครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ กรรมการ
3. นางดวงธิดา ว่องไวครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
4. นางสาวกนกอร หล้าทองอินทร์ครู โรงเรียนเพียงหลวง 13 กรรมการ
5. นางปุษยา ไชยจักรครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำไพ วันจงคำศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ทิพย์อาสน์ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางนารี พละจิตครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ กรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูครู โรงเรียนบ้านคำมูลชมพรกรรมการ
5. นางธนพร คล้อยตามครู โรงเรียนบ้านมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ดร.จารุณี เสนารัตน์ครู โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ประธานกรรมการ
2. นางนาริสา เจิมขุดทดครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางปัณณิตา กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านจาบ กรรมการ
4. นางวชิรดาภา บุตรไชยครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ราชกิจครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีครู โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
4. นางศิวพร ราชพรหมมาครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ คงดีครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์พัฒน์ ธัญเฉลิมครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภารดี หัตถกุลครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง กรรมการ
3. นางอุษณีย์ โรจน์เขษมศรีครู โรงเรียนบ้านซองแมว กรรมการ
4. นางพัฒนาวารินทร์ บุญทาครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย กรรมการ
5. นางสมปอง แสนจำลาครู โรงเรียนบ้านนาดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนพอนนต์ สินหิรัญวรางค์โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ จันแดงครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 ชุมชนนาข่ากรรมการ
3. นางโสภา แม่นชัยภูมิครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ กรรมการ
4. นางอรุณลักษณ์ เทจุรัตน์โรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการ
5. นางพุทธาพร แดนเขตข้าราชการบำนาญ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายมานนท์ ลำเจียกหนูอาจารย์ ผู้ประสานงานโครงการ to be number one มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางขนิษยา ภูขาวครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
3. นายอานุภาพ ศรีวาปีครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นางสำรวย บุตรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
5. นางไครทอง วงษ์สุวรรณครู โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสัติยะพันธ์ คชมิตรผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ปราบศัตรูครู โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายวิษณุ ทองหล่อครู โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายต๋อย มัชเรศครู โรงเรียนบ้านกกต้องกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิสรา อภัยพรมโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ไชยมานันต์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
3. นางสาวนัยนา แพงศรีโรงเรียนบ้านคำปะกั้งกรรมการ
4. MissZhang LuNative Speakersกรรมการ
5. MissWang YuanNative Speakersกรรมการ
6. นางสาวกนกพร ผลจันทร์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางมาฆวรรณ คำพูลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ป้องสนามโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
3. นางสาวณัฐชนต์ สุ่มมาตย์โรงเรียนรสลินคัดคณางค์กรรมการ
4. MissLi Jun LiNative Speakersกรรมการ
5. MissDong Meng JiaNative Speakersกรรมการ
6. นางสุจิตรา องค์โกโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชณีย์ อุบลรัตน์โรงเรียนนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ บุญตาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสาวอุษา บุพศิริโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา มลศิลป์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
5. Mrs.Nagako MakiNative Speakersกรรมการ
6. นางเพลินพิศ งามสง่าโรงเรียนบ้านาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดาภรณ์ จันทรเสวีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล โคตะพันธ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. Mr.Zho Hong kunNative Speakersกรรมการ
4. MissZhao Jun YaNative Speakersกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวนิภา สุขสำราญโรงเรียนบ้านปักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ศรีจันทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. Mr.Tomonori YamagishiNative Speakersกรรมการ
3. นางลำพููน เบอร์นาร์ดโรงเรียนกุดบงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา อาจบำรุงโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ สะวิสัยโรงเรียนบ้านนาตาลกรรมการ
6. นางสมบุญ ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไชยา วิญญาสุขผอ.โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.นค.มหาสารคามเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทีหอคำผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.บึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประณมพร เพ็ชรโปรีผอ.โรงเรียนบ้านโพธิตาก สพป.หนองคายเขต 1รองประธานกรรมการ
4. นายประยูร บูชากุลครูโรงเรียนห้วยเปลวเงือก สพป.หนองคายเขต 2กรรมการ
5. นายหอม รับซุ้ยไกรครู โรงเรียนหนองบึง สพป.มหาสารคามเขต 2กรรมการ
6. นางวนิดา อวนอ่อนครู โรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป.บึงกาฬกรรมการ
7. นายชุมสาย นุชิตครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป.บึงกาฬกรรมการ
8. นายเนตรตะวัน จันทร์อุตส่าห์ครู โรงเรียนบ้านปากแซง สพป.อุบลราชธานีเขต 2กรรมการ
9. นายเศรษฐกิจ นนทพจน์ครู โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
10. นายบัญชา รักษาเมืองครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคายเขต 1กรรมการ
11. นายชานนท์ นครภักดีครูโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายกรรมการ
12. นายณัฐพงศ์ โพธิ์ชัยศรีครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่ออ.ท่าบ่อ จ.หนองคายกรรมการ
13. นายฐิตินัย จันทวัณณ์โสภณ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่ออ.ท่าบ่อจ.หนองคายกรรมการ
14. นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญาโรงเรียนบ้านผือ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
15. นางวิไลพร รักษาเมืองครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
16. นางสาวธิราพร เสาสูงยางครู โรงเรียนอนุบาลภัทรมน สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
17. นายประภาส วิเศษนามครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป.บึงกาฬกรรมการ
18. นายสุริยา เสนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
19. นางสาวกุสุมาลย์ สุพรมวันครู โรงเรียนบ้านดงเว้นดงเจริญ สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
20. นายสำรอง อมัติรัตนะครู โรงเรียนบ้านหนองใสใหม่สามัคคี สพป.ขอนแก่นเขต 5กรรมการ
21. นายเข็มชาติ พวงจันทร์ครู โรงเรียนเมืองโพนทราย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
22. นางสาวโยภา ศรีงามครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
23. นางสาวภานิชา ศรีภิรมย์นักวิชาการการเงิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
24. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
25. นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
26. นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
27. นางสาวสมบูรณ์ พงศาเทศโรงเรียนบ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป.หนองบัวลำภูเขต1กรรมการ
28. นางวิลาวรรณ ผาสุขโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานีเขต 5กรรมการ
29. นายณัฐปคัลภ์ เอ้กันหาโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
30. นายสุรเกียรติ จันทะบาลครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยกรรมการ
31. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20กรรมการและเลขานุการ
32. นางสาวจันทร์จิรา แสนขวาโรงเรียนบ้านบัว สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
33. นางสาววิลาส นพเก้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุดสาคร นุชิตข้าราชการบำนาญ จังหวัดบึงกาฬประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.พีระพงษ์ สัตนาโคข้าราชการบำนาญ จังหวัดหนองคายรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ นาบำรุงรองผอ.โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นายวีระชัย ท้าวจันทร์โรงเรียนบ้านยางบึง สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
5. นายพิระ ยอดมงคลครู โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายณรงค์เดช แก้วคำครู โรงเรียนบ้านโคกสวาง สพป.บึงกาฬกรรมการ
7. นายสมถวิล ยืนยิ่งครู โรงเรียนตระการพืชผล สพป.อุบลราชธานีเขต 2กรรมการ
8. นายสุธรรม คชพันธ์ครู โรงเรียนบ้านโคกหล่าม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
9. นายเด่น พุทธิเฉลิมชัยครู โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
10. นายสิทธิพงศ์ ดิสสรครู โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมครู โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
12. นายมนูญ ภูมิประสาทครู โรงเรียนบ้านบงวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
13. นายปริญญา วงษาเทพ จนท.เทศบาลตำบลสร้างนางขาวอ.โพนพิสัยจ.หนองคาย กรรมการ
14. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์ครู โรงเรียนคำจำปา สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
15. นางสุดสวาท หน่อแก้วครู โรงเรียนบ้านหาดสั่ง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
16. นายปรีชา สิงห์ชัยครู โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2กรรมการ
17. นายฉัตร อ่อนสีครู โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ สพป.บึงกาฬกรรมการ
18. นายประเวช พิมพาครู โรงเรียนบ้านคำภู สพป.บึงกาฬกรรมการ
19. นายสุพงศ์ ผาสุขครู โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
20. นายทนันชัย เจริญรัตน์ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
21. นายวิษณุพงค์ วิเศษสมครู โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
22. นายสุมิตร คำเวียงคำ รองผู้ตรวจการลูกเสือคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
23. นายคณิต เชื้อประทุมครู โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
24. นายโชคชัย พิลากุลผอ. โรงเรียนบ้านคำมณี สพป.อุบลราชธานี 2กรรมการ
25. นายสมเชื้อ ยอดสิงห์ครู โรงเรียนบ้านตาแทน ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
26. นายเทวา โฮงคำอุดย์ผอ.โรงเรียนโคกสง่า เลย 2กรรมการ
27. นายสุริยา แก้ววงศาครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
28. นายวันชัย สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สพป.หนองคายเขต 2กรรมการ
29. นายพีระพงศ์ พิมษรโรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายกรรมการ
30. นายสุรชัย จันทรักษ์โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป.อุบลราชธานีเขต 4กรรมการ
31. นายคะนอง อินละครโรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคามเขต 2กรรมการ
32. นายสมพร กันสาโรงเรียนบ้านรันเดง สพป.สุรินทร์เขต 3กรรมการ
33. นายวัฒนา ชัยโสมครู โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
34. นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดครู โรงเรียนบ้านหาดสั่ง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
35. นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชาครู โรงเรียนบ้านผือ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พระสว่างครู โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป.หนองบัวลำภูเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา จันทร์นวลผอ. โรงเรียนบ้านภูพานทอง สพป.หนองบัวลำภูเขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายสงวน หีบแก้วผอ.โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง สพป.หนองคาย เขต 1รองประธานกรรมการ
4. นายศุภกร วิแสงผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.หนองบัวลำภูเขต 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกรผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้ากรรมการ
6. นายสมยศ โชคเหมาะผอ.โรงเรียนบ้านหนองอิไทยศรี สพป.ศรีสะเกษเขต 3กรรมการ
7. นายจินดา ศรีรวัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป.ศรีสะเกษเขต 4กรรมการ
8. นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ผอ. โรงเรียนบ้านลุมพุก อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
9. นายเต็มเดช ต่อโชติผอ.โรงเรียนบ้านทองสาย สพป.บึงกาฬกรรมการ
10. นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์รองผอ.โรงเรียนบ้านโคกอุดม สพป.บึงกาฬกรรมการ
11. นายเจริญ บุญอุดมครู โรงเรียนหนองหัวหมู สพป.ศรีสะเกษเขต 2กรรมการ
12. นายสวัสดิ์ ปาสาบุตรครู โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง)สพป.ศรีสะเกษเขต 1กรรมการ
13. นายพงษ์พิศ นามละครครุ โรงเรียนสกลนคร เขต1กรรมการ
14. นายวิชยุตม์ โพเทพาครู โรงเรียนบ้านโคกอุดม สพป.บึงกาฬกรรมการ
15. นาย พานิช คนขยันครู โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป.ศรีสะเกต เขต 2กรรมการ
16. นายชัยชาญ พิมพ์ตราครูโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
17. นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์ครู โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป.มุกดาหารกรรมการ
18. นายนิ่ม บุญกิจครู โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
19. นางช่อผกา หงษ์ศรีครู โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
20. นางวิไล พรมภิมาตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
21. นางสาวปภาดา อินทรครู โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
22. นางสาวมาลี พรหมเดเวชครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
23. นายเพียร บุตดาโจมข้าราชการบำนาญ อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
24. นายภานุวัฒน์ คำพิพากษ์ครู โรงเรียนชุุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สพป.บึงกาฬกรรมการ
25. นายไพฑูรย์ ยุทไธสงค์ผอ.โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3กรรมการ
26. นายธนู มังคละกุลครู โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
27. นายสิทธิชัย วุฒิงามครู โรงเรียนบ้านเป้า สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
28. นายชัยพงษ์ กองสมบัติครู โรงเรียนเซ็นต์ปอนหนองคายกรรมการ
29. นายภุชพงษ์ โคตรปัญญาผผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
30. นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณาครู โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
31. นายสุริยา แก้ววงศาครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเห,็ก ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
32. นายกฤษดา ศิริสุทธาครู โรงเรียนนาตาลวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
33. นายสุวิชญาณ พงษ์เกษผอ. โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
34. นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
35. นายพรชนก อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิต สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
36. นายภรภัทร เจริญธงโรงเรียนกันทรารมณ์ สพม.28กรรมการ
37. นายธงชัย แสวงกำไรผอ. โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการและเลขานุการ
38. นายวิญญู ไชยทะครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
39. นายจักรพงษ์ เบ้ารักษาโรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางศศิธร วงศ์ชาลีผอ.โรงเรียนบ้านคลองเค็ม สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางละม่อม คินาทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร อินธิสาครู โรงเรียนบ้านคลองเค็ม สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นายศุภกิจ วิทยาศิลป์ครู โรงเรียนบ้านดงมาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
5. นางอรชพร อำนวยการผอ.โรงเรียนบ้านคำจำปา สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุขผอ.โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มูลทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านระหาร สพป.สุรินทร์ เขต 2ประธานกรรมการ
3. นางอนุรักษ์ บุญแจ่มครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
4. นางพูนศรี ทองวิเศษครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นางมะลิวรรณ บุญแก้วครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางเปรมฤดี ทัดศรีผู้เชี่ยวชาญ จังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสมสมัย หารธงชัยผอ.โรงเรียนชุมพลศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์ครู โรงเรียนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
4. นางดาวรุ่ง มุกดากิจครู โรงเรียนอนุบาลไชวาน สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางพรเพชร เพียสุระครู โรงเรียนบ้านผือ สพป.หนองคาย เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ โพธิ์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พรเพ็งผอ รงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทนา สอรักษาผอ.โรงเรียนโรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
5. นางสมหมาย ชาบรรทมครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป.สกลนคร เขต1กรรมการ
6. นายวิชิต เทพไทยาครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย คำสีหาผอ.โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป.นครราชสีมาเขต 2ประธานกรรมการ
2. นางติตาพร จันทะวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
4. นางสาวพัชรีย์ ถาวรพังครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางทองมณี ศรีชัยชนะครู โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุญมี ก่อบุญผอ.โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป.สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ไวยารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานีเขต 5 ประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์ครู โรงเรียนบ้านเทานาบอน สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางอุราวัลย์ นามสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางรุ่งพิศ เกตุคำครู โรงเรียนบ้านเซิม สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปรีระดา ปริปุรณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานีเขต 4ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เทียนอบผอ.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานีเขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุมลรัตน์ บริเอกครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พรมวังครู โรงเรียนตาลราษฎร์อุทิศ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางมยุรี นางามครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวชญาดา สุระวนิชกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางยุพิน คำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางคชาภรณ์ คำอาจครู โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือกรรมการ
5. นายแสงสุริยา ศรีพูนครู โรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร วงษ์คำจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิภัช พรมอ้นครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
3. นายกฤษดา สารเหล่าโพธิ์อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายกรรมการ
4. นายวิระ โกสุมาลย์ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปริญญา นันทะมีชัยครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร วงษ์คำจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร บุตรธนูครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ไกรยาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการ
4. นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือครู โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ชัยสารครู โรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวชญาดา สุระวนิชกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางครู โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางอรุณี แสงงามอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือหนองคายกรรมการ
4. นางสาวไพลิน สุมังคละครู โรงเรียนบ้านเหล่าถ่อนกรรมการ
5. นางรัชนี นาหัวหนองครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชญาดา สุระวนิชกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์ เพ็ญพรครู โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ กรรมการ
3. นางปิยธิดา ชูคันหอมครู โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ชัยจันทร์อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายกรรมการ
5. นางณิชากร พลไพร่ฟ้าครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระครู โรงเรียนบ้านดงขันทองกรรมการ
3. นางยุวดี ชุมปัญญาศน. สพป.สกลนคร 3กรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีสุระอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสากรรมการต่อเรือหนองคายกรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ ลอยเมืองกลางครู โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวชญาดา สุระวนิชกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ นามมีครู โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นายศรัณยู สนั่นเมืองครู โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุขภิรมย์ กุณรักษ์อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุสากรรมการต่อเรือหนองคายกรรมการ
5. นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียวครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สุวรรณเพ็งครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายจิระพจน์ ประพินวิทยาลัยเทคนิคหนองคายกรรมการ
4. นางกานดา ธีรสิรินานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัยครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา ศรอินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร บุตรธนูครู วทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายกรรมการ
3. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ชัยจันทร์อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายกรรมการ
5. นายวาทิน พุฒเขียวครู โรงเรียนบ้านสวยหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ผศ.ปโยธร อุราธรรมกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ไชยทองศรีครู โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายเอกรัตน์ นงนวลอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือหนองคายกรรมการ
5. นางสาวขจีพรรณ สวยงามครู โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา ศรอินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสัตยา กำแพงศิริชัยอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายกรรมการ
3. นายชัดสกร พิกุลทองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ หล้าวงศาครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการ
5. นางปวริศรา เทียมดามาครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอริยะ นามวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร ยาสิงห์ทองครู โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ สุริยวงศ์อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายกรรมการ
4. นางจันทรนันทน์ พรมทองครู โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
5. นางสาวไพรินทร์ ปะวะเนครู โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายคณุตม์ แสนอาจศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวงเพชร การุณย์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
3. นายประยุทธ สุภาคารครู โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหารกรรมการ
4. นายกฤษดา จำปามูลครู โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นายธนพล สะพังเงินครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เพียสุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุธากรณ์ ชาติเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นายศุภณัฐ พิมพิศาลครู โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4กรรมการ
4. นายมนัส แปนใจครู โรงเรียนหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42กรรมการ
5. นายพูนสิทธิ์ บุตรเสนครู โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสันติ แสงใสครู โรงเรียนห้วยยางชัยพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ภูมิประศาสตร์ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
5. นายชยพล โฆษิตครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปิยะนันท์ ธิโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนายนิลรัตน์ แสนชัยครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ พรนิคมครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กรรมการ
4. นายวิษณุ อ้นบางเขนครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38กรรมการ
5. นางวรัญญา จำปามูลครูโรงเรียน บ้านมูกมันสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6กรรมการ
6. นายสุพรหม ทาเภาครู โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ประไวย์ครู โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4กรรมการ
3. นายสุริยา นันชนะครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายสักโก กงซุยครู โรงเรียนห้วยยางชัยพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3กรรมการ
5. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ เจริญชัยครู โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ชัย สอนไชยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาขาม (เชิดชูวิทยาสาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริครู โรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัยครู โรงเรียนบ้านโนนสวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นายธง ต่อยอดครู โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นายชาตรี สะพังเงินโรงเรียนบ้านคำเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการ
6. นายสากล วงศ์ประพันธ์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการ
7. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
8. นายตุลา นามสีอุ่นครู โรงเรียนบ้านนาตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ วงศ์ก้อมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
4. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1กรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์ครู โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ คงวรรณข้าราชการบำนาญ (อดีตศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20)ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ เจริญชัยครู โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายกฤตวรรณ คำมุงคุณพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นายสหกิจ ดงอนนท์ครู โรงเรียนบ้านติ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4กรรมการ
5. นายกษิดิ์เดช ปราบสารครู โรงเรียนบ้านบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชาญณรงค์ สมพองผอ.โรงเรียนบ้านขาวัว สพป.อุดรธานี 3ประธานกรรมการ
2. นางพรมรินทร์ ชูกลิ่นโรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป.นครราชสีมา2กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.อุดรธานี 1กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ราชานนท์โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางราตรี บุญกอบโรงเรียนบ้านหาดคำบอนวัฒนา สพป.หนองคาย 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สัจจะสังข์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญช่วย แสงมณีโรงเรียนบ้านเทานาบอน สพป.หนองคาย 1กรรมการ
3. นายนครินทร รอดแก้วโรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายสุริยา เอ้มะราชโรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ สพป.สกลนคร 3กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย วรขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายคำล้วน วงษ์สิมผอ.โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป.หนองคาย 2ประธานกรรมการ
2. นางสาริณี คำศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ศรีษะเกษ 4กรรมการ
3. นางสาวธนันญา สีมืดโรงเรียนบ้านโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป.นค.1กรรมการ
4. นางพิเศษศรี ซึ่งสมณกุลโรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป.นครราชสีมา 2กรรมการ
5. นางสาวขวัญจิต อนุลีจันทร์โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชัดเจน กุลอักผอ.โรงเรียนบ้านบะยาว สพป.สกลนคร 3ประธานกรรมการ
2. นางคำประครอง ประกอบศรีครูศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.โพนสว่าง หนองคาย 1กรรมการ
3. นางสาริณี คำศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ศรีษะเกษ 4กรรมการ
4. นางสวาท โชติวังโสโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม 2กรรมการ
5. นายสมชาย ตั้งตระกูลโรงเรียนบ้านนนากั้ง สพป.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวชญานิศ รัตนวรรณีผอ.โรงเรียนบ้านข้อโพนสว่างยางชุม สพป.สกลนคร 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สอนคำแก้วโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
3. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย 2กรรมการ
4. นางอำไพ จีบโพธิ์โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา 2กรรมการ
5. นางสาวจำเรียง กราบกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายแดนไพร สีมาคามผอ.โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.สกลนคร 3ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา หนองผือโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง สพป.ขอนแก่น4กรรมการ
3. นางจันทญา ตั้งตระกูลโรงเรียนบ้านนากั้ง สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นางจันดา อุดามาลย์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางสุดสาคร จามพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกัญจนา สัตตรัตนำพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป.มหาสารคาม 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม 1กรรมการ
3. นางอาพา ตวยกระโทกโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา 2กรรมการ
4. นางลำพูน ประริเตสังข์โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
5. นางมนัส แสงขันโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ดาวยันต์ผอ.โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม 2ประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ ชนะบุญโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา 2กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป.อุดรธานี 1กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ โปตะวัตร์โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุลครูโรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป.หนองคาย 2กรรมการ
6. นางสมจิตร ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนัง สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ป้องกันผอ.โรงเรียนบ้านคำแวง สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายกมล โสวาปีโรงเรียนบ้านพังซ่อน สพป.อุดรธานี 3กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ มีพ่วงพินธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง สพป.นครราชสีมา 2 กรรมการ
4. นายดิลก แสงรัตน์โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย 1กรรมการ
5. นายสง่า สินธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุดบง สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉลอม วาสชัยกุลผอ.โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ สพป.บังกาฬประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ สรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ 1กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จอกสำนักโรงเรียนนาซำมูลนาค สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สีหามาตย์โรงเรียนบ้านสวงองหนองไผ่ล้อม สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นายจรูญกิจ ทองแสนโรงเรียนยูเนสโกสัมมนา สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ สุพรมอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป.สกลนคร 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธวรรณี วันเหิมโรงเรียนบ้านหนองตานา สพป.หนองบัวลำภู 1กรรมการ
3. นางสุวรรณภาพร ชัยคินีโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นางจรัญญา หงษ์แปลงผอ.โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป.นครราชสีมากรรมการ
5. นางสมร กะวิเศษโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่สามัคคี สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา รัมพณีนิลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางศริกาญจน์ ประดาสุขโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป.หนองคาย 1กรรมการ
3. นางมนัสวรรณ ผาลาโหโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ 1กรรมการ
4. นางไพรวรรณ สุพรมอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สพป.สกลนคร 3กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ จุลอ่อนโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สพป.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจินดา อินทรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป.สกลนคร 3ประธานกรรมการ
2. นางนาวี สิมะสิงห์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย 1กรรมการ
3. นางอัษฎาพร มหาศิริพันธ์โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นางสมประสงค์ พึ่งสุขโรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
5. นางนัยนา สุวรรณบลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณภัสนันท์ สมพองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ สพป.อุดรธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม 2กรรมการ
3. นางสมพิศ ภักดีกุลโรงเรียนบ้านดู่ สพป.อุดรธานี 1กรรมการ
4. นางวนิดา พานโคกสูงโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นางวันดี สมจิตรโรงเรียนบ้านเทือม สพป.อุดรปธานี เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภาวินี ผิวบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตากวย สพป.สกลนคร 3ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองจรเข้หิน สพป.นครราชสีมา 2กรรมการ
3. นางจริดา พันธไชยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นางละเอียด ปู่หลุ่นโรงเรียนโคกม่งทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู 1กรรมการ
5. นางอุลัย สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาตาล สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ผิวหูมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสาววาสนา บัวจะบกโรงเรียนวัดบ้านบัวศาลา สพป.นครราชสีมา1กรรมการ
4. นางสุธาสินี มั่งมูลโรงเรียนบ้านดงต้อง สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นางนิ่มนวล วงศ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป.อุดรธานี 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจียมจิตร มะลิรสโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน สพป.บึงกาฬกรรมการ
3. นายสุภชัย สุริยะกมลโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางอุทัย บุญศรีโรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ สพป.สกลนคร 3กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จงรักษ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายทองม้วน ไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้ง สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบังอร ว.ศิริโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย 2กรรมการ
3. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายพล ทองประทุมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)สพป.สกลนคร 3กรรมการ
5. นางศิริวรรณ มูลศรีโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป.หนองคาย 2กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางราตรี โลหะมาศข้าราชการบำนาญ / (สพป.กาฬสินธ์ เขต 1)ประธานกรรมการ
2. นางกษมา ป้องกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง / สพป.บึงกาฬกรรมการ
3. นางเพียงพิศ ผ่องศรีครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร / สพป.เขต 1กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ดานะครู โรงเรียนบ้านแสนสุข / สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นางนพรัตน์ นามบุญมีครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย / สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
6. นางมติภา ชัยชิตศึกษานิเทศก์ /สพป.หนองคาย เขต 1ที่ปรึกษา
7. นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ศึกษานิเทศก์ /สพป.บึงกาฬที่ปรึกษา
8. นางสาวนิยากร ศรีมังคละศึกษานิเทศก์ /สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายมานิต สิทธิศรศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ราชเฉลิมศึกษานิเทศก์ /สพป.เลย เขต 2กรรมการ
3. นายกฤศภณ หล้าวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย/สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนิสา พนมตั้งครู โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ / สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นางพัชรวี อินทร์อำคาครู โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง / สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
6. นางมติภา ชัยชิตศึกษานิเทศก์ /สพป.หนองคาย เขต 1ที่ปรึกษา
7. นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ศึกษานิเทศก์ /สพป.บึงกาฬที่ปรึกษา
8. นางสาวนิยากร ศรีมังคละศึกษานิเทศก์ /สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสนิท ศรีระษาโรงเรียนบ้านโพนทอง/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสมควร น้อยเสนาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพร/สพป.อด.4กรรมการ
3. นางผดุงศิลป์ จำปาศรีโรงเรียนบ้านผือ/สพป.นค.2กรรมการ
4. นางสาวประคอง พลสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัว/สพป.อด.1กรรมการ
5. นางจรูญลักษณ์ เชื้อเมืองโรงเรียนป่าสักวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนบ้านดงต้อง/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง/สพป.ขก.1กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหลุม/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางสุมาลี จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็ง/สพป.ขก.3กรรมการ
5. นางสาวประนิดา เดชท้านโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิลาสินี ทวีจันทร์โรงเรียนบ้านกุดจับ/สพป.อด.4กรรมการ
2. นางจุไลลักษณ์ ดานิตย์โรงเรียนบ้านผือ/สพป.นค.2กรรมการ
3. นางวราพร งามวิเศษโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1กรรมการ
4. นางฐิติพร จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง/สพป.นภ.2กรรมการ
5. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนหงส์ทองสามขา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายคำดี จันทะเกษโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนโนนรังวิทยาคาร/สพป.ขก.1กรรมการ
3. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางนัฎทิยา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม/สพป.นค.2กรรมการ
5. นางปราณิสา จันทาคีรีโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านเสียว/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ สาพิมารโรงเรียนบ้านมูลนาค/สพป.ขก.2กรรมการ
3. นางศรีนารถ สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138/สพป.อด.4 กรรมการ
4. นางเสาวณี คำหงษาโรงเรียนบ้านผือ/สพป.นค.2 กรรมการ
5. นางสุวรรณา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านน้ำทอน/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนโนนรังวิทยาคาร/สพป.ขก.1กรรมการ
3. นางอรุณณี เสนอไวย์โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางสาวเอมอร ทบวงศรีโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง/สพป.ขก.1กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญจันทร์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยา/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางบังอร รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแวง/สพป.อด.4กรรมการ
3. นางไพเราะ วุฒิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ/สพป.นค.1กรรมการ
4. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย/สพป.อด.3กรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ ปัทถาพงษ์โรงเรียนสพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ/สพป.ขก.2กรรมการ
3. นางสาวพุทธรัตน์ มิ่งมิตรวันโรงเรียนบ้านกาลึม/สพป.อด.4กรรมการ
4. นางประพัฒสร ราศีใสโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม/สพป.นค.2กรรมการ
5. นางอรอุไร จิตปัญญาโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอมสพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ด้วงเคนโรงเรียนบ้านหนองแวง/สพป.อด.4กรรมการ
3. นางสรีย์ทิพย์ แสนบุญเมืองโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1กรรมการ
4. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์/สพป.อด.3กรรมการ
5. นางเพ็ชรัตน์ ทุมมาจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ จันทรษาโรงเรียนบ้านนาน้ำพาย/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล บัวคำภูโรงเรียนบ้านห้วยแร่/สพป.ขก.2กรรมการ
3. นางอัปสร ผ่านชมภูโรงเรียน บ้านตูม/สป.อด.2กรรมการ
4. นางจูมทอง จันทร์ขันโรงเรียนหนองเซียงซุย/สพป.ขก.1กรรมการ
5. นางสาวมะลิ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อ/สพป.อด.1ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางอนงค์ ใจสนธิ์โรงเรียนหนองตาไก้หนองเม็ก/สพป.ขก.1กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ง คำป้องโรงเรียนบ้านหนอง/สพป.ขก.2กรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบง/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชุติมา กะริอุณะโรงเรียนบ้านกระเดื่อง/สพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟือง/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางจิตรลดา ศรีชัยชนะโรงเรียนอนุบาลดาราณีท่าบ่อ/สพป.นค.1กรรมการ
5. นางปิยอร พันธุระโรงเรียนป่าสักวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร/สพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางพัทธนันณ์ ลุนสะแกวงค์โรงเรียนอาโอยาม่า2/สพป.นค.1กรรมการ
5. นายผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพ็ชรมณี โคตรชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางพรพิรุณ บุตรดาโรงเรียนบ้านหัวขัว/สพป.อด.4กรรมการ
3. นางปัทมานันท์ หินวิเศษโรงเรียนขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง/สพป.ขก.1กรรมการ
4. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนชุมช้าง/สพป.นค.2กรรมการ
5. นายอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร เชื้ออ่ำโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138/ สพป.อด.4กรรมการ
3. นางสุจิตรา ดวงจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางผกามาศ ดีศิลป์โรงเรียนบ้านผือ/สพป.นค.2กรรมการ
5. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายคูณ โคตะมีโรงเรียนบ้านน้ำโมง/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้า/สพป.ขก.2กรรมการ
3. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาด/สพป.อด.1กรรมการ
4. นางพิชชาอร โคตรสิงห์โรงเรียนบ้านผือ/สพป.นค.2กรรมการ
5. นางอนันต์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ดวงคำน้อยโรงเรียนอาโอยาม่า 2/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทินี ทิพสอนโรงเรียนบ้านโนนคูณ/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้วสพป.อด.1กรรมการ
4. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยา/สพป.นค.1กรรมการ
5. นางชนิภา สมบุศษ์โรงเรียนโกมลวิทยาคาร/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพงษ์วุฒิ บุญมานางโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าว/สพป.อด.1กรรมการ
3. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนห้วยข่าโนนสมบูรณ์/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย/สพป.นค.2กรรมการ
5. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าว/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนัส วระรักษ์โรงเรียนบ้านพานพร้าว/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสุขี ตำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำ/สพป.อด.1กรรมการ
3. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านพร้าว/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางสมประสงค์ พึ่งสุขโรงเรียนบ้านดอนบม/สพป.ขก.1กรรมการ
5. นางสาวดารารัตน์ จริยาโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดีเด่น ชัยชนะโรงเรียนคุรุศิษย์/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน/สพป.อด.1กรรมการ
3. นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรีโรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนาวัวสายปัญญา/สพป.บกกรรมการ
5. นางนวลตา จันทร์ศรีโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ/สพป.อด.1ประธานกรรมการ
2. นางทิภาพร วิสาคามโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ/สพป.ขก.2กรรมการ
3. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางสาวสำอาง ศรีทองธรรมโรงเรียนบ้านแดงรัฐราษฎร์พัฒนา/สพป.ศก.4กรรมการ
5. นางสาวปวริศรา เทียมดามาโรงเรียนประชาสงเคราะห์ 4/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหนองคลอง/สพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาด/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางพิศมัย แก้วแสงใสสพป.อด.3กรรมการ
4. นายวรินทร สอนใหม่โรงเรียนบ้านบัว/สพป.นค.2กรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงอุดม/สพป.อด.1กรรมการ
3. นางพูลศิลป์ พาบุโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นายสายันต์ ดวงบัณฑิตโรงเรียนสพป.ศก.4กรรมการ
5. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประมูล พรมกรรณ์โรงเรียนบ้านโนนบ่อ/สพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุกพุก/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นายเชิดชัย บริจาคโรงเรียนบ้านแป้น/สพป.นค.2กรรมการ
4. นางอัมพร จันทรเสนาโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์/สพป.อด.3กรรมการ
5. นายอนุชิต กรมวังก้อนโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจริญศักดิ์ บุญดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุลโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่/สพป.ขก.2กรรมการ
3. นายสุเทพ สุขสว่างโรงเรียนสพป.ขก.4กรรมการ
4. นางสาวยุบลวรรณ สาชนะโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม/สพป.อด.1กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ สงวนพรโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม/สพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นายถาวร เหลาทองโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์/สพป.อด.3กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อโรงเรียนบ้านเล็บเงือก/สพป.ขก.2กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย อินทรักษาโรงเรียนบ้านว่าน/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กุลวงศ์โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา/สพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางเพียรพักตร์ สาทองโรงเรียนบ้านดงอุดม/สพป.อด.1กรรมการ
3. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางเกสร ปัตถาวะโรโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4/สพป.นค.1กรรมการ
5. นางเสงี่ยม โคตะมีโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนนาดีคุรุราษฎร์บำรุง/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นายกลทีบ์ โซ่ทองคำภูโรงเรียนบ้านดงยาง/สพป.อด.3กรรมการ
4. นายพิทักษ์ กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ/สพป.อด.4กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ไชยชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมจิต มีลุนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม/สพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูง/สพป.อด.3กรรมการ
4. นางอนุธิดา นามมันโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/สพป.นค.1กรรมการ
5. นางเอมอร คำภูโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประจักร์ ราทะวงค์โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอิเลิง สพป.ขก.1ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง)/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านบัว สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางสาวสุทธิฉันท์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก/สพป.อด.3กรรมการ
5. นางพิกุลทอง มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชนะรัตน์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา/สพป.นค.ประธานกรรมการ
2. นายคณิต กำลังทวีโรงเรียนดอนปอวิทยา/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางรำไพ ดีแสนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุเคราะห์/สพป.อด.1กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป.นภ.1กรรมการ
5. นางแพรทองธาร มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชนะรัตน์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายคณิต กำลังทวีโรงเรียนดอนปอวิทยา/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางสาวรำไพ ดีแสนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุเคราะห์/สพป.อด.1กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา/สพป.นภ.1กรรมการ
5. นางแพรทองธาร มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมงคล ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุกพุก/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางสาวฑิตยากร อุบลครุฑโรงเรียนบ้านนาตูม/สพป.อด.4กรรมการ
4. นายอาทิตย์ มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย/สพป.อด.3กรรมการ
5. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่านองแวงวิทยา /สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุกพุก/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางสาวฑิตยากร อุบลครุฑโรงเรียนบ้านนาตูม/สพป.อด.4กรรมการ
4. นายอาทิตย์ มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านนาตูม/สพป.อด.4กรรมการ
5. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนพพร จันทะราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เทพจิตโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นายสมยศ พลค้อโรงเรียนบ้านสร้างก่อ/สพป.อด.4กรรมการ
4. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอม/สพป.อด.3กรรมการ
5. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อันภักดีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เทพจิตโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายสมยศ พลค้อโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
4. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
5. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสายันต์ มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นางสาวกาญจนี บอลสิทธิ์โรงเรียนราษฏร์จุฬาสามัคคี สพป.อด.4กรรมการ
4. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอม/สพป.อด.3กรรมการ
5. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนี บอลสิทธิ์โรงเรียนบ้านราษฏร์จุฬาสามัคคีกรรมการ
4. นางราตรี ดงนิวาสโรงเรียน บ้านโนนหอมกรรมการ
5. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวันชัย กองทองโรงเรียนบ้านสาวแล/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนธิลา วันสาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม/สพป.อด.4กรรมการ
3. นางสาวแคทลียา จุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา/สพป.ขก.2กรรมการ
4. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง/สพป.นภ.1กรรมการ
5. นางอุดมพร โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กองทองโรงเรียนบ้านสาวแลประธานกรรมการ
2. นางสาวมนธิลา วันสาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมกรรมการ
3. นางสาวแคทลียา จุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
4. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
5. นางอุดมพร โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัศวรรณ บุญอยู่โรงเรียนบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรมโรงเรียนห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์สพป.อด.4กรรมการ
4. นางนัฐร์ธยา การะหว้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2กรรมการ
5. นางพิศวาส หล้าวงศาโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรังษี สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านกองนาง/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ประเคนคะชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 /สพป.บกกรรมการ
3. นางสุพรรณพร สิทธิแตสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพง/สพป.อบ.3กรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์/สพป.นภ.1กรรมการ
5. นางรัชนีพร นรสารโรงเรียนบ้านนาทราย/สพป.อด.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล ใยนนท์โรงเรียนบ้านว่าน/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ประเคนคะชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 /สพป.บกกรรมการ
3. นางสุพรรณพร สิทธิแตสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพง/สพป.อบ.3กรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์/สพป.นภ.1กรรมการ
5. นางอนุธิดา นามมันโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนฤมล สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทอง/สพป.ขก.5ประธานกรรมการ
2. นางสุดา กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ/สพป.อด.4กรรมการ
3. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา/สพป.ขก.2กรรมการ
5. นางบัวลอง พรหมกูลโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวโรงเรียนบ้านแสนสุข/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสุดา กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ/สพป.อด.4กรรมการ
3. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา/สพป.ขก.2กรรมการ
5. นางมะลิวรรณ ดุลสุขโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาด/สพป.อด.1กรรมการ
3. นางคายคำ ขาวขำโรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฏร์บำรุง/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางอัจจนา มาชาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ/สพป.ขก.2กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทอง/สพป.ขก.5ประธานกรรมการ
2. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาด/สพป.อด.1กรรมการ
3. นางคายคำ ขาวขำโรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฏร์บำรุง/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางอัจจนา มาชาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ/สพป.ขก.2กรรมการ
5. นางวาสนา ธรรมโชติกุลโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัย โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ดีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 138/ สพป.อด.4กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ผาแดงโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์/สพป.บก.กรรมการ
4. นางรัชนี สีหามาตย์โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา/สพป.นค.2กรรมการ
5. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุ่ย วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านเดื่อ/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ดีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 138/ สพป.อด.4กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ผาแดงโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์/สพป.บก.กรรมการ
4. นางรัชนี สีหามาตย์โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา/สพป.นค.2กรรมการ
5. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสฤษดิ์ ใจหาญโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา สะลิกุลโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์/สพป.บก.กรรมการ
3. นางพุทธชาด อันชำนาญโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์/สพป.อด. 4กรรมการ
4. นางบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14/สพป.นค.1กรรมการ
5. นางนิภาพัฒน์ ศรีบุตรดีโรงเรียนบ้านกองนาง/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ จำปาพรหมโรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นธูป พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว/สพป.อด.3กรรมการ
3. นางปิยพร ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา/สพป.นภ1กรรมการ
4. นายสมฤทัย คันธีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์/สพป.นค.1กรรมการ
5. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแล/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทอง/สพป.อด.1ประธานกรรมการ
2. นางศิรกาญจน์ ประดาสุขโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม/สพป.นค.1กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม/สพป.นภ.1กรรมการ
4. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ประถมศึกษา/สพป.ขก.2กรรมการ
5. นางวิไลพร รักษาเมืองโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์โรงเรียนบ้านโนนสา/สพป.บกประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบง/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ชมภูแดงโรงเรียนบ้านโคกกลาง.สพป.สก.3กรรมการ
4. นายธัชชา เพิ่มเพียรโรงเรียนบ้านทุ่งเลน/สพป.ศก.4กรรมการ
5. นายภัทรพล ชัยสีดาโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 /สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ บัวโฮมโรงเรียนบ้านดงเสียด สพป.บกกรรมการ
3. นางปารินทร์ วงศ์สุริยาโรงเรียนบ้านท่าสำราญ/สพป.นค1กรรมการ
4. นายเมธินทร์ เสารึกครู โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสาววิไลพร รักษาเมืองโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรณชัย มีชัยนามโรงเรียนบ้านผาตั้ง/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายกริชติกร อินทะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแสง/สพป.นพ.1กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ถานะลุนโรงเรียนบ้านผักคำภู/สพป.สก.2กรรมการ
4. นายดวงชัย มงคลกุลโรงเรียน บ้านโนนใหญ่/สพป.รอ.3กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ มาพะเนาว์โรงเรียนบ้านท่าสำราญ/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 /สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายชัยนรา พสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดงเสียด/สพป.บกกรรมการ
3. นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนบ้านตาด/สพป.อด.1กรรมการ
4. นางกุลปรียา กากแก้วโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น/สพป.ขก.1กรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นนท์มุตโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์/สพป.นภ.1กรรมการ
3. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว/สพป.อด.3กรรมการ
4. นายภัทรวีร์ แก้วแสงใสโรงเรียนชุมชนบ้านนาขา (ไทยรัฐวิทยา 92)/สพป.อุดร.3กรรมการ
5. นายเจษฏา พหลทับโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดุสิต เหมือนบุตรดีโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายตันติกร สุรภักดิ์โรงเรียนบ้านนาแค/สพป.อด.4กรรมการ
3. นายภูเบศร์ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ/สพป.อด.1กรรมการ
4. นายประมูล บุญปกโรงเรียนบ้านนาแสง/สพป.บก.กรรมการ
5. นางบุษราคัม อุตคะวาปีโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่19/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าสำราญ/สพป.นค.1ประธานกรรมการ
2. นายตันติกร สุรภักดิ์โรงเรียนบ้านนาแค/สพป.อด.4กรรมการ
3. นายภูเบศร์ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวซอ/สพป.อด.1กรรมการ
4. นายประมูล บุญปกโรงเรียนบ้านนาแสง/สพป.บก.กรรมการ
5. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่/สพป.นค.1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ สีสถานโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ขานไธสง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายโยทินย์ สีหาราชโรงเรียนบ้านคำภูกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ จินเม็งโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยพนม เชื้อชนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย คำทาสีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นายพชรธร หนันอ้ายโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางเตือนใจ แสนอุบลโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
4. นายจันทร์แสง เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิวโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์โรงเรียนด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. นายกระบี่ธรรม พรมวงค์โรงเรียนเลิดสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวิเชษฐ์ คำวันสาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายชาญสินธ์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการ
3. นางรัศมี ศรีแพงมลโรงเรียนบ้านทองสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อ่อนธรรมโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นายสุนทร สำราญบุญโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นายสายัญ ทรายทองโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดครูภูมิปัญญาไทย สภาการศึกษาประธานกรรมการ
2. ดร.พัลลภ เพียรชนะวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวรศักดิ์ วรยศมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางดวงฤทัย บุญสินชัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พรดอนก่อวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายหิรัญ จักรเสนมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสนครูภูมิปัญญาและศิลปินวงโปงลางสะออนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา โทรศัพท์ 09 1862 8624
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]