สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  โพนปลัด
 
1. นางสาวภาวดี  สุขศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.8 เงิน 23 1. นางสาวณัฐชญา  กิตยาพันธ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทองบาง
 
1. นางสาวภาวดี  สุขศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศิริวรรณ  สุขจันทร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงวิวรรธนี  นัยนิตย์
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ทองสาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นางสาวสมเพียร  บุญมา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประชาราษฎร์
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  จำเริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวกนกพร  จันทพันธ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนิภากร  บุญคำ
2. นางสาวพิธุดนยา  โคจร
3. นายโสภณ  ศรีพูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สามี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงปรวรรณ  ออมชมภู
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วิชิตพันธ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวจิราพร  จันสำรวม
2. นางสาวภาวิณี  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สามี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนแก้ว
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายอมรเทพ  สิมมา
 
1. นางสาวยุวดี  โพธิ์งาม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ทำทวี
2. เด็กชายศุภชัย  รักษาศิริ
 
1. นายยุวดี  โพธิ์งาม
2. นายปรีชา  เทียรคา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายคุณานนท์  ปัญญาคม
2. นางสาวเจนจิรา  เรืองรุ่ง
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
2. นายปรีชา  เทียรคา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายตระกาล  ประสานสอย
 
1. นางสาวเอื้ื้อมทอง  พงษ์วิเศษ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวปิยะดา  วงชาลี
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิทยา  สุริวงค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พรมสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  รัตนวงษ์
 
1. นางอนงค์  มิตรสม
2. นางสาวทิวกาญจน  จันทร์โสภา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐกานต์  ศรีทอง
2. นายพันธ์ภิษิต  สุทธิประภา
3. นางสาวสุภากร  ขันชนะ
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  คำผุย
2. นางสาวอรพันธ์  แก้วลอย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 14 1. นางสาวณัฐริยา  ตราศรี
2. นางสาวสร้อยธิดา  สำแดงภัย
3. นางสาวสุปรียา  วงสะเด็จ
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  คำผุย
2. นางสาวละมัย  พิมสมาน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.71 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ขาว
2. เด็กชายทนงศักดิ์   ฤทธิบุญ
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.09 เงิน 4 1. เด็กชายสุทิวัส  แสนสามารถ
2. เด็กชายอัษฎา  นิพัฒน์
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมสาลี
2. นางสาวปริสา  ตามบุญ
3. นางสาวมินตรา  เลงไทยสง
4. นางสาวอรวรรณ  ธรรมคุณ
5. นางสาวเจนจิรา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางสาวจินตนา  วุฒิสุทธิโชค
2. นายพชรดนัย  ประชุมชัย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายกรวิทย์  อนุพันธ์
2. นายบุญเลิศ  ไก่แก้ว
3. นายวีรยุทธ  ชาติมนตรี
4. นายศุภชัย  คำศรี
5. นายอัษฎาวุธ  รักษาศิริ
 
1. นายเพียร  ภูทิพย์
2. นายชัยธัช  อ่อนนิ้ม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.29 ทอง 11 1. เด็กชายชัยอนันต์  นัยนิตย์
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ลำภา
 
1. นางสมพร  ปัตพรรณา
2. นางสาวสุมาลี  นามโคตร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 1. นายกรชัย  อินทรปพงค์
2. นางสาวสมปรารถนา  ตะกิ่มนอก
 
1. นางสาวสุมาลี  นามโคตร
2. นายเพียร  ภูทิพย์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรสา  สีนามบุรี
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกานต์ธิดา  แก้ววงษา
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บัวจูม
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนันฑ์พิตรา  พิลาบรรณ์
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวกนกวรรณ  เดือนเพ็ง
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิยดา  พิลาบรรณ์
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นางสาวธนโชค  เกษหงส์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภิญญา  เคหะฐาน
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภัตรา  จารุวิวัฒน์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายวัชระ  มายิ้ม
 
1. นายจักกริช  ปะโปตินัง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  เคหะฐาน
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุษาวดี  บุระขันธ์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 8 1. นายวัชระ  มายิ้ม
 
1. นายจักริช  ปะโปตินัง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัฐธิญา  สิริธร
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นายธนโชค  เกษหงส์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาภักดิ์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวสุภัตรา  จารุวิวัฒน์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉลาด  สุไธสง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กิ่งเกษ
3. เด็กชายณัฐพล  โสดาวาปี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุทัย
5. เด็กชายทักษิณ  ปราบภัย
6. เด็กชายธีระพล  พัวกระโทก
7. เด็กชายนพรัตน์  ชารีวัน
8. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ลาทา
9. เด็กชายวันใส  ผิวแดง
10. เด็กชายสถาพร  ปราบภัย
11. เด็กชายสรายุทธ  ศิริเวน
12. เด็กชายสหรัฐ  ศิรินอก
13. เด็กชายสุพจน์  เพชรรินทร์
14. เด็กชายอนุชิต  ศรีกะชา
15. เด็กชายอภิวัชร์  กิ่งแก้ว
16. เด็กหญิงอริศรา  นิติยากร
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจริยา  สมณา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ญาติปลื้ม
3. เด็กหญิงสงกรานต์  อินทอง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ทองสาย
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรณินทร์  ศรีเกษ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   คงคล้าย
 
1. นายวงศกร  ชูสุข
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  มาตรา
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
1. นายนำโชค  บุญกล้า
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัฒนา  ศรีจันดา
2. นายอาคม  ภูมิสถาน
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นายวรพงค์  ชูสุข
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขิมราช  ศรีภูทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิตยาพันธ์
 
1. นายวศกร  ชูสุข
2. นายวรพงค์  ชูสุข
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนิรุตน์  รักชาติ
2. นายอรรถพงษ์  แพงศรี
 
1. นายวงศกร  ชูสุข
2. นายฝนทิพย์  ขันตี
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  แทนรินทร์
2. เด็กหญิงหัทยา  มณพรมมา
 
1. นายนำโชค  บุญกล้า
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โตเฉย
2. เด็กชายมัทราวุธ  เมียดมอ
 
1. นายวรพงค์  ชูสุข
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะวัตน์  รอบประดิษฐ์
2. เด็กหญิงลลิตา  เมยมงคล
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวชัญญานุชนิรัชกุล  ศรีกะชา
2. นายธนาธิป  ป้องศร
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นายวรพงค์  ชูสุข
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 -    
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์สมุทร
2. นางสาวศิริกาญจน์  ทองบาง
 
1. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 -    
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบังอร  บัวจันทร์
2. นางสาวมะปาง  ฝังนิล
3. นางสาวเพชรไพลิน  พุทธรักษา
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวมานิตา  จุนทะวะดี
2. นายเวหา  มะลิวรรณ
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 -    
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 14 1. นางสาวธนัญชนา  อินตะนัย
2. นางสาวนภาภรณ์  บุญพามา
3. นางสาวบุญรอด  ปัสสาสุ
4. นางสาวปรีญากร  แดงสันเทียะ
5. นายฤกษณะ  รังสิเสนา ณ อยุธยา
6. นางสาวสิริกร  ชมภูวงศ์
 
1. นางมยุรี  บุญมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  บุตรราช
3. นายสุริยา  เพ็งเภา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐชา  ถาวรกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวรกุล
3. เด็กหญิงพรกวิน  ทองทิพย์
 
1. นางมยุรี  บุญมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  บุตรราช
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวกมลชนก  พรหมโลก
2. นางสาวธีริศรา  ศรชัย
3. นางสาวอรยา  สุวรรณศรี
 
1. นางมยุรี  บุญมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  บุตรราช
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติมา  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงปณิดา  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอี่ยมฉวี
 
1. นายสุริยา  เพ็งเภา
2. นายอนุศักดิ์  ทองบุตร