สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนิภากร  บุญคำ
2. นางสาวพิธุดนยา  โคจร
3. นายโสภณ  ศรีพูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สามี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิทยา  สุริวงค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พรมสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  รัตนวงษ์
 
1. นางอนงค์  มิตรสม
2. นางสาวทิวกาญจน  จันทร์โสภา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐกานต์  ศรีทอง
2. นายพันธ์ภิษิต  สุทธิประภา
3. นางสาวสุภากร  ขันชนะ
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  คำผุย
2. นางสาวอรพันธ์  แก้วลอย