สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวกนกพร  จันทพันธ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวจิราพร  จันสำรวม
2. นางสาวภาวิณี  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สามี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.71 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ขาว
2. เด็กชายทนงศักดิ์   ฤทธิบุญ
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจริยา  สมณา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ญาติปลื้ม
3. เด็กหญิงสงกรานต์  อินทอง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ทองสาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวชัญญานุชนิรัชกุล  ศรีกะชา
2. นายธนาธิป  ป้องศร
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นายวรพงค์  ชูสุข
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวมานิตา  จุนทะวะดี
2. นายเวหา  มะลิวรรณ
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า