สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  โพนปลัด
 
1. นางสาวภาวดี  สุขศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.8 เงิน 23 1. นางสาวณัฐชญา  กิตยาพันธ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทองบาง
 
1. นางสาวภาวดี  สุขศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงวิวรรธนี  นัยนิตย์
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ทองสาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นางสาวสมเพียร  บุญมา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงปรวรรณ  ออมชมภู
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วิชิตพันธ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายอมรเทพ  สิมมา
 
1. นางสาวยุวดี  โพธิ์งาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายตระกาล  ประสานสอย
 
1. นางสาวเอื้ื้อมทอง  พงษ์วิเศษ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวปิยะดา  วงชาลี
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 14 1. นางสาวณัฐริยา  ตราศรี
2. นางสาวสร้อยธิดา  สำแดงภัย
3. นางสาวสุปรียา  วงสะเด็จ
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  คำผุย
2. นางสาวละมัย  พิมสมาน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.09 เงิน 4 1. เด็กชายสุทิวัส  แสนสามารถ
2. เด็กชายอัษฎา  นิพัฒน์
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรสา  สีนามบุรี
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกานต์ธิดา  แก้ววงษา
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บัวจูม
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนันฑ์พิตรา  พิลาบรรณ์
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวกนกวรรณ  เดือนเพ็ง
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นายธนโชค  เกษหงส์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนิรุตน์  รักชาติ
2. นายอรรถพงษ์  แพงศรี
 
1. นายวงศกร  ชูสุข
2. นายฝนทิพย์  ขันตี
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โตเฉย
2. เด็กชายมัทราวุธ  เมียดมอ
 
1. นายวรพงค์  ชูสุข
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะวัตน์  รอบประดิษฐ์
2. เด็กหญิงลลิตา  เมยมงคล
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติมา  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงปณิดา  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอี่ยมฉวี
 
1. นายสุริยา  เพ็งเภา
2. นายอนุศักดิ์  ทองบุตร