สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศิริวรรณ  สุขจันทร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สีแดงก่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประชาราษฎร์
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  จำเริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนแก้ว
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ทำทวี
2. เด็กชายศุภชัย  รักษาศิริ
 
1. นายยุวดี  โพธิ์งาม
2. นายปรีชา  เทียรคา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายคุณานนท์  ปัญญาคม
2. นางสาวเจนจิรา  เรืองรุ่ง
 
1. นายชูเกียรติ  สุขตะ
2. นายปรีชา  เทียรคา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมสาลี
2. นางสาวปริสา  ตามบุญ
3. นางสาวมินตรา  เลงไทยสง
4. นางสาวอรวรรณ  ธรรมคุณ
5. นางสาวเจนจิรา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางสาวจินตนา  วุฒิสุทธิโชค
2. นายพชรดนัย  ประชุมชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายกรวิทย์  อนุพันธ์
2. นายบุญเลิศ  ไก่แก้ว
3. นายวีรยุทธ  ชาติมนตรี
4. นายศุภชัย  คำศรี
5. นายอัษฎาวุธ  รักษาศิริ
 
1. นายเพียร  ภูทิพย์
2. นายชัยธัช  อ่อนนิ้ม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.29 ทอง 11 1. เด็กชายชัยอนันต์  นัยนิตย์
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ลำภา
 
1. นางสมพร  ปัตพรรณา
2. นางสาวสุมาลี  นามโคตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 1. นายกรชัย  อินทรปพงค์
2. นางสาวสมปรารถนา  ตะกิ่มนอก
 
1. นางสาวสุมาลี  นามโคตร
2. นายเพียร  ภูทิพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิยดา  พิลาบรรณ์
 
1. นายวชิรปราชญ์  โมทะจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นางสาวธนโชค  เกษหงส์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภิญญา  เคหะฐาน
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภัตรา  จารุวิวัฒน์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายวัชระ  มายิ้ม
 
1. นายจักกริช  ปะโปตินัง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  เคหะฐาน
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุษาวดี  บุระขันธ์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 8 1. นายวัชระ  มายิ้ม
 
1. นายจักริช  ปะโปตินัง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัฐธิญา  สิริธร
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาภักดิ์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวสุภัตรา  จารุวิวัฒน์
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉลาด  สุไธสง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กิ่งเกษ
3. เด็กชายณัฐพล  โสดาวาปี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุทัย
5. เด็กชายทักษิณ  ปราบภัย
6. เด็กชายธีระพล  พัวกระโทก
7. เด็กชายนพรัตน์  ชารีวัน
8. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ลาทา
9. เด็กชายวันใส  ผิวแดง
10. เด็กชายสถาพร  ปราบภัย
11. เด็กชายสรายุทธ  ศิริเวน
12. เด็กชายสหรัฐ  ศิรินอก
13. เด็กชายสุพจน์  เพชรรินทร์
14. เด็กชายอนุชิต  ศรีกะชา
15. เด็กชายอภิวัชร์  กิ่งแก้ว
16. เด็กหญิงอริศรา  นิติยากร
 
1. นายสุภี  นิลศรี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรณินทร์  ศรีเกษ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   คงคล้าย
 
1. นายวงศกร  ชูสุข
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  มาตรา
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
1. นายนำโชค  บุญกล้า
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัฒนา  ศรีจันดา
2. นายอาคม  ภูมิสถาน
 
1. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
2. นายวรพงค์  ชูสุข
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขิมราช  ศรีภูทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิตยาพันธ์
 
1. นายวศกร  ชูสุข
2. นายวรพงค์  ชูสุข
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  แทนรินทร์
2. เด็กหญิงหัทยา  มณพรมมา
 
1. นายนำโชค  บุญกล้า
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์สมุทร
2. นางสาวศิริกาญจน์  ทองบาง
 
1. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
2. นายรุจิกร  พงษ์พิละ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 14 1. นางสาวธนัญชนา  อินตะนัย
2. นางสาวนภาภรณ์  บุญพามา
3. นางสาวบุญรอด  ปัสสาสุ
4. นางสาวปรีญากร  แดงสันเทียะ
5. นายฤกษณะ  รังสิเสนา ณ อยุธยา
6. นางสาวสิริกร  ชมภูวงศ์
 
1. นางมยุรี  บุญมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  บุตรราช
3. นายสุริยา  เพ็งเภา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐชา  ถาวรกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวรกุล
3. เด็กหญิงพรกวิน  ทองทิพย์
 
1. นางมยุรี  บุญมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  บุตรราช
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวกมลชนก  พรหมโลก
2. นางสาวธีริศรา  ศรชัย
3. นางสาวอรยา  สุวรรณศรี
 
1. นางมยุรี  บุญมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  บุตรราช