สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงณิชา  เฉลิมบุญ
 
1. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสาเวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.4 เงิน 24 1. นางสาวสุลัดดา  วิเชียร
 
1. นางศรีสุนทร  ชัยชาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัทยา  สมาน
 
1. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวบัวบาน  จันทศรี
 
1. นางสาวศรีสุนทร  ชัยชาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายอภิดล  จันทร์ดวง
 
1. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 11 1. นางสาววรรณภา  หารบุรุษ
 
1. นางศรีสุนทร  ชัยชาญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิรัตน์   นันทรัตน์
 
1. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสาเวียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวสาลินี  สุปัตติ
 
1. นางสาวศรีสุนทร  ชัยชาญ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฐมพร  ศรีประหลาด
 
1. นางสมพิศ  แซกรัมย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวนิภารัตน์  คมคำ
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีเลศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริดา  พิมพ์เพชร
 
1. นางสมพิศ  แซกรัมย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 22 1. นายกรเดช  นามโคตร
 
1. นายอภิวัฒน์  บางใบ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนลินี  สิงห์อ่อน
2. เด็กหญิงปรีดารัตน์  สมร
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญรักษา
 
1. นางศริญญา  สายเสน
2. นางคำพลอย  เพิ่มทรัพย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 1. นางสาวทักรตา  ชมอินทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  ธานี
3. นางสาวอภิญญา  ขอกลาง
 
1. นายจัดตุรงค์   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงห์สวัสดิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 15 1. เด็กชายชนาทิป  บุญส่ง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  โพธฺ์แก้ว
3. เด็กชายวรเมธ  หารบุรุษ
4. เด็กหญิงศรินภา  อุปริพันธ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พยัคสา
 
1. นางวงเดือน  พรมดี
2. นายรัฐพล  เที่ยงธรรม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีทอง
2. นางสาววิภาดา  สมใจ
3. นางสาวสนธยา  ชุมจันทร์
4. นางสาวสาลินี  สุปัตติ
5. นางสาวอภิญญา  กรมละคร
 
1. นางวงเดือน  พรมดี
2. นายนิรินทร์  ทองกลม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงปภัสรา  บุญครบุรี
 
1. นายปฏิภาณ  ปาราชิตัง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิถี
 
1. นายนิรินทร์  ทองกลม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.29 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิมล  บุญพบ
2. เด็กชายศรีวิชัย  วิไลย
 
1. นางวงเดือน  พรมดี
2. นายรักชาติ  เที่ยงธรรม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 13 1. นางสาวพิราพรรณ  วรรณกิจ
2. นายสุริยา  รัตน์วัน
 
1. นายนิรินทร์  ทองกลม
2. นางทัศนีย์  บุญมา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลธิดา  เครื่องทอง
2. เด็กชายกมลลักษณ์  พลนำ
3. เด็กชายจรูญวัน  ไชยนาค
4. เด็กหญิงชลธิชา  คำอินทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมวิเศษ
6. นายธนาธร  บุญหวาน
7. นางสาวธิดา  กระโพธิ์
8. เด็กหญิงธิติรัตน์  วิสางาม
9. นายนันทกร  ทองปลิว
10. นายน้อย  จันทร์เต็ม
11. นายวัฒนา  ประมาพันธ์
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เพ็ชรินทร์
13. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญนำ
14. เด็กชายเกรียงไกร  มโนธรรม
15. เด็กหญิงเนฤดี  คะรัมย์
 
1. นางทองเทียน  มิ่งขวัญ
2. นางสาวรุ่งทิวา  บุญสอน
3. นางสาวชญาชนันณ์นันท์  ใจดี
4. นายณัฐพล  สมาธิ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลิดา  สีประหลาด
2. เด็กหญิงสุธิตา  บัวลัด
 
1. นายณัฐพล  สมาธิ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายรัชชานนท์  เกตุแก้ว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายธนาธร  โพธิ์ขาว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุกูล  จุนโกเศษ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวสุพัตรา  พรมประดิษฐ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรวรวลัญช์  ระยับศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรพรอนันต์  หุ่นทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 17 1. นายสุรเชษฐ์  คมคำ
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 1. นางสาวกุลธิดา  สุปัตติ
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 6 1. นางสาววรรณิภา  จันทอง
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 1. นางสาววรรณิภา  จันทอง
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์อ่อน
3. เด็กชายยศศักดา  ศรีสด
4. เด็กชายวัชรากร  สมศรี
5. เด็กหญิงวาทินี  แก้วแสน
6. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมศักดิ์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยกพล
8. เด็กหญิงเจริญศรี  มะณู
 
1. นายภาณุพงษ์  พงษ์ญาติ
2. นางเกศรินทร์  ชินนาค
3. นางสาวอรทัย  โพธิ์ขาว
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.14 ทอง 5 1. นายกฤษดา  ประจบบููรณ์
2. นายคเชนทร์  ชอนบุรี
3. นางสาวภาณิภรณ์  จอมพล
4. นางสาวมณีวรรณ  จันทนันต์
5. นางสาวศิรินทิพย์  ชูชื่น
6. นางสาวสุนิสา  เภาแก้ว
7. นายสุภีร์  สามนาค
8. นายอนุชา  เสาเวียง
 
1. นายภาณุพงษ์  พงษ์ญาติ
2. นางสาวรุ่งทิวา  บุญสอน
3. นางสาวศิริรัตน์  โทแก้ว
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร   บาดทอง
2. นางสาวกมลวรรณ  โทศรี
3. นายกฤษดา  ประจบบูรณ์
4. นางสาวดวงกมล  อินยา
5. นางสาวปภาวรินทร์  มะณี
6. นางสาวภานิภรณ์  จอมพล
7. นางสาวศรัญญา  ยะถาป่าน
8. นางสาวสุนิสา  เภาแก้ว
9. นายสุภีร์  สามนาค
10. นายอนุชา  เสาเวียง
11. นางสาวอรญา  ดวงมาลา
 
1. นายภาณุพงษ์  พงษ์ญาติ
2. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
3. นางทัศนีย์  บุญมา
4. นางทองเทียน  มิ่งขวัญ
5. นางสาวจันทรจร  โคตะนนท์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณิติน  มันตา
2. เด็กชายครรชิตพล  บุระคร
3. เด็กชายธนาธร  วิเศษวงศา
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ทับทิมพวง
5. เด็กชายนันทครูส  พุ่มสระ
6. เด็กชายมหัจธวงษ์  ศิริพรภัทร
7. เด็กชายสุรชาติ  นรชัย
8. เด็กชายอครินทร์  เนืองอาชา
 
1. นายสมใจ  สมจันทร์
2. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช
3. นายวีรวัฒน์  พงษ์อารี
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทครูส  พุ่มสระ
 
1. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทครูส  พุ่มสระ
 
1. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายศุภณัฐ  สหัสรังษี
2. นายเก่ง  เสาเวียง
 
1. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์
2. นางคำพลอย  เพิ่มทรัพย์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.78 เงิน 23 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พิมพ์โพธิ์พันธ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  สินสมบัติ
 
1. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์
2. นางคำพลอย  เพิ่มทรัพย์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  รัตนวัน
2. เด็กชายอลงกรณ์  บุญรักษา
 
1. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายขจรเดช  บุญสาร
2. นางสาวธิติมา  พงษ์นาม
 
1. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์
2. นางคำพลอย  เพิ่มทรัพย์