สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 22 1. นายกรเดช  นามโคตร
 
1. นายอภิวัฒน์  บางใบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนลินี  สิงห์อ่อน
2. เด็กหญิงปรีดารัตน์  สมร
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญรักษา
 
1. นางศริญญา  สายเสน
2. นางคำพลอย  เพิ่มทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 1. นางสาวทักรตา  ชมอินทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  ธานี
3. นางสาวอภิญญา  ขอกลาง
 
1. นายจัดตุรงค์   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงห์สวัสดิ์