สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.4 เงิน 24 1. นางสาวสุลัดดา  วิเชียร
 
1. นางศรีสุนทร  ชัยชาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวบัวบาน  จันทศรี
 
1. นางสาวศรีสุนทร  ชัยชาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายอภิดล  จันทร์ดวง
 
1. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 11 1. นางสาววรรณภา  หารบุรุษ
 
1. นางศรีสุนทร  ชัยชาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวสาลินี  สุปัตติ
 
1. นางสาวศรีสุนทร  ชัยชาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 15 1. เด็กชายชนาทิป  บุญส่ง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  โพธฺ์แก้ว
3. เด็กชายวรเมธ  หารบุรุษ
4. เด็กหญิงศรินภา  อุปริพันธ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พยัคสา
 
1. นางวงเดือน  พรมดี
2. นายรัฐพล  เที่ยงธรรม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงปภัสรา  บุญครบุรี
 
1. นายปฏิภาณ  ปาราชิตัง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายรัชชานนท์  เกตุแก้ว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายธนาธร  โพธิ์ขาว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 1. นางสาวกุลธิดา  สุปัตติ
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.78 เงิน 23 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พิมพ์โพธิ์พันธ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  สินสมบัติ
 
1. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์
2. นางคำพลอย  เพิ่มทรัพย์