สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงณิชา  เฉลิมบุญ
 
1. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสาเวียง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.29 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิมล  บุญพบ
2. เด็กชายศรีวิชัย  วิไลย
 
1. นางวงเดือน  พรมดี
2. นายรักชาติ  เที่ยงธรรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 13 1. นางสาวพิราพรรณ  วรรณกิจ
2. นายสุริยา  รัตน์วัน
 
1. นายนิรินทร์  ทองกลม
2. นางทัศนีย์  บุญมา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลธิดา  เครื่องทอง
2. เด็กชายกมลลักษณ์  พลนำ
3. เด็กชายจรูญวัน  ไชยนาค
4. เด็กหญิงชลธิชา  คำอินทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมวิเศษ
6. นายธนาธร  บุญหวาน
7. นางสาวธิดา  กระโพธิ์
8. เด็กหญิงธิติรัตน์  วิสางาม
9. นายนันทกร  ทองปลิว
10. นายน้อย  จันทร์เต็ม
11. นายวัฒนา  ประมาพันธ์
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เพ็ชรินทร์
13. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญนำ
14. เด็กชายเกรียงไกร  มโนธรรม
15. เด็กหญิงเนฤดี  คะรัมย์
 
1. นางทองเทียน  มิ่งขวัญ
2. นางสาวรุ่งทิวา  บุญสอน
3. นางสาวชญาชนันณ์นันท์  ใจดี
4. นายณัฐพล  สมาธิ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุกูล  จุนโกเศษ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวสุพัตรา  พรมประดิษฐ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรวรวลัญช์  ระยับศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรพรอนันต์  หุ่นทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 6 1. นางสาววรรณิภา  จันทอง
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 1. นางสาววรรณิภา  จันทอง
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์อ่อน
3. เด็กชายยศศักดา  ศรีสด
4. เด็กชายวัชรากร  สมศรี
5. เด็กหญิงวาทินี  แก้วแสน
6. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมศักดิ์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยกพล
8. เด็กหญิงเจริญศรี  มะณู
 
1. นายภาณุพงษ์  พงษ์ญาติ
2. นางเกศรินทร์  ชินนาค
3. นางสาวอรทัย  โพธิ์ขาว
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.14 ทอง 5 1. นายกฤษดา  ประจบบููรณ์
2. นายคเชนทร์  ชอนบุรี
3. นางสาวภาณิภรณ์  จอมพล
4. นางสาวมณีวรรณ  จันทนันต์
5. นางสาวศิรินทิพย์  ชูชื่น
6. นางสาวสุนิสา  เภาแก้ว
7. นายสุภีร์  สามนาค
8. นายอนุชา  เสาเวียง
 
1. นายภาณุพงษ์  พงษ์ญาติ
2. นางสาวรุ่งทิวา  บุญสอน
3. นางสาวศิริรัตน์  โทแก้ว
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร   บาดทอง
2. นางสาวกมลวรรณ  โทศรี
3. นายกฤษดา  ประจบบูรณ์
4. นางสาวดวงกมล  อินยา
5. นางสาวปภาวรินทร์  มะณี
6. นางสาวภานิภรณ์  จอมพล
7. นางสาวศรัญญา  ยะถาป่าน
8. นางสาวสุนิสา  เภาแก้ว
9. นายสุภีร์  สามนาค
10. นายอนุชา  เสาเวียง
11. นางสาวอรญา  ดวงมาลา
 
1. นายภาณุพงษ์  พงษ์ญาติ
2. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
3. นางทัศนีย์  บุญมา
4. นางทองเทียน  มิ่งขวัญ
5. นางสาวจันทรจร  โคตะนนท์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายศุภณัฐ  สหัสรังษี
2. นายเก่ง  เสาเวียง
 
1. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์
2. นางคำพลอย  เพิ่มทรัพย์