สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์โท
 
1. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายกิตติศักดิ์  ดาบจันทร์
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภา  โพธา
2. เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  จิตบรรหาร
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายทศพร   ดิษฐประสพ
 
1. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุณฑิกา  นนทา
2. นางสาวชุติมา   บัวไข
3. นางสาวพาฝัน  ยอดพุฒ
4. นางสาวมยุรี  เทียมใสย
5. นางสาวสุจิตรา  บุญมี
 
1. นางสาวรัตนชนก  เสนาน้อย
2. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.57 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขจันทร์
2. เด็กชายธีระพงษ์  หาวัน
 
1. นางวรรณี  พลเสน
2. นางสาวจุฬาพร  ปัดถา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณวิสา  บัวพันธ์
2. นายสิทธิศักดิ์  แสงสูรย์
 
1. นางวรรณี  พลเสน
2. นางสาวจุฬาพร  ปัดถา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิศมาศ  ทิพวัลย์
2. เด็กหญิงสุชาดา  กายชาติ
 
1. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกิตฐิมา   ทองสุทธิ
2. นางสาววรินทร   นันตะบุตร
 
1. นายธนพงษ์  พลเสน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคัฑวุธฒ์  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  รินตัน
3. เด็กชายภานรินทร์  คุณตะโย
4. เด็กชายวิทยา  ทรงจิตร
5. เด็กชายสมชาย  พงษ์สะพัง
6. เด็กหญิงอาจรีย์  มีสัตย์
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
2. นายนิรุตติ์  สาดา
3. นายไชยา  แหนวงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุณฑิกา  นนทา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สายสิทธิ์
3. เด็กชายจักรพันธ์  รินตัน
4. นายจิตรกร  วุฒิยา
5. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ขันติวงค์
6. เด็กหญิงชฎาพร  คำเดช
7. เด็กชายชาตรี  ฉายาวรรณ
8. เด็กชายชานนท์  จุลพล
9. นางสาวชุติมา  บัวไข
10. นายฐิติโชติ  ใจดี
11. นายธนากร  สิงห์โท
12. นางสาวธนารัตน์  แสงใส
13. เด็กหญิงนฤมล  สระแก้ว
14. นางสาวนิศากร  แก้วฤทธิ์
15. เด็กหญิงปุณยนุช  นันทดิลก
16. เด็กหญิงพรธิตา  หนองบัว
17. นางสาวพาฝัน  ยอดพุฒ
18. เด็กหญิงพิราวรรณ  รักษายศ
19. นายพีระพงศ์  อุดม
20. นายภูมินทร์  เมืองจันทร์
21. เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยเลิศ
22. นางสาวมยุรี  เทียมใสย
23. นางสาววราภรณ์  คำไทย
24. เด็กหญิงวาสิณี  วันดี
25. นายวีระชัย  จึงตระกูล
26. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
27. เด็กหญิงสวรรญา  ชิตภักดิ์
28. เด็กชายสันติสุข  พรมศิริ
29. เด็กหญิงสิริมา  กุละพัด
30. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์   ชูขุนทด
31. นางสาวสุจิตรา  บุญมี
32. นางสาวสุภาวดี  สุทธสนธ์
33. เด็กชายอติกันต์  แสนรัมย์
34. นายอนันดา  ผาเงิน
35. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
36. เด็กหญิงอริศรา  ระเบียบ
37. นายเกษมสันต์  บุตรดี
38. เด็กหญิงเนาวรัตน์  สมศรี
39. นางสาวโสรญา  สิมตะมะ
40. เด็กหญิงไพลิน  สัญญา
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายจิรวุธ   แสนรัมย์
3. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
4. นายณัฏฐภัทร์  สุโคตร
5. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์
6. นางสาวรัตนชนก  เสนาน้อย
7. นางพรรณปพร  จำปาศรี
8. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนีย์  ดีวัน
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาจรีย์  มีสัตย์
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวใข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวุฒิพงษ์  วิภพภัทร
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวใข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธิดา  วงค์ราช
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวใข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวใข
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวใข
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  มะลิ
2. เด็กชายกัปตัน  รันทร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษปรีดา
4. เด็กชายพรประสิทธิ์  ศรีละพรหม
5. เด็กชายพีรวัส  การัตน์
6. เด็กชายภูวนาถ  คงช่วย
7. เด็กชายศุภกิจ  ชนะผล
8. เด็กชายศุภวัฒน์  มะโนรัตน์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
2. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
3. นายนิรุตติ์  สาดา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงศ์  แจ้งสว่าง
2. นายจิรชัย  ตุ้มทอง
3. นายศุภวัฒน์  ศรีวิสรณ์
4. นายอภิสิทธิ์  ศรีสะแก้ว
5. นายอภิสิทธิ์  แสงใส
6. นายเสรี  ฉายาวรรณ
 
1. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
2. นายไชยา  แหนงวงษ์
3. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนรัตน์
2. นางสาวปภาวรินทร์  สำอาง
3. นางสาววิลาวรรณ  ไชโย
 
1. นางพรรณปพร   จำปาศรี
2. นางสาวรัตนชนก  เสนาน้อย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  โนนกลาง
2. เด็กชายอัฐวุฒิ  กำใส
 
1. นายณัฎฐภัทร์  สุโคตร
2. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิระนันท์  เต้ากลาง
2. นางสาวศนิสรา  สาบุตร
 
1. นายณัฎฐภัทร์  สุโคตร
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐธิกา  ศรีสมพร
2. เด็กหญิงนันธิดา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสุนีย์  ดีวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพล  ศรีจันทร์
2. นายทศพร  ดิษฐประสพ
3. นายไพทูลย์  แก้วอาดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางสุจิตรา  สมศรี
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  สายศิลป์
2. เด็กชายธีระพงษ์  หาวัน
3. เด็กชายอนุมาน  งาหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางเมธาวี  สายสิน
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรประเสริฐ  บัวไข
2. นายอนุพงษ์   วงศ์ราช
3. นายไพทูลย์  แก้วอาดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นายธนพงษ์  พลเสน
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หาวัน
2. เด็กชายอนุมาน  งาหอม
3. เด็กชายเอกอานนท์   วงค์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นายธนพงษ์  พลเสน
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพล  ศรีจันทร์
2. นายสิทธิพงษ์  พรมศิริ
3. นายอภิสิทธิ์   สะใบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นายอัจฉรา  ป้องกัน
 
31 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญาณี   สายกระสุน
2. เด็กหญิงธันยเรน  เมืองกลาง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็งศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอรพิน  สิงห์วิชา
 
32 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดีวัล
2. นางสาวศิริพร  สอนศรี
3. นางสาวสุนิตา  สุระ
 
1. นางนางอัจฉรา  ป้องกัน
2. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประชานารถ  สินสมบัติ
2. เด็กหญิงรักษิณา  เร่งรัด
3. เด็กชายวรรณนิสา  ผมคำ
 
1. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
2. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พันธุ์บุตรดี
 
1. นายอรพินทร์  สิงห์วิชา
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัทธมน  ขนันดูล
2. นายราษฏร์ประชา  ชื่นตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน