สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์โท
 
1. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายกิตติศักดิ์  ดาบจันทร์
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภา  โพธา
2. เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  จิตบรรหาร
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิศมาศ  ทิพวัลย์
2. เด็กหญิงสุชาดา  กายชาติ
 
1. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวุฒิพงษ์  วิภพภัทร
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวใข
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  โนนกลาง
2. เด็กชายอัฐวุฒิ  กำใส
 
1. นายณัฎฐภัทร์  สุโคตร
2. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิระนันท์  เต้ากลาง
2. นางสาวศนิสรา  สาบุตร
 
1. นายณัฎฐภัทร์  สุโคตร
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
10 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญาณี   สายกระสุน
2. เด็กหญิงธันยเรน  เมืองกลาง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็งศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอรพิน  สิงห์วิชา