สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายวิศรุต  ศรกิจ
 
1. นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วพวง
 
1. นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศินี  ศรีชัย
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนวิสรา  แก้วพวง
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายณัฐพล  เสาเวียง
2. นายทินภัทร  ศรีสุข
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายสุริยะศักดิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวศนิษา  พันธ์มุง
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 20 1. นางสาวปนัดดา  ชินวงษ์
2. นางสาวพัชรี  ดอนตาชิต
3. เด็กหญิงพิมพิกา  รักษาพงค์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชุติมา  พันธ์บุตร
2. นางสาวธนธร  นามวงษ์
3. นางสาวสุวินชา  จ้อยสาคู
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัตติยา  สายเสมา
2. เด็กหญิงธีราพร  สมใจ
3. เด็กหญิงนวิสรา  แก้วพวง
 
1. นางนารีรัตน์  เงาศรี
2. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วกนก
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรวมินทร์  เคเมือง
2. เด็กชายอดิศร  บุญเชิญ
3. เด็กหญิงอารียา  อุนาศรี
 
1. นางนารีรัตน์  เงาศรี
2. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วกนก
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรพล  ศรีบุญ
2. เด็กชายศรายุทธ  แก้วพวง
 
1. นายเชาวลิต  เสาเวียง
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชิษณุชา  ชิณวงค์
2. นายพลวัฒน์  ชิณวงษ์
 
1. นายเชาวลิต  เสาเวียง
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายทัดชนะชัย  พันธ์วิไล
2. เด็กหญิงวริสรา  บุญโสม
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายบุญส่ง  สู่เสน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  คำโสภา
2. นายพีระพัฒน์  เทพอาษา
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายชาคริต  จักรแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  สายนาค
 
1. นายวสันต์  ชาลี
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราวรรณ  จำปาเรือง
2. นางสาวปวีณา  แก้วพวง
 
1. นายวสันต์  ชาลี
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอดิศร  บุญเชิญ
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวเจนจิรา  พิมพา
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนากร  พันวิไล
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายสุเมธี  บุญโสม
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพนารัตน์  คำโสภา
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เสาเวียง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คำโสภา
3. เด็กชายอภิเชษฐ  วงตะลา
 
1. นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์
2. นายสุกิจ  สมปาน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนพัฒน์  นันทพล
2. นางสาวปณัฐตา  ชิณวงษ์
3. นางสาวรัตติกา  จำปาเรือง
 
1. นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์
2. นายสุกิจ  สมปาน
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  กับประโก
2. เด็กชายศรุตนันท์  ชิณวงษ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 16 1. นางสาวกนิษฐา  เสาเวียง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีสุข
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 22 1. เด็กชายจักรวมินทร์  เคเมือง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชิณวงษ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
28 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วพวง
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  เวียงคำ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พวงจำปา
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  ทองอ้ม
 
29 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวกรรณนิกา  ดอนตาชิต
2. นางสาวปริญญา  ชะอุ้ม
3. นางสาวพิไลลักษณ์  แก้วพวง
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วกนก
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 9 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำโสภา
2. เด็กชายสุรเชษ  คำโสภา
3. เด็กชายอรชุน  ชิณวงศ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  แกมนอน
2. นายธนกร  แก้วพวง
3. นายธีระเดช  แก้วพวง
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นามวงค์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  จำปาเรือง
3. เด็กหญิงปิยภรณ์  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงพัชรี  คำโสภา
5. เด็กหญิงสุธิตา  แก้วพวง
6. เด็กหญิงอารียา  อุนาศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
3. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวจริญญา  ขันคำ
2. นางสาวจิราพร  อำไพ
3. นางสาวนัทติกานต์  พุฒพันธ์
4. นางสาววิรารัตน์  สีดากุล
5. นางสาวสุธิตา  แก้วพวง
6. นางสาวอุไรวรรณ  คำโสภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
3. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงนวิสรา  แก้วพวง
2. เด็กหญิงปติญา  กันยะวงหา
3. เด็กชายวีระศักดิ์  เวียงคำ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วกนก
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวพรชิตา  พันธ์วิไล
2. นางสาวสุมินทร์  ศิริบูรณ์
3. นางสาวแพทรียา  มาตขาว
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
2. นางนารีรัตน์  เงาศรี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 1. เด็กชายธนรัฐ  แก้วพวง
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ขันติวงษ์
3. เด็กชายสรายุธ  แก้วพวง
 
1. นายบุญส่ง  สู่เสน
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายธเนศ  ศิริบูรณ์
2. นางสาวพรนภา  พันธ์วิไล
3. นางสาวมาลี  บัวเถื่อน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายบุญส่ง  สู่เสน
 
38 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพล  ชิณวงษ์
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วเกิด
2. เด็กชายธวัชชัย  จำปาเรือง
3. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วพวง
 
1. นางนารีรัตน์  เงาศรี
2. นางธนิดา  แก้วพวง
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณวงศ์
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนุชิต  แก้วพวง
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายคมศักดิ์  สมใจ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บัวจูม
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
2. นางธนิดา  แก้วพวง