สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนวิสรา  แก้วพวง
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายณัฐพล  เสาเวียง
2. นายทินภัทร  ศรีสุข
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวศนิษา  พันธ์มุง
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายชาคริต  จักรแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  สายนาค
 
1. นายวสันต์  ชาลี
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราวรรณ  จำปาเรือง
2. นางสาวปวีณา  แก้วพวง
 
1. นายวสันต์  ชาลี
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  กับประโก
2. เด็กชายศรุตนันท์  ชิณวงษ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวกรรณนิกา  ดอนตาชิต
2. นางสาวปริญญา  ชะอุ้ม
3. นางสาวพิไลลักษณ์  แก้วพวง
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วกนก
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์