สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วพวง
 
1. นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายสุริยะศักดิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอดิศร  บุญเชิญ
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวเจนจิรา  พิมพา
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 16 1. นางสาวกนิษฐา  เสาเวียง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีสุข
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 22 1. เด็กชายจักรวมินทร์  เคเมือง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชิณวงษ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วพวง
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  เวียงคำ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พวงจำปา
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  ทองอ้ม