สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายวิศรุต  ศรกิจ
 
1. นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศินี  ศรีชัย
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายทัดชนะชัย  พันธ์วิไล
2. เด็กหญิงวริสรา  บุญโสม
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายบุญส่ง  สู่เสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  คำโสภา
2. นายพีระพัฒน์  เทพอาษา
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนากร  พันวิไล
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายสุเมธี  บุญโสม
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพนารัตน์  คำโสภา
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนพัฒน์  นันทพล
2. นางสาวปณัฐตา  ชิณวงษ์
3. นางสาวรัตติกา  จำปาเรือง
 
1. นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์
2. นายสุกิจ  สมปาน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 9 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำโสภา
2. เด็กชายสุรเชษ  คำโสภา
3. เด็กชายอรชุน  ชิณวงศ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  แกมนอน
2. นายธนกร  แก้วพวง
3. นายธีระเดช  แก้วพวง
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นามวงค์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  จำปาเรือง
3. เด็กหญิงปิยภรณ์  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงพัชรี  คำโสภา
5. เด็กหญิงสุธิตา  แก้วพวง
6. เด็กหญิงอารียา  อุนาศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
3. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวจริญญา  ขันคำ
2. นางสาวจิราพร  อำไพ
3. นางสาวนัทติกานต์  พุฒพันธ์
4. นางสาววิรารัตน์  สีดากุล
5. นางสาวสุธิตา  แก้วพวง
6. นางสาวอุไรวรรณ  คำโสภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
3. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงนวิสรา  แก้วพวง
2. เด็กหญิงปติญา  กันยะวงหา
3. เด็กชายวีระศักดิ์  เวียงคำ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วกนก
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวพรชิตา  พันธ์วิไล
2. นางสาวสุมินทร์  ศิริบูรณ์
3. นางสาวแพทรียา  มาตขาว
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
2. นางนารีรัตน์  เงาศรี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 1. เด็กชายธนรัฐ  แก้วพวง
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ขันติวงษ์
3. เด็กชายสรายุธ  แก้วพวง
 
1. นายบุญส่ง  สู่เสน
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายธเนศ  ศิริบูรณ์
2. นางสาวพรนภา  พันธ์วิไล
3. นางสาวมาลี  บัวเถื่อน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายบุญส่ง  สู่เสน
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วเกิด
2. เด็กชายธวัชชัย  จำปาเรือง
3. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วพวง
 
1. นางนารีรัตน์  เงาศรี
2. นางธนิดา  แก้วพวง
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณวงศ์
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนุชิต  แก้วพวง
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ