สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศตวรรษ  พวงไธสง
2. เด็กชายสุธิชัย  สุตสิน
 
1. นายวิทธิพงษ์  วันทา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุวรรณี  กระจาย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  พระจันทร์
 
1. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ