สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุขเกษม  โสรี
 
1. นางจุฑามาศ  ศรีผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวกวีกานต์  ศรีโพนทอง
2. นางสาวชลธิชา  มั่นคง
3. นายบุญมี  ศรีบูรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  คำนันต์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  พลอยงาม
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี