สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวอรพินท์  สาระวัน
 
1. นางณัฐาพร  มูลมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  แสงดี
2. เด็กหญิงลัดดา  มักโกมินทร์
 
1. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย
2. นางสาวนลินี  พานะรมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  พลฤทธิ์
2. เด็กชายชินกรณ์  จันทะแจ่ม
 
1. นายสุรเดช  สิงห์โท
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารีรัตน์  กุลสุวรรณ์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.62 เงิน 4 1. นางสาวกัลยกร  ชาวสพุง
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพรธิระมน  เกษกุล
 
1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยประสิทธิ์  คำศรี
2. นายพายุพัฒน์  ตรีเหลา
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา