สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรณีย์  งาหอม
 
1. นางณัฐาพร  มูลมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุปราณี  บุดดาวงค์
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชดา  ดีเสมอ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  พิมพ์นนท์
 
1. นางจุฑามาศ  ศรีผ่อง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณณวิช  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงวรรณวดี  พิมพ์ปรุ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ร้านจันทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริยา  พอใจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวน
 
1. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพล  เปียจำปา
2. นางสาวสุภาวิดา  ศรีโชค
 
1. นายทวีศักดิ์  หงษ์ศิลา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สุธาตุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์วัน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสวัสดิพร  พาลี
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพัฒน์  พากเพียร
2. นางสาวปทุมมาศ  จารุนัย
3. นางสาวพิยดา  ยอดแก้ว
 
1. นางปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ใจเด็ด
2. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงธนู
3. เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย์
 
1. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง
2. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาลิตา  สุฤทธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  จิตชัยภูมิ
 
1. นายบุญชิต  คุณมาศ
2. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูริตาภรณ์  กิ่งวิชิต
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญฑล
2. เด็กชายณัฐพล  สะมาร์
3. เด็กชายวันเฉลิม  โนนกลาง
 
1. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
2. นางธัญทิพย์  คล่องตา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  สว่างตา
2. นางสาวประกายแก้ว  ช่างดี
3. นางสาวมุทิตา  มาพบ
 
1. นายไพบูลย์   สนเท่ห์
2. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยธิดา  ศิลาชัย
2. เด็กหญิงอริษา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ทองตัน
 
1. นางนงลักษณ์  สีหาบุตร
2. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชูขวัญ  บุญเถาว์
2. นางสาวภริตพร  วงบุญ
3. นางสาวเอื้องคำ  พอใจ
 
1. นางสาวธารณี  สิทธิ
2. นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดาพร  ทุมมากุล
2. เด็กชายปฏิพล  พันธา
3. เด็กชายอานนท์  วงค์ละคร
 
1. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
2. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ประหยัด
2. นายนันทวัต  เธียรธรรมรงค์
3. นางสาวศิวนาถ  ชูกำแพง
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญานัฐ  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวศรัณยา  จันทะกล
3. นางสาวโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทาริยะอินทร์
 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร
2. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัดดาพร  สารพัฒน์
2. นายพิชิต  ศรีบัวบาน
 
1. นางสุวรรณี  กระจาย
2. นายกวีศิลป์  เพชรนาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติมา  พุทธวงศ์
2. นายพีระพงษ์  พิลัย
3. นายอรัญ  โพธิจักร
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  สิมลี
2. เด็กหญิงบัวชมพู  บุตรปราบ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปัญญา
4. เด็กหญิงอรพรรณ  กำแพงใหญ่
5. เด็กหญิงอารียา  อินทร์เจริญ
 
1. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวจับจิต  พิมพร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวระพีพรรณ  พวงอก
2. นางสาวฤยาพร  ทุมพัฒน์
3. นางสาวสิริภัทรพิน  วงศ์คำสิงห์
4. นางสาวสุดารัตน์  ศรศรี
5. นางสาวเมย์วียา  เชนประโคน
 
1. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวจับจิต  พิมพร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญ  เดชกล้า
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดร
3. เด็กหญิงณัฐชฎา  ปัญสะอาด
4. เด็กหญิงบุุษบาวรรณ  ประนม
5. เด็กหญิงอาริตา  บุญยิ่ง
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  ผกาแดง
2. นางสาวปิยฉัตร  มะลิซ้อน
3. นางสาวพัชริดา  ศรีมูล
4. นางสาววิมลณัฐ  เมืองจันทร์
5. นางสาวอริสรา  ใยยิ้ม
 
1. นายเด็ดดวง  ก้อนทอง
2. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  งามแสง
2. เด็กชายกิตติชัย  พุทธิยะ
3. เด็กชายทีปกร  ปัญญาสิทธิ์
4. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
5. เด็กชายธเนศวร  จังอินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร  สะอิ้งทอง
2. นายคุณานันต์  เสาศิริ
3. นางสาวฐิติมา  จันทะศรี
4. นางสาวนันทินิจ  เจริญศิริ
5. นางสาวเกวลิน  วันศร
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชย์  จันเทศ
2. นางสาวขวัญเรือน  ศรีรักษา
3. นายจิตรคุปต์  หลีเชียง
4. นายจิรเดช  บุญยิ่ง
5. นางสาวชนัสสุภา  จันทภักดิ์
6. นายชินกฤต  เบิกคุณงาม
7. นางสาวณัฏฐนิชา  บุญเติม
8. นายปิยะพงษ์  สุภาพ
9. นายปิยะพล   ทูลภิรมย์
10. นายพรชัย  โยธา
11. นางสาวพรลภัส  ผาบจันดา
12. นายพัชระพงษ์   งามศิริ
13. นายพิสิทธิ์  ใยอาจ
14. นายวันชนะ  บุตรเพชร
15. นางสาวสิริภัทร  บุณนำพา
16. นางสาวสุทธิดา  โพทุมทา
17. นางสาวสุธิดามาศย์  จันทภักดิ์
18. นางสาวสุภาวดี  ศรีสมพร
19. นายอดิศักดิ์  สุมาลชัยมกุล
20. นางสาวอารียา  ทองเปลว
 
1. นายโกสัลล์  จุลเหลา
2. นายสมศรี  ปราศจาก
3. นางสาวปณิตา  พันธสิมา
4. นางสาวลินดา  หนองยาง
5. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ติระพงษ์
 
1. นางสาวปณิตา  พันธสีมา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโชคนิติ  ทะเลน้อย
 
1. นายนิติศาสตร์  สำราญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
2. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลญา  อุดที
2. นายบัญชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวลินดา  หนองยาง
2. นางสาวจับจิต  พิมพร
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริเลิศ
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์สังข์
4. เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์มน
5. นางสาวฐิติมา  โปร่งจิต
6. นางสาวธิดารัตน์  ทองอ้ม
7. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
8. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสว่าง
9. เด็กหญิงนิโลบล  อุทุม
10. นางสาวพรวิมล  อุทัย
11. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
12. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นามโคตร
13. นางสาววาริสรา  ศรียงยศ
14. นางสาวศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
3. นายเทพนิมิตร  เป็ญไทย
4. นายมงคลรัตน์  นามวงศ์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  มุราษี
 
1. นายวัฒนา  ศรีจักร์
2. นายปรีดา  ดีมาก
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทินิจ  เจริญศิริ
2. นางสาวอาริยา  แก้วเครือศรี
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณรพี  มีชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐลินันท์  เพ็งพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาลเวลา  หิ้งเพชร
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงครองขวัญ  สุทธสนธ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  งามศริ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธาวี  ศิริพลไชยกาญจน์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  สุระ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  หรมรักษ์
3. เด็กหญิงศออนงค์  บุดดี
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  เปรียงกระโทก
2. นางสาวอติมา  อุทัย
3. นางสาวอลิษา  พันธ์โชติ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนันท์  ชะบา
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  สุขประจำ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  สุขประจำ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนุมาตร
3. นายณัฐพงษ์  สุขประจำ
4. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
5. เด็กชายทศพร  ใจดี
6. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
8. เด็กหญิงปภัสสร  ไขอุดม
9. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
10. เด็กหญิงปานไพลิน  บุญเกิด
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมทอง
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปางสุข
13. นายสิทธิฤกษ์  สัพโส
14. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
15. เด็กหญิงเพชรดา  พิลาแดง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
2. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
4. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  อินตะนัย
2. เด็กชายนฤเบศร์  สอนพินิจ
3. เด็กชายอดิศวร  ธรรมรัตน์
4. เด็กชายอภิวัฒน์  กาญจรัส
5. เด็กชายอานนท์  บุญลือ
6. เด็กหญิงอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  สายลาม
2. นายกิตติศักดิ์  มะลิซ้อน
3. นายจิรายุ  สุปัตติ
4. นายธนดล  วงศ์คำจันทร์
5. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
6. นายวิริยะ  ดำเกลี้ยง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 1. นางสาวณัฐณิชา  บุญเติม
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพงศ์  พิลัย
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวโชติกา  มะเดื่อ
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เฝ้าเวียงคำ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุลกั้ง
3. เด็กหญิงพรระพี  ศิริจันทร์
4. เด็กชายมานะศักดิ์  ชำนิกุล
5. เด็กหญิงวริศรา  พอใจ
6. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มณีแสง
8. เด็กชายอรรคเดช  พิมพ์สอน
9. เด็กหญิงอารดา  โนนสูง
10. เด็กชายเธียรศักดิ์  มากมูล
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวรรณ  ใยโท
2. นายจิรวัฒน์  สมพงษ์
3. นายชัยวัฒน์  พุทธวงศ์
4. นายธนากร  ศรีคำ
5. นายธีรภัทร  งามเจริญ
6. นางสาวปิยดา   คุโณ
7. นายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
8. นางสาวศุภามน  ดีลุน
9. นางสาวสุชาดา  สุวรรณพันธ์
10. นางสาวอทิตยา  สิทธิโท
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เฝ้าวียงคำ
2. เด็กหญิงจวงจันทร์   บุญเติม
3. เด็กชายธนพล  แซ่จึง
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผมพันธ์
5. เด็กชายธีรศักดิ์  กลับสุข
6. เด็กหญิงนธิภรณ์  มณีด่านจาก
7. เด็กหญิงพัชราพา  งามแสง
8. เด็กหญิงมุทิตา   เอมรักษา
9. เด็กหญิงศิรินยา  รสชา
10. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
11. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
12. เด็กหญิงโชติกา  ใยแสง
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ถนอมวงศ์
2. นายจิรนิวัฒน์  ทองเปลว
3. นางสาวธนพิมพ์  พิมบุตร
4. นางสาวธนภัทร  พิมบุตร
5. นายนันทวัฒน์  จวงจันทร์
6. นางสาวปิยธิดา  ไกรยา
7. นางสาวพรรณิดา  หล้าซิว
8. นายศตวรรษ  จันทร์เปรียง
9. นางสาวศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
10. นางสาวศุภานันท์  มาพลาย
11. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
12. นางสาวเพชรชิรวา  แสงแก้ว
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุสุมา  โคตวัน
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  กิ่งวงษา
 
1. นางสาววิภาวดี  เสาร์แก้ว
 
73 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
 
74 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
2. นางสาวจิราภรณ์  มะโนรัตน์
3. นางสาวศิริญญา  พรมตา
4. นางสาวสิรินธร  กลมเกลี้ยง
5. นางสาวสุภาวดี  ระวังชนม์
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะโคตร
2. นางสาวจันทกานต์  ชมพูชัย
3. นายชัยประสาร  คำโสภา
4. นางสาวธมลวรรณ  จรัสนิพันธ์กุล
5. นางสาววรนิษฐา  อินทร์ทอง
6. นางสาววรรณิษา  ลมเชย
7. นายสุรพล  เครือแสง
8. นายอนาวิน  ทองชาติ
9. นางสาวอินทิรา  สมบัติ
10. นางสาวเกษรินทร์  แสนคำ
 
1. นายสมคิด  แสงอรุณ
2. นายวิทธิพงษ์  วันทา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จินดา
2. เด็กหญิงพิมสุดา  แพทย์กลาง
3. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิรกานดา  ศรีสุข
2. นายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงนุชสิริ  ทูลภิรมย์
 
1. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
2. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนานันท์  ชูกำแพง
2. นางสาวนิภาพร  ไชยโคตร
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ไมตรีแพน
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรภุช  จาระนัย
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โตมร
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพล  เฉลิม
2. เด็กชายวีรพล  หนองยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี   อรรคบุตร
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรานุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. นายธีรพล  อุดม
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกาญน์  เย็นขัน
2. เด็กชายโกศัลย์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรเมธ  สุภาวงค์
2. นายรัฐศาสตร์  พิมายกลาง
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นางสาวจารุพร  พิมพา
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันดำ
2. เด็กชายพิพัฒน์  เมืองจันทร์
 
1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองภาพ
2. เด็กหญิงธนภรณ์   โนนกอง
 
1. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ประจำ
2. นายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสาโรจน์  บุตรราชเทพ
2. นายอนุพงษ์  บุญมา
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตะโนนทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวนางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
90 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธงชัย  ชำนิกุล
2. นายธรรมรงค์  สิงห์ยอง
3. นายภูวนาถ  สิงห์มนต์
 
1. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์กัน
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  เข็มโคตร
3. เด็กชายภัทรชัย  กุแก้ว
 
1. นายวิสุทธิ์  มีปิด
2. นายเกษมศักดิ์  ศิลาโชติ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักรินทร์  รอดชัยภูมิ
2. นายศุภโชค  ศักดา
3. นางสาวสุปรียา  นาแซง
 
1. นายวิสุทธิ์  มีปิด
2. นายเกษมศักดิ์  ศิลาโชติ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเปลว
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  มูลเกษ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ชำนิกุล
4. เด็กหญิงอุมาพร  อาจสาลี
5. เด็กหญิงเนตรนรี  เยาวนารถ
6. เด็กหญิงเอมมิกา  ยืนยง
 
1. ดร.ปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
3. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  โสดา
2. นางสาวประไพศรี  บุตรศรี
3. นายสิทธิสาธร  จันทำ
4. นางสาวสุภาวดี  วรครุฑ
5. นางสาวสุรารัตน์  นวลพุ่ม
6. นางสาวแอนนา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม
2. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง
3. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรญา  สิงห์ยอง
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พาพิมพ์
 
1. นายตรีญรัตน์  สิมมา
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวระวิภา   สระสิงห์
2. นางสาวสุจิตรา  พวงบุรี
3. นางสาวอรุณรัตน์  เชื้อสอน
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นายสมชัย  สิงห์ชะฎา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐญา  วรครุฑ
2. นางสาวนาตยา  รัตนวัน
3. นางสาวสุนิสา  เสนาพันธ์
 
1. นางอนัญญา   หลาวทอง
2. นางกษมณฑ์  แสงสิทธิกุลชัย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงอุษณีย์  เชื้อทอง
3. เด็กหญิงเบญจพร  เสมียนสิงห์
 
1. นางสาวกษมณฑ์  แสงสิทธิกุลชัย
2. นางอนัญญา   หลาวทอง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  รัตนาม
2. เด็กหญิงพัชราภา  บรรลังก์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ผึ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวจำเรียง  ทองไหม
2. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์