สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กองทรัพย์
 
1. นางสาวสุนีย์  เสนคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ยินรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  นวลกลาง
 
1. นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอานนท์  งามฉลาด
 
1. นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสวิตา  สำราญใจ
 
1. นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันเพ็ญ   สะใบ
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉันทนา  ธรรมกิจ
2. นางสาวชลิตา  บุตะเคียน
3. นางสาวสุชาดา  สายพิณ
 
1. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงละอองทิพย์  แซ่เอี้ยว
 
1. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  แก้วบริบัติ
2. นางสาวอรสา  ยอดเกษ
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวกนิษฐาพร  มงคล
 
1. นางณัฏฐนันท์  สินธุพงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกุหลาบทิพย์  อักษร
2. เด็กชายชินวัฒน์  ปัดถา
3. เด็กหญิงสุชาดา  โสดาพรม
 
1. นางสาวอรสา  จันทสุข
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  บุญขวาง
2. นางสาวรัตนาวดี  สำแดงภัย
3. นางสาวอลิชา  ใชยชาญ
 
1. นางสาวผ่องพรรณ   คำโสภา
2. นางสาวลินดา  มงคล
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีลาชัย
2. เด็กหญิงจุฬารัก  เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงชนิตา  สายพฤก
 
1. นางวิภาพร   แก้วรักษา
2. นางสาวผ่องศรี   บุญกู่
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
2. นางสาวประภัสสร  บุญส่ง
3. นางสาวอำไพพร  จงรักษ์
 
1. นางวิภาพร   แก้วรักษา
2. นางสาวผ่องศรี   บุญกู่
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรพิน  นาคพินิจ
2. เด็กชายฉัตรประกานณ์  แพงจันทร์
3. เด็กชายสุทธิกาญจน์  นวลกลาง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์พิพัฒน์  วันดี
2. นายสุภชัย  แพงมาก
3. นางสาวอุษณีย์  คำสว่าง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางวิภาพร  แก้วรักษา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  นวนกลาง
2. เด็กชายพัชรพล   จันดาชาติ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไสสุด
 
1. นางสาวลินดา  มงคล
2. นางสาวอรสา  จันทสุข
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  วงนุสิน
2. นางสาวบัณฑิตา  สีสันต์
3. นางสาวเข็มฤทัย  ศรีดาชาติ
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  วงเพ็ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยสีหา
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชระ  ปิ่นหอม
2. นายศราวุฒิ  สุภาโภชน์
 
1. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
2. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกองศักดิ์  ปิ่นหอม
2. เด็กชายอุทัย  แก้วรักษา
 
1. นายวรวุฒิ   ศรีโพธิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.09 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หมั้นคง
2. เด็กชายเทพอมร  คุณสอน
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาลี
2. เด็กหญิงธิราภรณ์  สมศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเลิศ
4. เด็กหญิงมนสอน  ธรรมบันเทิง
5. เด็กหญิงวิรญา   ศรีลา
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายวันเฉลิม  มลิพันธ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นางสาวธิดาพร  สุวันชัย
2. นางสาววราภรณ์  บุญศรี
3. นางสาวสุทธิพร   บุญณา
4. นายอนุกูล  บุญขาว
5. นางสาวเมธินี  บุญมี
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงประภัสสร  โสระชาติ
 
1. นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไพศาล  ดวงอาจ
 
1. นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนคำ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ถาวร
 
1. นางสาวลำพู  ศรีลาชัย
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.8 ทอง 13 1. นางสาวอติพร  อ่อนสีดา
2. นายอิสรพงษ์  งามศิริ
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นางสาวสุกัญญา  ยุติมิตร
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ   บุญขวาง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรมจักร์
 
1. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
2. นายศรเพ็ชร  คำศรี
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวผการัตน์  พิลา
2. นางสาวอรุณี  แก้วบุตรดา
 
1. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
2. นายศรเพ็ชร  คำศรี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วตะวัน
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวปวีณา  ทิพศร
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์หอม
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวสุณิสา  ยองตา
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนดี
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรี  พรมงาม
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพล  ทาเงิน
2. นายพงษ์สิทธิ์  รักษาภักดี
3. นายวิโรจน์   ศรีลาชัย
4. นายอนุวัฒน์  ใจบุญ
5. นายอานนท์  งามฉลาด
6. นายเอกพล  ศรีลา
 
1. นายวิศิษฎ์  จันทร์ทรงกลิ่น
2. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
3. นายจิรฐิติ  ตะเคียนราม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นางสาวอรนุช  สุขสุพรรณ
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิชญา  มลิพันธ์
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 5 1. นางสาววราภรณ์  อุดรพันธ์
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสใบแพร  จันทะหุม
 
1. นางสาวสุขาดา  คำใสขาว
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรจนา  ตาดม่วง
 
1. นางสาวสุขาดา  คำใสขาว
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.78 เงิน 9 1. เด็กหญิงมชิตา  ทนทาน
2. เด็กหญิงศิวนาถ  อาจอินทร์
 
1. นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประกายสิทธิ์  ดวงเงิน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ธรรมมุสา
3. เด็กหญิงวาสิตา  ปรือปรัง
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชบา  จันเทศ
2. นางสาวศุภษร  โสดาพรม
3. นางสาวเพียงขวัญ  จันทสุข
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง