สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกุหลาบทิพย์  อักษร
2. เด็กชายชินวัฒน์  ปัดถา
3. เด็กหญิงสุชาดา  โสดาพรม
 
1. นางสาวอรสา  จันทสุข
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกองศักดิ์  ปิ่นหอม
2. เด็กชายอุทัย  แก้วรักษา
 
1. นายวรวุฒิ   ศรีโพธิ์