สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  นวลกลาง
 
1. นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉันทนา  ธรรมกิจ
2. นางสาวชลิตา  บุตะเคียน
3. นางสาวสุชาดา  สายพิณ
 
1. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงละอองทิพย์  แซ่เอี้ยว
 
1. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  แก้วบริบัติ
2. นางสาวอรสา  ยอดเกษ
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวกนิษฐาพร  มงคล
 
1. นางณัฏฐนันท์  สินธุพงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.09 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หมั้นคง
2. เด็กชายเทพอมร  คุณสอน
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวผการัตน์  พิลา
2. นางสาวอรุณี  แก้วบุตรดา
 
1. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
2. นายศรเพ็ชร  คำศรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสใบแพร  จันทะหุม
 
1. นางสาวสุขาดา  คำใสขาว