สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กองทรัพย์
 
1. นางสาวสุนีย์  เสนคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ยินรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสวิตา  สำราญใจ
 
1. นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันเพ็ญ   สะใบ
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  บุญขวาง
2. นางสาวรัตนาวดี  สำแดงภัย
3. นางสาวอลิชา  ใชยชาญ
 
1. นางสาวผ่องพรรณ   คำโสภา
2. นางสาวลินดา  มงคล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
2. นางสาวประภัสสร  บุญส่ง
3. นางสาวอำไพพร  จงรักษ์
 
1. นางวิภาพร   แก้วรักษา
2. นางสาวผ่องศรี   บุญกู่
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรพิน  นาคพินิจ
2. เด็กชายฉัตรประกานณ์  แพงจันทร์
3. เด็กชายสุทธิกาญจน์  นวลกลาง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์พิพัฒน์  วันดี
2. นายสุภชัย  แพงมาก
3. นางสาวอุษณีย์  คำสว่าง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางวิภาพร  แก้วรักษา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  นวนกลาง
2. เด็กชายพัชรพล   จันดาชาติ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไสสุด
 
1. นางสาวลินดา  มงคล
2. นางสาวอรสา  จันทสุข
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  วงนุสิน
2. นางสาวบัณฑิตา  สีสันต์
3. นางสาวเข็มฤทัย  ศรีดาชาติ
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  วงเพ็ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยสีหา
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชระ  ปิ่นหอม
2. นายศราวุฒิ  สุภาโภชน์
 
1. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
2. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาลี
2. เด็กหญิงธิราภรณ์  สมศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเลิศ
4. เด็กหญิงมนสอน  ธรรมบันเทิง
5. เด็กหญิงวิรญา   ศรีลา
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายวันเฉลิม  มลิพันธ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นางสาวธิดาพร  สุวันชัย
2. นางสาววราภรณ์  บุญศรี
3. นางสาวสุทธิพร   บุญณา
4. นายอนุกูล  บุญขาว
5. นางสาวเมธินี  บุญมี
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงประภัสสร  โสระชาติ
 
1. นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไพศาล  ดวงอาจ
 
1. นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนคำ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ถาวร
 
1. นางสาวลำพู  ศรีลาชัย
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.8 ทอง 13 1. นางสาวอติพร  อ่อนสีดา
2. นายอิสรพงษ์  งามศิริ
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นางสาวสุกัญญา  ยุติมิตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วตะวัน
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวปวีณา  ทิพศร
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์หอม
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนดี
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรี  พรมงาม
 
1. นายประหยัด  เอมโอษฐ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพล  ทาเงิน
2. นายพงษ์สิทธิ์  รักษาภักดี
3. นายวิโรจน์   ศรีลาชัย
4. นายอนุวัฒน์  ใจบุญ
5. นายอานนท์  งามฉลาด
6. นายเอกพล  ศรีลา
 
1. นายวิศิษฎ์  จันทร์ทรงกลิ่น
2. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
3. นายจิรฐิติ  ตะเคียนราม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นางสาวอรนุช  สุขสุพรรณ
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิชญา  มลิพันธ์
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 5 1. นางสาววราภรณ์  อุดรพันธ์
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประกายสิทธิ์  ดวงเงิน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ธรรมมุสา
3. เด็กหญิงวาสิตา  ปรือปรัง
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชบา  จันเทศ
2. นางสาวศุภษร  โสดาพรม
3. นางสาวเพียงขวัญ  จันทสุข
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง