สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 21 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สุริโย
 
1. นางขวัญตา  สุรวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง 10 1. นางสาวกิตติยา  โคตรวงศ์
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  ทาระ
 
1. นางจิรภิญญา  วงศ์เจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวยุพาพิน  เลื่อนลอยเลิศ
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวแพร
 
1. นางจิรภิญญา  วงศ์เจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมรรัตน์  สงคลัง
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. นางสาวปวีณา  สุดาชม
 
1. นายธนกร  บุญเริ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา  บุญเอนก
 
1. นางสาวช่อรัตน์ดา  บุญจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐกานต์  เจริญนาม
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เหรียญทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  พิมพา
 
1. นางขวัญตา  สุรวิทย์
2. นางจิรภิญญา  วงศ์เจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธิติมา  บุญเจริญ
2. นางสาวอำนวยพร  แหล่งหล้า
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พงษ์ทอง
 
1. นางสาววนิดา  พบบุญ
2. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  พละศักดิ์
2. เด็กชายอานนท์  บุญจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
2. นายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นางสาววนิดา  พบบุญ
2. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศิริภาพร  จันทร์ละออ
 
1. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวปริศยา  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีโนนม่วง
2. เด็กหญิงวัชรพร  อังกาบขาว
3. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์พันธ์
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นางปิยะมาศ  ค้าโค
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพัชร์  เกษศรีรัตน์
2. นางสาวนิตยา  เลื่อนลอย
3. นางสาวอมรรัตน์  หมื่นไธสง
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปิยะพร  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์  สมหมาย
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
2. นายปรีชา  บุญศักดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายณัฐกรณ์  กุษาเดช
2. นายปฏิภาณ  สมหมาย
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
2. นางปิยะมาศ  ค้าโค
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ป้องเศร้า
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นายภานุสิทธิ์  พิมพา
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปนัดดา   ดวงทองมา
2. เด็กหญิงปนิตา  อ่วมอยู่
3. เด็กหญิงเอวิกา  สุรวิทย์
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางสาวอนุธิดา  มีคุณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 1. นายณัชรินทร์  ประคองพันธ์
2. นางสาวพนิดา  หมวกขุนทด
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญเจริญ
 
1. นางวนิดา  จันตะ
2. นางสิริลักษณ์  สุพรรณอ่วม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผูกมั่น
2. เด็กหญิงจุฑามณี  มณีวงศ์
3. เด็กหญิงนัจนันท์  ไทยสันติสุข
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
2. นางศิริพรรณ  สีหาบุตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.83 เงิน 7 1. นางสาวมณีรัตน์  เงาศรี
2. นางสาวลลิตา  โพธิ์พรม
3. นางสาวละอองดาว  ศิริภา
 
1. นางสิริลักษณ์  สุพรรณอ่วม
2. นางวนิดา  จันตะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  หนูดี
2. เด็กหญิงพัชริดา  พงษ์อารีย์
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สุภาพงษ์
 
1. นางศิริพรรณ  สีหาบุตร
2. นางกนิษฐา  คำมี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 6 1. นางสาวธัญญานุช  คำเพราะ
2. นางสาววันวิสา  บุญมั่น
3. นางสาวศิริลักษณ์  เปล่าจันทร์
 
1. นางสาววริศรา  สิงห์สิทธิ์
2. นางสาวอนุธิดา  มีคุณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.3 ทอง 10 1. เด็กหญิงจินทภา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริปี
3. เด็กหญิงอนุศญา  สำราญ
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางจรูญศรี   สมหมาย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 7 1. นางสาวนริศรา  เคยชิน
2. นางสาวปิยดา  สารภาค
3. นางสาวศิริเกษ  นุสไพ
 
1. นางจรูญศรี  สมหมาย
2. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอดิศร  สุรวิทย์
2. เด็กชายอรรถพร  ทวีสุข
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางศีริพรรณ  สีหาบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณชล  พละศักดิ์
2. นายจิรวัฒน์  พละศักดิ์
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐชญา  วิลัย
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ืทัดเทียม
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริวัฒน์  เชียงปาละ
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุญรินทร์
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  ทาระ
2. เด็กชายธีร์ธวัช  อัมภรัตน์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภลักษณ์  วงษ์เพชร
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญรินทร์
 
1. นายวุฒิเดช  ผันผาย
2. นายธนกร  บุญเริ่ม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวกัลยารัตน์  สารภาค
2. นางสาวประกายมาศ  ประสานสอน
3. นางสาววรรณิสา  พลศักดิ์
4. นางสาววลีพร  แสวงพันธ์
5. นางสาวอรวรรณ  โถแก้ว
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  โนนกอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญรินทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีเสริม
3. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ประริมา
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุพล
5. เด็กหญิงพรนิภา  สุระวิทย์
 
1. นางสาวศิริพร  ไกรษี
2. นางสาวสำรวย  อวยพร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธีระพล  วิมลสุข
2. เด็กหญิงนิสาชล  วงษ์เหิม
3. เด็กชายพัฒน์  บุญรินทร์
4. นางสาววรรณภา  ดาประสงค์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ลาภบุญเรือง
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.2 เงิน 9 1. นางสาวฐิติมา  อารีย์
2. นางสาวนราธิพร  ธนะศรี
3. นางสาวปิยมาภรณ์  พละศักดิ์
4. นางสาวสิริวิมล  เอกศิริ
5. นางสาวอติพร  บุญรินทร์
 
1. นางสาวขวัญดาว  เงานอ
2. นางสาวเพชราทร  ศรีสำอางค์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรงค์  ฮงทอง
2. นายจักรวาล  ประสงค์ศิลป์
3. นางสาวชนัญชิดา  ประสานพันธ์
4. นางสาวณัฐริกา  ทองนรินทร์
5. นายดนัยศักดิ์  ธนะศรี
6. นางสาวธีรวรรณ  ชราศรี
7. นายบัณฑิต  พละศักดิ์
8. นายพงค์ภัค  ค่ำคูณ
9. นายพรชัย  สารชาติ
10. นางสาวพรพิมล  หัดจะรวย
11. นางสาวพรพิมล  สายเสน
12. นางสาวพิมพ์ลดา  ปล่องกระโทก
13. นางสาวรุ่งนภา  เชื้อสอน
14. นายสิทธิศักดิ์  สุรวิทย์
15. นางสาวสุจิตรา  คูณทวี
16. นางสาวสุจิตรา  คำพล
17. นายสุรเชษฐ์  เชื้อทอง
18. นายสุเมธา  บุปผากา
19. นายหาญพล  แก้วกุล
20. นางสาวเอมจิรา  สาริพันธ์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  โนนกอง
2. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
3. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
4. นายวุฒิเดช  ผันผาย
5. นายสุกรี  ศรีวงษา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณดี
 
1. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.16 เงิน 10 1. นางสาวไพริน  แสงสาย
 
1. นางสาวสำรวย  อวยพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏยา  วงษ์สาสัน
2. เด็กชายปุณภัทร  บุญศักดิ์
 
1. นายวุฒิเดช  ผันผาย
2. นางสาวอารียา  สุวรรณดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 15 1. นายชลธี  รักษาศีล
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญนาม
 
1. นายวุฒิเดช  ผันผาย
2. นางสาวศิริพร  ไกรษี
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาวชญาดา  พื้นไธสง
2. นายวิชชากร  นวลศิริ
 
1. นายวินัย  คำจีนศรี
2. นายธวัชชัย  รักษา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  อุ่นอ่อน
2. นางสาววรรณิภา  บุญจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  สายธนู
2. นายธิวากร  วงศ์ละคร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายพัชร  แหล่งหล้า
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระพณฑ์  พละศักดิ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  วราบุตร
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชญาน์ทิพย์  กาฬภักดี
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พละศักดิ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวอมรรัตน์  นามไกรสร
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายพชรพล  สารภาพ
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  แก้วอาจ
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุภา
2. เด็กหญิงพัชรี  อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นายสมนึก  ชาวสวน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสฏฐนันท์  ธรรมภักติพงษ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรศักดิ์  คำศรี
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. เด็กชายวาคิม  สุขเขียว
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  ชาชุมพร
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวศิริญาภรณ์  เกษทองมา
 
1. นางขวัญตา  สุรวิทย์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 1. นางสาวรังสินี  จันทร์พันธ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นางสาวนพมาศ  เอกศิริ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  แสนสมบัติ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายสุกรี  ศรีวงษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลดา  ชาชุมพร
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 9 1. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤติญารัตน์  รอดละมูล
 
1. นางสาวปนัดดา  อาทิเวช
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ภูติยา
 
1. นางสาวกาณฑ์จุฬา  คำมะยอม
 
70 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นางสาวกัลยาณี  แสวงพันธ์
2. นางสาวณัฐริยา  พรมดวง
3. นางสาวปิยวรรณ  เงาศรี
4. นางสาวอัญชลี  ส่งเสริม
5. นางสาวอิสริยา  ทาละลัย
 
1. นางสาวกาณฑ์จุฬา  คำมะยอม
2. นางสาวปนัดดา  อาทิเวช
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพล  บุญศักดิ์
2. เด็กชายธนชัย  ชื่นชม
3. เด็กชายนันทวุฒิ  หงษ์ศิลา
4. เด็กชายนาวา  หุ้มแพร
5. เด็กชายพรประสงค์  โประวะ
6. เด็กชายวีระชัย  สุวรรณดี
7. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทองลือ
8. เด็กชายโชคนำพา  บุญศักดิ์
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
3. นายปรีชา  บุญศักดิ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.13 ทอง 4 1. นายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง
2. นายบุญฤทธิ์  ธนะศรี
3. นายประเสริฐ  รองทอง
4. นายศราวุฒิ  เงาศรี
5. นายศุภฤกษ์  วงศ์เจริญ
6. นายสุขสันต์  เหรียญทอง
 
1. นางสาวอรุณี  แก้วอมตวงค์
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
3. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยธวัช  ทองจันทร์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  กองแพง
3. นางสาวศิริภัสสร  ชูศรีเสริฐ
4. นางสาวสุดารัตน์  สีแสด
5. นายอภิญญา  แสงสาย
6. นางสาวอมรรัตน์  บุญศักดิ์
7. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
8. นางสาวอารยา  คูณศรี
9. นางสาวเกษมณีย์  บุญรินทร์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พละศักดิ์
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
3. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ทาระ
2. เด็กหญิงภาณิษา   สารภาค
3. เด็กหญิงสุภัคกมล  แสนโสม
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายราเมศ  สืบสิมมา
2. นางสาววิจิตรา  ศิริกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ   เจริญนาม
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภานิษา  สารภาค
2. เด็กหญิงศิริสุดา  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงอริสา  แขวงสุข
 
1. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
2. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนยศ  บุญยศ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  วารินทร์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนพล  ชื่นชม
2. เด็กหญิงรัชดาพร  บุญเจริญ
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระชาติ   ชาลี
2. นางสาวสายฝน   สัมฤทธิ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพูลโสม
2. เด็กชายวชิรวิทย์  วารินทร์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรศักดิ์  อุ่นอ่อน
2. นายอรรถพล  โคตรวงศ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงณิชกานต์   ไชยนรา
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์   จันทร์ละออ
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกนกพร  เอกศิริ
2. นางสาวยศวดี  แสวงพันธ์
 
1. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
2. นางสาวเพชราทร   ศรีสำอางค์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนยศ  บุญยศ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพูลโสม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายธงชัย  คำเพราะ
2. นายนครินทร์  แสงสาย
 
1. นายสุกรี  ศรีวงษา
2. นางสาวขวัญดาว  เงานอ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตตรานนท์  เต่าทอง
2. นางสาววรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 12 1. นายณัฐวุฒิ  เอกศิริ
2. นายพรประสงค์  โประวะ
3. นายอดิศร  สุรวิทย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวปิยธิดา  จันทร์แจ่ม
3. นายภานุวัฒน์  พุ่มทอง
 
1. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สุวรรณดี
2. เด็กชายวรุต  วิเชียรเทียบ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มุระดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเจริญ
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุญรินทร์
3. นางสาวพรทิพย์  ชมดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวจิรารัตน์  อุ่นอ่อน
2. นางสาวชญาทิพย์  กาฬภักดี
3. นางสาวณัฏฐมล  พละศักดิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวณัฐพร  เอกศิริ
2. นางสาวปวีณา  เกษศรีรัตน์
3. นางสาวภัทรวดี  มีมาก
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  โนนกอง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจุราวรรณ  ภูมลี
2. นางสาวหรินทิพย์  เบ้าทอง
3. นางสาวอุไรวรรณ  บุญเอนก
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.75 ทอง 10 1. นางสาวกัลยา  แสวงพันธ์
2. นางสาวประภาพร  สรรพศรี
3. นายปริญญา  ชื่นตา
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสฏฐนันท์  ธรรมภักติพงษ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันต์ชัย  คำพิลา
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  เหรียญทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธเนตร  สำราญ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพล  สายพงษ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวศิริญาภรณ์  เกษทองมา
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเจษฏาพร  เหรียญทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์หมื่น
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี