สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธิติมา  บุญเจริญ
2. นางสาวอำนวยพร  แหล่งหล้า
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พงษ์ทอง
 
1. นางสาววนิดา  พบบุญ
2. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปนัดดา   ดวงทองมา
2. เด็กหญิงปนิตา  อ่วมอยู่
3. เด็กหญิงเอวิกา  สุรวิทย์
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางสาวอนุธิดา  มีคุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 1. นายณัชรินทร์  ประคองพันธ์
2. นางสาวพนิดา  หมวกขุนทด
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญเจริญ
 
1. นางวนิดา  จันตะ
2. นางสิริลักษณ์  สุพรรณอ่วม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐชญา  วิลัย
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ืทัดเทียม
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริวัฒน์  เชียงปาละ
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุญรินทร์
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกนกพร  เอกศิริ
2. นางสาวยศวดี  แสวงพันธ์
 
1. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
2. นางสาวเพชราทร   ศรีสำอางค์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สุวรรณดี
2. เด็กชายวรุต  วิเชียรเทียบ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มุระดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์