สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  ทาระ
 
1. นางจิรภิญญา  วงศ์เจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
2. นายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นางสาววนิดา  พบบุญ
2. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศิริภาพร  จันทร์ละออ
 
1. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวปริศยา  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปิยะพร  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์  สมหมาย
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
2. นายปรีชา  บุญศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นายภานุสิทธิ์  พิมพา
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤติญารัตน์  รอดละมูล
 
1. นางสาวปนัดดา  อาทิเวช
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ทาระ
2. เด็กหญิงภาณิษา   สารภาค
3. เด็กหญิงสุภัคกมล  แสนโสม
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนพล  ชื่นชม
2. เด็กหญิงรัชดาพร  บุญเจริญ
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงณิชกานต์   ไชยนรา
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์   จันทร์ละออ
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายธงชัย  คำเพราะ
2. นายนครินทร์  แสงสาย
 
1. นายสุกรี  ศรีวงษา
2. นางสาวขวัญดาว  เงานอ