สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 21 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สุริโย
 
1. นางขวัญตา  สุรวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวยุพาพิน  เลื่อนลอยเลิศ
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวแพร
 
1. นางจิรภิญญา  วงศ์เจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา  บุญเอนก
 
1. นางสาวช่อรัตน์ดา  บุญจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐกานต์  เจริญนาม
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เหรียญทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  พิมพา
 
1. นางขวัญตา  สุรวิทย์
2. นางจิรภิญญา  วงศ์เจริญ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีโนนม่วง
2. เด็กหญิงวัชรพร  อังกาบขาว
3. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์พันธ์
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นางปิยะมาศ  ค้าโค
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายณัฐกรณ์  กุษาเดช
2. นายปฏิภาณ  สมหมาย
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
2. นางปิยะมาศ  ค้าโค
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ป้องเศร้า
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผูกมั่น
2. เด็กหญิงจุฑามณี  มณีวงศ์
3. เด็กหญิงนัจนันท์  ไทยสันติสุข
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
2. นางศิริพรรณ  สีหาบุตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.83 เงิน 7 1. นางสาวมณีรัตน์  เงาศรี
2. นางสาวลลิตา  โพธิ์พรม
3. นางสาวละอองดาว  ศิริภา
 
1. นางสิริลักษณ์  สุพรรณอ่วม
2. นางวนิดา  จันตะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  หนูดี
2. เด็กหญิงพัชริดา  พงษ์อารีย์
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สุภาพงษ์
 
1. นางศิริพรรณ  สีหาบุตร
2. นางกนิษฐา  คำมี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 6 1. นางสาวธัญญานุช  คำเพราะ
2. นางสาววันวิสา  บุญมั่น
3. นางสาวศิริลักษณ์  เปล่าจันทร์
 
1. นางสาววริศรา  สิงห์สิทธิ์
2. นางสาวอนุธิดา  มีคุณ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 7 1. นางสาวนริศรา  เคยชิน
2. นางสาวปิยดา  สารภาค
3. นางสาวศิริเกษ  นุสไพ
 
1. นางจรูญศรี  สมหมาย
2. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญรินทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีเสริม
3. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ประริมา
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุพล
5. เด็กหญิงพรนิภา  สุระวิทย์
 
1. นางสาวศิริพร  ไกรษี
2. นางสาวสำรวย  อวยพร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.2 เงิน 9 1. นางสาวฐิติมา  อารีย์
2. นางสาวนราธิพร  ธนะศรี
3. นางสาวปิยมาภรณ์  พละศักดิ์
4. นางสาวสิริวิมล  เอกศิริ
5. นางสาวอติพร  บุญรินทร์
 
1. นางสาวขวัญดาว  เงานอ
2. นางสาวเพชราทร  ศรีสำอางค์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณดี
 
1. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.16 เงิน 10 1. นางสาวไพริน  แสงสาย
 
1. นางสาวสำรวย  อวยพร
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาวชญาดา  พื้นไธสง
2. นายวิชชากร  นวลศิริ
 
1. นายวินัย  คำจีนศรี
2. นายธวัชชัย  รักษา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  อุ่นอ่อน
2. นางสาววรรณิภา  บุญจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  สายธนู
2. นายธิวากร  วงศ์ละคร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. เด็กชายวาคิม  สุขเขียว
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวศิริญาภรณ์  เกษทองมา
 
1. นางขวัญตา  สุรวิทย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายสุกรี  ศรีวงษา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ภูติยา
 
1. นางสาวกาณฑ์จุฬา  คำมะยอม
 
24 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นางสาวกัลยาณี  แสวงพันธ์
2. นางสาวณัฐริยา  พรมดวง
3. นางสาวปิยวรรณ  เงาศรี
4. นางสาวอัญชลี  ส่งเสริม
5. นางสาวอิสริยา  ทาละลัย
 
1. นางสาวกาณฑ์จุฬา  คำมะยอม
2. นางสาวปนัดดา  อาทิเวช
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรศักดิ์  อุ่นอ่อน
2. นายอรรถพล  โคตรวงศ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวปิยธิดา  จันทร์แจ่ม
3. นายภานุวัฒน์  พุ่มทอง
 
1. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเจษฏาพร  เหรียญทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์หมื่น
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี