สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง 10 1. นางสาวกิตติยา  โคตรวงศ์
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมรรัตน์  สงคลัง
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. นางสาวปวีณา  สุดาชม
 
1. นายธนกร  บุญเริ่ม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพัชร์  เกษศรีรัตน์
2. นางสาวนิตยา  เลื่อนลอย
3. นางสาวอมรรัตน์  หมื่นไธสง
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.3 ทอง 10 1. เด็กหญิงจินทภา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริปี
3. เด็กหญิงอนุศญา  สำราญ
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางจรูญศรี   สมหมาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณชล  พละศักดิ์
2. นายจิรวัฒน์  พละศักดิ์
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  ทาระ
2. เด็กชายธีร์ธวัช  อัมภรัตน์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภลักษณ์  วงษ์เพชร
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญรินทร์
 
1. นายวุฒิเดช  ผันผาย
2. นายธนกร  บุญเริ่ม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวกัลยารัตน์  สารภาค
2. นางสาวประกายมาศ  ประสานสอน
3. นางสาววรรณิสา  พลศักดิ์
4. นางสาววลีพร  แสวงพันธ์
5. นางสาวอรวรรณ  โถแก้ว
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  โนนกอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธีระพล  วิมลสุข
2. เด็กหญิงนิสาชล  วงษ์เหิม
3. เด็กชายพัฒน์  บุญรินทร์
4. นางสาววรรณภา  ดาประสงค์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ลาภบุญเรือง
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรงค์  ฮงทอง
2. นายจักรวาล  ประสงค์ศิลป์
3. นางสาวชนัญชิดา  ประสานพันธ์
4. นางสาวณัฐริกา  ทองนรินทร์
5. นายดนัยศักดิ์  ธนะศรี
6. นางสาวธีรวรรณ  ชราศรี
7. นายบัณฑิต  พละศักดิ์
8. นายพงค์ภัค  ค่ำคูณ
9. นายพรชัย  สารชาติ
10. นางสาวพรพิมล  หัดจะรวย
11. นางสาวพรพิมล  สายเสน
12. นางสาวพิมพ์ลดา  ปล่องกระโทก
13. นางสาวรุ่งนภา  เชื้อสอน
14. นายสิทธิศักดิ์  สุรวิทย์
15. นางสาวสุจิตรา  คูณทวี
16. นางสาวสุจิตรา  คำพล
17. นายสุรเชษฐ์  เชื้อทอง
18. นายสุเมธา  บุปผากา
19. นายหาญพล  แก้วกุล
20. นางสาวเอมจิรา  สาริพันธ์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  โนนกอง
2. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
3. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
4. นายวุฒิเดช  ผันผาย
5. นายสุกรี  ศรีวงษา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏยา  วงษ์สาสัน
2. เด็กชายปุณภัทร  บุญศักดิ์
 
1. นายวุฒิเดช  ผันผาย
2. นางสาวอารียา  สุวรรณดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 15 1. นายชลธี  รักษาศีล
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญนาม
 
1. นายวุฒิเดช  ผันผาย
2. นางสาวศิริพร  ไกรษี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายพัชร  แหล่งหล้า
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระพณฑ์  พละศักดิ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  วราบุตร
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พละศักดิ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวอมรรัตน์  นามไกรสร
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายพชรพล  สารภาพ
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  แก้วอาจ
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุภา
2. เด็กหญิงพัชรี  อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นายสมนึก  ชาวสวน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสฏฐนันท์  ธรรมภักติพงษ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรศักดิ์  คำศรี
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  ชาชุมพร
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 1. นางสาวรังสินี  จันทร์พันธ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นางสาวนพมาศ  เอกศิริ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  แสนสมบัติ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลดา  ชาชุมพร
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 9 1. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพล  บุญศักดิ์
2. เด็กชายธนชัย  ชื่นชม
3. เด็กชายนันทวุฒิ  หงษ์ศิลา
4. เด็กชายนาวา  หุ้มแพร
5. เด็กชายพรประสงค์  โประวะ
6. เด็กชายวีระชัย  สุวรรณดี
7. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทองลือ
8. เด็กชายโชคนำพา  บุญศักดิ์
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
3. นายปรีชา  บุญศักดิ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.13 ทอง 4 1. นายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง
2. นายบุญฤทธิ์  ธนะศรี
3. นายประเสริฐ  รองทอง
4. นายศราวุฒิ  เงาศรี
5. นายศุภฤกษ์  วงศ์เจริญ
6. นายสุขสันต์  เหรียญทอง
 
1. นางสาวอรุณี  แก้วอมตวงค์
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
3. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยธวัช  ทองจันทร์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  กองแพง
3. นางสาวศิริภัสสร  ชูศรีเสริฐ
4. นางสาวสุดารัตน์  สีแสด
5. นายอภิญญา  แสงสาย
6. นางสาวอมรรัตน์  บุญศักดิ์
7. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
8. นางสาวอารยา  คูณศรี
9. นางสาวเกษมณีย์  บุญรินทร์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พละศักดิ์
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
3. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายราเมศ  สืบสิมมา
2. นางสาววิจิตรา  ศิริกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ   เจริญนาม
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระชาติ   ชาลี
2. นางสาวสายฝน   สัมฤทธิ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตตรานนท์  เต่าทอง
2. นางสาววรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวปรินดา  เดือนจะโป๊ะ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 12 1. นายณัฐวุฒิ  เอกศิริ
2. นายพรประสงค์  โประวะ
3. นายอดิศร  สุรวิทย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเจริญ
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุญรินทร์
3. นางสาวพรทิพย์  ชมดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวจิรารัตน์  อุ่นอ่อน
2. นางสาวชญาทิพย์  กาฬภักดี
3. นางสาวณัฏฐมล  พละศักดิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวณัฐพร  เอกศิริ
2. นางสาวปวีณา  เกษศรีรัตน์
3. นางสาวภัทรวดี  มีมาก
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  โนนกอง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจุราวรรณ  ภูมลี
2. นางสาวหรินทิพย์  เบ้าทอง
3. นางสาวอุไรวรรณ  บุญเอนก
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.75 ทอง 10 1. นางสาวกัลยา  แสวงพันธ์
2. นางสาวประภาพร  สรรพศรี
3. นายปริญญา  ชื่นตา
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสฏฐนันท์  ธรรมภักติพงษ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันต์ชัย  คำพิลา
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
44 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  เหรียญทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
45 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธเนตร  สำราญ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
46 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพล  สายพงษ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
47 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวศิริญาภรณ์  เกษทองมา
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
49 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี