สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 13 1. เด็กชายสุธิดา  ระวัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นางสาวเนตรนภา  เงาใสย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัฒน์นิดา   พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวปิยะฉัตร  พันธ์แก่น
 
1. นายอภิสันต์  งามพรหม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. นางสาวจงกมล  พันแก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  ปัดถา
 
1. นายอภิสันต์  งามพรหม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายจิราเมธ  สุภารัตน์
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลดา  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงยุวดี  ไวยศรีแสง
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ศรีอ่วม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำเขื่อง
2. นางกชกร  อุปมัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นางสาวดอกส้ม  พรำนัก
2. นางสาวสุทธิวงศ์  ห่อทอง
3. นางสาวหงษ์ฟ้า  ศรีกะชา
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตใจกล้า
2. นางกชกร  อุปมัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.57 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   ระวัน
2. เด็กหญิงพรวดี  พลคำ
 
1. นายอภัยสิทธิ์   ใจพร
2. นางมาริสา  พงษ์ธนะพิสิษ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเนตรนภา  เงาใสย์
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวกร  พันธ์แก่น
2. นางสาวธัญญา  อายุวงษ์
3. นางสาววิภาภรณ์  อุตพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
2. นายนพรัตน์  วงษ์ปลั่ง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. เด็กชายสรวิศ  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพวงนภา  โพธิสาร
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรศักดิ์  เสริมกระโทก
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญมาก
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวหงษ์ธิวากร  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ตองอบ
 
1. นายคมสรรณ์  แพงมา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.7 ทอง 4 1. นายวิจิต  นนเทศา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวัฒน์  สมเสนา
 
1. นางสาวอรุณศรี  ภักดียุทธ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิศิษฐ์  อายุวงษ์
 
1. นางโศจิรัตน์  ฝ่ายคำตา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวดวงฤทัย  พันธ์มาลี
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาวินี  ดิษฐประสพ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดา
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  สาระพงษ์
 
1. นายนพรัตน์  วงษ์ปลั่ง
2. นายสุทธิพงษ์  บุญมาก