สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 13 1. เด็กชายสุธิดา  ระวัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวปิยะฉัตร  พันธ์แก่น
 
1. นายอภิสันต์  งามพรหม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. นางสาวจงกมล  พันแก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวัฒน์  สมเสนา
 
1. นางสาวอรุณศรี  ภักดียุทธ