สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นางสาวเนตรนภา  เงาใสย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.57 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   ระวัน
2. เด็กหญิงพรวดี  พลคำ
 
1. นายอภัยสิทธิ์   ใจพร
2. นางมาริสา  พงษ์ธนะพิสิษ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวกร  พันธ์แก่น
2. นางสาวธัญญา  อายุวงษ์
3. นางสาววิภาภรณ์  อุตพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
2. นายนพรัตน์  วงษ์ปลั่ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. เด็กชายสรวิศ  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรศักดิ์  เสริมกระโทก
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญมาก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวหงษ์ธิวากร  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ตองอบ
 
1. นายคมสรรณ์  แพงมา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.7 ทอง 4 1. นายวิจิต  นนเทศา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวดวงฤทัย  พันธ์มาลี
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์