สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 -    
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมิตรา  คำแสน
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรทิพา   สิงห์จันทร์
 
1. นางสาวมนัสวี   สุระบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฏฐา   แซ่งั้ง
 
1. นางสาวมนัสวี   สุระบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 -    
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 -    
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 -    
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวีศิลป์  สมพร
 
1. นายภูริพัตน์  ลือขจร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 -    
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 -    
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 -    
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 -    
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  โสดามรรค
2. เด็กชายสันติภาพ  คำแสน
3. เด็กหญิงสุชาดา  หลักงาม
 
1. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
2. นางสาวระวีวรรณ  ธนาเพ็งจันทร์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศตวรรษ  ศรีนุเคราะห์
2. นายศุภชัย  ศรีคำ
3. นางสาวสาวิตรี  ทิพวรรณ
 
1. นายรังสรรค์  พลอาจ
2. นายบุญมาก  ทีฆา
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
3. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นายศกร  พรหมทา
2. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สามีแก้ว
2. เด็กหญิงดวงกมล  สมพร
3. เด็กหญิงนฤมล  คนชาญ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีทิม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมั่น
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ค่ำคูณ
2. นางสาวนภัสกรณ์  สมพร
3. นางสาวพาขวัญ  สะเดา
4. นางสาวศศิมา  ศรีสกุลดิศ
5. นางสาวสุทธิดา  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติชัย  ต้ายไธสง
2. เด็กชายปฎิพล  นิยม
3. เด็กชายภัทรพล  ปัญญานนท์
4. เด็กชายวีระชน  จันทสิทธิ์
5. เด็กชายสิทธิ์สิริ  สีเสน
 
1. นายสรวีย์  แพงเพชร
2. นายธัณยกิตติ์  โชติพันธ์คำแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  ไชยหนองบัว
2. นายธนากร  อินทรีย์
3. นายธีรธร  นาห่อม
4. นางสาวรติรัตน์  พระยอม
5. นางสาวสิริมนัส  สุโพธิ์
 
1. นายวชิรวิชญ์  พรหมทา
2. นายชัยพิพัฒน์   แหวนหล่อ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คุณวัตร
 
1. นายสรวีย์  แพงเพชร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภารดี  มีแสง
 
1. นางอ้อย  แพงเพชร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวชิระ  ชะบา
2. เด็กหญิงวัลวิสา  พรรษา
 
1. นางอ้อย  แพงเพชร
2. นางจุฑารัตน์  สุระโคตร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรวัฒน์  มะลิลา
2. นางสาวปานชีวา  ศรีรักษา
 
1. นางเพ็ญนภา  ใจสุข
2. นางจุฑารัตน์  สุระโคตร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญาพัชร  สมหมั่น
2. เด็กหญิงจารณี  กันชัย
3. นางสาวชนนิกานต์  สกุลดิสัย
4. นางสาวฐิติมา  พรรณวัติ
5. นางสาวณัฐสุดา  ศุภศร
6. เด็กหญิงปุณยาพร  สมบัติวงศ์
7. นางสาวพุธิตา  สมจิตร
8. เด็กหญิงภัทรวดี  เสโส
9. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนคำ
10. เด็กหญิงสุนารี  สายบัวต่อ
 
1. นายรสพงศ์  รัตนสุพรหมกุล
2. นายชัยศิริ  ลีลาภักดีพงศ์
3. นางวาสนา  สิมมา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิศรุฬห์  พงพีระ
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตนาพร  สำอาง
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  น้อยจันทร
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิริมนัส  สุโพธิ์
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเด็กหญิงวไรพร   ทุมจาน
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกานต์สินี  ศุภศร
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 -    
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสายัน  ศรีธรรม
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แหวนหล่อ
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภากร  กตะศิลา
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิภัทร  ปิยะวงษ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ผาจิต
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
2. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายราชภูมิ  แผ่นศิลา
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภกร  นามวงษ์
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรูเกียร์  มายา
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทนา  เครือแสง
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินรัตน์  สมเสาร์
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายปิยะนัท  อำนวย
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวินเสียง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรสุก
3. เด็กหญิงภารีรัตน์  จันทร์โท
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสนสุข
5. เด็กชายเจษฎา  พิมศร
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  สีทำ
2. นางสาวนงนุช  แสงหาชัย
3. นายบวร  วงศ์พิมล
4. นางสาวมาลินี  เฉลียวฉลาด
5. นายอมรเทพ  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายพิษณุ  ชมภู
2. นางสาวรุจิรา  สุระโคตร
3. นางสาวเมธาพร  บุญกอ
 
1. นางสาวสมเพียร  บานชื่น
2. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทศพล  ทองดี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  กตะศิลา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษสร
 
1. นางสาวิตรี  บุญเย็น
2. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์สาลี
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 4 1. นางสาวธนิญญา  พลอินทร์
2. นางสาวปวีณา  นาอิสาน
3. นางสาวสุพัตรา  พาหา
 
1. นางสาวิตรี  บุญเย็น
2. นางสาวนนท์ธิดา  ขันชัย
 
47 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรเชษฐ์  สีจาคำ
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์  พรหมศรี
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
49 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัศน์พล  นิยมพันธ์
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
50 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรัณย์ธรรม  พูนมาก
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
51 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรชัย  ศรีดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พะวร
3. นางสาวกัลยกร  ธรรมวัตร
4. เด็กหญิงกุลวดี  คำแก้ว
5. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
6. นางสาวณัฐกฤตาชา  อินทวงษ์
7. นายทัศน์พล  นิยมพันธ์
8. เด็กชายธนพัฒน์  พรหมศรี
9. นายธนวัฒน์  แหวนหล่อ
10. นายธวัชชัย  ขาววิเศษ
11. นางสาวนันทนา  เครือแสง
12. เด็กชายนันทวัฒน์  สีหบุตร
13. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดจันทร์
14. นางสาวปฐมาวดี  วรรณวงษ์
15. นายพุทธสาร  บัวศรี
16. นายภัทรพงษ์  แหวนหล่อ
17. เด็กชายวรเชษฐ์  สีจาคำ
18. นางสาววิริญญา  พรมคุณ
19. นางสาววิลาวัลย์  ถาวร
20. นายศรัณย์ธรรม  พูนมาก
21. นางสาวอภิญญา  สีดา
22. นางสาวอลิสา  จำปา
23. นายเดชฤทธิ์  ติละบาล
24. นางสาวเนตรชนก  เกษร
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
2. นางนันทนา  นนท์ตา
3. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์